Programma 5: Mienskip

5.2 Cultuur en erfgoed

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan maatschappelijke participatie. Wij blijven daarom investeren in een sterke culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren. Wij richten ons om die reden ook op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, toneel en beeldende kunst. Die benadering hanteren wij samen met de gemeente Leeuwarden ook bij de uitwerking van het programma Leeuwarden-Fryslân 2018. Wij willen in dat kader kansen creëren in de samenleving, vooral voor kinderen, jongeren en mensen die een barrière ervaren in hun deelname aan de samenleving.
Samen met het Rijk hebben we voor een nieuwe periode middelen beschikbaar gesteld voor cultuureducatie. Met het programma cultuureducatie willen wij, in samenwerking met het onderwijsveld, een doorgaande leerlijn realiseren. Wij willen het programma cultuureducatie op een integrale manier uitvoeren en daarom leggen wij nadrukkelijk een verbinding tussen dit programma en het LF2018-event Lân fan Taal.
Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Wij willen Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden graag behouden en versterken, zodat ze functioneel gebruikt kunnen worden en toegankelijk blijven voor een breed publiek. Daartoe ondersteunen we ook provinciale monumenteninstellingen. Verder zetten we ons, in samenwerking met de Fryske Akademy en de RuG, in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot hete archeologische erfgoed zoals terpen. De FAMKE-advieskaart is daarbij een belangrijk instrument. Tenslotte spannen we ons in voor cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de provinciale Cultuurhistorische Kaart een belangrijk instrument vormt. Wij doen dit ook via het ruimtelijke spoor, middels de integrale gebiedsontwikkeling, het Iepen Mienskipsfûns en door de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten dat het culturele klimaat versterkt.
 • Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen
 • Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK).
 • Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen.
 • Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
 • Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.
 • Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
 • Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
 • Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.
 • We dragen bij aan de herbestemming en restauratie van het voormalig stadhuis Bolsward tot Historisch Centrum Westergoa en geven een impuls voor de restauratie- en herbestemmingsopgave voor rijksmonumenten.
 • We leveren een bijdrage aan het programma van de Nationale Viering Bevrijdingsdag 2018 en het programma van de Stichting Bevrijdingsfestival.
 • We leveren een bijdrage aan de uitvoering van het provinciale beleid voor vrijkomende monumentale kerken door een extra eenmalige boekjaarsubsidie voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken voor de komende drie jaar.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2018 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) 75% in 2020
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2015 2016 2017
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
% rijksmonumenten met matig/slecht casco
Aantal m3 rijksmonumenten met matig/slecht casco

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 5.2

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 25.542
 • 65
 • 25.477
 • Begroting 2017
 • 36.049
 • 417
 • 35.633
 • Begroting 2018
 • 27.953
 • 17
 • 27.936
 • Begroting 2019
 • 19.212
 • 17
 • 19.195
 • Begroting 2020
 • 18.861
 • 17
 • 18.845
 • Begroting 2021
 • 17.805
 • 17
 • 17.789

Toelichting:

Van 2017 naar 2018 is een forse daling van het beschikbare budget te zien. De volgende onderwerpen veroorzaken per stuk meer dan € 1 mln. daling (bedrag tussen haakjes is de verlaging van de begroting tussen 2017 en 2018): Blokhuispoort (€ 7,8 mln.), Stadhuis Bolsward (€ 1,5 mln.) en Monumentenprojecten vanuit NUON-middelen (€ 1,4 mln.). Daarnaast is er voor LF2018 € 1,9 mln. meer begroot in 2018 t.o.v. 2017.

De daling in de volgende jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door het aflopen van bovenstaande projecten. Daarnaast lopen ook de tijdelijke middelen voor Cultuur en Erfgoed geleidelijk af in 2018 en 2019 tot nihil in 2020.

De € 17,8 mln. die in 2021 nog beschikbaar is, bestaat uit de structurele budgetten voor Cultuur en Erfgoed, waaronder de subsidie-instellingen (€ 14,6 mln.) en de regelingen (€ 2,9 mln.).

B2018 – doorklik 5.2 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Beeldende Kunst Nota / Vredeman de Vries Prijs
 • Bibliotheekservice Fryslan
 • Budget Taal en Cultuur (T&K) uitvoeringsregeling
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuurbelied
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Festivals
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Iepenloftspullen
 • Jeugdtheater
 • Kultueredukaasje
 • Museumfederatie Fryslan
 • Mutaties onvoorzien
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Fryske Mole
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Teaterselskip Tryater
 • Terpen
 • Tresoar
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Aankopen Fries Museum
 • Blokhuispoort
 • Brusfuns
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuur Keten Drachten
 • Decentralisatieuitkering Beleidsnota kiezen voor karakter
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Educatieprogramma Tryater
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Festivals
 • Filmarchief
 • Fries Museum
 • Fryslan under wetter Natuurmuseum
 • Jeugddansopleiding
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • Kulturele Haadsted
 • Kunstmaand Ameland
 • Meerjarige afspraken culturele instellingen
 • Museum Belvedere
 • Museumfederatie Pake & Beppe
 • Noord Nederlands Orkest
 • Noorderlicht
 • Nota Erfgoed
 • Oeral internationalisering
 • Oerol festival
 • Oldeberkoop Open Stal
 • Opera Spanga
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Sintraal depot Fryslan
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • Stimuleringsregeling muziek-dans-toneelles
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • We the North
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Evenementenfonds KH2018
 • Inzet NUON Monumentenregeling
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Kulturele Haadsted
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Terpen
 • Tresoar
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Real 2016
 • 6
 • 157
 • 15
 • 3.008
 • 94
 • 75
 • 20
 • 379
 • 648
 • 185
 • 300
 • 37
 • 202
 • -16
 • 226
 • 681
 • 262
 • 51
 • 351
 • 6
 • 240
 • 151
 • 2.843
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 212
 • 171
 • 263
 • 0
 • 3.216
 • 147
 • 15.708
 • 14
 • 50
 • 620
 • 230
 • 483
 • 655
 • 36
 • 45
 • 25
 • 38
 • 228
 • 1.981
 • 25
 • 45
 • 20
 • 90
 • 94
 • 75
 • 5
 • 40
 • 2.100
 • 20
 • 6.918
 • 500
 • 25
 • 469
 • 1.538
 • 350
 • 2.882
 • 6
 • 28
 • 33
 • 25.542
 • 9
 • 1
 • 6
 • 17
 • 18
 • 18
 • 3
 • 28
 • 30
 • 65
 • 25.477
 • Begr 2017
 • 5
 • 155
 • 16
 • 3.062
 • 42
 • 77
 • 21
 • 395
 • -375
 • 189
 • 300
 • 33
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 201
 • 7
 • 90
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 212
 • 269
 • 1
 • 3.245
 • 459
 • 14.583
 • 45
 • 3.800
 • 58
 • 100
 • 50
 • 693
 • 70
 • 30
 • 330
 • 50
 • 350
 • 41
 • 0
 • 502
 • 4.928
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 10
 • -56
 • 250
 • 1.994
 • 100
 • 13.707
 • 4.000
 • 500
 • 65
 • 400
 • 1.288
 • 1.500
 • 7.753
 • 6
 • 6
 • 36.049
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 400
 • 400
 • 3
 • 3
 • 417
 • 35.633
 • Begr 2018
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 386
 • 77
 • 21
 • 398
 • 909
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 213
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 16.135
 • 45
 • 50
 • 563
 • 70
 • 330
 • 50
 • 41
 • 350
 • 4.619
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 222
 • 125
 • 201
 • 250
 • 251
 • 100
 • 7.630
 • 1.056
 • 125
 • 1.181
 • 6
 • 3.000
 • 3.006
 • 27.953
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 27.936
 • Begr 2019
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 489
 • 77
 • 21
 • 398
 • 909
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 213
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 16.238
 • 45
 • 50
 • 563
 • 110
 • 290
 • 50
 • 41
 • 350
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 125
 • 250
 • 150
 • 100
 • 2.488
 • 356
 • 125
 • 481
 • 6
 • 6
 • 19.212
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 19.195
 • Begr 2020
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 640
 • 77
 • 21
 • 398
 • 1.476
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 213
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 16.956
 • 45
 • 50
 • 400
 • 50
 • 41
 • 350
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 125
 • 250
 • 100
 • 1.775
 • 125
 • 125
 • 6
 • 6
 • 18.861
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 18.845
 • Begr 2021
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 505
 • 77
 • 213
 • 21
 • 398
 • 1.476
 • 210
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 305
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 214
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 17.549
 • 125
 • 125
 • 125
 • 125
 • 6
 • 6
 • 17.805
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 17.789

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Alde Fryske Tsjerken (motie 8)
 • CTOS onderdeel taal miv 2021
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Stadhuis Bolsward en overige monumenten
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 2.019
 • 201
 • 0
 • 222
 • 250
 • 673
 • 2.020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 250
 • 2.021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 250
 • 2.021
 • 0
 • 593
 • 0
 • 250
 • 843

Het kadernotavoorstel Alde Fryske Tsjerken bedraagt € 201.000,-. Het voorstel CTOS, onderdeel taal bedraagt in totaal structureel € 3,85 mln. vanaf 2021 (ander deel staat in beleidsveld Taal, media, onderwijs en letteren). Het voorstel Nationale bevrijdingsdag bedraagt € 300.00. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het voorstel Stadhuis Bolsward en overige monumenten bedraagt € 1 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Print deze pagina