Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Begroting

Plattelands- en krimpbeleid

Wat willen we bereiken?

Het Friese platteland is leefbaar en vitaal. Het platteland maakt deel uit van alle provincale beleidsvelden, gericht op leefbaarheid en sociaal-economische ontwikkeling. Wij streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor bewoners van het platteland en treden op als kennismakelaar en facilitator, of, als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Volgens ons gaat het hierbij met name om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Het is daarbij belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s.

Wij zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. We zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen. Zo stimuleren wij met het Iepen Mienskipsfûns onder andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie. De streekagenda’s weerspiegelen de programmatische integratie van het fysieke en sociale beleid met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van de Friese regio’s. Met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving willen wij een aanjaagfonds creëeren voor gemeenten en woningcorporaties, zorgpartijen, aannemers, makelaars, banken, voorlopers in technologie en particulieren, en de grootste groep woningbezitters in Fryslân ondersteunen en inspireren.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • In het kader van Kansen in Kernen herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
 • De verdere financiële en technische haalbaarheid van een eerste fase van het programma Holwerd aan Zee onderzoeken.
 • We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
 • Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Wij zetten voor de huidige collegeperiode € 750.000 in voor de procedurele afhandeling van subsidieaanvragen door SNN en RVO. Dit om de totaal verwachte investeringsomvang voor beide gebieden (ca. € 16.332.500,– ) waar te kunnen maken.
 • We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
 • We ronden een aantal maatregelen af van fase 1b en fase 2 van de gebiedsontwikkeling Centrale As. We bereiden een aantal maatregelen voor die gepland zijn voor uitvoering in 2019. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
 • Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. Dit resultaat wordt als volgt geconcretiseerd: We dragen met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving bij aan de leefbaarheid van zowel het Friese platteland als de Friese steden, door o.a. het saneren van ‘rotte kiezen’, door gemeenten te helpen in hun keuzes over waar maatschappelijke voorzieningen nog haalbaar zijn, of bij bundeling van voorzieningen, door woningen èn bouwtechnisch bij de tijd te helpen brengen èn levensloopbestendig te maken èn bij kruispunten van digitale voorzieningen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Plattelandsbeleid Initiatieven die de leefbaarheid op platteland vergroten Stimulering 3 tot 6 initiatieven
Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 tot 15 dorpshuizen
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders; Tussen de 300 en 400 aanvragen
Leefbaarheid Uitwerking vervolg Startnotitie Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma gereed
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Regionale agenda’s leefbaarheid
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Minimaal 1 voorzieningenspreidingsplan
Ondersteuning bij regionale initiatieven gereed
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Inzicht/analyse regionale sterkte/zwakte en ondersteuningsbehoefte Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Transitiefonds gereed
Uitwerking provinciaal Transitiefonds 1 masterclass
Masterclasses en dreamsessie 1 dreamsessie
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek

Ruimtelijke kwaliteit en wonen

Wat willen we bereiken?

We willen de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom zetten we in op het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.

Onze inzet ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân is verder gericht op een verantwoorde inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op.
De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân. De kwaliteit van wonen wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.
Onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) zorgt voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners. Wij zien in dit kader ook toe op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren.
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses, ook in het kader van het krimpbeleid.
Bij de programmering van bedrijventerreinen in Fryslân moet rekening gehouden worden met regionale spreiding, de schaal, de locatie en de kwaliteit van het aanbod. In het kader van een zorgvuldig gebruik van de ruimte enerzijds, en het benutten van economische kansen anderzijds, willen we daarom met de Friese gemeenten tot een goede afstemming komen tussen vraag en aanbod als het gaat om de programmering van bedrijventerreinen. Uit de vraagprognose 2015 hieromtrent blijkt namelijk dat er in Fryslân voldoende hectares aan bedrijventerreinen aanwezig zijn om aan de verwachte vraag tot 2030 te kunnen voldoen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We voeren het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
 • Vanuit het oogpunt van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit vervullen we een adviserende rol bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenkust, LF2018, duurzame energieprojecten en incidenteel bij gemeentelijke projecten.
 • Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; het voorstel tot besluitvorming zal in het voorjaar van 2018 aan PS worden voorgelegd.
 • We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
 • We bepalen, in overleg met stakeholders, nader welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
 • Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
 • We hebben in alle regio’s afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering, we ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad en we zien er op toe dat gemeenten actuele woonvisies / programma’s opstellen.
 • We hebben afspraken gemaakt met gemeenten in regioverband met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen en we zullen deze afspraken monitoren.
 • We starten het proces op om tot een nieuwe prognose van vraag en aanbod komen, waarbij wij er naar streven om in regioverband afspraken te maken met de gemeenten met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Mei 2018, vaststelling PIP in PS
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 55 adviezen
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Voorstel aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Planmonitor is beschikbaar
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 20 gemeenten
Programmering bedrijventerreinen Regionale bedrijventerreinplannen met gemeenten in regioverband Afspraken zijn gemaakt

Sociaal beleid

Wat willen we bereiken?

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie, maar ligt volledig bij de gemeenten. Wij maken voeren daarom geen autonoom sociaal beleid meer, maar zetten in plaats daarvan in op sociaal inclusief beleid, wat wil zeggen dat ons sociaal beleid een inclusief onderdeel uitmaakt van de provinciale kerntaken. We willen echter wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. We vinden het ook belangrijk dat er sprake is van een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid van welzijn- en zorgvoorzieningen.
Met het Kansenfonds scheppen we op provinciale schaal kansen voor burgers die buiten de gemeenschap dreigen te vallen. Het Kansenfonds heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm toch zijn optimaal deel te laten nemen aan de Friese samenleving door het versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur.
Het terugdringen van laaggeletterdheid is in de eerste plaats een gemeentelijke taak. Wij ondersteunen als provincie echter een bovenlokale aanpak waarbij onze ambitie is dat Fryslân uit de landelijke top 3 verdwijnt.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
 • Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
 • In 2018 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk (besluit PS 2008/2009), om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden, en het effect daarvan (laten) monitoren, ook in het kader van Streekwurk. Een voorbeeld daarvan is brede schoolontwikkeling
 • De spreiding en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen, inclusief het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, realiseren we integraal in provinciaal beleid door er bij iedere provinciale kerntaak, indien relevant, rekening mee te houden, conform resultaat 1 (“Bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven speciaal aandacht aan ouderen”). Het sociale team adviseert daartoe over de mogelijkheden omtrent sociaal inclusief beleid op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, cultuur, wonen en Merk Fryslân. Concrete voorbeelden van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Goede spreiding zorgvoorzieningen In iedere nieuwe beleidsbrief en bij het programma van eisen voor ov en infrastructurele projecten wordt rekening gehouden met spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen en het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Iedere beleidsbrief en elk programma
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 8-10 projecten

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we door middel van een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij is er speciale aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij dragen bij aan sportevenementen op al deze terreinen en aan het jaarlijkse Sportgala. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren, de Friese sporten in het onderwijs te verankeren en het Masterplan Fryske sporten uit te voeren, en er aandacht voor te vragen in het onderwijs, bijvoorbeeld in het project Fryske sport yn dyn Klasse.
 • In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
 • Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
 • We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad de Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten.
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 5.1

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 41.229
 • 2.180
 • 39.049
 • Begroting 2017
 • 58.942
 • 98
 • 58.843
 • Begroting 2018
 • 32.169
 • 500
 • 31.669
 • Begroting 2019
 • 22.037
 • 0
 • 22.037
 • Begroting 2020
 • 7.001
 • 0
 • 7.001
 • Begroting 2021
 • 5.451
 • 0
 • 5.451

Toelichting:

Van 2017 naar 2018 is een meer dan halvering van het beschikbare budget te zien. De volgende onderwerpen veroorzaken per stuk meer dan € 1 mln. daling (bedrag tussen haakjes is de verlaging van de begroting tussen 2017 en 2018): ISV (€ 7,9 mln.), Gebiedsontwikkeling Centrale As en N381 (€ 6,6 mln.), Gebiedsbudget (€ 4,6 mln.), ANNO I en II (€ 3,6 mln.), Kansen in Kernen (€ 3,3 mln.), Stopzetten budgetsubsidie maatschappelijke organisaties (€ 1,3 mln.), Iepen Mienskipsfûns (€ 1,3 mln.), Nota Plattelandsbeleid (€ 1,2 mln.) en Aanvalsplan herstructurering woningvoorraad (€ 1,1 mln.).

Voor het IMF is bij de eerste bestuursrapportage 2017 geld uit 2019 naar voren gehaald. In 2019 is nog wel een substantieel bedrag van € 2,85 miljoen beschikbaar.
Bij de platforms in de regio’s is reeds bekend dat er in 2019 minder middelen uit het IMF beschikbaar zullen zijn. Hierover zal ook tijdig met de regio’s gecommuniceerd worden. Een verdere toelichting staat in de paragraaf Samenwerkingsverbanden.

De daling in de jaren 2018-2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door het volledig aflopen van bovenstaande projecten. Ook Rondje Lauwersmeer, Leader/POP 3, Transitie Sociaal Beleid, Zorgeconomie, Kansenfonds, Demografische ontwikkelingen/Krimp, Holwert aan Zee en de Herbestemmingsregeling lopen de komende jaren qua budget af.

De € 5,4 miljoen die in 2021 nog beschikbaar is, bestaat uit de structurele subsidie aan het Fries Sociaal Planbureau (€ 1,5 mln.), diverse structurele sport budgetten waaronder Sport Fryslân (€ 900.000,-), Transitiefonds leefbare fysieke omgeving (€ 800.000,-), afronden gebiedsontwikkeling Centrale As (€ 700.000,-), structurele subsidie Doarpswurk (€ 600.000,-), Zwembad De Welle (€400.000,-), het laatste jaar van het Kansenfonds (€ 300.000,-) en structurele WRO-zaken/Wonen (€ 200.000,-).

B2018 – doorklik 5.1 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Centrum Tumba
 • COC Friesland
 • Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten watersportvereniging Sneek (Sneek-week)
 • Grootschalige sportevenementen
 • Humanitas district Noord
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Mutaties onvoorzien
 • Protestants Dienstencentrum
 • Solidair Friesland
 • St Friese Ouderenbonden
 • St Hoor Friesland
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Topsport Noord
 • VG-Belangen Platform Fryslan
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Zorgbelang Fryslan
 • Aankoop retailgegevens
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Collectief particulier opdrachtgeverschap
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Educatieprogramma Tryater
 • Evaluatie bedrijventerreinenbeleid
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Fonds tekorten decentrale zorgtaken 4 miljoen jeugdzorg
 • Friese Meren Project projecten
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Herbestemmingsregeling
 • Herstructurering bedrijventerreinen
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Iepen mienskipsfuns
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ISV III
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Leader/POP 3
 • MIRT onderzoek Holwerd aan Zee spoor 1
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Opening Thialf
 • Plan Venekoten - Centrum
 • POP 3 Uitvoeringkosten LEADER
 • Romaansk Goatyske tsjerken Lauwersland
 • Sociaal Beleid
 • Sociaal Investerings Fonds SIF Tender 2011
 • Sociaal Investeringsfonds (SIF) projectengeld
 • Sport algemeen
 • Steun initiatieven beperking instroom jeugdzorg
 • Streekagenda NW Fryslan
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Uitvoeringsagenda Streekplan ruimtelijke kwaliteit
 • Village Image of Culture PP
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Vrijwilligeracademie
 • Zorgvoorzieningen
 • Zwembad De Welle
 • Bouw doorstroomwoningen Schiermonnikoog
 • Bouw voorzieningen brede school Vlieland
 • Centrum Wolvega
 • Deelproject Bildtdijken
 • Deinum gebiedsontwikkeling
 • Dorpsplein Ingelum
 • Gorredijk Centrum Oost
 • Hart van Kollum inclusief MFA/VO-scholen
 • Herinrichting entree school en sporthal Terschelling
 • Inzet NUON Monumentenregeling
 • Inzet NUON Statushouders Wolvega
 • Masterplan Burgum deel markt
 • MFA Lemstervaart
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Oanpakke en opknappe dorpen en stad Franekeradeel
 • Reconstructie omgeving veerdam Vlieland
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade
 • Upgraden basisvoorziening dorpen Littenseradiel
 • Grootschalige sportevenementen
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Iepen mienskipsfuns
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • Kansen in Kernen
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Romaansk Goatyske tsjerken Lauwersland
 • Steun initiatieven beperking instroom jeugdzorg
 • Streekagenda NW Fryslan
 • Village Image of Culture PP
 • Zwembad De Welle
 • Real 2016
 • 115
 • 52
 • 185
 • 1.494
 • 15
 • 136
 • 45
 • 5
 • 105
 • 5
 • 7
 • -9
 • 9
 • 5
 • 23
 • 160
 • 597
 • 608
 • 26
 • 7
 • 70
 • 327
 • 3.985
 • 23
 • 1.432
 • 340
 • 3
 • 10.001
 • 191
 • -2.000
 • 25
 • 2.118
 • 2.114
 • 198
 • 81
 • 112
 • 1.472
 • 857
 • 114
 • 1.682
 • 338
 • 1
 • 42
 • 123
 • 1.275
 • 92
 • 50
 • 1.250
 • 59
 • 6
 • 734
 • 26
 • -11
 • 20
 • 22
 • 15
 • 143
 • 1
 • 9
 • 35
 • 22.994
 • 60
 • 130
 • 67
 • 1.160
 • 102
 • 160
 • 140
 • 24
 • 12.000
 • 150
 • 108
 • 119
 • 30
 • 14.250
 • 41.229
 • 3
 • 3
 • 177
 • 11
 • 30
 • 4
 • 1.802
 • 66
 • 6
 • 57
 • 22
 • 1
 • 2.177
 • 2.180
 • 39.049
 • Begr 2017
 • 173
 • 79
 • 278
 • 1.494
 • 16
 • 165
 • 45
 • 5
 • 143
 • 7
 • 53
 • 14
 • 8
 • 39
 • 240
 • 597
 • 608
 • 26
 • 10
 • 105
 • 490
 • 4.592
 • 16
 • 7.860
 • 343
 • 464
 • 6.058
 • 200
 • 120
 • 198
 • 4.700
 • 1.537
 • 500
 • 165
 • 1.120
 • 1.686
 • 2.647
 • 1.331
 • 150
 • 7.678
 • 4.528
 • 1.299
 • 1.324
 • 25
 • 52
 • 2.635
 • 25
 • 200
 • 216
 • 927
 • 10
 • 1.485
 • 107
 • 60
 • 100
 • 49.764
 • 2.900
 • -40
 • 70
 • 155
 • 1.500
 • 4.585
 • 58.942
 • 64
 • 34
 • 98
 • 98
 • 58.843
 • Begr 2018
 • 1.506
 • 16
 • 142
 • 45
 • 5
 • 109
 • 54
 • 601
 • 613
 • 26
 • 106
 • 3.223
 • 16
 • 4.374
 • 250
 • 310
 • 4.816
 • 200
 • 132
 • 1.000
 • 500
 • 4.216
 • 166
 • 150
 • -200
 • 1.242
 • 1.150
 • 977
 • 30
 • 1.450
 • 100
 • 475
 • 400
 • 153
 • 1.000
 • 386
 • 166
 • 20
 • 313
 • 5.000
 • 28.791
 • 155
 • 155
 • 32.169
 • 500
 • 500
 • 500
 • 31.669
 • Begr 2019
 • 1.506
 • 16
 • 142
 • 45
 • 5
 • 109
 • 54
 • 601
 • 613
 • 26
 • 106
 • 3.223
 • 250
 • 228
 • 5.539
 • 132
 • 1.000
 • 2.700
 • 150
 • 3.108
 • 1.794
 • 345
 • 10
 • 20
 • 25
 • 206
 • 153
 • 750
 • 20
 • 229
 • 2.000
 • 18.659
 • 155
 • 155
 • 22.037
 • 22.037
 • Begr 2020
 • 1.506
 • 16
 • 142
 • 45
 • 5
 • 109
 • 54
 • 601
 • 613
 • 26
 • 106
 • 3.223
 • 250
 • 100
 • 270
 • 345
 • 20
 • 153
 • 750
 • 1.600
 • 3.488
 • 200
 • 90
 • 290
 • 7.001
 • 7.001
 • Begr 2021
 • 1.506
 • 16
 • 142
 • 45
 • 5
 • 109
 • 54
 • 601
 • 613
 • 26
 • 106
 • 3.223
 • 733
 • 345
 • 750
 • 400
 • 2.228
 • 5.451
 • 5.451

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Afronden ‘plus’ gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving
 • Zwembad de Welle
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 168
 • 386
 • 0
 • 554
 • 2.019
 • 1.062
 • 750
 • 2.000
 • 3.812
 • 2.020
 • 270
 • 750
 • 1.600
 • 2.620
 • 2.021
 • 733
 • 750
 • 400
 • 1.883

Het kadernotavoorstel Afronden gebriedsontwikkeling Centrale As bedraagt € 2,5 mln. en het voorstel Transitiefonds leefbare fysieke omgeving € 3 mln. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het voorstel Zwembad de Welle bedraagt € 4 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Print deze pagina