Programma 5: Mienskip

Portefeuillehouder: Johannes Kramer, Sietske Poepjes, Michiel Schrier en Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.

Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden

Het Rijk, de provincie Fryslân en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hebben de Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke getroffen. Daarbij is het openbaar lichaam Tresoar ingesteld. Het doel van Tresoar is drieledig;

Het behartigen van de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van FLMD bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden.
Het toegankelijk maken en houden en onder de aandacht brengen van een breed publiek van het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed.
Het bevorderen van de Friese literatuur en het verbreden van het literaire klimaat in Fryslân

Lasten en baten programma 5: Mienskip

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 76.409
 • 2.247
 • 74.162
 • Begroting 2017
 • 107.102
 • 515
 • 106.588
 • Begroting 2018
 • 71.042
 • 517
 • 70.526
 • Begroting 2019
 • 50.743
 • 17
 • 50.727
 • Begroting 2020
 • 35.035
 • 17
 • 35.018
 • Begroting 2021
 • 31.400
 • 17
 • 31.383

 

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.

Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 25.689
 • 77.888
 • 103.576
 • 17
 • 842
 • 859
 • 102.718
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -24
 • -1.377
 • -1.401
 • -1.401
 • Realisatie per 1-4
 • 5.701
 • 6.934
 • 12.634
 • 1
 • 507
 • 508
 • 12.126
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 237
 • 30.101
 • 30.338
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.338
 • Saldo
 • 19.727
 • 39.476
 • 59.203
 • 15
 • 335
 • 350
 • 58.852

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 25.682
 • 6
 • 25.689
 • 66.037
 • 8.851
 • 3.000
 • 77.888
 • 103.576
 • 14
 • 3
 • 17
 • 842
 • 842
 • 859
 • 102.718
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -24
 • 0
 • -24
 • -1.538
 • 161
 • 0
 • -1.377
 • -1.401
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.401
 • Realisatie per 1-4
 • 5.701
 • 0
 • 5.701
 • 6.718
 • 216
 • 0
 • 6.934
 • 12.634
 • 0
 • 1
 • 1
 • 507
 • 507
 • 508
 • 12.126
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 237
 • 0
 • 237
 • 21.669
 • 7.876
 • 556
 • 30.101
 • 30.338
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.338
 • Saldo
 • 19.721
 • 6
 • 19.727
 • 36.112
 • 920
 • 2.444
 • 39.476
 • 59.203
 • 14
 • 1
 • 15
 • 335
 • 335
 • 350
 • 58.852

Tweede bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.

Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.
Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.
Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met minstens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verantwoordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Vastgestelde beleidsnotities

Beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen 2017-2020
Uitvoeringsprogramma Mei Hert, Holle en Hannen 2019-2020
Streekplan Fryslân 2007
Uitvoeringsagenda Streekplan
Thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte (2014) en Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslan 2016-2019.
Verordening Ruimte en Partiële Herziening Romte foar Sinne (2015)
Romte foar Sinne (2015)
Aanvalsplan Herstructurering naoorlogse Friese woningvoorraad (2012)
Aanvalsplan Woningmarkt
Startnotitie Leefbaarheid
Beleidsbrief Leefberens

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze jaarstukken.

Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
Het Rijk, de provincie Fryslân en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hebben de Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke getroffen. Daarbij is het openbaar lichaam Tresoar ingesteld. Het doel van Tresoar is drieledig;
a. Het behartigen van de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van FLMD bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden.
b. Het toegankelijk maken en houden en onder de aandacht brengen van een breed publiek van het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed.
c. Het bevorderen van de Friese literatuur en het verbreden van het literaire klimaat in Fryslân.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 73.865
 • 870
 • 72.995
 • -14.511
 • 58.484
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 90.859
 • 1.692
 • 89.168
 • -32.408
 • 56.759
 • Rekening 2018
 • 66.124
 • 1.963
 • 64.161
 • -9.778
 • 54.383
 • Saldo begroting en rekening
 • 24.735
 • -271
 • 25.006
 • -22.630
 • 2.376

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2017
 • 36.798
 • 25.516
 • 11.551
 • 73.865
 • 348
 • 522
 • 0
 • 870
 • 72.995
 • Begroting 2018
 • 41.175
 • 38.694
 • 10.991
 • 90.859
 • 643
 • 1.049
 • 0
 • 1.692
 • 89.168
 • Besteding 2018
 • 22.107
 • 33.181
 • 10.836
 • 66.124
 • 840
 • 1.113
 • 10
 • 1.963
 • 64.161
 • Saldo 2018
 • 19.067
 • 5.513
 • 155
 • 24.735
 • -197
 • -64
 • -10
 • -271
 • 25.006

Wat heeft het programma gekost?

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • 440
 • 440
 • uitgaven
 • 1
 • 95
 • 96
 • bijdragen derden
 • 1
 • 535
 • 536
 • Stand per 31-12-2018
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Dit betreft de investering in de bouw van Taalexpo Obe.

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Ticketrisico's culturele producties
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • toevoeging
 • 1.045
 • aanwending
 • Stand per 31-12-2018
 • 1.045

Toelichting:

De reserve Ticketrisico’s is 31 oktober 2018 door PS blijvend beschikbaar gesteld als dekking voor ticketrisico’s bij culturele producties na 2018.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. BTW-probleem gemeente Leeuwarden LF2018
 • V. Waarborgfonds ticketverkoop producties LF2018
 • V. Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • V. Jorritsma-Boschmafonds
 • V. Buma-legaten
 • V. Uitbr/instandh grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • 0
 • 22
 • 131
 • 160
 • 485
 • toevoeging
 • 650
 • 1.000
 • 1
 • 6
 • aanwending
 • 650
 • 1.000
 • 6
 • 485
 • Stand per 31-12-2018
 • 0
 • 0
 • 22
 • 131
 • 160
 • 0

Toelichting:

De eerst twee voorzieningen betreffen voorzieningen rondom LF2018. De voorziening waarborgfonds ticketverkoop is omgezet in de reserve Ticketsrisico.
De onderste vier voorzieningen betreffen in het verleden ontvangen legaten of schenkingen. Per legaat/schenking zijn er destijds afspraken gemaakt over de rol van en activiteiten door de provincie met deze middelen. In 2017 is met het Fries Museum overeengekomen dat de grafiekcollectie Knecht-Drenth incl. het instandhoudingsfonds (bovenstaande voorziening) in eigendom overgaat naar het Fries Museum. In 2018 is dit formeel geëffectueerd.

Print deze pagina