Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

We willen meer verschillende bezoekers, die vaker komen en langer blijven. Dát is goed voor de Friese economie en is de kern van ons beleid. De beleidsbrief “Gastvrijheidseconomie” is de basis voor onze inzet op dit beleidsterrein.

Bezoekers dragen ongeacht hun oogmerk bij aan de Friese economie. De redenen voor hun bezoek zijn zeer uiteenlopend: om te recreëren, voor de toeristische beleving, voor de cultuur, voor zakelijke redenen, congressen en business events en voor bezoek aan (studerende) familie of vrienden. Een bezoek kan ééndaags of meerdaags zijn. Iedere bezoeker biedt elke ondernemer in de gastvrijheidssector de kans om omzet te maken. De gewenste groei van bezoekers stelt die ondernemer voor een uitdaging en stelt ook voorwaarden.

Om bezoekers te krijgen en gastvrij te onthalen ligt onze focus op drie lijnen:

1. Zichtbaarheid
De provinciemarketing is gericht op Fryslân en de Wadden, met als accent LF18. Merk Fryslân werkt aan de hand van een meerjarige provinciale opdracht voor de periode 2017, 2018 en 2019.

Daarnaast richten we ons onder meer op Internationale Marketing van de Nieuwe Afsluitdijk, het Woudagemaal en Museum Dr8888, als onderdeel van de Holland Branding Strategie (Metrolijnen). En met het Hospitality programma wordt marketing en ondernemerschap gestimuleerd om acties te nemen voor het vergroten van bezoekersaantallen en gastvrijheidsbeleving.

2. Ondernemerschap
We zorgen ervoor dat de ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme in uitvoering is. Ondernemers, onderwijs en onverheden werken samen aan het vergroten van het ondernemend en innovatief vermogen in de gastvrijheidsbrache. Daarnaast is de Toerisme-alliantie – waarin koplopers uit de toeristische branche actief vertegenwoordigd zijn – operationeel. Ook hebben de branches watersport en verblijfsrecreatie hun eigen visie geformuleerd.

3. Omgeving, gebieden & infrastructuur
We geven uitvoering – onder regie van de Marrekrite – aan het Actieplan Fiets. Daarnaast starten we met de realisatie van de Eflstedenwandelroute en geven we uitvoering aan het Interregprogramma voor de Wadden.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

Zichtbaarheid

 • Er is een online portal/website die gekoppeld is aan de Koepeldatabase, de database voor de Gastvrijheidseconomie, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe portal/website die in 2017 door Merk Fryslân is gelanceerd (merkfryslan.nl).
 • Een coalition of the willing fungeert als platform voor alle partijen in de mienskip die zich hard willen maken voor provinciemarketing.
 • Er ligt een Plan van Aanpak voor grensoverschrijdende marketing op het grensgebied van Drenthe en Fryslân opgesteld door de regionale partners, waarmee we willen bereiken dat voor het grensgebied Fryslân/Drenthe een gezamenlijke marketingcampagne uitgevoerd kan worden.
 • In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand zijn deuren. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk)
 • We dragen bij aan de realisatie van het kunstwerk ‘Paard van Fryslân’

Ondernemerschap

 • In het kader van de Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme wordt de lange termijnagenda van het innovatieprogramma van de gastvrijheidssector opgesteld, waarbij ondernemers, onderwijs en overheden middels het triple helixmodel samenwerken.
 • De Toerismealliantie is operationeel en voert de lange termijnagenda uit van het innovatieprogramma voor de gastvrijheidssector.
 • Wij stimuleren de branches watersport en verblijfsrecreatie waar nodig, bij het maken van deze visie, bijvoorbeeld door overleg of onderzoek. In deze visie wordt duidelijk op welke wijze deze branches willen investeren in hun toekomst.

Omgeving, gebieden & infrastructuur

 • Vanuit het Actieplan Fiets willen we:
  • witte vlekken in wandel- en fietsnetwerken wegwerken;
  • de verbinding van netwerken van fietsknooppunten verbeteren.
 • In 2018 blijven deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Marrekrite, om op basis van behoefte (aard, kwaliteit en ligging) het aanbod van aanlegvoorzieningen in stand te houden.
 • Cultuur- en Plattelandstoerisme: de beschikbare gelden worden ter beschikking gesteld aan de hand van een met de mienskip gerealiseerde verdeelsystematiek.
 • 2018 is het tweede pilotjaar van de gratis OV-kaart en dit jaar wordt de kaart over de gehele provincie uitgerold.
 • Door actieve projectverwerving wordt ingezet om een substantieel deel van het beschikbare budget van het Investeringskader Waddenfonds tot besteding te brengen in de Friese Waddenregio, ten behoeve van een krachtige marketing Waddenwereld Erfgoed en versterking van de cultuurtoeristische beleving van de Waddenkust.
 • Het Friese Meren Project is afgerond (met de laatste lopende projecten bij gemeenten: Bestedingen aan de Wal en Grenzeloos Varen).

Monitoring
Jaarlijks brengen wij een monitoringsrapportage recreatie en toerisme uit over de periode ’16 t/m ‘19. In 2019 voeren wij een evaluatie uit waarin aan de orde is:

 • de effecten van de uitvoering van Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie op de mienskip;
 • voor zover dat redelijkerwijs te achterhalen is: de toegevoegde waarde van de beleidsbrief aan de verandering in de Fryske mienskip.

De hiervoor benodigde informatie over ontwikkelingen en trends ontsluiten wij via reguliere metingen, thema-onderzoek of deelmetingen en evaluatieonderzoek.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Groei omzet Omzet gastvrijheidseconomie (€ 458 mln. in 2015) € 460 mln.
Groei aantal banen Aantal banen in de gastvrijheidsbranche 7,5 % van de totale werkgelegenheid
Groei ranking provincie in nationale top 12 Ranking van de provincie in de nationale top 12 van de gekozen bestemmingen Een plek in de nationale top vijf
Waardering bezoekers fiets- en wandelstructuur Waardering van de bezoekers (5 sterren in 2017) Maximale aantal van 5 sterren behouden

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 4.5

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 20.536
 • 5.938
 • 14.597
 • Begroting 2017
 • 26.003
 • 3.923
 • 22.080
 • Begroting 2018
 • 8.586
 • 1.377
 • 7.209
 • Begroting 2019
 • 8.206
 • 363
 • 7.843
 • Begroting 2020
 • 4.610
 • 1.166
 • 3.444
 • Begroting 2021
 • 2.712
 • 363
 • 2.349

B2018 – doorklik 4.5 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Gastvrij Fryslan recreatieve basisinfrastructuur
 • Projectontwikkeling & knelpunt toerisme recreatie
 • St Merk Fryslan
 • Voorlichting watersport
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Friese Meren Project
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project Fietspad Swette bijdrage
 • Friese Meren Project Mitigatie Easterskar
 • Friese Meren Project Noordelijke Elfsteden Route
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Interreg projecten
 • Paard van Fryslan
 • RSP REP NUON Dairy Campus
 • Sense of Place
 • Tall Ship Races
 • Topattractie project Fryslan topattractie
 • Voorbereidingskosten Toeristisch Waddenprogramma
 • Bakkeveen Dunsan
 • Brug Dongeradijk
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Energiek Noordwolde
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en toerisme
 • Hart van Joure
 • Inzet NUON Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Inzet NUON Clusters en netwerken toerisme en recreatie
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten Recreatie en Toerisme
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Samenwerkingsinitiatieven
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Masterplan Appelscha
 • Recreatieve voorzieningen Schier
 • Strandovergangen 9 stuks
 • Vaart Dokkumer Ie-Waldfeart
 • Varen naar Stiens
 • Wetterwalden
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project projecten
 • RSP REP NUON Dairy Campus
 • Sense of Place
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Real 2016
 • 655
 • 15
 • 638
 • 3
 • 1.311
 • 3
 • 838
 • 260
 • 6
 • 50
 • 331
 • 4.841
 • 1.395
 • 24
 • 2.000
 • 81
 • 20
 • 132
 • 9.979
 • 72
 • 144
 • 3.187
 • 267
 • 5
 • 1.347
 • 18
 • 179
 • 524
 • 760
 • 76
 • 159
 • 279
 • 128
 • 400
 • 7.546
 • 1.700
 • 1.700
 • 20.536
 • 112
 • 112
 • 1
 • 1.000
 • 79
 • 1.080
 • 3.047
 • 3.047
 • 1.700
 • 1.700
 • 5.938
 • 14.597
 • Begr 2017
 • 747
 • 651
 • 10
 • 1.408
 • 180
 • 140
 • -2
 • 250
 • 10.476
 • 1.962
 • 575
 • 17
 • -2
 • 500
 • 10
 • 10
 • 14.115
 • 172
 • 3.518
 • 775
 • 82
 • 1.500
 • 200
 • 3.403
 • 528
 • 300
 • 2
 • 10.479
 • 26.003
 • 178
 • 178
 • 731
 • 515
 • 1.246
 • 2.499
 • 2.499
 • 3.923
 • 22.080
 • Begr 2018
 • 752
 • 656
 • 10
 • 1.418
 • 1.800
 • 1.376
 • 33
 • 3.209
 • 1.114
 • 666
 • 125
 • 1.804
 • 250
 • 3.959
 • 8.586
 • 178
 • 178
 • 1.199
 • 1.199
 • 1.377
 • 7.209
 • Begr 2019
 • 752
 • 656
 • 10
 • 1.418
 • 1.200
 • 34
 • 250
 • 1.484
 • 100
 • 668
 • 175
 • 4.111
 • 250
 • 5.304
 • 8.206
 • 178
 • 178
 • 185
 • 185
 • 363
 • 7.843
 • Begr 2020
 • 752
 • 1.079
 • 115
 • 656
 • 10
 • 2.612
 • 17
 • 17
 • 903
 • 1.079
 • 1.982
 • 4.610
 • 178
 • 178
 • 988
 • 988
 • 1.166
 • 3.444
 • Begr 2021
 • 752
 • 1.079
 • 115
 • 656
 • 10
 • 2.612
 • 100
 • 100
 • 2.712
 • 178
 • 178
 • 185
 • 185
 • 363
 • 2.349

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Paard van Fryslân (motie 6)
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 0
 • 0
 • 2.019
 • 250
 • 250
 • 2.020
 • 0
 • 0
 • 2.021
 • 0
 • 0

Het kadernotavoorstel Paard van Fryslan bedraagt € 250.000,-. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Zichtbaarheid
1. Er is een online portal/website die gekoppeld is aan de Koepeldatabase, de database voor de Gastvrijheidseconomie, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe portal/website die in 2017 door Merk Fryslân is gelanceerd (merkfryslan.nl).
2. Een coalition of the willing fungeert als platform voor alle partijen in de mienskip die zich hard willen maken voor provinciemarketing.
3. Er ligt een Plan van Aanpak voor grensoverschrijdende marketing op het grensgebied van Drenthe en Fryslân opgesteld door de regionale partners, waarmee we willen bereiken dat voor het grensgebied Fryslân/Drenthe een gezamenlijke marketingcampagne uitgevoerd kan worden.
4. In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand zijn deuren. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk)
5. We dragen bij aan de realisatie van het kunstwerk ‘Paard van Fryslân’
Ondernemerschap
6. In het kader van de Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme wordt de lange termijnagenda van het innovatieprogramma van de gastvrijheidssector opgesteld, waarbij ondernemers, onderwijs en overheden middels het triple helixmodel samenwerken.
7. De Toerismealliantie is operationeel en voert de lange termijnagenda uit van het innovatieprogramma voor de gastvrijheidssector.
8. Wij stimuleren de branches watersport en verblijfsrecreatie waar nodig, bij het maken van deze visie, bijvoorbeeld door overleg of onderzoek. In deze visie wordt duidelijk op welke wijze deze branches willen investeren in hun toekomst.
Omgeving, gebieden & infrastructuur
Vanuit het Actieplan Fiets willen we:
9. witte vlekken in wandel- en fietsnetwerken wegwerken;
10. de verbinding van netwerken van fietsknooppunten verbeteren.
11. In 2018 blijven deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Marrekrite, om op basis van behoefte (aard, kwaliteit en ligging) het aanbod van aanlegvoorzieningen in stand te houden.
12. Cultuur- en Plattelandstoerisme: de beschikbare gelden worden ter beschikking gesteld aan de hand van een met de mienskip gerealiseerde verdeelsystematiek.
13. 2018 is het tweede pilotjaar van de gratis OV-kaart en dit jaar wordt de kaart over de gehele provincie uitgerold.
14. Door actieve projectverwerving wordt ingezet om een substantieel deel van het beschikbare budget van het Investeringskader Waddenfonds tot besteding te brengen in de Friese Waddenregio, ten behoeve van een krachtige marketing Waddenwereld Erfgoed en versterking van de cultuurtoeristische beleving van de Waddenkust.
15. Het Friese Meren Project is afgerond (met de laatste lopende projecten bij gemeenten: Bestedingen aan de Wal en Grenzeloos Varen).
Monitoring
Jaarlijks brengen wij een monitoringsrapportage recreatie en toerisme uit over de periode ’16 t/m ‘19. In 2019 voeren wij een evaluatie uit waarin aan de orde is:
16. de effecten van de uitvoering van Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie op de mienskip;
17. voor zover dat redelijkerwijs te achterhalen is: de toegevoegde waarde van de beleidsbrief aan de verandering in de Fryske mienskip.

Toelichting:

3. De focus van Merk Fryslân ligt op dit moment vooral op de Wadden en overig Fryslân. Daarnaast levert Merk Fryslân dit jaar een extra inspanning in het kader van LF2018. Om die reden schuift de uiteindelijke realisatie van het plan van aanpak voor een grensoverschrijdende marketing waarschijnlijk wat op in de tijd. We zijn al wel met interprovinciale partners in gesprek over grensoverschrijdende marketing, en wij zijn er enthousiast over om hier gezamenlijk invulling aan te geven. Wij betrekken Merk Fryslân hierbij.

5. 2018 vormt het jaar dat de betreffende stichting de plannen moet concretiseren, inclusief financieringsvoorstel. Wij hebben hier een bijdrage van € 50.000,- voor beschikbaar gesteld. Realisatie moet in 2019 plaatsvinden. Het is nog onzeker of de stichting de voorbereidende fase tijdig afrond en de financiering volledig sluitend krijgt.

8. Wij zijn met verschillende partners in gesprek voor het ontwikkelen van een visie voor de watersport, waarbij wij ook de resultaten van de informatiebijeenkomst over de resultaten van het Fries Merenproject inbrengen. Het blijkt dat het integrale belang van waterrecreatie voor zowel de stakeholders als voor de water gerelateerde provinciale vraagstukken vraagt om een bredere visie op het Friese watergebied en meer regie op de visievorming.

13. De invulling van een programma voor Cultuur- en Plattelandstoerisme vindt plaats via de Streekagenda’s. De Waddeneilanden en Zuidoost Fryslân, lopen qua plannen en uitvoering voorop. De overige drie gebieden maken plannen voor 2018 en 2019 qua besteding van de middelen.

14. Arriva gaat de uitrol van de FryslânCard in 2018 uitvoeren en ontvangt hiervoor subsidie. Afgesproken is dat eerste 50.000 kaarten bevoorschot worden. Als er meer kaarten verstrekt worden, wordt dit tot een afgesproken maximum via de eindafrekening in 2019 met Arriva verrekend. Hiervoor is het nodig het in 2018 beschikbare budget deels te verschuiven naar 2019. Hiervoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

15. Nu de kaders voor besteding van het Waddenfonds vastgesteld zijn en de organisatie is ingericht, vindt er intensieve projectverwerking plaats. Over diverse voorstellen, waaronder de interprovinciale marketingaanpak, wordt dit voorjaar een besluit genomen. Het op dit moment beschikbare provinciale cofinancieringsbudget voor o.a. Waddenfondsprojecten lijkt door het nu goed op stoom komen echter snel uitgeput te raken, waardoor niet alle ambities en projecten wellicht gerealiseerd kunnen worden. De eerste aanvragen zullen in juni voorgelegd worden aan het AB Wadenfonds. Daarna wordt duidelijke of er daadwerkelijk een tekort dreigt voor het cofinancieringsbudget.

16.  Het Friese Merenproject is een groot meerjarenprogramma geweest. Het grootste deel van het programma is afgerond, maar enkele onderdelen hiervan lopen nog door. Provinciale Staten hebben in april 2018 de startnotitie evaluatie behandeld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Groei omzet Omzet gastvrijheidseconomie (€ 458 mln. in 2015) € 460 mln.
Groei aantal banen Aantal banen in de gastvrijheidsbranche 7,5 % van de totale werkgelegenheid
Groei ranking provincie in nationale top 12 Ranking van de provincie in de nationale top 12 van de gekozen bestemmingen Een plek in de nationale top vijf
Waardering bezoekers fiets- en wandelstructuur Waardering van de bezoekers (5 sterren in 2017) Maximale aantal van 5 sterren behouden

Toelichting:

De groei van “Gastvrijheidseconomie” in Fryslân zit in de lift. Er bestaat verwachting dat de groei in 2018 versneld doorzet. Over de uiteindelijk interprovinciale ranking bestaat nog onzekerheid.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Zichtbaarheid
1 Er is een online portal/website die gekoppeld is aan de Koepeldatabase, de database voor de Gastvrijheidseconomie, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe portal/website die in 2017 door Merk Fryslân is gelanceerd (merkfryslan.nl).
2 Een coalition of the willing fungeert als platform voor alle partijen in de mienskip die zich hard willen maken voor provinciemarketing.
3 Er ligt een Plan van Aanpak voor grensoverschrijdende marketing op het grensgebied van Drenthe en Fryslân opgesteld door de regionale partners, waarmee we willen bereiken dat voor het grensgebied Fryslân/Drenthe een gezamenlijke marketingcampagne uitgevoerd kan worden.
4 In maart 2018 opent het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand zijn deuren. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk)
5 We dragen bij aan de realisatie van het kunstwerk ‘Paard van Fryslân’
Ondernemerschap
6 In het kader van de Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme wordt de lange termijnagenda van het innovatieprogramma van de gastvrijheidssector opgesteld, waarbij ondernemers, onderwijs en overheden middels het triple helixmodel samenwerken.
7 De Toerismealliantie is operationeel en voert de lange termijnagenda uit van het innovatieprogramma voor de gastvrijheidssector.
8 Wij stimuleren de branches watersport en verblijfsrecreatie waar nodig, bij het maken van een visie, bijvoorbeeld door overleg of onderzoek. In deze visie wordt duidelijk op welke wijze deze branches willen investeren in hun toekomst.
Omgeving, gebieden & infrastructuur
Vanuit het Actieplan Fiets willen we:
9 witte vlekken in wandel- en fietsnetwerken wegwerken;
10 de verbinding van netwerken van fietsknooppunten verbeteren.
11 In 2018 blijven deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Marrekrite, om op basis van behoefte (aard, kwaliteit en ligging) het aanbod van aanlegvoorzieningen in stand te houden.
12 Cultuur- en Plattelandstoerisme: de beschikbare gelden worden ter beschikking gesteld aan de hand van een met de mienskip gerealiseerde verdeelsystematiek.
13 2018 is het tweede pilotjaar van de gratis OV-kaart en dit jaar wordt de kaart over de gehele provincie uitgerold.
14 Door actieve projectverwerving wordt ingezet om een substantieel deel van het beschikbare budget van het Investeringskader Waddenfonds tot besteding te brengen in de Friese Waddenregio, ten behoeve van een krachtige marketing Waddenwereld Erfgoed en versterking van de cultuurtoeristische beleving van de Waddenkust.
15 Het Friese Meren Project is afgerond (met de laatste lopende projecten bij gemeenten: Bestedingen aan de Wal en Grenzeloos Varen).
Monitoring
Jaarlijks brengen wij een monitoringsrapportage recreatie en toerisme uit over de periode ’16 t/m ‘19. In 2019 voeren wij een evaluatie uit waarin aan de orde is:
16 de effecten van de uitvoering van Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie op de mienskip;
17 voor zover dat redelijkerwijs te achterhalen is: de toegevoegde waarde van de beleidsbrief aan de verandering in de Fryske mienskip.

Toelichting:

3. De focus van Merk Fryslân ligt op dit moment vooral op de Wadden en overig Fryslân. Daarnaast levert Merk Fryslân dit jaar een extra inspanning in het kader van LF2018. Om die reden schuift de uiteindelijke realisatie van het plan van aanpak voor een grensoverschrijdende marketing wat op in de tijd. We zijn al wel met interprovinciale partners in gesprek over grensoverschrijdende marketing, en wij zijn er enthousiast over om hier gezamenlijk invulling aan te geven. Wij betrekken Merk Fryslân hierbij.

5. 2018 vormt het jaar dat de betreffende stichting de plannen moet concretiseren, inclusief financieringsvoorstel. Wij hebben hier een bijdrage van € 50.000,- voor beschikbaar gesteld. Realisatie moet in 2019 plaatsvinden. Het is nog onzeker of de stichting de voorbereidende fase tijdig afrond en de financiering volledig sluitend krijgt.

8. Wij zijn met verschillende partners in gesprek voor het ontwikkelen van een visie voor de watersport, waarbij wij ook de resultaten van de informatiebijeenkomst over de resultaten van het Fries Merenproject inbrengen. Het blijkt dat het integrale belang van waterrecreatie voor zowel de stakeholders als voor de water gerelateerde provinciale vraagstukken vraagt om een bredere visie op het Friese watergebied en meer regie op de visievorming. Voor dit onderwerp heeft Provinciale Staten op 25 april 2018 besloten een visie te laten opstellen die in februari 2019 wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

12. De invulling van een programma voor Cultuur- en Plattelandstoerisme vindt plaats via de Streekagenda’s. De Waddeneilanden en Zuidoost Fryslân, lopen qua plannen en uitvoering voorop. De overige drie gebieden maken plannen voor 2018 en 2019 qua besteding van de middelen.

14. Nu de kaders voor besteding van het Waddenfonds vastgesteld zijn en de organisatie is ingericht, vindt er intensieve projectverwerking plaats. De eerste aanvragen zijn in juni voorgelegd aan het AB Waddenfonds. In dit verband is onder andere een besluit genomen voor een langjarige vermarkting van de Unesco Waddenwereld Erfgoedregio. Het in voldoende mate beschikbaar hebben van co-financieringsmiddelen is een onzekere factor.

15. Het Friese Merenproject is een groot meerjarenprogramma geweest. Het grootste deel van het programma is afgerond, maar enkele onderdelen hiervan lopen nog door. Provinciale Staten hebben in april 2018 de startnotitie evaluatie behandeld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Groei omzet Omzet gastvrijheidseconomie (€ 458 mln. in 2015) € 460 mln.
Groei aantal banen Aantal banen in de gastvrijheidsbranche 7,5 % van de totale werkgelegenheid
Groei ranking provincie in nationale top 12 Ranking van de provincie in de nationale top 12 van de gekozen bestemmingen Een plek in de nationale top vijf
Waardering bezoekers fiets- en wandelstructuur Waardering van de bezoekers (5 sterren in 2017) Maximale aantal van 5 sterren behouden

Toelichting:

De groei van “Gastvrijheidseconomie” in Fryslân zit in de lift. Er bestaat verwachting dat de groei in 2018 versneld doorzet. Over de uiteindelijk interprovinciale ranking bestaat nog onzekerheid.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We willen meer verschillende bezoekers, die vaker komen en langer blijven. Dát is goed voor de Friese economie en is de kern van ons beleid. De beleidsbrief “Gastvrijheidseconomie” is de basis voor onze inzet op dit beleidsterrein.

Bezoekers dragen ongeacht hun oogmerk bij aan de Friese economie. De redenen voor hun bezoek zijn zeer uiteenlopend: om te recreëren, voor de toeristische beleving, voor de cultuur, voor zakelijke redenen, congressen en business events en voor bezoek aan (studerende) familie of vrienden. Een bezoek kan ééndaags of meerdaags zijn. Iedere bezoeker biedt elke ondernemer in de gastvrijheidssector de kans om omzet te maken. De gewenste groei van bezoekers stelt die ondernemer voor een uitdaging en stelt ook voorwaarden.

Om bezoekers te krijgen en gastvrij te onthalen ligt onze focus op drie lijnen:

1. Zichtbaarheid
De provinciemarketing is gericht op Fryslân en de Wadden, met als accent LF18. Merk Fryslân werkt aan de hand van een meerjarige provinciale opdracht voor de periode 2017, 2018 en 2019.

Daarnaast richten we ons onder meer op Internationale Marketing van de Nieuwe Afsluitdijk, het Woudagemaal en Museum Dr8888, als onderdeel van de Holland Branding Strategie (Metrolijnen). En met het Hospitality programma wordt marketing en ondernemerschap gestimuleerd om acties te nemen voor het vergroten van bezoekersaantallen en gastvrijheidsbeleving.

2. Ondernemerschap
We zorgen ervoor dat de ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme in uitvoering is. Ondernemers, onderwijs en onverheden werken samen aan het vergroten van het ondernemend en innovatief vermogen in de gastvrijheidsbrache. Daarnaast is de Toerisme-alliantie – waarin koplopers uit de toeristische branche actief vertegenwoordigd zijn – operationeel. Ook hebben de branches watersport en verblijfsrecreatie hun eigen visie geformuleerd.

3. Omgeving, gebieden & infrastructuur
We geven uitvoering – onder regie van de Marrekrite – aan het Actieplan Fiets. Daarnaast starten we met de realisatie van de Eflstedenwandelroute en geven we uitvoering aan het Interregprogramma voor de Wadden.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 1.396
 • 6.150
 • 5.638
 • 4
 • 13.188
 • 174
 • 715
 • 2.865
 • 4
 • 3.758
 • 9.430
 • -2.068
 • -2.700
 • 4.662
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 1.413
 • 10.217
 • 9.497
 • 0
 • 21.127
 • 178
 • 953
 • 1.799
 • 0
 • 2.930
 • 18.196
 • -6.653
 • -5.861
 • 5.682
 • Rekening 2018
 • 1.505
 • 6.259
 • 3.847
 • 54
 • 11.665
 • 288
 • 1.153
 • 585
 • 54
 • 2.081
 • 9.584
 • -2.217
 • -2.049
 • 5.318
 • Saldo begroting en rekening
 • -92
 • 3.958
 • 5.650
 • -54
 • 9.461
 • -110
 • -200
 • 1.214
 • -54
 • 849
 • 8.612
 • -4.436
 • -3.812
 • 364

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 364.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De hogere lasten en baten betreffen een hoger bedrag aan doorgeschoven BTW van Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 3.958.000 betreffen voor € 3.812.000 verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. De resterende € 346.000 betreft voor € 254.000 het Friese Meren Project. Voor de totale afronding hiervan incl. de door PS gevraagd eindevaluatie en visietraject was rekening gehouden met onvoorziene kosten, maar deze hebben zich niet voorgedaan. En betreft voor € 91.000 Gastvrij Fryslân, vanwege het besluit van PS van november 2018 om de subsidieregeling voor co-financering Waddenfondsprojecten aan te passen. Door dit besluit kunnen projecten voortkomend uit de majeure opgaven nu ook ten laste worden gebracht van het cofinancieringsbudget. Binnen het budget “Gastvrij Fryslân” was ook budgetruimte gereserveerd voor cofinancering Waddenfondsprojecten. Deze geprognotiseerde bijdrage binnen Gastvrij Fryslân, valt nu deels vrij.

Reserves
De lagere lasten van € 5,6 mln. betreffen begrote bedragen en verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. Dit geldt voor de budgetten voor Oostelijke poort merengebied, Vernieuwende vormen van samenwerking binnen de toerismesector en DNA Beleefcentrum. Voor de toerisme-onderdelen van het Gebiedsbudget wordt € 598.000 doorgeschoven naar 2019, omdat het merendeel van de R&T-projecten in 2019 is geprogrammeerd (bijv. Er-varen Turf in Opsterland, Renovatie Harmenpark in Harlingen, Waterland Fryslân in Sûdwesthoeke en Rondje Lauwersmeer).

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • St Merk Fryslan
 • Voorlichting watersport
 • Structurele budgetten
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project Fietspad Swette bijdrage
 • Friese Meren Project Mitigatie Easterskar
 • Friese Meren Project Noordelijke Elfsteden Route
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Interreg projecten
 • Sense of Place
 • Tall Ship Races
 • Topattractie project Fryslan topattractie
 • Voorbereidingskosten Toeristisch Waddenprogramma
 • Waddenfonds projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bakkeveen Dunsan
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Hart van Joure
 • Inzet NUON Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Inzet NUON Clusters en netwerken toerisme en recreatie
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten Recreatie en Toerisme
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Samenwerkingsinitiatieven
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Reserves
 • Friese Meren Project projecten
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • Structurele budgetten
 • Drie eilanden Tsjukemar
 • Friese Meren Project Boarnsterhim
 • Friese Meren Project Noordelijke Elfsteden Route
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Reserves
 • Friese Meren Project projecten
 • Topattractie subsidie toerisme natuurlijk STINAF
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 745
 • 651
 • 0
 • 1.396
 • 0
 • 119
 • 80
 • -2
 • 0
 • 2
 • 3.491
 • 1.382
 • 575
 • 0
 • -5
 • 500
 • -12
 • 19
 • 0
 • 6.150
 • 61
 • 3.337
 • 231
 • 0
 • 1.500
 • 0
 • 90
 • 0
 • 418
 • 0
 • 0
 • 5.638
 • 4
 • 0
 • 4
 • 13.188
 • 174
 • 174
 • 0
 • 692
 • 23
 • 0
 • 0
 • 715
 • 2.865
 • 2.865
 • 4
 • 0
 • 4
 • 3.758
 • 9.430
 • Begroting 2018
 • 752
 • 651
 • 10
 • 1.413
 • 363
 • 300
 • 20
 • 0
 • 250
 • 21
 • 6.713
 • 1.740
 • 631
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 178
 • 10.217
 • 0
 • 2.030
 • 1.638
 • 82
 • 0
 • 125
 • 5.260
 • 46
 • 64
 • 250
 • 2
 • 9.497
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.127
 • 178
 • 178
 • 363
 • 0
 • 0
 • 515
 • 75
 • 953
 • 1.799
 • 1.799
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.930
 • 18.196
 • Rekening 2018
 • 843
 • 650
 • 11
 • 1.505
 • 363
 • 76
 • 40
 • 0
 • 157
 • 0
 • 3.734
 • 1.350
 • 538
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.259
 • 0
 • 1.612
 • 1.040
 • 82
 • 0
 • 0
 • 1.082
 • 0
 • 32
 • 0
 • 0
 • 3.847
 • 0
 • 54
 • 54
 • 11.665
 • 288
 • 288
 • 363
 • 0
 • 0
 • 715
 • 75
 • 1.153
 • 585
 • 585
 • 0
 • 54
 • 54
 • 2.081
 • 9.584
 • Saldo 2018
 • -91
 • 0
 • -1
 • -92
 • 0
 • 224
 • -20
 • 0
 • 94
 • 21
 • 2.979
 • 390
 • 93
 • -1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 178
 • 3.958
 • 0
 • 419
 • 598
 • 0
 • 0
 • 125
 • 4.178
 • 46
 • 32
 • 250
 • 2
 • 5.650
 • 0
 • -54
 • -54
 • 9.461
 • -110
 • -110
 • 0
 • 0
 • 0
 • -200
 • 0
 • -200
 • 1.214
 • 1.214
 • 0
 • -54
 • -54
 • 849
 • 8.612

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina