Programma 4: Economie

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Begroting

Wat willen we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken. Via slimme partnerschapen kunnen wij bij strategische kwesties die het provincieniveau overstijgen beter uitvoering geven aan onze Friese ambities en dragen wij ook bij om de belangen van onze partners te behartigen.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn:

 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
 • zeker, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening

Op basis van de RIS3 heeft Regio Noord voor de periode 2014-2020 ruim € 120 mln. ontvangen via het OP-EFRO van de Europese Commissie en de rijksoverheid. Dit is het programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) als Management Authoriteit van regio Noord onder bepaalde voorwaarden uitvoert ten behoeve van de economische versterking van het Noorden. Deze middelen zijn toegankelijk gemaakt voor het MKB, specifiek voor innovatie en verlaging CO2-gebruik. Jaarlijks worden verschillende regelingen door het SNN geprogrammeerd. In 2017 liep de benutting van deze middelen achter volgens planning, met als gevolg dat het noordelijk bestuur diverse maatregelen heeft getroffen.

De Friese inzet op Europa is gebaseerd op het Werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. Jaarlijks wordt dit vertaald in een jaarplan. Het uitgangspunt van dit plan is het verder versterken van de Europese ambitie in de provinciale organisatie, gekoppeld aan diverse opgaven. Dit proces is in 2017 gestart.

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig[1] arrangement genoemd, werken wij nauwer samen met het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Sinds 2015 bieden het ministerie en de landsdelige regio’s een gezamenlijk instrument aan, namelijk het MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren).

Noordelijk schaalniveau
Op noordelijk niveau werken wij nauw samen met de provincies Groningen en Drenthe op economisch gebied aan een twintigtal dossiers. De belangrijkste vraagstukken waar wij gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie Beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem (zie Beleidsveld 4.3).

Daarnaast komen wij als noordelijke provincies periodiek bijeen met de vier grootste noordelijke gemeenten (Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen) om besluiten te nemen die de noordelijke economie versterken. Sinds 1 juli 2017 is Fryslân voorzitter van deze bestuurscommissie voor een periode van twee jaar. In 2018 zal ook het vraagstuk SNN 3.0 aan de orde komen. Dit is een noordelijk proces waarbij antwoord wordt gezocht op de vraag hoe regio Noord zich het beste kan organiseren om de noordelijke belangen optimaal te kunnen bedienen.

Lobby
Wij willen als provincie altijd scherp oog houden op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de EFRO-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie willen wij ons meer op landelijk en Europees niveau manifesteren. Daarnaast houden wij nauwgezet de ontwikkelingen van Invest.NL in het vizier, waarbij risicokapitaal, garanties en ondernemingsfinancieringen van rijkswege voor een bedrag van € 2,5 miljard in één loket worden gebundeld. Deze ontwikkeling raakt ook de NOM, omdat het ministerie de intentie heeft om het aandeelhouderschap over de regionale ontwikkelingsmaatschappijen aan Invest.NL over te dragen. De betrekkingen met China willen wij periodiek via handelsmissies versterken, waar vooral marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van voedselproductie.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt weer synchroon met de prognose.
 • Wij versterken de ondersteuningsstructuur aan het Friese MKB in samenwerking met het IPF, YnBusiness, de Friese gemeenten en SNN, zodat er meer en kwalitatief betere projecten worden voorgelegd aan de deskundigheidscommissie SNN in het kader van OP-EFRO.
 • Wij hebben samen met de provincies Groningen en Drenthe een professionaliseringsslag gerealiseerd in ons opdrachtgeverschap richting de NOM en de clusterorganisaties. Uitgangspunt is dat er een vloeiende wisselwerking tot stand komt tussen de clusterorganisaties en de NOM, waarbij het accent bij de clusterorganisaties komt te liggen op netwerkvorming en branding en bij de NOM op business development. Ten aanzien van de NOM heeft dit concreet vorm gekregen in een nieuwe structuur van het Jaarplan 2018 waarin werkafspraken zijn gemaakt over de activiteiten en resultaten op het gebied van financiering, fondsbeheer, acquisitie en business development. Ook is de monitoring/voortgangsbewaking anders en strakker ingericht.
 • Wij ontwikkelen en dienen ten minste tien ‘eligible’ (= die voldoen aan de formele voorschriften) projecten in voor diverse Europese programma’s, gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, agrofood/natuurinclusieve landbouw met als dwarsverbanden LF2018 en circulaire economie.
 • Wij bieden gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken het instrument MIT aan, waarbij wij inzetten dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.

 

[1] Het Rijk gaat uit van 5 landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Noordvleugel (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Wij werken samen met de provincies Groningen en Drenthe in noordelijk verband.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
NOM Uitwerking nieuwe structuur Jaarplan met nadere werkafspraken over activiteiten en resultaten op het gebied van financiering, fondsbeheer, acquisitie, business development en voortgangsbewaking/monitoring. Gerealiseerd
NOM/clusterorganisaties Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40
SNN 3.0 Voorstel / advies van GS Besluitvorming in PS
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60
Europees/landelijk schaalniveau Lobbystrategie Behoud OP-EFRO op landsdelig niveau
Verstevigen positie Fryslân als pilotregio voor circulaire economie
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften Ten minste 10
Handelsmissies Aantal contracten tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven Ten minste 4

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 6.320
 • 8.998
 • -2.677
 • Begroting 2017
 • 5.953
 • 224
 • 5.730
 • Begroting 2018
 • 3.338
 • 60
 • 3.278
 • Begroting 2019
 • 2.064
 • 0
 • 2.064
 • Begroting 2020
 • 646
 • 0
 • 646
 • Begroting 2021
 • 189
 • 0
 • 189

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de co-financiering op EFRO-, Interreg- en Waddenfondsprojecten. De begrote Baten betreffen de ontvangen inkomsten voor de deelname aan een Interreg project Creative Clash.

B2018 – doorklik 4.4

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Noordelijke innovation board
 • Cofinancieringsbudget Efro-Ez/Interreg/Waddenfonds
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Friese Meren Project projecten
 • Interreg projecten
 • Waddenfonds projecten
 • Inzet NUON Agrofood: Financiering clusters en netwerken
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • Deelname NOM
 • Dividend NOM
 • Noordelijke innovation board
 • Cofinancieringsbudget Efro-Ez/Interreg/Waddenfonds
 • Interreg projecten
 • Real 2016
 • 61
 • 60
 • 3.066
 • 594
 • 5
 • 2.506
 • 29
 • 6.320
 • 6.320
 • 1
 • 3.333
 • 3.334
 • 3.400
 • 2.263
 • 5.663
 • 8.998
 • -2.677
 • Begr 2017
 • 2
 • 270
 • 272
 • 1.618
 • 1.285
 • 600
 • 487
 • 1.399
 • 5.389
 • 180
 • 112
 • 292
 • 5.953
 • 203
 • 203
 • 21
 • 21
 • 224
 • 5.730
 • Begr 2018
 • 2
 • 30
 • 32
 • 2.088
 • 179
 • 600
 • 231
 • 119
 • 3.216
 • 90
 • 90
 • 3.338
 • 23
 • 23
 • 38
 • 38
 • 60
 • 3.278
 • Begr 2019
 • 2
 • 2
 • 1.153
 • 61
 • 575
 • 120
 • 63
 • 1.972
 • 90
 • 90
 • 2.064
 • 2.064
 • Begr 2020
 • 189
 • 189
 • 376
 • 73
 • 9
 • 457
 • 646
 • 646
 • Begr 2021
 • 189
 • 189
 • 189
 • 189

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt weer synchroon met de prognose.
2 Wij versterken de ondersteuningsstructuur aan het Friese MKB in samenwerking met het IPF, YnBusiness, de Friese gemeenten en SNN, zodat er meer en kwalitatief betere projecten worden voorgelegd aan de deskundigheidscommissie SNN in het kader van OP-EFRO.
3 Wij hebben samen met de provincies Groningen en Drenthe een professionaliseringsslag gerealiseerd in ons opdrachtgeverschap richting de NOM en de clusterorganisaties. Uitgangspunt is dat er een vloeiende wisselwerking tot stand komt tussen de clusterorganisaties en de NOM, waarbij het accent bij de clusterorganisaties komt te liggen op netwerkvorming en branding en bij de NOM op business development. Ten aanzien van de NOM heeft dit concreet vorm gekregen in een nieuwe structuur van het Jaarplan 2018 waarin werkafspraken zijn gemaakt over de activiteiten en resultaten op het gebied van financiering, fondsbeheer, acquisitie en business development. Ook is de monitoring/voortgangsbewaking anders en strakker ingericht.
4 Wij ontwikkelen en dienen ten minste tien ‘eligible’ (= die voldoen aan de formele voorschriften) projecten in voor diverse Europese programma’s, gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, agrofood/natuurinclusieve landbouw met als dwarsverbanden LF2018 en circulaire economie.
5 Wij bieden gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken het instrument MIT aan, waarbij wij inzetten dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.

Toelichting:

1. OP-EFRO-middelen
In de loop van 2017 is er een versnelling ontstaan bij de voortgang van het programma, waardoor de achterstand ten opzichte van de planning wordt ingelopen. Per eerste kwartaal 2018 is ongeveer 46% van het budget vastgelegd. Volgens de oorspronkelijke planning had dit percentage op toekenningen 54% moeten zijn. Het halen van de planning is vooral belangrijk met het oog op de tussentijdse afrekenmomenten die de Europese commissie heeft voorzien, waarbij een bepaald bedrag aan kosten moet worden gerealiseerd. Op basis van een analyse van de verwachte kosten die dit jaar gecontroleerd zullen worden, verwacht SNN de Europese norm te halen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
NOM Uitwerking nieuwe structuur Jaarplan met nadere werkafspraken over activiteiten en resultaten op het gebied van financiering, fondsbeheer, acquisitie, business development en voortgangsbewaking/monitoring. Gerealiseerd
NOM/clusterorganisaties Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40
SNN 3.0 Voorstel / advies van GS Besluit-vorming in PS
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60
Europees/landelijk schaalniveau Lobbystrategie Behoud OP-EFRO op landsdelig niveau
Verstevigen positie Fryslân als pilotregio voor circulaire economie
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften Ten minste 10
Handelsmissies Aantal contracten tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven Ten minste 4

Toelichting:

SNN 3.0
Wij zijn voornemens om uw Staten in het tweede kwartaal 2018 een besluit voor te leggen over de aanpassing van de gezamenlijke regeling SNN van de drie noordelijk provincies. Dit naar aanleiding van de stappen die met de noordelijke stakeholders worden gezet om tot de uitwerking van de Noordelijke Economische Tafel te komen, oftewel de Economic Board Noord-Nederland (EBNN) waar de SNN bestuurscommissie EZ en de Noordelijke Innovation Board (NIB) worden samengebracht.

Aanvullend: bijdrage noordelijke SER
Op 30 juni 2015 is er een brief uitgegaan vanuit het Dagelijks Bestuur van het SNN. Hierin is aangegeven dat wij onze regionale, noordelijke bijdrage aan SER Noord-Nederland onder een aantal voorwaarden nog twee jaar zouden voortzetten. Tevens hebben wij in deze brief aangekondigd, dat onze regionale subsidie bij ongewijzigd beleid per 31 december 2017 zou eindigen. Omdat de periode daarna niet tot gewijzigde inzichten heeft geleid, is per brief van 20 juli 2017 het besluit om de regionale subsidie aan het eind van 2017 te beëindigen nogmaals bevestigd. Dat betekent dat wij, als drie provincies gezamenlijk en ook niet als provincie Fryslân afzonderlijk, vanaf 1 januari 2018 geen bijdrage meer verlenen aan de SER Noord-Nederland.

Handelsmissies
Daar waar mogelijk faciliteren en ondersteunen wij de Friese kennisinstellingen/bedrijven bij het bereiken van deze doelstelling. Tot op heden is hier nog geen vraag op geweest. Mede hierdoor zetten wij deze indicator op rood, aangezien het mogelijk lastig wordt om deze doelstelling te bereiken.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt weer synchroon met de prognose.
2 Wij versterken de ondersteuningsstructuur aan het Friese MKB in samenwerking met het IPF, YnBusiness, de Friese gemeenten en SNN, zodat er meer en kwalitatief betere projecten worden voorgelegd aan de deskundigheidscommissie SNN in het kader van OP-EFRO.
3 Wij hebben samen met de provincies Groningen en Drenthe een professionaliseringsslag gerealiseerd in ons opdrachtgeverschap richting de NOM en de clusterorganisaties. Uitgangspunt is dat er een vloeiende wisselwerking tot stand komt tussen de clusterorganisaties en de NOM, waarbij het accent bij de clusterorganisaties komt te liggen op netwerkvorming en branding en bij de NOM op business development. Ten aanzien van de NOM heeft dit concreet vorm gekregen in een nieuwe structuur van het Jaarplan 2018 waarin werkafspraken zijn gemaakt over de activiteiten en resultaten op het gebied van financiering, fondsbeheer, acquisitie en business development. Ook is de monitoring/voortgangsbewaking anders en strakker ingericht.
4 Wij ontwikkelen en dienen ten minste tien ‘eligible’ (= die voldoen aan de formele voorschriften) projecten in voor diverse Europese programma’s, gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, agrofood/natuurinclusieve landbouw met als dwarsverbanden LF2018 en circulaire economie.
5 Wij bieden gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken het instrument MIT aan, waarbij wij inzetten dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.

Toelichting:

1. OP-EFRO-middelen
De trage start van het OP-EFRO programma is bijna goed gemaakt, al blijft de prognose van de uitgave van de Europese middelen iets achter. Dit ligt deels aan het feit dat er te weinig grote projecten worden ingediend. Inmiddels is € 1,8 mln. beschikbaar gesteld door het DB SNN om projectontwikkeling te versnellen. Het halen van de planning is vooral belangrijk met het oog op de tussentijdse afrekenmomenten die de Europese commissie heeft voorzien, waarbij een bepaald bedrag aan kosten moet worden gerealiseerd. Op basis van een analyse van de verwachte kosten die dit jaar gecontroleerd zullen worden, verwacht SNN de Europese norm te halen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
NOM Uitwerking nieuwe structuur Jaarplan met nadere werkafspraken over activiteiten en resultaten op het gebied van financiering, fondsbeheer, acquisitie, business development en voortgangsbewaking/monitoring. Gerealiseerd
NOM/clusterorganisaties Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40
SNN 3.0 Voorstel / advies van GS Besluit-vorming in PS
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60
Europees/landelijk schaalniveau Lobbystrategie Behoud OP-EFRO op landsdelig niveau
Verstevigen positie Fryslân als pilotregio voor circulaire economie
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften Ten minste 10
Handelsmissies Aantal contracten tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven Ten minste 4

Toelichting:

Handelsmissies:
Het wordt lastig om deze indicator tegen het einde van het jaar te halen. De invloed van de provincie op het behalen van deze indicator blijkt namelijk moeilijk te meten. Daarnaast hebben GS in maart 2018 het Uitvoeringsprogramma China vastgesteld voor de jaren 2018 t/m 2020. Hierin zijn nieuwe afspraken opgenomen over de Handelsmissies. De top-down benadering laten we los en we gaan meer inspelen op vragen vanuit het bedrijfsleven. Daar waar mogelijk faciliteren en ondersteunen wij de Friese kennisinstellingen/bedrijven. In het programma is concrete informatie opgenomen over het aantal Handelsmissies en het aantal bedrijven dat deelneemt, maar niet meer over het aantal contracten.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken. Via slimme partnerschapen kunnen wij bij strategische kwesties die het provincieniveau overstijgen beter uitvoering geven aan onze Friese ambities en dragen wij ook bij om de belangen van onze partners te behartigen.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn:
• gezondheid, demografie en welzijn
• voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
• zeker, schone en efficiënte energie
• schone, veilige watervoorziening

Op basis van de RIS3 heeft Regio Noord voor de periode 2014-2020 ruim € 120 miljoen ontvangen via het OP-EFRO van de Europese Commissie en de rijksoverheid. Dit is het programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) als Management Authoriteit van regio Noord onder bepaalde voorwaarden uitvoert ten behoeve van de economische versterking van het Noorden. Deze middelen zijn toegankelijk gemaakt voor het MKB, specifiek voor innovatie en verlaging CO2-gebruik. Jaarlijks worden verschillende regelingen door het SNN geprogrammeerd. In 2017 liep de benutting van deze middelen achter volgens planning, met als gevolg dat het noordelijk bestuur diverse maatregelen heeft getroffen.

De Friese inzet op Europa is gebaseerd op het Werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. Jaarlijks wordt dit vertaald in een jaarplan. Het uitgangspunt van dit plan is het verder versterken van de Europese ambitie in de provinciale organisatie, gekoppeld aan diverse opgaven. Dit proces is in 2017 gestart.

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig arrangement genoemd, werken wij nauwer samen met het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Sinds 2015 bieden het ministerie en de landsdelige regio’s een gezamenlijk instrument aan, namelijk het MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren).

Noordelijk schaalniveau
Op noordelijk niveau werken wij nauw samen met de provincies Groningen en Drenthe op economisch gebied aan een twintigtal dossiers. De belangrijkste vraagstukken waar wij ge-zamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie Beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem (zie Beleidsveld 4.3).
Daarnaast komen wij als noordelijke provincies periodiek bijeen met de vier grootste noordelijke gemeenten (Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen) om besluiten te nemen die de noordelijke economie versterken. Sinds 1 juli 2017 is Fryslân voorzitter van deze bestuurscommissie voor een periode van twee jaar. In 2018 zal ook het vraagstuk SNN 3.0 aan de orde komen. Dit is een noordelijk proces waarbij antwoord wordt gezocht op de vraag hoe regio Noord zich het beste kan organiseren om de noordelijke belangen optimaal te kunnen bedienen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
NOM Uitwerking nieuwe structuur Jaarplan met nadere werkafspraken over activiteiten en resultaten op het gebied van financiering, fondsbeheer, acquisitie, business develop-ment en voortgangsbewaking/monitoring. Gerealiseerd Gerealiseerd
NOM/clusterorganisaties Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40 Gerealiseerd
SNN 3.0 Voorstel / advies van GS Besluit-vorming in PS PS-besluit ge-nomen op 19-12-2018
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60 63
Europees/landelijk schaalniveau Lobbystrategie Behoud OP-EFRO op landsdelig niveau besluitvorming door Europese Commissie 2020
Verstevigen positie Fryslân als pilotregio voor circulaire economie Gerealiseerd
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Euro-pese voorschriften Ten minste 10 15
Handelsmissies Aantal contracten tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven Ten minste 4 1 bestuurlijke handelsmissie

Toelichting:

Lobbystrategie
Op Europees niveau hebben we in 2018 op het gebied van CE ons geprofileerd als voorbeeldregio aan andere Europese regio’s en hebben we actief de samenwerking gezocht. Zo hebben we deelgenomen aan het H2020 waarbinnen een basis gelegd voor samenwerking tussen sterke clusters. Ook zijn we lid geworden van het Europese netwerk ACR+. Deze investering is nodig om op Europese schaal pilotregio te kunnen zijn op projectniveau

Handelmissies
GS heeft in maart 2018 het Uitvoeringsprogramma China vastgesteld voor de jaren 2018 t/m 2020. Hierin zijn nieuwe afspraken opgenomen over de Handelsmissies. De top-down benadering laten we los en we gaan meer inspelen op vragen vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor verplichten we ons niet aan het aantal contracten maar aan het aantal handelsmissies.

SNN 3.0
Vanaf april 2018 Economic board Noord Nederland opgericht.
De Economic Board Noord-Nederland (EBNN) is een samenwerkingsverband tussen de drie noordelijke provincies (Fryslân, Groningen en Drenthe), de werkgevers en het hoger onderwijs. EBNN werkt samen op het gebied van energietransitie, gezond eten en logistiek.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 182
 • 2.724
 • 41
 • 2.946
 • 225
 • 300
 • 525
 • 2.421
 • -41
 • -1.287
 • 1.094
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 122
 • 3.060
 • 341
 • 3.523
 • 23
 • 714
 • 736
 • 2.787
 • -341
 • -735
 • 1.711
 • Rekening 2018
 • 120
 • 2.114
 • 0
 • 2.234
 • 0
 • 684
 • 684
 • 1.550
 • 0
 • 182
 • 1.732
 • Saldo begroting en rekening
 • 2
 • 946
 • 341
 • 1.289
 • 23
 • 30
 • 52
 • 1.237
 • -341
 • -917
 • -21

Toelichting:

Het resultaat van € 21.000 negatief wordt veroorzaakt door een lagere bate. Deze was be-groot, maar reeds in 2017 ontvangen voor het NIB.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Noordelijke innovation board
 • Structurele budgetten
 • Cofinancieringsbudget Efro-Ez/Interreg/Waddenfonds
 • Economic Board Noord Nederland
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Interreg projecten
 • Waddenfonds projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • Inzet NUON Agrofood: Financiering clusters en netwerken
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Dividend NOM
 • Noordelijke innovation board
 • Structurele budgetten
 • Economic Board Noord Nederland
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 2
 • 180
 • 182
 • 665
 • 0
 • 681
 • 94
 • 600
 • 478
 • 206
 • 2.724
 • 0
 • 41
 • 41
 • 2.946
 • 0
 • 225
 • 225
 • 0
 • 115
 • 185
 • 300
 • 525
 • 2.421
 • Begroting 2018
 • 2
 • 120
 • 122
 • 174
 • 245
 • 748
 • 15
 • 600
 • 517
 • 761
 • 3.060
 • 270
 • 71
 • 341
 • 3.523
 • 0
 • 23
 • 23
 • 195
 • 15
 • 503
 • 714
 • 736
 • 2.787
 • Rekening 2018
 • 0
 • 120
 • 120
 • 0
 • 245
 • 203
 • 34
 • 600
 • 601
 • 430
 • 2.114
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.234
 • 0
 • 0
 • 0
 • 195
 • 15
 • 474
 • 684
 • 684
 • 1.550
 • Saldo 2018
 • 2
 • 0
 • 2
 • 174
 • 0
 • 545
 • -19
 • 0
 • -84
 • 331
 • 946
 • 270
 • 71
 • 341
 • 1.289
 • 0
 • 23
 • 23
 • 0
 • 0
 • 29
 • 30
 • 52
 • 1.237

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina