Programma 4: Economie

4.3 Economische structuurversterking

Begroting

Wat willen wij bereiken?

Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. Het gaat vooral om het permanent samenbrengen van onderwijs, ondernemers en de overheid met een vloeiende interactie tussen deze partijen. De economische structuur wordt ook sterker en responsiever wanneer organisaties in Fryslân meer verweven en verbonden met elkaar worden. Anders gezegd, we willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Dit is des te meer van belang, omdat Fryslân met name een economie is met een relatief lage aanwezigheid van grote economische spelers, waarbij het kleinschalige MKB de dienst uitmaakt.

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn Watertechnologie, Agrofood en HTSM (High Tech Systems & Materials) en Recreatie & Toerisme. Voor laatstgenoemde sector verwijzen wij naar Beleidsveld 4.5. De campusvorming op het terrein van water(technologie), dairy en HTSM wordt verder versterkt via onze faciliterende rol aan respectievelijk Europese Watertechnologiehub (Wetsus), Dairy Campus en Innovatiecluster Drachten. Bij de Watercampus gaat het ook om het instandhouden en uitbouwen van het bijzondere innovatiesysteem. In de Begroting 2018 is in totaal € 1.050.000,- extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Het Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 vormt een belangrijk kader.

In 2018 zal Wetsus met een voorstel komen over de voortzetting van de financiering na 2020 op basis van een verkenning naar o.a. de mogelijkheden voor een sterkere inbedding in de publieke kennisinfrastructuur en een sterkere basis vanuit private partijen. Om het onderzoek te kunnen continueren en assistenten in opleidingen (aio’s) aan te kunnen stellen is uiterlijk voor 1 januari 2019 duidelijkheid nodig. Er zal mogelijk een voorstel hierover worden voorgelegd aan uw Staten.

Voor het thema Agrofood willen wij via de ontwikkeling van Dairy Valley het netwerk van de leden Dutch Dairy Centre voor kennis, onderzoek en ondernemerschap versterken. Belangrijke instrumenten zijn een speciaal ingerichte subsidieregeling voor de leden en het Voedingsapplicatiecentrum FACT. Op deze manier willen wij zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen binden aan Fryslân als kloppend zuivelhart van Nederland. In de Beleidsbrief ‘Nei in duorsume lânbou yn Fryslân’ zijn de beleidsmatige uitgangspunten beschreven.

Binnen HTSM dragen wij bij aan het bijeenbrengen van bedrijvigheid en onderzoek via het Innovatiecluster Drachten en Region of Smart Factories. In 2018 zal de nadruk worden gelegd op de doorontwikkeling van het boeien en binden van personeel, aansluiting van regionale HBO- en universitaire kennisinstellingen, gezamenlijke R&D projecten en ontwikkeling van gedeelde faciliteiten. Per 1 april 2017 waren zestien bedrijven aangesloten.

Ons langetermijndoel is dat deze drie clusters uiteindelijk in de categorie belanden van volwassen clusters van Nederland. Daarnaast houden wij aandacht voor zorgeconomie en het leggen van nieuwe combinaties tussen sectoren (crossovers), waarbij wij de sterktes van onze sterke groeisectoren willen verbinden.

De komst van, en de inhoudelijke thema’s binnen, RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie. De (nog te ontwikkelen) masters binnen RUG/Campus Fryslân richten zich op voor Fryslân belangrijke sectoren (zgn. Friese hotspots). Wij willen ervoor zorgen dat de bedrijvigheid en de kennisinstellingen rondom de clusters zich als een vis in de Friese wateren voelen. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF). Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de Friese hotspots. De inrichting van de Blokhuispoort is van groot belang om beginnende en creatieve bedrijven ruimte te bieden om te innoveren.

Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. In de periode tot en met 2020 willen wij maximaal € 35 mln. wegzetten met een achtergestelde lening voor witte gebieden[1]. Daarnaast hebben wij € 12 mln. gereserveerd voor het verstrekken van marktconforme leningen voor grijze gebieden. Via het vrijgeven van tranches willen wij een marktpartij helpen te investeren in de aanleg van het glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Fryslân.

Zie voor meer informatie Paragraaf 9 – Grote projecten.

Onder economische structuurversterking verstaan wij ook dat het Friese MKB en de kennisinstellingen beter in staat zijn om de middelen van OP-EFRO te benutten en het verbeteren van het noordelijk economisch ecosysteem. Hierbij gaat het met name om de aansluiting tussen de belangrijke economische spelers binnen de gehele innovatieketen (van idee tot marktlancering) zo optimaal mogelijk te maken. Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen (o.a. Noordelijke Innovation Board, NOM, clusterorganisaties[2], IPF). Dit vergt een zorgvuldig proces. Zie ook beleidsveld 4.4.

Welke resultaten willen wij in 2018 behalen?

 • Uiterlijk 31 december 2018 is er duidelijkheid over de lange termijn financiering van Wetsus na 2020.
 • Dairy Valley is opgericht.
 • Minimaal 24 bedrijven zijn aangesloten bij Innovatiecluster Drachten.
 • Per 1 september 2018 zal RUG/Campus Fryslân officieel van start gaan met de opening van de brede bachelor college en ten minste 6 masters.
 • Er worden meer complexe innovatieve projecten (= projecten met een minimale subsidieomvang van € 100.000,-) vanuit het Friese MKB ingediend bij het SNN voor de OP-EFRO middelen op basis van een intensievere projectcoördinatie en -begeleiding van de provincie in samenwerking met YnBusiness. Wij streven hierbij naar ten minste 1 gehonoreerd Fries project voor de open innovatie call. Het gaat om initiatieven die bijdragen een structurele verbetering van het innovatie-ecosysteem en de ontwikkeling van een creatief klimaat waarin meer ideeën kunnen ontstaan, die kunnen uitgroeien tot innovaties met concrete marktkansen en wezenlijke impact voor Noord-Nederland.
 • Wij maken met de cluster-, netwerk- en intermediaire organisaties en de NOM gerichte afspraken over hun rol binnen het noordelijk ecosysteem, nadat de rollen en de onderlinge relaties tussen deze organisaties, in het bijzonder de NOM, in 2017 reeds zijn gedefinieerd. Het resultaat is dat het samenspel tussen de verschillende cluster-, netwerk- en intermediaire organisaties binnen het noordelijk en Friese ecosysteem is verbeterd.

 

[1] In een wit gebied is er geen ‘next generation’ breedbandinternet, in een zwart gebied zijn er twee of meer. Grijze gebieden zitten ertussenin.

[2] De noordelijke clusterorganisaties zijn: Water Alliance, Energy Valley, Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), HTSM-cluster en Greenlincs (beiden maken onderdeel uit van de NOM).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Dairy Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de subsidieregeling en zich aansluit bij Dairy Valley. Ten minste 30
Aantal gebruikers van het FACT Ten minste 20
Watertechnologie Prestaties samenwerking Water Alliance op het terrein van cluster- en netwerkvorming en NOM op het gebied van business development. 10 inhoudelijke vraagstukken die verder worden begeleid
Ten minste 5 samenwerkingsverbanden met verschillende sectoren
10 leads t.b.v. business development
5 nieuwe ondernemingen die samenwerken met kennis-/onderzoeksinstellingen
HTSM Aantal bedrijven verbonden met Innovatiecluster Drachten Ten minste 24
RUG/Campus Fryslân Aantal masters die gestart zijn of reeds worden gegeven 6
Officiële start bacheloropleiding Gerealiseerd (sept 2018)
Aantal nieuwe promovendi 15
Blokhuispoort Ontwikkeling open innovatieomgeving Operationeel
OP-EFRO Toename kwalitatief goede complexe Friese samenwerkingsprojecten van het MKB met investeringsvolume (minimaal subsidieomvang van € 100.000,-) Ten minste 6

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 8.803
 • 1.029
 • 7.775
 • Begroting 2017
 • 21.481
 • 340
 • 21.141
 • Begroting 2018
 • 14.742
 • 5.570
 • 9.172
 • Begroting 2019
 • 11.467
 • 1.200
 • 10.267
 • Begroting 2020
 • 9.393
 • 1.752
 • 7.641
 • Begroting 2021
 • 5.576
 • 2.714
 • 2.863

Toelichting:

De begrote lasten hebben meerjarig oa betrekking op de REP bijdrage Watertechnologie, Breedband, UCF/RUG Campus Fryslân en Human Capital.
De begrote baten betreffen de revolverende inkomsten op de Breedbandlening.

B2018 – doorklik 4.3

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Versnelling breedband
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Breedband
 • Convenant A7- en Westergozone projectbureau
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Convenant Westergozone
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Efro-Ez projecten
 • Gebiedsontwikkeling WTC fase 1 ijshal
 • Innovatiecluster Drachten
 • RSP REP
 • UCF 2e fase subsidie
 • University Campus Fryslan
 • Watertechnologie (procesgeld)
 • Herinrichting haven de kom Terschelling
 • Inzet NUON Cruise Port Harlingen
 • Inzet NUON EcoMunityPark
 • Inzet NUON NGA breedband
 • Inzet NUON Watertechnologie Water Alliance
 • Inzet NUON Watertechnologie: Acquisitie en propositieontwikkeling
 • Breedband
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Real 2016
 • 55
 • 674
 • 39
 • -19
 • 355
 • 73
 • 4.000
 • 901
 • 661
 • 924
 • 369
 • 10
 • 8.043
 • 28
 • 289
 • 444
 • 760
 • 8.803
 • 674
 • 355
 • 1.029
 • 1.029
 • 7.775
 • Begr 2017
 • 945
 • 340
 • -114
 • 228
 • 527
 • 80
 • 3.008
 • 4.494
 • 3.392
 • 5.605
 • 18.505
 • 733
 • 1.000
 • 140
 • 103
 • 1.000
 • 2.976
 • 21.481
 • 340
 • 340
 • 340
 • 21.141
 • Begr 2018
 • 50
 • 50
 • 1.250
 • 5.570
 • 952
 • 2.217
 • 3.359
 • 345
 • 13.692
 • 1.000
 • 1.000
 • 14.742
 • 5.570
 • 5.570
 • 5.570
 • 9.172
 • Begr 2019
 • 50
 • 50
 • 1.250
 • 1.200
 • 1.241
 • 2.889
 • 3.787
 • 50
 • 10.417
 • 1.000
 • 1.000
 • 11.467
 • 1.200
 • 1.200
 • 1.200
 • 10.267
 • Begr 2020
 • 50
 • 50
 • 1.000
 • 1.752
 • 1.241
 • 2.112
 • 3.239
 • 9.343
 • 9.393
 • 1.752
 • 1.752
 • 1.752
 • 7.641
 • Begr 2021
 • 50
 • 50
 • 500
 • 2.714
 • 2.312
 • 5.526
 • 5.576
 • 2.714
 • 2.714
 • 2.714
 • 2.863
Print deze pagina