Programma 4: Economie

4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een meer internationale economie zorgt ervoor dat we als provincie Fryslân veerkrachtiger, robuuster en externer georiënteerd zijn en dat bedrijven minder afhankelijk zijn van alleen lokale ontwikkelingen. We hebben de ambitie dat in 2020 10,2% van de Friese bedrijven internationaal actief zal zijn; dit is het gemiddeld Nederlands percentage volgens het CBS in 2015. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn de provinciale regelingen handelsmissies & beurzen en exportsubsidies en de oprichting van het International Trade Support als Friese kennisplatform op het terrein van internationaal ondernemen.

De sterke punten van de Friese economie willen wij kernachtig in een acquisitiestrategie verwoorden op twee schaalniveaus. Samen met de F4 gemeenten hebben wij in 2017 de acquisitieprofielen voor Fryslân vastgesteld gericht op het aantrekken van Nederlandse bedrijven. Daarbij is in 2017 één gezamenlijk loket opgericht. In 2018 moet de samenwerking nader vorm krijgen en willen wij de vruchten hiervan plukken. De Vestigingsregeling is een instrument om bedrijven extra te stimuleren om zich in onze provincie te vestigen, waarbij het budget als gevolg van het voorstel ‘de ondernemer centraal’ via de Kadernota 2018 is aangevuld. Om regio Noord aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven nemen wij deel aan de noordelijke acquisitiecampagne Topdutch, waarbij de coördinatie bij de NOM ligt.

Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het van essentieel belang dat ons menselijk kapitaal op competentieniveau goed toegerust is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar vakspecialisten (o.a. ICT, databeheer). In de ‘Agenda Menselijk Kapitaal’, die ter kennisname aan Provinciale Staten is verstuurd (juli 2017), is de Friese integrale aanpak en inzet van middelen beschreven om de aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs te versterken. In deze agenda zijn de volgende vier speerpunten geformuleerd:

 1. Duurzaam inzicht in de ontwikkeling onderwijs-arbeidsmarkt
 2. Vergroten human resource kracht in het mkb
 3. Stimuleren van de samenwerking tussen mkb (inclusief zorg) en mbo en hbo onderwijsveld
 4. Versnelling aanpak technieksectoren alsmede de zorgsector

Voor de Friese start-ups is in 2017 een meerjarenprogramma ontwikkeld met diverse stakeholders. Al deze partijen dragen financieel ook bij om te komen tot een klimaat, waarbij studenten een opleidingstraject volgen. De grootste talenten zullen worden voorbereid op het ondernemerschap. Door de capaciteiten van studenten optimaal te gaan benutten moet het aantal start-ups in Friesland vergroot worden, maar moet dit in kwalitatieve zin tot goede bedrijven leiden.

Om het ondernemerschap verder te bevorderen willen wij het Friese bedrijfsleven zo goed mogelijk ondersteunen door bundeling en vereenvoudiging van onze regelingen en fondsen binnen de Friese Ontwikkelings Maatschappij (FOM). Na besluitvorming door uw Staten in het najaar 2017 zullen verder stappen gezet worden om een volledig en samenhangend pakket aan krediet- en subsidieregelingen en (bestaande) fondsen te bundelen.

De ruimtelijke component maakt onlosmakelijk deel uit van een goed functionerend vestigingsklimaat. Onze provinciale rol reikt tot het coördineren van de ontwikkeling van bedrijventerreinen (zie programma Grutsk op Fryslân), kantorenmarkt en detailhandel.. Door de toenemende leegstand en demografische en digitale ontwikkelingen willen wij met gemeenten en andere betrokken partijen ook dergelijke afspraken maken om de kantorenmarkt en winkelgebieden in Fryslân beter te laten functioneren. Belangrijke documenten hierbij zijn het landelijk kantorenconvenant en het Friese koopstromenonderzoek van medio 2017.

Het Aanvalsplan Woningmarkt bevindt zich in de afrondende fase, waarbij een impuls is gegeven aan de Friese woningmarkt via verschillende financierings- en subsidieregelingen. Enerzijds is het doel om het banenverlies in de bouw- en installatiesector als gevolg van de economische crisis te versterken, anderzijds is een bijdrage geleverd aan de herstructurering van de woningvoorraad.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • De FOM en het ITS zijn opgericht en operationeel.
 • Het acquisitieprofiel van Fryslân is verwoord en versterkt. Als gevolg van intensievere samenwerking tussen de Friese gemeenten, de NOM en de provincies worden meer (internationale) bedrijven verworven om zich in Fryslân te vestigen.
 • We hebben afspraken gemaakt over de planning en de programmering van kantoren met de F4-gemeenten waarbij de plancapaciteit meer in lijn wordt gebracht met de verwachte behoefte tot 2020. Dit betekent (1) een planning van nieuwe kantorenlocaties, (2) de wenselijke verlaging van plancapaciteit, (3) de wenselijke intrekking van kantoorbestemmingen en (4) de borging in onze provinciale en gemeentelijke instrumentaria.
 • Op basis van de resultaten en aanbevelingen uit het koopstromenonderzoek worden (door gemeenten) detailhandelsvisies/ voorzieningen-spreidingsplannen in de vier Friese anticipeer- en krimpregio’s ontwikkeld.
 • We stellen een noordelijke Retailagenda op in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe.
 • Het Aanvalsplan Woningmarkt en de bijbehorende evaluatie worden afgerond.
 • Resultaat 43: al in 2017 is er een versnellingsagenda Human Capital voor Fryslân en in 2019 zijn diverse projecten in uitvoering (of al uitgevoerd) die tot doel hebben de werking van de arbeidsmarkt te versterken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Ondernemerschap Oprichting FOM Officiële opening eerste halfjaar; Operationeel tweede halfjaar
In 2017 en 2018 worden alle Friese ondernemersverenigingen door de provincie bezocht (MKB Tour). Ten minste 15
Internationaal ondernemerschap International Trade Support (WTC, Kamer van Koophandel, Stenden en Friesche Exportclub) Opgericht
Toename aandeel exporterende bedrijven (situatie 2016: 8%) 8,5%
Ingediende aanvragen voor de regelingen handelsmissies & beurzen en exportsubsidies. Volledig benut
Vestigingsklimaat Aantal nationale bedrijven naar Fryslân met behulp van Friese acquisitiestrategie 5 - 10
Campagne Topdutch Start kwartaal 1 2018
Aantal internationale bedrijven naar Noord-Nederland met behulp van Topdutch campagne 3
Programmering kantoren Regionale kantorenprogrammeringsplannen met F4 gemeenten Afspraken zijn gemaakt
Retail Noordelijke retailagenda Gerealiseerd
Aantal gemeentelijke detailhandelvisies 4
Menselijk kapitaal: Speerpunt 1 Een operationeel arbeidsmarkt dashboard Gereed
Menselijk kapitaal: Speerpunt 2 Aantal bedrijven hebben een (strategisch) human resource plan Ten minste 25
Menselijk kapitaal: Speerpunt 3 Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden Ten minste 4
Menselijk kapitaal: Speerpunt 4 Goed werkende overlegstructuur met daarin trekkers/aanjagers, inclusief een programma en activiteitenplan Operationeel
Menselijk kapitaal Goed functionerend startersklimaat in Fryslân met deelname van business consultants op basis van het programma sterk ondernemerschap. Toename aantal starters vanuit de kennisinstellingen t.o.v. 2016 en 2017. Toename aantal kwalitatieve starters dat doorgroeit naar volwaardige bedrijven t.o.v. 2016 en 2017. Aantal opgestelde en gedragen meerjarige uitvoeringsplannen / coalities dat gedragen wordt - inhoudelijk en financieel - door wisselende partners binnen IPF
Aanvalsplan Woningmarkt Evaluatie en uitvoering Afgerond

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2015 2016 2017
Werkgelegenheid
Verhouding werkzame beroepsbevolking en totale beroepsbevolking (in%) 92,7% 93,7% 94,2% (1e kw)

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 4.2

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.876
 • 0
 • 2.876
 • Begroting 2017
 • 10.157
 • 60
 • 10.097
 • Begroting 2018
 • 4.490
 • 0
 • 4.490
 • Begroting 2019
 • 2.886
 • 0
 • 2.886
 • Begroting 2020
 • 740
 • 0
 • 740
 • Begroting 2021
 • 340
 • 0
 • 340

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 9,1 mln. in 2017 naar € 340.000,- in 2021 door de tijdelijkheid van een aantal grote projecten en regelingen. Voorbeelden hiervan zijn Agrofood, Doefonds, en projecten vanuit Wurkje mei Fryslân als de vestigingsregeling en de herbestemmingsregeling. Voor 2018 en 2019 betreft het enkel nog MKB faciliteren en begeleiden, Agrofood en YNbusiness.

B2018 – doorklik 4.2 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Bedrijvencontactdagen voor Friesland
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Convenant A7 projectenfonds
 • De ondernemer centraal
 • Doefonds
 • Efro-Ez projecten
 • Koopstromenonderzoek
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • NOM packagedeal
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Vestingsregeling
 • Inzet NUON Agrofood: Stimuleren onderzoeksfaciliteiten
 • Inzet NUON Agrofood: Stimuleren projecten marketing en exportactiviteiten
 • Inzet NUON A-ware Food Group
 • Inzet NUON Binnenvaart digitaal
 • Inzet NUON CIV Healthy Ageing
 • Inzet NUON Expeditie Fryslan/infodagen wonen
 • Inzet NUON Experimenteel en ondernemend leren FC
 • Inzet NUON Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Inzet NUON IGF handelsmissies en beursdeelname
 • Inzet NUON Internationale handelsmissies
 • Inzet NUON Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Inzet NUON Participatieregeling bijzonder huurproject
 • Inzet NUON Pastiel werkt
 • Inzet NUON Renovatieregeling goedkope koopwoningen
 • Inzet NUON Servicepunt techniek F-Top
 • Inzet NUON Stimuleren MKB: Stimuleren internationaal ondernemen
 • Inzet NUON Talint foar Fryslan II
 • Inzet NUON Traineeships in Fryslan
 • Inzet NUON Uitvoering aanvalsplan woningmarkt
 • Inzet NUON Van der Meulen Hallum
 • Inzet NUON Vestigingsregeling Fryslân
 • Inzet NUON Werkloosheidsbestrijding
 • Inzet NUON WTC General Assembly
 • Koopstromenonderzoek
 • Real 2016
 • 125
 • 1.500
 • 17
 • 112
 • 1.753
 • 36
 • 446
 • 95
 • 52
 • 19
 • 54
 • 162
 • -125
 • 49
 • 16
 • 60
 • 102
 • 156
 • 1.123
 • 2.876
 • 2.876
 • Begr 2017
 • 13
 • 13
 • 9
 • -4
 • 1.500
 • 1.000
 • 133
 • 652
 • 1.000
 • 4.289
 • 860
 • 265
 • 100
 • 255
 • 315
 • 226
 • 339
 • 415
 • 198
 • 482
 • 42
 • 40
 • 717
 • 490
 • 554
 • 76
 • 328
 • 119
 • 35
 • 5.855
 • 10.157
 • 60
 • 60
 • 60
 • 10.097
 • Begr 2018
 • 13
 • 13
 • 500
 • 1.500
 • 626
 • 327
 • 2.953
 • -165
 • 517
 • 128
 • 450
 • 555
 • 40
 • 1.524
 • 4.490
 • 4.490
 • Begr 2019
 • 13
 • 13
 • 500
 • 226
 • 327
 • 1.053
 • 750
 • 128
 • 128
 • 450
 • 365
 • 1.820
 • 2.886
 • 2.886
 • Begr 2020
 • 13
 • 13
 • 327
 • 327
 • 400
 • 400
 • 740
 • 740
 • Begr 2021
 • 13
 • 13
 • 327
 • 327
 • 340
 • 340

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • De ondernemer centraal
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 500
 • 500
 • 2.019
 • 500
 • 500
 • 2.020
 • 0
 • 0
 • 2.021
 • 0
 • 0

Het kadernotavoorstel De ondernemer centraal bedraagt € 1 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De FOM en het ITS zijn opgericht en operationeel.
2 Het acquisitieprofiel van Fryslân is verwoord en versterkt. Als gevolg van intensievere samenwerking tussen de Friese gemeenten, de NOM en de provincies worden meer (internationale) bedrijven verworven om zich in Fryslân te vestigen.
3 We hebben afspraken gemaakt over de planning en de programmering van kantoren met de F4-gemeenten waarbij de plancapaciteit meer in lijn wordt gebracht met de verwachte behoefte tot 2020. Dit betekent (1) een planning van nieuwe kantorenlocaties, (2) de wenselijke verlaging van plancapaciteit, (3) de wenselijke intrekking van kantoorbestemmingen en (4) de borging in onze provinciale en gemeentelijke instrumentaria.
4 Op basis van de resultaten en aanbevelingen uit het koopstromenonderzoek worden (door gemeenten) detailhandelsvisies/ voorzieningen-spreidingsplannen in de vier Friese anticipeer- en krimpregio’s ontwikkeld.
5 We stellen een noordelijke Retailagenda op in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe.
6 Het Aanvalsplan Woningmarkt en de bijbehorende evaluatie worden afgerond.
7 Resultaat 43 uit de Kadernota 2018: al in 2017 is er een versnellingsagenda Human Capital voor Fryslân en in 2019 zijn diverse projecten in uitvoering (of al uitgevoerd) die tot doel hebben de werking van de arbeidsmarkt te versterken.

Toelichting:

6. Aanvalsplan Woningmarkt
Het Aanvalsplan Woningmarkt is zo goed als afgerond. Er vallen bij de 1e berap nog middelen vrij. Dit komt omdat voor twee projecten de leningsovereenkomsten met de provincie niet tot stand zijn gekomen en voor één project wordt de lening uiteindelijk niet uitgeboekt. Dat project is op een andere wijze gefinancierd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ondernemerschap Oprichting FOM Officiële opening eerste halfjaar
In 2017 en 2018 worden alle Friese ondernemersverenigingen door de provincie bezocht (MKB Tour). Ten minste 15
Internationaal ondernemerschap International Trade Support (WTC, Kamer van Koophandel, Stenden en Friesche Exportclub) Opgericht
Toename aandeel exporterende bedrijven (situatie 2016: 8%) 8,5%
Ingediende aanvragen voor de regelingen handelsmissies & beurzen en exportsubsidies. Volledig benut
Vestigingsklimaat Aantal nationale bedrijven naar Fryslân met behulp van Friese acquisitiestrategie 5 - 10
Campagne Topdutch Start kwartaal 1 2018
Aantal internationale bedrijven naar Noord-Nederland met behulp van Topdutch campagne 3
Programmering kantoren Regionale kantorenprogrammeringsplannen met F4 gemeenten Afspraken zijn gemaakt
Retail Noordelijke retailagenda Gerealiseerd
Aantal gemeentelijke detailhandelvisies 4
Menselijk kapitaal Speerpunt 1:Een operationeel arbeidsmarkt dashboard Gereed
Speerpunt 2: Aantal bedrijven hebben een (strategisch) human resource plan Ten minste 25
Speerpunt 3:Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden Ten minste 4
Speerpunt 4: Goed werkende overlegstructuur met daarin trekkers/aanjagers, inclusief een programma en activiteitenplan Operationeel
Menselijk kapitaal Goed functionerend startersklimaat in Fryslân met deelname van business consultants op basis van het programma sterk ondernemerschap. Toename aantal starters vanuit de kennisinstellingen t.o.v. 2016 en 2017.
Toename aantal kwalitatieve starters dat doorgroeit naar volwaardige bedrijven t.o.v. 2016 en 2017
Aantal opgestelde en gedragen meerjarige uitvoeringsplannen / coalities dat gedragen wordt - inhoudelijk en financieel - door wisselende partners binnen IPF
Aanvalsplan Woningmarkt Evaluatie en uitvoering Afgerond

Toelichting:

Ondernemerschap – MKB Tour
In 2017 hebben we 6 MKB tours georganiseerd. In het eerste kwartaal van 2018 hebben we tot dusver 3 MKB tours organiseerd. Gezien dit aantal weten wij niet of de prestatie-indicator van ten minste 15 dit jaar zal worden gehaald.

Internationaal ondernemerschap  –  ITS
Vanwege statutaire beperkingen kan de Friese exportclub niet opgaan in de stichting. De Kamer van Koophandel heeft ook aangegeven juridisch geen participant te kunnen zijn. Desalniettemin steunen deze organisaties het doel dat het International Trade Support beoogt van harte.

Vestigingsklimaat – Campagne Topdutch
De basispropositie Noord Nederland zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2018 gereed zijn en daarna zal de campagne voor (Groene) Chemie starten. De reden van deze vertraging is de extra tijd die nodig is geweest om alle noordelijke stakeholders (overheid, onderwijs en ondernemers) te horen en op dezelfde lijn te krijgen over de inhoud van de brede economische internationale basispropositie in Noord-Nederland.
Internationale acquisitiecampagnes zijn doorgaans lange trajecten waar Nederland meestal concurreert met andere internationale regio’s. Als er naar aanleiding van de campagne een lead ontstaat, dan is de tijd voordat er een vestiging van de onderneming in Noord-Nederland wordt gevestigd gemiddeld 1 tot 2 jaar.

Menselijk kapitaal – Speerpunt 4 – overlegstructuur
De overlegstructuur wordt in 2018 opgezet en er wordt gewerkt aan het programma. Naar verwachtingzal deze structuur in 2019 volledig operationeel zijn.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De FOM en het ITS zijn opgericht en operationeel.
2 Het acquisitieprofiel van Fryslân is verwoord en versterkt. Als gevolg van intensievere samenwerking tussen de Friese gemeenten, de NOM en de provincies worden meer (internationale) bedrijven verworven om zich in Fryslân te vestigen.
3 We hebben afspraken gemaakt over de planning en de programmering van kantoren met de F4-gemeenten waarbij de plancapaciteit meer in lijn wordt gebracht met de verwachte behoefte tot 2020. Dit betekent (1) een planning van nieuwe kantorenlocaties, (2) de wenselijke verlaging van plancapaciteit, (3) de wenselijke intrekking van kantoorbestemmingen en (4) de borging in onze provinciale en gemeentelijke instrumentaria.
4 Op basis van de resultaten en aanbevelingen uit het koopstromenonderzoek worden (door gemeenten) detailhandelsvisies/ voorzieningen-spreidingsplannen in de vier Friese anticipeer- en krimpregio’s ontwikkeld.
5 We stellen een noordelijke Retailagenda op in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe.
6 Het Aanvalsplan Woningmarkt en de bijbehorende evaluatie worden afgerond.
7 Resultaat 43 uit de Kadernota 2018: al in 2017 is er een versnellingsagenda Human Capital voor Fryslân en in 2019 zijn diverse projecten in uitvoering (of al uitgevoerd) die tot doel hebben de werking van de arbeidsmarkt te versterken

Toelichting:

Aanvalsplan Woningmarkt:
De evaluatie zit in de afrondende fase. In het laatste kwartaal van 2018 zal gelijktijdig met de evaluatie van de leningen, de eindbalans van het aanvalsplan worden opgesteld. De laatste lening zal naar verwachting in Q1 van 2019 worden verstrekt.

Extra: Wielerevenement
Met ingang van 2018 is jaarlijks een regiebudget gereserveerd van € 50.000 uit reguliere middelen, ter ondersteuning van (lobby) activiteiten die de wielerambitie verder helpen. Tot dusver is de bijdrage voor het gezamenlijke initiatief met de gemeenten Súdwest Fryslan, Heerenveen en De Fryske Marren, om de Binckbank tour naar Fryslân te halen, uit dit budget betaald. Ook zijn de kosten voor het bezoek van een kleine delegatie aan de Tour de France 2018 uit dit budget betaald.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ondernemerschap Oprichting FOM Officiële opening eerste halfjaar
In 2017 en 2018 worden alle Friese ondernemersverenigingen door de provincie bezocht (MKB Tour). Ten minste 15
Internationaal ondernemerschap International Trade Support Opgericht
Toename aandeel exporterende bedrijven (situatie 2016: 8%) 8,5%
Ingediende aanvragen voor de regelingen handelsmissies & beurzen en exportsubsidies. Volledig benut
Vestigingsklimaat Aantal nationale bedrijven naar Fryslân met behulp van Friese acquisitiestrategie 5 - 10
Campagne Topdutch Start kwartaal 1 2018
Aantal internationale bedrijven naar Noord-Nederland met behulp van Topdutch campagne 3
Programmering kantoren Regionale kantorenprogrammeringsplannen met F4 gemeenten Afspraken zijn gemaakt
Retail Noordelijke retailagenda Gerealiseerd
Aantal gemeentelijke detailhandelvisies 4
Menselijk kapitaal: Speerpunt 1 Een operationeel arbeidsmarkt dashboard Gereed
Menselijk kapitaal: Speerpunt 2 Aantal bedrijven hebben een (strategisch) human resource plan Ten minste 25
Menselijk kapitaal: Speerpunt 3 Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden Ten minste 4
Menselijk kapitaal: Speerpunt 4 Goed werkende overlegstructuur met daarin trekkers/aanjagers, inclusief een programma en activiteitenplan Operationeel
Menselijk kapitaal Goed functionerend startersklimaat in Fryslân met deelname van business consultants op basis van het programma sterk ondernemerschap. Toename aantal starters vanuit de kennisinstellingen t.o.v. 2016 en 2017.
Toename aantal kwalitatieve starters dat doorgroeit naar volwaardige bedrijven t.o.v. 2016 en 2017.
Aantal opgestelde en gedragen meerjarige uitvoeringsplannen / coalities dat gedragen wordt - inhoudelijk en financieel - door wisselende partners binnen IPF
Aanvalsplan Woningmarkt Evaluatie en uitvoering Afgerond

Toelichting:

Vestigingsklimaat – Campagne Topdutch
Internationale acquisitiecampagnes zijn doorgaans lange trajecten waar Nederland concurreert met andere internationale regio’s. Als er naar aanleiding van de campagne een lead ontstaat, dan is de tijd voordat er een vestiging van de onderneming in Noord-Nederland wordt gevestigd gemiddeld 1 tot 2 jaar. Het is mede hierdoor niet goed aan te geven of we de indicator gaan halen eind 2018.

Menselijk kapitaal – Speerpunt 4 – overlegstructuur
De overlegstructuur wordt in 2018 opgezet en er wordt gewerkt aan het programma. Naar verwachting zal deze structuur in 2019 volledig operationeel zijn.

Menselijk kapitaal – Startersklimaat
De uitwerking van het startersprogramma vergt meer tijd dan voorzien. Het eerste programma (Bestart) is in 2018 gestart, de overige programma’s starten begin 2019.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een meer internationale economie zorgt ervoor dat we als provincie Fryslân veerkrachtiger, robuuster en externer georiënteerd zijn en dat bedrijven minder afhankelijk zijn van alleen lokale ontwikkelingen. We hebben de ambitie dat in 2020 10,2% van de Friese bedrijven internationaal actief zal zijn; dit is het gemiddeld Nederlands percentage volgens het CBS in 2015. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn de provinciale regelingen handelsmissies & beurzen en exportsubsidies en de oprichting van het International Trade Support als Friese kennisplatform op het terrein van internationaal ondernemen.

De sterke punten van de Friese economie willen wij kernachtig in een acquisitiestrategie verwoorden op twee schaalniveaus. Samen met de F4 gemeenten hebben wij in 2017 de acquisitieprofielen voor Fryslân vastgesteld gericht op het aantrekken van Nederlandse bedrijven. Daarbij is in 2017 één gezamenlijk loket opgericht. In 2018 moet de samenwerking nader vorm krijgen en willen wij de vruchten hiervan plukken. De Vestigingsregeling is een instrument om bedrijven extra te stimuleren om zich in onze provincie te vestigen, waarbij het budget als gevolg van het voorstel ‘de ondernemer centraal’ via de Kadernota 2018 is aangevuld. Om regio Noord aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven nemen wij deel aan de noordelijke acquisitiecampagne Topdutch, waarbij de coördinatie bij de NOM ligt.

Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het van essentieel belang dat ons menselijk kapitaal op competentieniveau goed toegerust is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar vakspecialisten (o.a. ICT, databeheer). In de ‘Agenda Menselijk Kapitaal’, die ter kennisname aan Provinciale Staten is verstuurd (juli 2017), is de Friese integrale aanpak en inzet van middelen beschreven om de aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs te versterken. In deze agenda zijn de volgende vier speerpunten geformuleerd:
1. Duurzaam inzicht in de ontwikkeling onderwijs-arbeidsmarkt
2. Vergroten human resource kracht in het mkb
3. Stimuleren van de samenwerking tussen mkb (inclusief zorg) en mbo en hbo onderwijsveld
4. Versnelling aanpak technieksectoren alsmede de zorgsector

Voor de Friese start-ups is in 2017 een meerjarenprogramma ontwikkeld met diverse stakeholders. Al deze partijen dragen financieel ook bij om te komen tot een klimaat, waarbij studenten een opleidingstraject volgen. De grootste talenten zullen worden voorbereid op het ondernemerschap. Door de capaciteiten van studenten optimaal te gaan benutten moet het aantal start-ups in Friesland vergroot worden, maar moet dit in kwalitatieve zin tot goede bedrijven leiden.

Om het ondernemerschap verder te bevorderen willen wij het Friese bedrijfsleven zo goed mogelijk ondersteunen door bundeling en vereenvoudiging van onze regelingen en fondsen binnen de Friese Ontwikkelings Maatschappij (FOM). Na besluitvorming door uw Staten in het najaar 2017 zullen verder stappen gezet worden om een volledig en samenhangend pakket aan krediet- en subsidieregelingen en (bestaande) fondsen te bundelen.

De ruimtelijke component maakt onlosmakelijk deel uit van een goed functionerend vestigingsklimaat. Onze provinciale rol reikt tot het coördineren van de ontwikkeling van bedrijventerreinen (zie programma Grutsk op Fryslân), kantorenmarkt en detailhandel.. Door de toenemende leegstand en demografische en digitale ontwikkelingen willen wij met gemeenten en andere betrokken partijen ook dergelijke afspraken maken om de kantorenmarkt en winkelgebieden in Fryslân beter te laten functioneren. Belangrijke documenten hierbij zijn het landelijk kantorenconvenant en het Friese koopstromenonderzoek van medio 2017.

Het Aanvalsplan Woningmarkt bevindt zich in de afrondende fase, waarbij een impuls is gegeven aan de Friese woningmarkt via verschillende financierings- en subsidieregelingen. Enerzijds is het doel om het banenverlies in de bouw- en installatiesector als gevolg van de economische crisis te versterken, anderzijds is een bijdrage geleverd aan de herstructurering van de woningvoorraad.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina