Programma 4: Economie

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Kielstra, Sietske Poepjes

Begroting

Ambities

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in het verzliveren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij willen alle ondernemers de kans geven om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

Vastgestelde beleidsnotities

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ is het algemene economisch beleid van de provincie uiteengezet, waarbij het brede MKB in Fryslân centraal staat. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, zoals watertechnologie en agrofood waarin Fryslân zich op internationaal niveau kan profileren. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen, het bevorderen van het innovatief klimaat binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Dit laatste is nader uitgewerkt in het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. Daarnaast voeren we voor zorgeconomie en agrofood een uitvoeringsprogramma uit en leggen wij meer het accent op circulaire economie.

Vanuit verschillende rollen leveren wij een bijdrage aan de realisatie van deze zaken langs vijf actielijnen, namelijk het:

 • faciliteren en begeleiden van mkb
 • beschikbaar stellen van kapitaal
 • versterken menselijk kapitaal
 • vergroten aantrekkelijkheid vestigingsklimaat/acquisitie
 • versterken branding/internationaal ondernemen

Onze rollen zien wij als aanjagend, coördinerend, agenderend, randvoorwaardescheppend, waarbij wij in sommige gevallen partijen willen activeren en daar waar nodig als strategisch intermediair zullen acteren.

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden

De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges van aangesloten gemeenten en provincie, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap. Het betreft zowel een toeristisch als economisch publiek belang: goede watersportvoorzieningen/ routenetwerken en werkgelegenheid.

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden

Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen gericht op :

versterking natuur- en landschapswaarden,
wegneming externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
ontwikkeling duurzame kennishuishouding.
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen
De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Doefonds BV. Deze BV is 2 april 2014 opgericht. Doel is via dit fonds de regionale economie te versterken door innovatie door financiering mogelijk te maken.

Doefonds B.V., Leeuwarden

Deze participatie, sinds de jaren negentig, vloeit voort uit afspraken tussen het rijk en de drie Noordelijke provincies over de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De vennootschap heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaal-economische structuur en de werkgelegenheid in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Lasten en baten programma 4: Economie

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 44.295
 • 18.826
 • 25.470
 • Begroting 2017
 • 67.451
 • 5.932
 • 61.519
 • Begroting 2018
 • 33.420
 • 7.007
 • 26.412
 • Begroting 2019
 • 25.812
 • 1.563
 • 24.249
 • Begroting 2020
 • 16.218
 • 2.918
 • 13.300
 • Begroting 2021
 • 9.635
 • 3.077
 • 6.559

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in het verzliveren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij willen alle ondernemers de kans geven om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 2.390
 • 62.963
 • 65.353
 • 201
 • 8.988
 • 9.188
 • 56.164
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 58
 • -466
 • -408
 • 3.000
 • 3.000
 • -3.408
 • Realisatie per 1-4
 • 367
 • 5.467
 • 5.834
 • 0
 • 2.253
 • 2.253
 • 3.581
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 112
 • 27.964
 • 28.076
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.076
 • Saldo
 • 1.969
 • 29.067
 • 31.036
 • 201
 • 9.735
 • 9.936
 • 21.100

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.390
 • 2.390
 • 44.677
 • 18.285
 • 0
 • 62.963
 • 65.353
 • 201
 • 201
 • 6.739
 • 2.249
 • 8.988
 • 9.188
 • 56.164
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 58
 • 58
 • -426
 • -39
 • 0
 • -466
 • -408
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 3.000
 • 3.000
 • -3.408
 • Realisatie per 1-4
 • 367
 • 367
 • 3.972
 • 1.494
 • 0
 • 5.467
 • 5.834
 • 0
 • 0
 • 2.253
 • 0
 • 2.253
 • 2.253
 • 3.581
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 112
 • 112
 • 21.895
 • 6.062
 • 7
 • 27.964
 • 28.076
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.076
 • Saldo
 • 1.969
 • 1.969
 • 18.384
 • 10.690
 • -7
 • 29.067
 • 31.036
 • 201
 • 201
 • 7.486
 • 2.249
 • 9.735
 • 9.936
 • 21.100

Tweede bestuursrapportage

Ambities

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in het verzliveren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij willen alle ondernemers de kans geven om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 2.398
 • 63.216
 • 65.614
 • 201
 • 12.183
 • 12.383
 • 53.231
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • -9.310
 • -9.310
 • -5.000
 • -5.000
 • -4.310
 • Realisatie per 1-9
 • 1.324
 • 20.016
 • 21.340
 • 0
 • 3.057
 • 3.057
 • 18.283
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 88
 • 19.209
 • 19.298
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19.298
 • Saldo
 • 986
 • 14.681
 • 15.667
 • 201
 • 4.126
 • 4.326
 • 11.341

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.398
 • 2.398
 • 44.500
 • 18.716
 • 63.216
 • 65.614
 • 201
 • 201
 • 9.864
 • 2.319
 • 12.183
 • 12.383
 • 53.231
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -8.982
 • -328
 • -9.310
 • -9.310
 • -5.000
 • -5.000
 • -5.000
 • -4.310
 • Realisatie per 1-9
 • 1.324
 • 1.324
 • 13.428
 • 6.588
 • 20.016
 • 21.340
 • 2.387
 • 670
 • 3.057
 • 3.057
 • 18.283
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 88
 • 88
 • 17.031
 • 2.178
 • 19.209
 • 19.298
 • 19.298
 • Saldo
 • 986
 • 986
 • 5.059
 • 9.622
 • 14.681
 • 15.667
 • 201
 • 201
 • 2.477
 • 1.649
 • 4.126
 • 4.326
 • 11.341
Print deze pagina