Programma 3: Omgeving

3.5 Transitie omgevingswet/visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
 • Wij stellen de MER voor de omgevingsvisie vast.
 • Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
 • We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld

Wat mag het kosten?

 

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 89
 • 0
 • 89
 • Begroting 2017
 • 291
 • 0
 • 291
 • Begroting 2018
 • 250
 • 0
 • 250
 • Begroting 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Voor zowel 2017 als 2018 is budget beschikbaar voor het opstellen van de omgevingsvisie. Het budget voor systemen voor de omgevingswet van € 525.000,- was alleen beschikbaar in 2017. Het kadernotavoorstel voor de systemen voor de omgevingswet is opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

B2018 – doorklik 3.5

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • GS autorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Real 2016
 • 89
 • 89
 • 89
 • Begr 2017
 • 291
 • 291
 • 291
 • Begr 2018
 • 250
 • 250
 • 250
 • Begr 2019
 • Begr 2020
 • Begr 2021

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
2 Wij stellen de MER voor de omgevingsvisie vast.
3 Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
4 We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Toelichting:

Omgevingsvisie
De vaststelling van de Omgevingsvisie is verplaatst naar 2019. De reden hiervoor is dat GS op 16 januari 2018 heeft besloten om de behandeling van het Koersdocument (v.d. Omgevingsvisie) in PS te verschuiven naar 3e kwartaal van 2018. Reden voor dit besluit was dat de aangegane samenwerking in DFA verband veel tijd in beslag heeft genomen. Bij het vaststellen van de startnotitie (maart 2016) en daarmee van de planning, was van deze samenwerking nog geen sprake. Dit heeft als gevolg dat de definitieve Omgevingsvisie pas in de volgende collegeperiode kan worden vastgesteld. In een afzonderlijk brief (01481535, 16 januari 2018)) aan Provinciale Staten is het proces van de Omgevingsvisie nader toegelicht

Inrichten van de digitale systemen
De uitvoering loopt achter op de planning. Op het vlak van informatie en ICT staat er voor de provincie als geheel, het nodige op het programma. Hierdoor krijgt het inrichten van de digitale systemen voor de Omgevingswet een lagere urgentie. De focus ligt nu op het in 2018 vaststellen van een programma van eisen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
2 Wij stellen de MER voor de omgevingsvisie vast.
3 Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
4 We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Toelichting:

Omgevingsvisie
De vaststelling van de Omgevingsvisie is verplaatst naar 2019. De reden hiervoor is dat GS op 16 januari 2018 heeft besloten om de behandeling van het Koersdocument (v.d. Omgevingsvisie) in PS te verschuiven naar 3e kwartaal van 2018. Reden voor dit besluit was dat de aangegane samenwerking in DFA verband veel tijd in beslag heeft genomen. Bij het vaststellen van de startnotitie (maart 2016) en daarmee van de planning, was van deze samenwerking nog geen sprake. Dit heeft als gevolg dat de definitieve Omgevingsvisie pas in de volgende collegeperiode kan worden vastgesteld. Dit heeft ook gevolgen voor de MER. In een afzonderlijk brief (01481535, 16 januari 2018)) aan Provinciale Staten is het proces van de Omgevingsvisie nader toegelicht. Er wordt een kasritmewijziging voorgesteld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld

Toelichting:

Zie toelichting hierboven.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp Omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld Ontwerp-Omgevingsvisie op 18-12-2018 vastgesteld door GS

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • 50
 • 150
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 75
 • 75
 • 0
 • 75
 • 175
 • 250
 • Rekening 2018
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • 150
 • 250
 • Saldo begroting en rekening
 • -25
 • -25
 • 0
 • -25
 • 25
 • 0

Toelichting:

Het saldo van beleidsveld 3.5 Transitie Omgevingswet/visie is € 0,-.

Tijdelijke budgetten
Bij de tijdelijke budgetten heeft een overbesteding plaatsgevonden van € 25.000,- omdat er na de kasritmeverschuiving van de 2de Berap, ontwikkelingen toch sneller verliepen dan in eerste instantie verwacht. Dekking van deze overschrijding wordt via de mutatie tijdelijke budgetten in 2019 gevonden.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 100
 • 100
 • Begroting 2018
 • 75
 • 75
 • 75
 • Rekening 2018
 • 100
 • 100
 • 100
 • Saldo 2018
 • -25
 • -25
 • -25

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina