Programma 3: Omgeving

3.5 Transitie omgevingswet/visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
 • Wij stellen de MER voor de omgevingsvisie vast.
 • Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
 • We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld

Wat mag het kosten?

 

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 89
 • 0
 • 89
 • Begroting 2017
 • 291
 • 0
 • 291
 • Begroting 2018
 • 250
 • 0
 • 250
 • Begroting 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Voor zowel 2017 als 2018 is budget beschikbaar voor het opstellen van de omgevingsvisie. Het budget voor systemen voor de omgevingswet van € 525.000,- was alleen beschikbaar in 2017. Het kadernotavoorstel voor de systemen voor de omgevingswet is opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

B2018 – doorklik 3.5

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • GS autorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Real 2016
 • 89
 • 89
 • 89
 • Begr 2017
 • 291
 • 291
 • 291
 • Begr 2018
 • 250
 • 250
 • 250
 • Begr 2019
 • Begr 2020
 • Begr 2021
Print deze pagina