Programma 3: Omgeving

3.4 Energietransitie

Wat willen we bereiken?

Conform de Europese en rijksdoelstellingen is ook ons doel om 16% van onze energie duurzaam in 2020 op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. Het uiteindelijke doel is om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. In de vastgestelde beleidsbrief ‘Duurzame energie 2016’ hebben we nog een extra ambitie toegevoegd: De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie. In ons jaarlijks (nog te actualiseren) uitvoeringsprogramma ‘Duurzame energie 2018’ werken we deze ambities verder uit.

De energietransitie is een zeer grote opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang. De ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provincie speelt diverse rollen. Wij maken keuzes in de omgevingsvisie over de ruimtelijke kant van de energietransitie. Wij jagen ontwikkelingen aan en ondersteunen energiecoöperaties en andere maatschappelijke organisaties. Via het FSFE en andere financiële instrumenten bieden we burgers en bedrijven de middelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
 • We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).
 • Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
 • Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie
 • Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
 • Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer
 • Stimuleren zorgvuldig en circulair omgaan met grondstoffen, op basis van de op te stellen beleidsbrief ‘Circulaire economie’.
 • Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie
 • Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
 • Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven
 • Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
 • Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en – als er aan de voorwaarden wordt voldaan – bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
 • Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen.
 • Een toename van de besparing van energie op basis van energiebesparing in de woningbouw, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal.
 • Met de Fryske Deal sluiten we aan op het landelijk streven dat in 2050 alle woningen energieneutraal zijn en . De ombouw naar energieneutrale woningen verloopt echter niet vanzelf in een tempo dat dit doel zal doen bereiken. Vandaar de Fryske Deal waarin we een overeenkomst sluiten tussen diverse Friese partijen, Friese bouwers, woningcorporaties en gemeenten met als uiteindelijk doel het energieneutraal maken van de Friese woningvoorraad. De verwachting is dat na het aanpassen van 3.000 woningen het punt bereikt zal zijn dat het proces zonder verdere overheidssteun verder kan gaan.
 • We stimuleren het lokaal opwekken van energie; we ondersteunen het netwerk Duurzame Dorpen in hun basisinfrastructuur en we onderzoeken de mogelijkheden om versneld tot energieneutrale overheidsgebouwen te komen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2014 2015 2016 2017
Emissie van Broeikasgassen
Totale emissie broeikasgassen (C02) (in ton) 4.514.610 4.589.525
Energieneutraliteit
Productie hernieuwbare energie (in PJ) 5,2 5,2

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 3.4

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 9.631
 • 907
 • 8.724
 • Begroting 2017
 • 8.287
 • 191
 • 8.097
 • Begroting 2018
 • 4.033
 • 175
 • 3.858
 • Begroting 2019
 • 3.783
 • 100
 • 3.683
 • Begroting 2020
 • 1.525
 • 0
 • 1.525
 • Begroting 2021
 • 1.500
 • 0
 • 1.500

Toelichting:

De lagere lasten in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door het aflopen van de meeste budgetten na 2017. Alleen met name het budget Programma Duurzame Energie loopt door tot en met 2019 voor € 1,5 mln. – € 2,2 mln.
De afnemende baten wordt met name veroorzaakt door de baten voor de voorzieningen Revolverende middelen lening EKF + NLD en V. Revolverende middelen lening Energy Challenges.

B2018 – doorklik 3.4 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Asbest en zonnepanelen
 • Duurzame energie
 • Efro-Ez projecten
 • Fryske deal
 • Groen werkt!
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019 Verduurzamen van dorpen
 • Interreg projecten
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • RSP REP
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Waddenfonds projecten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Elektrisch vervoer Terschelling
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Inzet NUON Friese Nul op de Meter
 • Inzet NUON Versnelde verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad
 • Programma Duurzame Energie
 • Verduurzamen sportcomplex/zwembad Vlieland
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Inzet NUON Versnelde verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad
 • Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Real 2016
 • 934
 • 563
 • 258
 • 500
 • 426
 • 634
 • 184
 • 79
 • 156
 • 3.732
 • 1.661
 • 7
 • 2.800
 • 100
 • 1.306
 • 25
 • 5.899
 • 9.631
 • 105
 • 36
 • 141
 • 671
 • 65
 • 736
 • 30
 • 30
 • 907
 • 8.724
 • Begr 2017
 • 63
 • 400
 • 500
 • 201
 • 787
 • 451
 • 818
 • 156
 • 785
 • 237
 • 4.397
 • 3.140
 • 700
 • 350
 • -1.050
 • 750
 • 3.890
 • 8.287
 • -34
 • -34
 • 100
 • 125
 • 225
 • 191
 • 8.097
 • Begr 2018
 • 180
 • 500
 • 1.887
 • 63
 • 156
 • 215
 • 19
 • 3.020
 • 764
 • 250
 • 1.014
 • 4.033
 • 100
 • 75
 • 175
 • 175
 • 3.858
 • Begr 2019
 • 150
 • 500
 • 2.200
 • 157
 • 12
 • 3.019
 • 764
 • 764
 • 3.783
 • 100
 • 100
 • 100
 • 3.683
 • Begr 2020
 • 1.000
 • 25
 • 1.025
 • 500
 • 500
 • 1.525
 • 1.525
 • Begr 2021
 • 1.500
 • 1.500
 • 1.500
 • 1.500

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Fryske deal
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 0
 • 500
 • 500
 • 2.019
 • 0
 • 500
 • 500
 • 2.020
 • 1.000
 • 0
 • 1.000
 • 2.021
 • 1.500
 • 0
 • 1.500

Het kadernotavoorstel Lokale duurzame dynamiek versterken bedraagt € 1 mln. en het voorstel Fryske deal € 3,5 mln. De Fryske deal loopt door in 2022 met € 1 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa, groen gas en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
4 Stimuleren van energiebesparing in de woningvoorraad, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal.
5 Deelnemen in de Fryske deal om samen met Friese bouwers, woningcorporaties en gemeenten versneld huurwoningen energieneutraal te maken.
6 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
7 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
8 Stimuleren zorgvuldig en circulair omgaan met grondstoffen, op basis van de beleidsbrief ‘Circulaire economie’.
9 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
10 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE en andere financiers.
11 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
12 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en - als er aan de voorwaarden wordt voldaan - bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
14 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen.
15 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

Zie paragraaf Grote projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa, groen gas en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
4 Stimuleren van energiebesparing in de woningvoorraad, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal.
5 Deelnemen in de Fryske deal om samen met Friese bouwers, woningcorporaties en gemeenten versneld huurwoningen energieneutraal te maken.
6 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
7 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
8 Stimuleren zorgvuldig en circulair omgaan met grondstoffen, op basis van de beleidsbrief ‘Circulaire economie’.
9 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
10 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE en andere financiers.
11 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
12 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en - als er aan de voorwaarden wordt voldaan - bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
14 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen.
15 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

4 en 11: In afgelopen periode hebben we minder geld nodig gehad om aan onze doelstellingen te werken. De accenten verschuiven snel, mede onder invloed van het Klimaatakkoord. Aangezien er wel een duidelijke extra inzet op klimaat wordt voorzien; stellen we voor de middelen door te schuiven naar 2019.

05: De Fryske Deal is een initiatief van woningcorporaties en bouwbedrijven. In de oorspronkelijke vorm bleek de Fryske Deal niet realiseerbaar. De woningcorporaties werken aan een voorstel dat net als de oorspronkelijke Fryske Deal beoogt om een versnelling in de verduurzaming van corporatiewoningen te bewerkstelligen.

10: Er is bij initiatiefnemers behoefte aan ondersteuning bij het verbeteren van projectplannen tot investeringsrijpe business cases. Voor het einde van 2018 komt hiervoor een voorstel.

13: Onlangs heeft de Raad van State de bezwaren tegen het plan voor het windpark ongegrond verklaard. Het park kan nu verder ontwikkeld worden, maar er is wel vertraging opgelopen. Het afsluiten van de investeringsovereenkomst en de Financial Close zullen pas in 2019 plaatsvinden. Het budget moet dus ook worden doorgeschoven naar 2019. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de voorgestelde begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename

Toelichting:

Het besparingsdoel 2020 zal niet bereikt worden. De energiemonitor is gereed.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Conform de Europese en rijksdoelstellingen is ook ons doel om 16% van onze energie duurzaam in 2020 op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. Het uiteindelijke doel is om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. In de vastgestelde beleidsbrief ‘Duurzame energie 2016’ hebben we nog een extra ambitie toegevoegd: De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie. In ons jaarlijks (nog te actualiseren) uitvoeringsprogramma ‘Duurzame energie 2018’ werken we deze ambities verder uit.
De energietransitie is een zeer grote opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang. De ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provincie speelt diverse rollen. Wij maken keuzes in de Omgevingsvisie over de ruimtelijke kant van de energietransitie. Wij jagen ontwikkelingen aan en ondersteunen energiecoöperaties en andere maatschappelijke organisaties. Via het FSFE en andere financiële instrumenten bieden we burgers en bedrijven de middelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina