Programma 3: Omgeving

3.2 Landbouw

Wat willen we bereiken?

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Opvallend is de belangrijke bijdrage aan de economie. Op het gebied van melk en pootaardappelen heeft het merk Fryslân wereldwijd een goede naam. Maar ook voor het unieke landschap en de natuur, voor bodem en water en voor het dagelijkse voedsel vormt de landbouw een essentiële schakel. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning.

De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland. Kern voor de Friese aanpak is dat de sector zelf het voortouw neemt, de kansen pakt en de duurzaamheid op het boerenerf vorm en inhoud gaat geven. De boer is de ondernemer en de baas op zijn/haar eigen erf. De rol van de provincie is vooral om vernieuwingen te faciliteren en te ondersteunen, samen met andere partijen in het landelijk gebied. Als provincie geven wij vorm aan die samenwerking door samen met de sector en de ketenpartijen de agenda voor de toekomst op te maken. Een agenda die gericht is op het ontwikkelen van een duurzame landbouw in Fryslân.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

De onderstaande resultaten volgen uit de huidige landbouwnota Foarutbuorkje II. Projecten die al in procedure zijn moeten op basis van het oude landbouwbeleid beoordeeld worden. In de nieuwe openstellingen POP3 zal rekening worden gehouden met de bijstelling in beleid volgend uit de beleidsbrief Duurzame Landbouw.

 • Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
 • In 2018 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
 • In 2018 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
 • In 2018 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens vijf kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
 • De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
 • In 2018 honoreren wij de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) op basis van POP3.
 • In 2018 worden projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd. Dit bij voorkeur op basis van PO3.
 • Resultaat 44: uiterlijk 2018 is er overeenkomst met de Friese landbouwsector en andere betrokkenen over een transformatieagenda en is het transformatiefonds operationeel. In 2019 zijn de eerste projecten in uitvoering.
 • Voor het transitiefonds voor de Landbouw worden pilotgebieden benoemd (stimuleren van volledige grondgebondenheid – extensivering van de landbouw, met aandacht aan de biodiversiteit van het landelijk gebied zoals de veenweidemaatregelen en de ruimte voor de weidevogels; wordt een stimuleringsprogramma opgezet voor boeren en agrarische bedrijven om over te schakelen naar duurzamere bedrijfssystemen (biologisch, natuurinclusief); en wordt een transitieagenda opgesteld met de primaire sector en de secundaire sector.
 • Prestatie indicatoren

  Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
  Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, incl. ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
  Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
  Aantal gehonoreerde van projecten van Potato Valley minimaal 2
  Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
  Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
  Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
  Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab minimaal 2
  Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
  Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 3.2

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.743
 • 23
 • 1.720
 • Begroting 2017
 • 3.764
 • 164
 • 3.600
 • Begroting 2018
 • 5.215
 • 106
 • 5.109
 • Begroting 2019
 • 4.279
 • 24
 • 4.255
 • Begroting 2020
 • 1.019
 • 24
 • 995
 • Begroting 2021
 • 1.019
 • 24
 • 995

Toelichting:

De hogere lasten in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door het kasritme van het tijdelijke budget Uitvoering landbouwagenda 2017-2020 van € 2,6 mln. Dat meeste budgetten lopen na 2019 af. Het resterende bedrag in 2020-2021 betreft de Rendementsderving leningen muizenplaag van € 19.000,-.

De baten komen van de Rente leningen muizenplaag van € 24.000,- en in 2017 en 2018 ook van de inzet reserve NUON Dutch Dairy Centre voor € 75.000,-.

B2018 – doorklik 3.2 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Akkerbouwacademie crop chain
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Convenant Westergozone projecten
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Efro-Ez projecten
 • Interreg projecten
 • Jonge Boerenregeling
 • Kavelruil
 • Kavelruil landbouwstructuurverbetering
 • Landbouw kennis en innovatie
 • Landbouwagenda
 • Landbouwagenda (FYLG)
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Stimuleren biologische landbouw
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Waddenfonds projecten
 • Inzet NUON Dairy Chain 1e fase
 • Inzet NUON Dairy Valley
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Rendementsderving leningen muizenplaag
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Rente leningen muizenplaag
 • Real 2016
 • 165
 • 344
 • 28
 • 49
 • 157
 • 219
 • 110
 • 48
 • 91
 • 40
 • 232
 • 228
 • 14
 • 1.724
 • 19
 • 19
 • 1.743
 • 23
 • 23
 • 23
 • 1.720
 • Begr 2017
 • 150
 • 19
 • 10
 • 60
 • 82
 • 275
 • 150
 • -24
 • 398
 • -4
 • 275
 • 50
 • 283
 • 972
 • 27
 • 2.721
 • 724
 • 150
 • 150
 • 19
 • 1.043
 • 3.764
 • 65
 • 65
 • 75
 • 24
 • 99
 • 164
 • 3.600
 • Begr 2018
 • 800
 • 60
 • 14
 • 175
 • 440
 • 50
 • 507
 • 250
 • 2.600
 • 4.896
 • 150
 • 150
 • 19
 • 319
 • 5.215
 • 7
 • 7
 • 75
 • 24
 • 99
 • 106
 • 5.109
 • Begr 2019
 • 800
 • 60
 • 50
 • 600
 • 750
 • 2.000
 • 4.260
 • 19
 • 19
 • 4.279
 • 24
 • 24
 • 24
 • 4.255
 • Begr 2020
 • 1.000
 • 1.000
 • 19
 • 19
 • 1.019
 • 24
 • 24
 • 24
 • 995
 • Begr 2021
 • 1.000
 • 1.000
 • 19
 • 19
 • 1.019
 • 24
 • 24
 • 24
 • 995

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Transitiefonds landbouw
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 250
 • 250
 • 2.019
 • 750
 • 750
 • 2.020
 • 1.000
 • 1.000
 • 2.021
 • 1.000
 • 1.000

Het kadernotavoorstel Transitiefonds landbouw bedraagt € 3 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2 In 2018 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
3 In 2018 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4 In 2018 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens vijf kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5 De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
6 In 2018 honoreren wij de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) op basis van POP3.
7 In 2018 worden projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd. Dit bij voorkeur op basis van PO3.
8 Resultaat 44: uiterlijk 2018 is er overeenkomst met de Friese landbouwsector en andere betrokkenen over een transformatieagenda en is het transformatiefonds operationeel. In 2019 zijn de eerste projecten in uitvoering.
9 Voor het transitiefonds voor de Landbouw worden pilotgebieden benoemd (stimuleren van volledige grondgebondenheid – extensivering van de landbouw, met aandacht aan de biodiversiteit van het landelijk gebied zoals de veenweidemaatregelen en de ruimte voor de weidevogels. Er wordt een stimuleringsprogramma opgezet voor boeren en agrarische bedrijven om over te schakelen naar duurzamere bedrijfssystemen (biologisch, natuurinclusief); en er wordt een transitieagenda opgesteld met de primaire sector en de secundaire sector.

Toelichting:

In 2018 word het Uitvoeringsprogramma hiervoor geschreven. Besluitvorming hierover vindt dit jaar plaats. Uiterlijk  voor de zomer. Wat hiervan de impact is qua bijstelling/uitbreiding van de huidige is nu nog niet in te schatten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, exclusief ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde van projecten van Potato Valley minimaal 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab minimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een (gemiddelde) kavelruil van 1.200 ha ten gunste van de structuurversterking van de landbouw. Dit is onderdeel van een totale kavelruil van 11.200 ha over de periode 2014 tot 2020, zowel voor landbouwstructuurversterking als voor andere doelen, bijvoorbeeld weidevogelkerngebieden, de EHS en water.
2 In 2018 is een begin gemaakt met de start of doorstart van de ontwikkeling van minstens vijf nieuwe innovaties.
3 In 2018 zijn kennisdeelprojecten opgestart waaraan minstens 50 agrarische ondernemers deelnemen.
4 In 2018 ondersteunt het Fries agrofoodloket minstens vijf kennis- en innovatieprojecten voor de primaire sector.
5 De regionale media worden benut om met goede voorbeelden boeren te inspireren om te schakelen naar biologische landbouw en om met goede voorbeelden jonge mensen te inspireren een carrière op te bouwen in de agrofoodketen.
6 In 2018 honoreren wij de eerste projecten van Potato Valley (voorheen Akkerbouw Academie) op basis van POP3.
7 In 2018 worden projecten van Living Lab voor natuurinclusieve landbouw voor de ontwikkeling van nieuwe economische verdienmodellen gehonoreerd. Dit bij voorkeur op basis van PO3.
8 Resultaat 44: uiterlijk 2018 is er overeenkomst met de Friese landbouwsector en andere betrokkenen over een transformatieagenda en is het transformatiefonds operationeel. In 2019 zijn de eerste projecten in uitvoering
9 Voor het transitiefonds voor de Landbouw worden pilotgebieden benoemd (stimuleren van volledige grondgebondenheid – extensivering van de landbouw, met aandacht aan de biodiversiteit van het landelijk gebied zoals de veenweidemaatregelen en de ruimte voor de weidevogels. Er wordt een stimuleringsprogramma opgezet voor boeren en agrarische bedrijven om over te schakelen naar duurzamere bedrijfssystemen (biologisch, natuurinclusief); en er wordt een transitieagenda opgesteld met de primaire sector en de secundaire sector.

Toelichting:

Algemeen: het beleidsveld landbouw zit in de overgang van het uitvoeringsprogramma Foarút Buorkjen2 naar de samenwerkingsagenda duurzame landbouw, uw staten hebben deze in juni 2018 vastgesteld. Bijgaande resultaten en toelichtingen zijn conform de opzet van het aflopende programma. Voor de nieuwe samenwerkingsagenda wordt een nieuwe monitoringsopzet aan PS voorgesteld middels de landbouwtransitiemonitor.

Per beoogd resultaat:

07: het beoogde resultaat is behaald. Het financieel ritme wordt aangepast omdat de subsidieregeling in 2019 van start zal gaan, hiervoor wordt een begrotingswijziging aan PS voorgesteld.

Bij het programma Jong Leren Eten zijn diverse projecten in voorbereiding. Een aantal hiervan worden dit jaar nog ingediend, maar zullen pas in 2019 en 2020 (hogere) kosten gaan declareren. Voorgesteld wordt daarom om het bestedingsritme aan te passen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Landbouwstructuurversterking Aantal hectares dat geruild wordt, exclusief ruil voor weidevogelkerngebieden en EHS 1.200
Kennis en innovatie Aantal kennis- en inovatieprojecten waaraan via het Agrofoodloket een bijdrage is geleverd aan de start 5
Aantal gehonoreerde van projecten van Potato Valley mimimaal 2
Aantal agrarische bedrijven dat meedoet aan projecten gericht op kennisdelen 50
Aantal jonge boeren dat wordt gesteund via de jonge boerenregeling 25
Aantal agrarische ondernemers dat met steun van de provincie maatregelen neemt om de lichtemissie uit bestaande melkveestallen terug te dringen 25
Natuurinclusieve landbouw Aantal gehonoreerde projecten van Living Lab mimimaal 2
Communicatie Aantal keren dat de provincie via de media publiceert over landbouw 3
Aantal boeren dat deelneemt aan communicatie-activiteiten rond biologische landbouw 20
Print deze pagina