Programma 3: Omgeving

3.1 Natuur en landschap

Natuur

Wat willen we bereiken?

Wij blijven de mooiste provincie van Nederland met een fraai en vitaal platteland. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

Economie, landbouw, natuur en landschap zijn meer in balans. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. Dit door inwoners van onze provincie te betrekken bij het ontwikkelen van natuurwaarden en, waar mogelijk, recreatief medegebruik te bevorderen. Het koppelen van kansen tussen natuur en economie speelt een grote rol. De provincie streeft naar een kwalitatief goed, effectief en vernieuwend (agrarisch) natuurbeheer met lagere beheerkosten en met meer veerkracht voor de natuur. Wij voeren de regie op het natuurbeheer binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). We willen voorkomen dat er weer onevenredig veel schade ontstaat bij een eventueel volgende muizenplaag. In mei 2017 hebben wij Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de Natuuropgave. Wij gaan de aangedragen oplossingsrichtingen en aanbevelingen uitwerken. We betrekken hierbij de maatschappelijke partners. De oplossingsrichtingen zullen zowel op korte als op lange termijn effect hebben en worden onder andere beoordeeld op draagvlak en (juridische) haalbaarheid. De planning is erop gericht om bij de kadernota 2019 voldragen voorstellen te kunnen presenteren.

Wij behandelen vergunningen, ontheffingen en adviezen op grond van de Wet Natuurbe-scherming. Daar waar van toepassing volgen wij het beleid van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij adviseren aan het Rijk inzake de Mijnbouwwet. Het Rijk is de vergunningverlenende instantie. In onze adviezen aan het Rijk maken wij steeds kenbaar tegen nieuwe gaswinningen te zijn en pleiten daarbij voor omgekeerde bewijsvoering.

We hanteren bij de vergunningverlening voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Bij de bestaande zoutwinning onder land waar dit niet het geval is, blijven wij de resultaten van de verplichte monitoring kritisch volgen tot aan de beëindiging van de zout-winning in 2021. Als het zich voordoet, zullen wij geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • In 2018 ronden wij de volgende gebiedsinrichtingsprojecten af: Swette de Burd Icoon, Twizelermieden, Beekdal Linde (3e module) en Koningsdiep (2e module). Verder blijven wij inzetten op de verwerving van EHS-gronden. Dit doen wij langs 3 sporen: aankoop, kavelruil en via particulieren die gronden omzetten van landbouw naar natuur (de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, SKNL). Wij verwachten in 2018 ook de eerste ingerichte EHS-gronden te kunnen verkopen aan de eindbeheerder. Deze kan vervolgens beheersubsidie aanvragen.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses. In 2017 zijn de laatste Natura 2000 beheerplannen vastgesteld. Wij hebben overeenkomsten afgesloten met de terreinbeherende organisaties en het Wetterskip en hebben regie op de uitvoering. Wij richten ons op het uitvoeren van de maatregelen binnen de looptijd van 6 jaar. Dit betekent dat de PAS maatregelen voor 1 juli 2021 uitgevoerd zijn.
 • Wij richten ons op het bereiken van minimaal 10.000 gruttobroedparen in Fryslân in 2020. Met als doel het realiseren van vitale weidevogelpopulaties in Fryslân. Voor 2018 streven we naar 8.500 gruttobroedparen.
 • Voor de weidevogellandschappen die in 2014 zijn vastgesteld pakken wij samen met de natuur- en agrarische beheerders het beheer en inrichting verder op. Ons streven is om circa 40.000 ha weidevogelkerngebied binnen de weidevogelkansgebieden te realiseren per 2020. Verder richten we ons op de inpasbaarheid van weidevogels in een rendabele agrarische bedrijfsvoering.
 • In 2018 zetten wij in op de reductie van ganzenschade op basis van de aanpak zoals Provinciale Staten die in juli 2017 heeft vastgesteld door het vaststellen van de ‘Fryske Guozzenoanpak 2017-2020’.
 • Wij ondersteunen de boerenorganisaties bij hun uitwerking van het ‘Early warning system’ voor de veldmuizen waarbij wij onze energie inzetten om te komen tot een gebiedsaanpak waarbij de veldmuizenproblematiek wordt gekoppeld aan flexibel peilbeheer.
 • We maken de financiering van de vismigratierivier definitief. De aanbesteding voor de realisatie van de Vismigratierivier wordt voorbereid en mogelijk gestart. De visserij activiteiten binnen het plangebied van de VMR zijn beëindigd. Samen met partners wil het project verkennen of het mogelijk is een visserij vrije zone rondom de monden in te stellen, voor een optimale werking van de rivier. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).
 • Voor de Gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel staan voor 2018 circa € 13,8 mln. aan uitgaven gepland, waarvan € 3,4 mln. provinciale bijdrage. Hiervoor ronden we diverse waterhuishoudingsmaatregelen af en ook een aantal maatschappelijke projecten zoals het fietspad bij Tzummarum. We starten met de wettelijke herverkaveling. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Grote projecten.
 • We continueren de ingeslagen koers uit de weidevogelnota 2014-2020 met de activiteiten voor vernatting, educatie, voorlichting en onderzoek
 • We ronden de laatste fase van de gebiedsontwikkeling rondom de Centrale As, de beloofde ‘plus’ aan het gebied Noordoost Fryslân, volledig af. Naast de provinciale bijdrage van 2,5 mln., dragen gemeenten en Europese fondsen bij aan dit pakket maatregelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Weidevogels Aantal gruttobroedparen 8.500
EHS Hectares verworven 80 ha verworven
Hectares ingericht 700 ha ingericht
Hectares in beheer pm
Natura2000/PAS Aantal N2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses in uitvoering. (alle 9 PAS gebieden zijn onderdeel van de N2000 beheerplannen) 12 beheerplannen N2000 en 9 PAS gebiedsanalyses in uitvoering.Daarnaast zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen in 6 N2000 beheerplannen waar een andere partij voortouwnemer is
Ganzen Gewasschade in kg droge stof 5-10% lager dan het gemiddelde van 2011-2013
Groene wetten % tijdig verleende vergunningen en ontheffingen 90%
Mijnbouwwet Provinciale reacties op adviesverzoeken 100%

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2015
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden
Aantal hectare nieuwe natuur verworven en ingericht (NNN) 84+22=106
% natuurgebied in beheer in relatie tot doelstelling 2027

Landschapsbeleid

Wat willen we bereiken?

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. Zorg voor de omgeving is van groot belang. De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, belangengroeperingen en burgers. Voor het Friese landschap zijn in ‘Grutsk op ’e Romte’, de structuren van provinciaal belang aangewezen. We hebben daarbij de cultuurhistorische en landschappelijke waarden integraal benaderd.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Wij geven uitvoering aan de structuurvisie Grutsk op ’e Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds) projecten investeringen in het landschap mee te nemen. Daarnaast werkt Grutsk via het ruimtelijke ordeningsspoor door in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten en andere partijen. Het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam heeft hiervoor een adviserende taak.
 • Wij streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken en naar het versterken van het draagvlak voor het Friese landschap. Dat doen we door subsidiëring van:
 • projecten via het Iepen Mienskipfûns Fryslân (IMF);
 • de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif;
 • Landschapsbeheer Friesland (LBF).
 • Voor de cofinanciering binnen het Europese programma POP3 wordt voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer € 1,5 mln. beschikbaar gesteld van 2017 t/m 2020. Dit is bedoeld voor landschapsherstel ten behoeve van de droge dooradering. Voor 2018 is het doel om het herstel van 50 km aan landschapsstructuren mogelijk te maken, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Landschapsherstel Aantal kilometers herstel landschapsstructuren 50 km

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 3.1

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 74.441
 • 11.068
 • 63.372
 • Begroting 2017
 • 68.481
 • 6.037
 • 62.444
 • Begroting 2018
 • 60.346
 • 1.620
 • 58.726
 • Begroting 2019
 • 52.287
 • 1.503
 • 50.784
 • Begroting 2020
 • 49.290
 • 1.503
 • 47.787
 • Begroting 2021
 • 48.012
 • 2.103
 • 45.909

Toelichting:

De aflopende lasten worden voornamelijk veroorzaakt door het kasritme van de budgetten uit de reserve Natuurpact 2014 van € 44 mln. in 2017 naar € 36 mln. in 2021. Daarnaast bestaan de lasten voornamelijk uit de budgetten voor Gebiedsontwikkeling Franekeradeel – Harlingen, Aankopen natuur en landschapsherstel, Beheersgelden EHS en De Nieuwe Afsluitdijk Vismigratie deel 1 en 2.

De lagere baten vanaf 2018 hebben voornamelijk betrekking op baten in 2017 van het budget Overlopende Passiva Life Alde Feanen N2000 voorbereiding van € 1,3 mln. en in 2017 zijn er baten voor reserve De Nieuwe Afsluitdijk Vismigratie deel 1 van € 2,4 mln. en in 2021 in plaats van 2017 worden baten ontvangen van € 600.000,-.

B2018 – doorklik 3.1 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Beheersgelden EHS
 • BFVW Bond van Friese Vogelwachten
 • Groene wetten
 • Implementatie beleid landelijk gebied
 • It Fryske Gea
 • It Fryske Gea toezicht Friese IJsselmeerkust
 • IVN consulentschap Fryslan
 • LBF Basisorganisatie
 • Mutaties onvoorzien
 • Nationaal landschap
 • Nationale parken basisfinanciering
 • Natuurnota werkplannen adviezen natuurmonitoring
 • Onderhoudsbudget Wolvetinte
 • Proceskosten algemeen
 • Wadlopen provinciale bijdrage
 • Weidevogels
 • Wet Natuurbescherming
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • ILG no 06 subsidie realisatie EHS
 • ILG no 13 subsidie waterkwaliteit
 • ILG no 20 subsidie landschap (generiek)
 • Kavelruil verbetering weidevogellandschappen
 • Kening fan e greide
 • Lectoraat weidevogels
 • LIFE Project Crane
 • Lokale projecten natuur en landschap
 • Nationale Parken overgang
 • No 01 Subsidie grondgebonden landbouw FYLG
 • No 04 Kennis, Innovatie en versterken landbouw FYLG
 • No 06 Subsidie Realisatie EHS FYLG
 • No 08 Subsidie Natuur Overig FYLG
 • No 09 Subsidie Milieukwaliteit EHS/VHR/Nb-wet FYLG
 • No 12 Subsidie Regionale Watersystemen FYLG
 • No 13 Subsidie waterkwaliteit FYLG
 • No 17 Ontw en vers toegangkelijkheid FYLG
 • No 19 Subsidie verst en verb kwal toer niv FYLG
 • No 20 Subsidie Landschap (generiek) FYLG
 • No 21 Subsidie Archeologie FYLG
 • No 22 Subsidie Nat Landsch Nrd Fr Woud/Zw Frl FYLG
 • No 25 Subsidie verb leefbaarh plattelandsgeb FYLG
 • No 28 Stim en verbreden plattel economie FYLG
 • No 29 Subsidie Erfgoed en monumentenzorg FYLG
 • No 31 Plattelandsprojecten LEADER FYLG
 • No 32 Proceskosten FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Nog te verdelen ILG middelen
 • Pilotprojecten weidevogels
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Provinciaal meerjarenprogramma natuur en landelijk gebied
 • RSP REP
 • Schadevergoeding ganzenakkoord
 • Uitvoering werkplan weidevogels
 • Waddenfonds projecten
 • Weidevogelbeheer
 • Weidevogellandschappen
 • Aankopen natuur en landschapsherstel
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Natuurpact 2014
 • Weidevogelcompensatie
 • Leader Technische Hulp
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Overhead
 • Vismigratierivier
 • Groene wetten
 • Implementatie beleid landelijk gebied
 • Mutaties onvoorzien
 • Natuurnota werkplannen adviezen natuurmonitoring
 • Vergunningen waddenzee
 • Wet Natuurbescherming
 • No 20 Subsidie Landschap (generiek) FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Aankopen natuur en landschapsherstel
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Natuurpact 2014
 • Weidevogelcompensatie
 • Leader Technische Hulp
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Overhead
 • Vismigratierivier
 • Real 2016
 • 7.363
 • 92
 • 394
 • 8
 • 803
 • 109
 • 177
 • 248
 • 32
 • 69
 • 206
 • 153
 • 7
 • 34
 • 202
 • 9.897
 • 1.515
 • 1.075
 • 314
 • -5
 • 126
 • 25
 • 13
 • 65
 • 137
 • 212
 • 5.608
 • -443
 • 489
 • 266
 • 2.374
 • 30
 • 32
 • 280
 • 39
 • 49
 • 130
 • 22
 • 15
 • 613
 • 105
 • 449
 • -343
 • 379
 • 60
 • 3.386
 • 1.426
 • 309
 • 231
 • 18.983
 • 1.522
 • 9.526
 • 31.003
 • 42.050
 • 558
 • 558
 • 320
 • 1.790
 • 694
 • 110
 • 38
 • 2.952
 • 74.441
 • 20
 • 2
 • 29
 • 67
 • 118
 • 2
 • 287
 • 288
 • 122
 • 4.851
 • 2.396
 • 7.369
 • 558
 • 558
 • 104
 • 1.790
 • 694
 • 110
 • 38
 • 2.736
 • 11.068
 • 63.372
 • Begr 2017
 • 7.329
 • 93
 • 336
 • 0
 • 803
 • 111
 • 181
 • 248
 • 121
 • 207
 • 140
 • 6
 • 13
 • 32
 • 84
 • 9.703
 • 300
 • 3.101
 • 20
 • 90
 • 50
 • 30
 • 150
 • 399
 • 140
 • 500
 • 1.565
 • 200
 • 356
 • 553
 • 634
 • 8.087
 • 816
 • 2.917
 • 45.527
 • 49.259
 • 1.330
 • 102
 • 1.432
 • 68.481
 • 99
 • 67
 • 468
 • 634
 • 3.106
 • 865
 • 3.971
 • 1.330
 • 102
 • 1.432
 • 6.037
 • 62.444
 • Begr 2018
 • 7.387
 • 94
 • 339
 • 0
 • 809
 • 112
 • 183
 • 250
 • 104
 • 208
 • 139
 • 6
 • 13
 • 32
 • 219
 • 9.895
 • 300
 • 1.900
 • 62
 • 50
 • 30
 • 399
 • 200
 • 35
 • 505
 • 3.480
 • 1.033
 • 4.366
 • 41.470
 • 46.869
 • 102
 • 102
 • 60.346
 • 97
 • 67
 • 468
 • 632
 • 20
 • 865
 • 885
 • 102
 • 102
 • 1.620
 • 58.726
 • Begr 2019
 • 7.387
 • 94
 • 339
 • 0
 • 809
 • 112
 • 183
 • 250
 • 104
 • 208
 • 41
 • 6
 • 13
 • 32
 • 219
 • 9.797
 • 300
 • 1.600
 • 50
 • 30
 • 399
 • 200
 • 19
 • 490
 • 3.087
 • 1.038
 • -200
 • 38.462
 • 39.300
 • 102
 • 102
 • 52.287
 • 67
 • 468
 • 535
 • 865
 • 865
 • 102
 • 102
 • 1.503
 • 50.784
 • Begr 2020
 • 7.387
 • 94
 • 339
 • 0
 • 809
 • 112
 • 183
 • 250
 • 104
 • 208
 • 41
 • 6
 • 13
 • 32
 • 219
 • 9.797
 • 750
 • 30
 • 399
 • 200
 • 480
 • 1.859
 • 1.038
 • 36.494
 • 37.532
 • 102
 • 102
 • 49.290
 • 67
 • 468
 • 535
 • 865
 • 865
 • 102
 • 102
 • 1.503
 • 47.787
 • Begr 2021
 • 7.387
 • 94
 • 339
 • 0
 • 809
 • 112
 • 183
 • 250
 • 104
 • 208
 • 41
 • 6
 • 13
 • 32
 • 219
 • 9.797
 • 550
 • 30
 • 580
 • 1.038
 • 36.494
 • 37.532
 • 102
 • 102
 • 48.012
 • 67
 • 468
 • 535
 • 600
 • 865
 • 1.465
 • 102
 • 102
 • 2.103
 • 45.909

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Weidevogels
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 470
 • 470
 • 2.019
 • 470
 • 470
 • 2.020
 • 470
 • 470
 • 2.021
 • 0
 • 0

Het kadernotavoorstel Weidevogels bedraagt € 1,41 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Natuur
1. In 2018 ronden wij de volgende gebiedsinrichtingsprojecten af: Swette de Burd Icoon, Twizelermieden, Beekdal Linde (3e module) en Koningsdiep (2e module). Verder blijven wij inzetten op de verwerving van EHS-gronden. Dit doen wij langs 3 sporen: aankoop, kavelruil en via particulieren die gronden omzetten van landbouw naar natuur (de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, SKNL). Wij verwachten in 2018 ook de eerste ingerichte EHS-gronden te kunnen verkopen aan de eindbeheerder. Deze kan vervolgens beheersubsidie aanvragen.
2. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses. In 2017 zijn de laatste Natura 2000 beheerplannen vastgesteld. Wij hebben overeenkomsten afgesloten met de terreinbeherende organisaties en het Wetterskip en hebben regie op de uitvoering. Wij richten ons op het uitvoeren van de maatregelen binnen de looptijd van 6 jaar. Dit betekent dat de PAS maatregelen voor 1 juli 2021 uitgevoerd zijn.
3. Wij richten ons op het bereiken van minimaal 10.000 gruttobroedparen in Fryslân in 2020. Met als doel het realiseren van vitale weidevogelpopulaties in Fryslân. Voor 2018 streven we naar 8.500 gruttobroedparen.
4. Voor de weidevogellandschappen die in 2014 zijn vastgesteld pakken wij samen met de natuur- en agrarische beheerders het beheer en inrichting verder op. Ons streven is om circa 40.000 ha weidevogelkerngebied binnen de weidevogelkansgebieden te realiseren per 2020. Verder richten we ons op de inpasbaarheid van weidevogels in een rendabele agrarische bedrijfsvoering.
5. In 2018 zetten wij in op de reductie van ganzenschade op basis van de aanpak zoals Provinciale Staten die in juli 2017 heeft vastgesteld door het vaststellen van de ‘Fryske Guozzenoanpak 2017-2020’.
6. Wij ondersteunen de boerenorganisaties bij hun uitwerking van het ‘Early warning system’ voor de veldmuizen waarbij wij onze energie inzetten om te komen tot een gebiedsaanpak waarbij de veldmuizenproblematiek wordt gekoppeld aan flexibel peilbeheer.
7. We maken de financiering van de vismigratierivier definitief. De aanbesteding voor de realisatie van de Vismigratierivier wordt voorbereid en mogelijk gestart. De visserij activiteiten binnen het plangebied van de VMR zijn beëindigd. Samen met partners wil het project verkennen of het mogelijk is een visserij vrije zone rondom de monden in te stellen, voor een optimale werking van de rivier. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).
8. Voor de Gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel staan voor 2018 circa € 13,8 mln. aan uitgaven gepland, waarvan € 3,4 mln. provinciale bijdrage. Hiervoor ronden we diverse waterhuishoudingsmaatregelen af en ook een aantal maatschappelijke projecten zoals het fietspad bij Tzummarum. We starten met de wettelijke herverkaveling. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Grote projecten.
9. We continueren de ingeslagen koers uit de weidevogelnota 2014-2020 met de activiteiten voor vernatting, educatie, voorlichting en onderzoek
10. We ronden de laatste fase van de gebiedsontwikkeling rondom de Centrale As, de beloofde ‘plus’ aan het gebied Noordoost Fryslân, volledig af. Naast de provinciale bijdrage van 2,5 mln., dragen gemeenten en Europese fondsen bij aan dit pakket maatregelen.

Toelichting:

Ad 1 Realisatie EHS:
In 2017 is het onderzoek naar de tekorten op de geplande Europese en Friese natuuropgave opgeleverd (BMC onderzoek). In vervolg hierop is in 2017, in samenspraak met de mienskip, gestart met de uitwerking van oplossingsrichtingen die in het eerdere onderzoek zijn aangedragen. Met behulp hiervan worden scenario’s opgesteld met keuzes hoe om te gaan met de geconstateerde tekorten. De uitkomsten van deze uitwerking en de scenario’s worden juli 2018 aan PS voorgelegd. Vooruitlopend op de besluitvorming van PS wordt -daar waar het gaat om de provinciale opgave- zeer terughoudend omgegaan met het opstarten van nieuwe aankoop- en inrichtingsprocessen.

Er is een lichte vertraging opgetreden bij het project Twizelermieden, waardoor de oplevering nu in 2019 voorzien is. De natuurinrichting in het project Beekdal Linde 3e module is inmiddels afgerond, maar kan nog niet worden gereedgemeld. Dit kan pas bij afronding van het gehele project. Omdat er een probleem is ontstaan bij de hermeandering kan dit pas in 2020.

Ad 3 en 4 weidevogels:
Uit de tussenevaluatie is gebleken dat er meer tijd nodig is om de doelstellingen voor 2020 te kunnen halen van 10.000 broedparen en 40.000 ha weidevogelkerngebieden. Dit geldt ook voor de doelwaarde van 8500 broedparen in 2018.

Ad 5. Ganzen aanpak:
De aangescherpte Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 is in juli 2017 door PS vastgesteld. De winter van 2017-2018 is het eerste moment waarop deze aangescherpte aanpak uitgevoerd wordt. Alle partijen zijn met de uitvoering aan de slag. Het beleidsdoel van 5-10% schadereductie t.o.v. 2011-2013 zal niet in een jaar worden bereikt, gezien de nog steeds groeiende populatie winterganzen. Wel wordt door het pakket aan maatregelen  uit de guozzeoanpak, waaronder de intensivering van de schadebestrijding een daling van de schade verwacht. Dit is echter mede afhankelijk van externe factoren, zoals bijvoorbeeld de grasprijzen.

Ad 7. Vismigratierivier:
Zie paragraaf grote projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Natuur
Weidevogels Aantal gruttobroedparen 8.500
EHS Hectares verworven 80 ha verworven
Hectares ingericht 700 ha ingericht
Hectares in beheer pm
Natura2000/PAS Aantal N2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses in uitvoering. (alle 9 PAS gebieden zijn onderdeel van de N2000 beheerplannen) 12 beheerplannen N2000 en 9 PAS gebiedsanalyses in uitvoering. Daarnaast zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen in 6 N2000 beheerplannen waar een andere partij voortouwnemer is
Ganzen Gewasschade in kg droge stof 5-10% lager dan het gemiddelde van 2011-2013
Groene wetten % tijdig verleende vergunningen en ontheffingen 90%
Mijnbouwwet Provinciale reacties op adviesverzoeken 100%

Toelichting:

Natuur:
We verwachten de doelstelling van 80 ha verwerving dit jaar te gaan halen. Er is inmiddels 10 ha binnen de EHS verworven, en ook zal een aantal particuliere natuurbeheerders dit jaar via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschapsherstel (SKNL) hun landbouwgrond omzetten in natuur.
Er is een lichte vertraging opgetreden bij het project Twizelermieden, waardoor de oplevering nu in 2019 voorzien is. De natuurinrichting in het project Beekdal Linde 3e module is inmiddels afgerond, maar kan nog niet worden gereedgemeld. Dit kan pas bij afronding van het gehele project. Omdat er een probleem is ontstaan bij de hermeandering kan dit pas in 2020.

Weidevogels:
Uit de tussenevaluatie is gebleken dat er meer tijd nodig is om de doelstelling voor 2020 te kunnen halen van 10.000 broedparen en 40.000 ha weidevogelkerngebieden. Dit geldt ook voor de doelwaarde van 8500 broedparen in 2018.

Ganzen:
De doelstelling voor 2018 is om wat betreft de gewasschade een dalende lijn in te zetten ten opzichte van eerdere jaren. Dit wordt gerelateerd aan het gemiddelde van voorgaande twee jaren, en niet van 2011-2013 zoals in het schema benoemd. .

Groene wetten:
Voor het verlenen van PAS-vergunningen zijn we afhankelijk van het landelijke systeem (Aerius).  In 2017 was Aerius 5 maanden niet toegankelijk in verband met een aantal aanpassingen aan het systeem, hierdoor konden een aantal vergunningen niet tijdig worden verleend. Daarnaast is de PAS-ontwikkelruimte nog maar zeer beperkt uitgeefbaar, waardoor veel aanvragen thans niet vergund kunnen worden. Er wordt in overleg met veehouders gekeken welk veebestand of stalsysteem wel kan leiden tot een verleenbare vergunning. Dit proces neemt veel tijd, maar komt aanvragers ten goede.

Daarnaast heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak twee vergunningen voor veehouderijen geschorst vanwege onzekerheden over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling geeft in deze uitspraak ook richting voor eventuele toekomstige schorsingsverzoeken van vergunningen. Dit betekent dat er mogelijk geen (tijdige) PAS-vergunningen verleend kunnen worden, omdat in overleg met aanvragers deze ‘on hold’ worden gezet vanwege het risico op schorsing. Daarbij komt dat het antwoord op de prejudiciële vragen zoals deze gesteld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State langer op zich laten wachten dan waar eerst door het ministerie van LNV en de Raad van State rekening mee werd gehouden.
Tot nu toe is 78% van de aangevraagde vergunningen tijdig verleend.

Tevens verwachten wij mogelijk een overschrijding op het budget; Groene Wetten (NB-wet structureel), door het inwinnen van juridisch advies bij Trip op complexe dossiers tav Wet Natuurbescherming.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Landschapsbeleid
1. Wij geven uitvoering aan de structuurvisie Grutsk op ’e Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds) projecten investeringen in het landschap mee te nemen. Daarnaast werkt Grutsk via het ruimtelijke ordeningsspoor door in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten en andere partijen. Het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam heeft hiervoor een adviserende taak.
2. Wij streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken en naar het versterken van het draagvlak voor het Friese landschap. Dat doen we door subsidiering van: projecten via het Iepen Mienskipfûns Fryslân (IMF); de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif; Landschapsbeheer Friesland (LBF).
3. Voor de cofinanciering binnen het Europese programma POP3 wordt voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer € 1,5 mln. beschikbaar gesteld van 2017 t/m 2020. Dit is bedoeld voor landschapsherstel ten behoeve van de droge dooradering. Voor 2018 is het doel om het herstel van 25 km, 7 ha en 50 puntelementen aan landschapsstructuren mogelijk te maken, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

Toelichting:

3. In het kader van POP3 zal er in totaal 113 km aan landschapsherstel plaatsvinden voor een periode van 4 jaar. Per jaar is dat gemiddeld 28 km. Daarnaast is het landschapsherstel is niet alleen uit te drukken in aantal kilometers, maar ook in vlakelementen (bosjes) uitgedrukt in aantal hectare en aantal puntelementen (solitaire bomen, dobben en poelen). Het resultaat is derhalve geactualiseerd (gesproken werd van het herstel van 50 km aan landsschapsstructuren mogelijk te maken).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Landschapsbeleid
Landschapsherstel Aantal kilometers, hectare en puntelementen herstel landschapsstructuren 25 km, 7 ha en 50 puntelementen

Toelichting:

Landschapsherstel: De indicator en doelwaarde zijn geactualiseerd, gesproken werd van aantaal kilometers en doelwaarde 50 km. Zie voor een nadere toelichting resultaat 4.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2018 ronden wij de volgende gebiedsinrichtingsprojecten af: Swette de Burd Icoon, Twizelermieden, Beekdal Linde (3e module) en Koningsdiep (2e module). Verder blijven wij inzetten op de verwerving van EHS-gronden. Dit doen wij langs 3 sporen: aankoop, kavelruil en via particulieren die gronden omzetten van landbouw naar natuur (de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, SKNL). Wij verwachten in 2018 ook de eerste ingerichte EHS-gronden te kunnen verkopen aan de eindbeheerder. Deze kan vervolgens beheersubsidie aanvragen.
2 Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses. In 2017 zijn de laatste Natura 2000 beheerplannen vastgesteld. Wij hebben overeenkomsten afgesloten met de terreinbeherende organisaties en het Wetterskip en hebben regie op de uitvoering. Wij richten ons op het uitvoeren van de maatregelen binnen de looptijd van 6 jaar. Dit betekent dat de PAS maatregelen voor 1 juli 2021 uitgevoerd zijn.
3 Wij richten ons op het bereiken van minimaal 10.000 gruttobroedparen in Fryslân in 2020. Met als doel het realiseren van vitale weidevogelpopulaties in Fryslân. Voor 2018 streven we naar 8.500 gruttobroedparen.
4 Voor de weidevogellandschappen die in 2014 zijn vastgesteld pakken wij samen met de natuur- en agrarische beheerders het beheer en inrichting verder op. Ons streven is om circa 40.000 ha weidevogelkerngebied binnen de weidevogelkansgebieden te realiseren per 2020. Verder richten we ons op de inpasbaarheid van weidevogels in een rendabele agrarische bedrijfsvoering.
5 In 2018 zetten wij in op de reductie van ganzenschade op basis van de aanpak zoals Provinciale Staten die in juli 2017 heeft vastgesteld door het vaststellen van de ‘Fryske Guozzenoanpak 2017-2020’.
6 Wij ondersteunen de boerenorganisaties bij hun uitwerking van het ‘Early warning system’ voor de veldmuizen waarbij wij onze energie inzetten om te komen tot een gebiedsaanpak waarbij de veldmuizenproblematiek wordt gekoppeld aan flexibel peilbeheer.
7 We maken de financiering van de vismigratierivier definitief. De aanbesteding voor de realisatie van de Vismigratierivier wordt voorbereid en mogelijk gestart. De visserij activiteiten binnen het plangebied van de VMR zijn beëindigd. Samen met partners wil het project verkennen of het mogelijk is een visserij vrije zone rondom de monden in te stellen, voor een optimale werking van de rivier. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).
8 Voor de Gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel staan voor 2018 circa € 13,8 mln. aan uitgaven gepland, waarvan € 3,4 mln. provinciale bijdrage. Hiervoor ronden we diverse waterhuishoudingsmaatregelen af en ook een aantal maatschappelijke projecten zoals het fietspad bij Tzummarum. We starten met de wettelijke herverkaveling. Zie voor verdere toelichting de paragraaf Grote projecten.
9 We continueren de ingeslagen koers uit de weidevogelnota 2014-2020 met de activiteiten voor vernatting, educatie, voorlichting en onderzoek
10 We ronden de laatste fase van de gebiedsontwikkeling rondom de Centrale As, de beloofde ‘plus’ aan het gebied Noordoost Fryslân, volledig af. Naast de provinciale bijdrage van 2,5 mln., dragen gemeenten en Europese fondsen bij aan dit pakket maatregelen.

Toelichting:

1. EHS: Naar aanleiding van het onderzoek geconstateerde tekorten op de Natuuropgave door BMC is een aantal scenario’s uitgewerkt in het rapport Natuur in Fryslân – Haalbaar en Betaalbaar. Provinciale Staten hebben op 18 juli 2018 een besluit genomen over deze scenario’s. Besloten is om drie scenario’s in 2018 verder uit te werken (waaronder het alternatieve scenario van de mienskip) en in 2019 aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor te leggen. Vooruitlopend op de besluitvorming van PS wordt -daar waar het gaat om de provinciale opgave- zeer terughoudend omgegaan met het opstarten van nieuwe aankoop- en inrichtingsprocessen. De uitvoering van de lopende projecten is grotendeels volgens de planning.

2. Natura 2000: De Natura 2000 beheerplannen zijn in uitvoering. Wel vindt het zwaartepunt van de uitvoering later plaats dan oorspronkelijk gedacht, waardoor ook de bestedingen later in de 1e beheerplanperiode plaats zullen vinden. Daarom is een begrotingswijziging van het bestedingsritme ingediend. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de einddatum voor uitvoering van de beheerplannen niet gehaald wordt.

3. Gruttobroedparen: De tellingen worden in het najaar bekend gemaakt, de eerste signalen wijzen erop dat de 8.500 broedparen niet gehaald zullen worden. Uit de door Provinciale Staten vastgestelde Tussenevaluatie Nota Weidevogels 2014-2020 (27 november 2017) blijkt dat in de weidevogelkerngebieden (agrarisch weidevogelbeheer en natuurreservaten), in de periode 2009-2015 de Grutto zich stabiliseert. Op het gangbare boerenland gaan vanaf 2009 de aantallen Grutto’s, onverminderd sterk achteruit. Het contrast met de stabilisatie in de weidevogelkerngebieden is sterk.

4. Weidevogellandschappen: Tot nu toe werd er rekening mee gehouden dat er in 2018 een openstelling in het kader van niet productieve investeringen gedaan zou worden, waarbij de cofinanciering ten laste van het budget voor weidevogellandschappen komt. Deze POP openstelling is in ieder geval naar november 2018 geschoven en vind mogelijk zelfs pas in 2019 plaats. Hierdoor komt ook de bijbehorende provinciale cofinanciering pas later tot besteding.
De provinciale openstelling vindt later plaats omdat er in september/oktober 2018 eerst nog een landelijke openstelling POP niet productieve investering plaatsvindt. Fryslân kan ook van deze openstelling gebruik maken maar er is geen cofinanciering vanuit de provincie nodig. Het is niet zinvol om twee POP regelingen voor niet productieve investeringen tegelijk open te stellen. Daarom wordt een kasritmewijziging voorgesteld.

5. Ganzenschade: De aangescherpte Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 is in juli 2017 door PS vastgesteld. De winter van 2017-2018 is het eerste moment waarop deze aangescherpte aanpak is uitgevoerd. Een evaluatie over afgelopen winter 2017-2018 zal naar verwachting in oktober 2018 gereed zijn.

6. Early warning systeem muizen: Wij hebben de boerenorganisaties ondersteund bij hun uitwerking van het ‘Early Warning System’ (EWS) voor de veldmuizen. Het Plan van Aanpak voor het EWS moet nu opgepakt en uitgewerkt worden door de boerenorganisaties. Afgelopen winter was er een serieuze dreiging van een nieuwe aanstaande plaag, waar onvoldoende op geanticipeerd kon worden vanwege het ontbreken van een werkend EWS.
Wij zetten onze energie in om te komen tot een gebiedsaanpak waarbij oplossingen voor de veldmuizenproblematiek worden gekoppeld aan flexibel peilbeheer.

8. Voor een toelichting op de gebiedsontwikkeling Harlingen-Franekeradeel wordt verwezen naar de paragraaf grote projecten.

10. Voor een toelichting op deze kleuren wordt verwezen naar 4.3 Paragraaf grote projecten, hoofdstuk 5 De Centrale As.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Natuur
Weidevogels Aantal gruttobroedparen 8.500
EHS Hectares verworven 80 ha verworven
Hectares ingericht 700 ha ingericht
Hectares in beheer pm
Natura2000/PAS Aantal N2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses in uitvoering. (alle 9 PAS gebieden zijn onderdeel van de N2000 beheerplannen) 12 beheerplannen N2000 en 9 PAS gebiedsanalyses in uitvoering Daarnaast zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen in 6 N2000 beheerplannen waar een andere partij voortouwnemer is
Ganzen Gewasschade in kg droge stof 5-10% lager dan het gemiddelde van 2011-2013
Groene wetten % tijdig verleende vergunningen en ontheffingen 90%
Mijnbouwwet Provinciale reacties op adviesverzoeken 100%

Toelichting:

Gruttobroedparen: De tellingen worden in het najaar bekend gemaakt, de eerste signalen wijzen erop dat de 8.500 broedparen niet gehaald zullen worden.

Ganzen: De doelstelling voor 2018 is om wat betreft de gewasschade een dalende lijn in te zetten ten opzichte van eerdere jaren. Dit wordt, conform de Fryske Guozzeoanpak, gerelateerd aan het gemiddelde van voorgaande twee jaren, en niet van 2011-2013 zoals in het schema benoemd. Dit beleidsdoel zal niet in een jaar worden bereikt, gezien de nog steeds groeiende populatie winterganzen. Wel wordt door het pakket aan maatregelen uit de guozzeoanpak, waaronder de intensivering van de schadebestrijding een daling van de schade verwacht. Dit is echter mede afhankelijk van externe factoren, zoals bijvoorbeeld de grasprijzen. Een evaluatie over afgelopen winter 2017-2018 zal naar verwachting in oktober 2018 gereed zijn.

Groene wetten: Voor het verlenen van PAS-vergunningen zijn we afhankelijk van het landelijke systeem (Aerius). In 2017 was Aerius 5 maanden niet toegankelijk in verband met een aantal aanpassingen aan het systeem, hierdoor konden een aantal vergunningen niet tijdig worden verleend. Daarnaast is de PAS-ontwikkelruimte nog maar zeer beperkt uitgeefbaar, waardoor veel aanvragen thans niet vergund kunnen worden. Er wordt in overleg met veehouders gekeken welk veebestand of stalsysteem wel kan leiden tot een verleenbare vergunning. Dit proces neemt veel tijd, maar komt aanvragers ten goede.
Tot nu toe is 68% van de aangevraagde vergunningen tijdig verleend.

Tevens verwachten wij mogelijk een overschrijding op het budget; Groene Wetten (NB-wet structureel), door het inwinnen van juridisch advies bij Trip op complexe dossiers tav Wet Natuurbescherming als gevolg van beperkte capaciteit.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij geven uitvoering aan de structuurvisie Grutsk op ’e Romte door in provinciale plannen en (integrale gebieds) projecten investeringen in het landschap mee te nemen. Daarnaast werkt Grutsk via het ruimtelijke ordeningsspoor door in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten en andere partijen. Het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam heeft hiervoor een adviserende taak.
2 Wij streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten (Grutsk) versterken en naar het versterken van het draagvlak voor het Friese landschap. Dat doen we door subsidiering van: projecten via het Iepen Mienskipfûns Fryslân (IMF); de nationale landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif; Landschapsbeheer Friesland (LBF).
3 Voor de cofinanciering binnen het Europese programma POP3 wordt voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer € 1,5 mln. beschikbaar gesteld van 2017 t/m 2020. Dit is bedoeld voor landschapsherstel ten behoeve van de droge dooradering. Voor 2018 is het doel om het herstel van 25 km, 7 ha en 50 puntelementen aan landschapsstructuren mogelijk te maken, uit te voeren door agrarische collectieven samen met Landschapsbeheer Friesland.

Toelichting:

3. Op 17 juli 2018 hebben wij ingestemd met een interne schuif van de Europese middelen binnen het subsidieprogramma POP3. Voor niet-productieve maatregelen voor agrarisch natuur- en landschapsherstel is er € 1 mln Europese POP3 financiering vrij gemaakt op basis van concrete interesse voor de uitvoering van projecten door de agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Hiervoor is provinciale cofinanciering benodigd van € 1 mln, waarvoor een begrotingswijziging is bijgevoegd. Het betreft een aanvulling op de eerdere POP3 openstelling voor de zogenaamde droge dooradering dat zich vooral op het herstel van elzensingels en houtwallen op de zandgronden richtte. De nieuwe plannen richten zich vooral op de klei- en veengronden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Landschapsbeleid
Landschapsherstel Aantal kilometers, hectare en puntelementen herstel landschapsstructuren 25 km, 7 ha en 50 puntelementen

Jaarstukken

Natuur

Wat wilden we bereiken?

Wij blijven de mooiste provincie van Nederland met een fraai en vitaal platteland. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.
Economie, landbouw, natuur en landschap zijn meer in balans. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. Dit door inwoners van onze provincie te betrekken bij het ontwikkelen van natuurwaarden en, waar mogelijk, recreatief medegebruik te bevorderen. Het koppelen van kansen tussen natuur en economie speelt een grote rol. De provincie streeft naar een kwalitatief goed, effectief en vernieuwend (agrarisch) natuurbeheer met lagere beheerkosten en met meer veerkracht voor de natuur. Wij voeren de regie op het natuurbeheer binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). We willen voorkomen dat er weer onevenredig veel schade ontstaat bij een eventueel volgende muizenplaag. In mei 2017 hebben wij Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de Natuuropgave. Wij gaan de aangedragen oplossingsrichtingen en aanbevelingen uitwerken. We betrekken hierbij de maatschappelijke partners. De oplossingsrichtingen zullen zowel op korte als op lange termijn effect hebben en worden onder andere beoordeeld op draagvlak en (juridische) haalbaarheid. De planning is erop gericht om bij de kadernota 2019 voldragen voorstellen te kunnen presenteren.
Wij behandelen vergunningen, ontheffingen en adviezen op grond van de Wet Natuurbescherming. Daar waar van toepassing volgen wij het beleid van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bo-dem. Wij adviseren aan het Rijk inzake de Mijnbouwwet. Het Rijk is de vergunningverlenende instantie. In onze adviezen aan het Rijk maken wij steeds kenbaar tegen nieuwe gaswinningen te zijn en pleiten daarbij voor omgekeerde bewijsvoering.
We hanteren bij de vergunningverlening voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Bij de bestaande zoutwinning onder land waar dit niet het geval is, blijven wij de resultaten van de verplichte monitoring kritisch volgen tot aan de beëindiging van de zout-winning in 2021. Als het zich voordoet, zullen wij geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 9.729
 • 8.355
 • 36.414
 • 157
 • 875
 • 55.530
 • 166
 • 19
 • 5.914
 • 157
 • 875
 • 7.132
 • 48.399
 • 18.541
 • -3.619
 • 63.320
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 9.952
 • 6.801
 • 62.353
 • 26
 • 1.802
 • 80.935
 • 254
 • 20
 • 19.021
 • 26
 • 1.802
 • 21.123
 • 59.812
 • -7.853
 • -2.281
 • 49.678
 • Rekening 2018
 • 9.909
 • 3.125
 • 44.391
 • 26
 • 1.038
 • 58.489
 • 183
 • 179
 • 9.079
 • 26
 • 1.038
 • 10.505
 • 47.985
 • 168
 • 1.346
 • 49.499
 • Saldo begroting en rekening
 • 43
 • 3.676
 • 17.962
 • 0
 • 764
 • 22.446
 • 72
 • -159
 • 9.942
 • 0
 • 764
 • 10.619
 • 11.827
 • -8.020
 • -3.628
 • 179

Toelichting:

Het resultaat van beleidsveld 3.1 Natuur en Landschap is per saldo € 179.000,-. Echter betreft dit voor € 130.000,- een subsidieverplichting die die in 2019 tot besteding komt. De mutatie van dat bedrag loopt via de reserve structurele budgetten in programma 7, waardoor deze in dit beleidsveld niet zichtbaar is. Per saldo is dus sprake van een resultaat in dit beleidsveld van € 49.000,-.

Structurele budgetten
Het resultaat structurele budgetten is per saldo een negatief resultaat van € 160.000,- (inclusief de hierboven genoemde mutatie via de reserve structurele budgetten). Enerzijds waren de baten van de structurele budgetten € 72.000,- lager dan begroot bij Groene Wetten. De verklaring daarvoor is dat er minder aanvragen voor het Waddengebied zijn binnengekomen. Anderzijds betreft het een overschrijding van € 90.000,- bij diverse budgetten, zijnde Weidevogels, Beheersgelden EHS en nationaal landschap.

Tijdelijke budgetten
Bij de tijdelijke budgetten is per saldo € 3.835.000,per saldo minder besteed dan begroot. Dat bedrag is voor € 3.628.000,- al voor cofinancieringssubsidies POP3 en Waddenfonds verplicht voor besteding in het volgende jaar en later. De resterende € 207.000,- valt vrij. Dit is te verklaren door een onderbesteding voor het tijdelijke budget weidevogellandschappen omdat er geen POP openstelling met provinciale cofinanciering heeft plaatsgevonden in 2018 en omdat een aantal projecten die in de planning stonden voor 2018 pas in januari 2019 zijn gegund.

Reserves
Bj de reservebudgetten zijn de lasten € 17.962.000,- lager uitgevallen dan begroot.
Voor € 9.942.000,- houdt dit verband met lagere baten.
Het project Vismigratie heeft € 7 mln. lagere uitgaven dan begroot en € 11,7 mln. lagere inkomsten dan begroot. De lagere uitgaven t.o.v. begroting zijn met name ontstaan doordat het uitgaven budget (begroting) in 2018 wel is verhoogd met de toegekende Postcodeloterijmiddelen ad € 4,7 mln. en de bijdrage voor bedrijfsvoering ad € 2,1 mln. maar dit heeft nog maar zeer beperkt geleid tot uitgaven. Dat is ook logisch omdat de bijdragen voor een lange periode bedoeld zijn (tot en met circa 2022). De bijdragen zijn echter in één jaar volledig opgenomen. In 2019 zal hiervoor een kasritme worden opgenomen.
Ditzelfde is dan ook van toepassing op het verschil in de inkomsten. Bij de inkomsten is het verschil echter nog groter. Naast de eerder aangegeven bijdragen is nog circa € 5 mln. aan subsidie niet ontvangen maar die wel begroot is. Ook hiervoor wordt in 2019 een reëel kasritme opgenomen.
Bij de Verwerving en Inrichting van de EHS is in vergelijking met het begrote bedrag van € 6.963.000,- in totaal € 3.637.000,- minder besteed omdat de verkoop van ingerichte natuurgronden nog niet gestart is, en daarom de kosten voor de afwaardering van deze gronden ook later worden gerealiseerd. Ook is een aantal inrichtingsprojecten enigszins vertraagd, waardoor de geplande bijdrage later tot uitbetaling komt.
Aan de batenkant heeft de verkoop van IKG-gronden € 1.025.000,- meer opgeleverd dan in 2018 begroot. Deze inkomsten worden pas begroot op het moment dat ze daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Bij de Icoonprojecten Natuurpact is € 1.420.000,-minder gerealiseerd omdat de projecten Bûtefjild Icoon Potskar Griene Dyk goedkoper zijn uitgevallen dan begroot, en omdat
Voor diverse natura 2000 projecten is in totaal 1.574.000,- minder gerealiseerd vanwege vertraging in de uitvoering van een aantal maatregelen uit de beheerplannen. En er is € 1.283.000,- minder besteed aan beheer EHS omdat een deel van het beheer dat op dit budget begroot stond beheer buiten de EHS betrof . Daarom is hiervoor een correctie aangebracht. Ook zijn er subsidieverplichtingen aangegaan voor Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) nationale en internationale opgave die in totaal voor € 2.900.000,- na 2018 tot besteding komen.

Verschil jaarrekening 2017 en 2018
Als gevolg van de nieuwe begrotingsindeling worden de middelen voor de Vismigratierivier (gekoppeld aan de reserve De Nieuwe Afsluitdijk) nu ook in deze paragraaf verantwoord.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Beheersgelden EHS
 • BFVW Bond van Friese Vogelwachten
 • Groene wetten
 • Implementatie beleid landelijk gebied
 • IPO bijdrage
 • It Fryske Gea
 • It Fryske Gea toezicht Friese IJsselmeerkust
 • IVN consulentschap Fryslan
 • LBF Basisorganisatie
 • Nationaal landschap
 • Nationale parken basisfinanciering
 • Natuurnota werkplannen adviezen natuurmonitoring
 • Onderhoudsbudget Wolvetinte
 • Proceskosten algemeen
 • Wadlopen provinciale bijdrage
 • Weidevogels
 • Structurele budgetten
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • ILG no 06 subsidie realisatie EHS
 • Kening fan e greide
 • Lectoraat weidevogels
 • No 06 Subsidie Realisatie EHS FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • Nog te verdelen ILG middelen
 • Pilotprojecten weidevogels
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Provinciaal meerjarenprogramma natuur en landelijk gebied
 • Schadevergoeding ganzenakkoord
 • Uitvoering werkplan weidevogels
 • Waddenfonds projecten
 • Weidevogelbeheer
 • Weidevogellandschappen
 • Tijdelijke budgetten
 • Aankopen natuur en landschapsherstel
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Natuurpact 2014
 • Reserves
 • LVP project Baarderadeel LGR
 • Weidevogelcompensatie
 • Voorzieningen
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Wadlopen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Groene wetten
 • Natuurnota werkplannen adviezen natuurmonitoring
 • Vergunningen waddenzee
 • Wet Natuurbescherming
 • Structurele budgetten
 • No 25 Subsidie verb leefbaarh plattelandsgeb FYLG
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Schadevergoeding ganzenakkoord
 • Tijdelijke budgetten
 • Aankopen natuur en landschapsherstel
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Natuurpact 2014
 • Reserves
 • LVP project Baarderadeel LGR
 • Weidevogelcompensatie
 • Voorzieningen
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Wadlopen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 7.434
 • 93
 • 274
 • 1
 • 0
 • 803
 • 109
 • 181
 • 248
 • 99
 • 207
 • 120
 • 2
 • 4
 • 34
 • 120
 • 9.729
 • 294
 • 3.599
 • 4
 • 100
 • 50
 • 224
 • -314
 • 94
 • 150
 • 0
 • 860
 • 60
 • 469
 • 1.556
 • 400
 • 101
 • 341
 • 367
 • 8.355
 • 1.032
 • 1.773
 • 33.608
 • 36.414
 • 0
 • 157
 • 157
 • 648
 • 202
 • 25
 • 875
 • 55.530
 • -67
 • 99
 • 35
 • 100
 • 166
 • 6
 • 8
 • 0
 • 5
 • 19
 • 248
 • 4.220
 • 1.445
 • 5.914
 • 0
 • 157
 • 157
 • 648
 • 202
 • 25
 • 875
 • 7.132
 • 48.399
 • Begroting 2018
 • 7.458
 • 93
 • 339
 • 0
 • 56
 • 803
 • 142
 • 181
 • 248
 • 118
 • 207
 • 139
 • 6
 • 13
 • 32
 • 119
 • 9.952
 • 300
 • 862
 • 0
 • 52
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.667
 • 2.195
 • 80
 • 0
 • 0
 • 200
 • 449
 • 505
 • 441
 • 6.801
 • 2.690
 • 9.763
 • 49.900
 • 62.353
 • 26
 • 0
 • 26
 • 1.700
 • 0
 • 102
 • 1.802
 • 80.935
 • 0
 • 97
 • 67
 • 90
 • 254
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0
 • 20
 • 659
 • 15.605
 • 2.757
 • 19.021
 • 26
 • 0
 • 26
 • 1.700
 • 0
 • 102
 • 1.802
 • 21.123
 • 59.812
 • Rekening 2018
 • 7.458
 • 93
 • 283
 • 0
 • 56
 • 803
 • 132
 • 181
 • 248
 • 95
 • 207
 • 133
 • 0
 • 8
 • 37
 • 175
 • 9.909
 • 282
 • 851
 • 0
 • 52
 • 25
 • 0
 • 41
 • 0
 • 0
 • 0
 • 923
 • 80
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 294
 • 377
 • 3.125
 • 1.694
 • 2.698
 • 39.999
 • 44.391
 • 26
 • 0
 • 26
 • 841
 • 103
 • 94
 • 1.038
 • 58.489
 • -33
 • 97
 • 18
 • 101
 • 183
 • 0
 • 41
 • 138
 • 0
 • 179
 • 660
 • 3.834
 • 4.586
 • 9.079
 • 26
 • 0
 • 26
 • 841
 • 103
 • 94
 • 1.038
 • 10.505
 • 47.985
 • Saldo 2018
 • 0
 • 0
 • 56
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 23
 • 0
 • 6
 • 5
 • 5
 • -5
 • -56
 • 43
 • 18
 • 11
 • 0
 • 0
 • 25
 • 0
 • -41
 • 0
 • 0
 • 1.667
 • 1.272
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 449
 • 211
 • 64
 • 3.676
 • 996
 • 7.066
 • 9.901
 • 17.962
 • 0
 • 0
 • 0
 • 859
 • -103
 • 9
 • 764
 • 22.446
 • 33
 • 0
 • 50
 • -11
 • 72
 • 0
 • -41
 • -118
 • 0
 • -159
 • 0
 • 11.771
 • -1.829
 • 9.942
 • 0
 • 0
 • 0
 • 859
 • -103
 • 9
 • 764
 • 10.619
 • 11.827

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Landschapsbeleid

Wat wilden we bereiken?

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. Zorg voor de omgeving is van groot belang. De provincie werkt daarbij samen met gemeenten, belangengroeperingen en burgers. Voor het Friese landschap zijn in ‘Grutsk op ’e Romte’, de structuren van provinciaal belang aangewezen. We hebben daarbij de cultuurhistorische en landschappelijke waarden integraal benaderd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina