Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Wij verhogen onderhoudsniveau naar voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7).

In de planning van het onderhoud houden wij rekening met de verwachte bezoekersstroom naar Leeuwarden Fryslân 2018. Wij plannen geen groot onderhoud in 2018 op de wegen rondom Leeuwarden. Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2018’.
 • In 2018 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke bediencentrale die eind 2017 in bedrijf is gesteld. Voor de aan te sluiten bruggen in 2019 wordt de voorbereidingsfase doorlopen. 2018 geldt als het eerste jaar waarin als proef gewerkt wordt met de nieuwe bediencentrale. Ervaringen worden meegenomen naar het definitieve Swettehûs. In 2018 werken we aan de ontwerpfase van het definitieve bedieningscentrum Swettehûs, in combinatie met het provinciale steunpunt. Vanaf 2021 bedienen we de bruggen op afstand. In 2019 – 2020 bereiden wij de bouw voor.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
 • We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.
 • We verruimen de krappe bocht nabij het aquaduct Langdeel.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Verhogen onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinical infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 1)
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 97%) 98%
Verhogen onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 86%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 76%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 91%

Toelichting:

1) in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten

2) de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 2.3

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 24.469
 • 1.827
 • 22.642
 • Begroting 2017
 • 29.291
 • 3.716
 • 25.575
 • Begroting 2018
 • 34.711
 • 1.261
 • 33.450
 • Begroting 2019
 • 36.464
 • 1.096
 • 35.368
 • Begroting 2020
 • 31.980
 • 746
 • 31.233
 • Begroting 2021
 • 32.029
 • 746
 • 31.283

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en afschrijvingslasten/ De fluctuaties ontstaan door uitvoering van projecten vanuit de reserve Van Harinxmakanaal (o.a. Bochtverruiming Franeker, bruggen TH-sluis, spoorbruggen, vaartraject Fonejacht).

B2018 – doorklik 2.3 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Eigendommen
 • Rekenrente nazorgfonds stortplaats Trijehus
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Real 2016
 • 134
 • 415
 • 259
 • 3.422
 • 6.141
 • 5
 • 1.543
 • 441
 • 12.360
 • 1.031
 • 254
 • 1.300
 • 2.585
 • 4.838
 • 4.838
 • 900
 • 507
 • 3.279
 • 4.687
 • 24.469
 • 893
 • 824
 • 98
 • 8
 • 1.823
 • 5
 • 5
 • 1.827
 • 22.642
 • Begr 2017
 • 119
 • 315
 • 185
 • 395
 • 2.159
 • 7.097
 • 1.006
 • 17
 • 1.489
 • 416
 • 13.196
 • 189
 • 107
 • 296
 • 9.333
 • 9.333
 • 2.517
 • 525
 • 3.425
 • 6.467
 • 29.291
 • 564
 • 290
 • 95
 • 949
 • 2.766
 • 2.766
 • 3.716
 • 25.575
 • Begr 2018
 • 145
 • 217
 • 1.120
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 898
 • 17
 • 1.505
 • 390
 • 14.752
 • 864
 • 154
 • 1.018
 • 1.268
 • 10.275
 • 11.543
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 34.711
 • 876
 • 290
 • 95
 • 1.261
 • 1.261
 • 33.450
 • Begr 2019
 • 167
 • 217
 • 1.280
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 873
 • 17
 • 1.505
 • 387
 • 14.906
 • 114
 • 114
 • 1.895
 • 12.152
 • 14.046
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 36.464
 • 711
 • 290
 • 95
 • 1.096
 • 1.096
 • 35.368
 • Begr 2020
 • 198
 • 217
 • 1.440
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 873
 • 17
 • 1.473
 • 387
 • 15.066
 • 4.579
 • 4.937
 • 9.516
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 31.980
 • 361
 • 290
 • 95
 • 746
 • 746
 • 31.233
 • Begr 2021
 • 198
 • 217
 • 1.600
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 873
 • 17
 • 1.473
 • 387
 • 15.226
 • 4.950
 • 4.455
 • 9.406
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 32.029
 • 361
 • 290
 • 95
 • 746
 • 746
 • 31.283

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bochtverruiming Van Harinxmakanaal
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 98
 • 98
 • 2.019
 • 882
 • 882
 • 2.020
 • 0
 • 0
 • 2.021
 • 0
 • 0

Het kadernotavoorstel bochtverruiming bedraagt € 1 mln. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Print deze pagina