Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Wij verhogen onderhoudsniveau naar voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7).

In de planning van het onderhoud houden wij rekening met de verwachte bezoekersstroom naar Leeuwarden Fryslân 2018. Wij plannen geen groot onderhoud in 2018 op de wegen rondom Leeuwarden. Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2018’.
 • In 2018 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke bediencentrale die eind 2017 in bedrijf is gesteld. Voor de aan te sluiten bruggen in 2019 wordt de voorbereidingsfase doorlopen. 2018 geldt als het eerste jaar waarin als proef gewerkt wordt met de nieuwe bediencentrale. Ervaringen worden meegenomen naar het definitieve Swettehûs. In 2018 werken we aan de ontwerpfase van het definitieve bedieningscentrum Swettehûs, in combinatie met het provinciale steunpunt. Vanaf 2021 bedienen we de bruggen op afstand. In 2019 – 2020 bereiden wij de bouw voor.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
 • We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.
 • We verruimen de krappe bocht nabij het aquaduct Langdeel.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Verhogen onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinical infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 1)
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 97%) 98%
Verhogen onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 86%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 76%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 91%

Toelichting:

1) in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten

2) de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 2.3

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 24.469
 • 1.827
 • 22.642
 • Begroting 2017
 • 29.291
 • 3.716
 • 25.575
 • Begroting 2018
 • 34.711
 • 1.261
 • 33.450
 • Begroting 2019
 • 36.464
 • 1.096
 • 35.368
 • Begroting 2020
 • 31.980
 • 746
 • 31.233
 • Begroting 2021
 • 32.029
 • 746
 • 31.283

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en afschrijvingslasten/ De fluctuaties ontstaan door uitvoering van projecten vanuit de reserve Van Harinxmakanaal (o.a. Bochtverruiming Franeker, bruggen TH-sluis, spoorbruggen, vaartraject Fonejacht).

B2018 – doorklik 2.3 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Eigendommen
 • Rekenrente nazorgfonds stortplaats Trijehus
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Real 2016
 • 134
 • 415
 • 259
 • 3.422
 • 6.141
 • 5
 • 1.543
 • 441
 • 12.360
 • 1.031
 • 254
 • 1.300
 • 2.585
 • 4.838
 • 4.838
 • 900
 • 507
 • 3.279
 • 4.687
 • 24.469
 • 893
 • 824
 • 98
 • 8
 • 1.823
 • 5
 • 5
 • 1.827
 • 22.642
 • Begr 2017
 • 119
 • 315
 • 185
 • 395
 • 2.159
 • 7.097
 • 1.006
 • 17
 • 1.489
 • 416
 • 13.196
 • 189
 • 107
 • 296
 • 9.333
 • 9.333
 • 2.517
 • 525
 • 3.425
 • 6.467
 • 29.291
 • 564
 • 290
 • 95
 • 949
 • 2.766
 • 2.766
 • 3.716
 • 25.575
 • Begr 2018
 • 145
 • 217
 • 1.120
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 898
 • 17
 • 1.505
 • 390
 • 14.752
 • 864
 • 154
 • 1.018
 • 1.268
 • 10.275
 • 11.543
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 34.711
 • 876
 • 290
 • 95
 • 1.261
 • 1.261
 • 33.450
 • Begr 2019
 • 167
 • 217
 • 1.280
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 873
 • 17
 • 1.505
 • 387
 • 14.906
 • 114
 • 114
 • 1.895
 • 12.152
 • 14.046
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 36.464
 • 711
 • 290
 • 95
 • 1.096
 • 1.096
 • 35.368
 • Begr 2020
 • 198
 • 217
 • 1.440
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 873
 • 17
 • 1.473
 • 387
 • 15.066
 • 4.579
 • 4.937
 • 9.516
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 31.980
 • 361
 • 290
 • 95
 • 746
 • 746
 • 31.233
 • Begr 2021
 • 198
 • 217
 • 1.600
 • 215
 • 252
 • 3.349
 • 6.646
 • 873
 • 17
 • 1.473
 • 387
 • 15.226
 • 4.950
 • 4.455
 • 9.406
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 32.029
 • 361
 • 290
 • 95
 • 746
 • 746
 • 31.283

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bochtverruiming Van Harinxmakanaal
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 98
 • 98
 • 2.019
 • 882
 • 882
 • 2.020
 • 0
 • 0
 • 2.021
 • 0
 • 0

Het kadernotavoorstel bochtverruiming bedraagt € 1 mln. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2018’.
4 In 2018 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke bediencentrale die eind 2017 in bedrijf is gesteld. Voor aan te sluiten bruggen in 2019 wordt de voorbereidingsfase doorlopen. 2018 geldt als het eerste jaar waarin wordt gewerkt met centrale bediening. Ervaringen worden meegenomen naar het definitieve gebouw (Swettehûs). In 2018 werken we aan de aanbesteding en de ontwikkeling van de locatie Swettehûs, waar zowel een bedieningscentrum als een steunpunt voor Provinciale Waterstaat wordt gerealiseerd. Vanaf 2021 bedienen we de bruggen op afstand vanuit het definitieve gebouw.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
8 We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.
9 We verruimen de krappe bocht nabij het aquaduct Langdeel.

Toelichting:

1. (beleid)  De gebreken op oeverconstructies, die voortvloeiden uit de in 2016 uitgevoerde nulmeting, zijn in 2017 verder geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een bedrag van in de orde van grootte van € 24 mln. benodigd is om alle provinciale oevers (exclusief het Van Harinxmakanaal) op het onderhoudsniveau 7 te krijgen. De huidig beschikbare onderhoudsbudgetten worden, conform eerdere besluiten, als taakstellend beschouwd. Momenteel wordt gewerkt aan een strategie hoe hieraan op lange termijn invulling kan worden gegeven. Dit vindt zijn uitwerking in de actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders in 2018/2019.

Vooruitlopend op deze actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders worden de oevers met een hoog risicoprofiel binnen de beschikbare middelen programmatisch aangepast naar niveau 7. Deze onderhoudswerkzaamheden staan een latere keuze, hetzij vasthouden aan een 7 of een eventuele keuze voor gedifferentieerde onderhoudsniveaus, niet in de weg.

1. (geld)  Er is een begrotingswijziging voorgesteld voor dieptepeilingen Friese Meren.
GS hebben besloten dat er jaarlijks dieptepeilingen van de Friese meren moeten worden uitgevoerd. Voor de jaren 2019-2011 is een voorstel bij de kadernota 2019 ingediend. Voor 2018 is een begrotingswijziging ingediend bij deze bestuursrapportage.
Voor het project onrechtmatig gebruik zijn voor 2018 baten in de begroting opgenomen. De pacht- en huuropbrengtsten zijn te hoog geraamd. Eveneens is er voor de verkoop van percelen een te hoog bedrag begroot. Een voorstel is in voorbereiding.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Verhogen onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinicale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van September 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 1).
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 97%) 98%
Verhogen onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van September 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 76%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 91%

Toelichting:

De nulmeting 2016 Kunstwerken voor verzorging is gebaseerd op één meting van gebreken. Vanaf 2017 wordt een landelijke methodiek gehanteerd (Beeldschouw) waarbij eigen deskundig personeel 3 keer per jaar de verzorgingsgraad meet aan de hand van gestandaardiseerde beeldkwaliteitsnormen. Op basis hiervan is de doelwaarde verzorging kunstwerken voor 2018 83%. Dit percentage wordt vooral veroorzaakt door groene aanslag van algen. Hier wordt vanaf 2018 specifiek op gelet en actie ondernomen.

Print deze pagina