Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Wij bevorderen een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
 • We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Groei t.o.v. vorig jaar.
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 2.2

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 194.196
 • 120.798
 • 73.397
 • Begroting 2017
 • 48.640
 • 14.616
 • 34.024
 • Begroting 2018
 • 35.157
 • 7.745
 • 27.413
 • Begroting 2019
 • 7.376
 • 4.992
 • 2.384
 • Begroting 2020
 • 3.450
 • 4.992
 • -1.542
 • Begroting 2021
 • 4.154
 • 35
 • 4.119

Toelichting:

De structurele begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten. Verder zijn een aantal tijdelijk projecten opgenomen, onder andere de investeringsagenda Drachten-Heerenveen en RSP concrete infraprojecten.

De begrote baten bestaan uit de bijdragen voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

B2018 – doorklik 2.2 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Infrastructuurbeleid algemeen
 • Onderzoek
 • Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden (convenantsbijdrage)
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • Brug Burdaard
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reconstructie Verbindingsweg Ameland
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Onderzoek
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Real 2016
 • 2.731
 • 87
 • 122
 • 5
 • 2.944
 • 570
 • 2.063
 • 51.981
 • 1.034
 • 49
 • 1.360
 • 396
 • 177
 • 1.188
 • 128
 • 3.198
 • 53
 • 250
 • 62.449
 • 30
 • 782
 • 61
 • 322
 • 6.873
 • 97
 • 8.165
 • 1.931
 • 1.593
 • 352
 • 500
 • 99
 • 63
 • -16
 • 3.774
 • 864
 • 111.424
 • 54
 • 120.638
 • 194.196
 • 38
 • 38
 • 122
 • 122
 • 1.931
 • 1.593
 • 352
 • 500
 • 99
 • 63
 • -16
 • 3.774
 • 864
 • 111.424
 • 54
 • 120.638
 • 120.798
 • 73.397
 • Begr 2017
 • 3.024
 • 149
 • 35
 • 3.208
 • 901
 • -2.600
 • 19.203
 • 260
 • 40
 • 340
 • 155
 • -184
 • 296
 • 60
 • 150
 • 500
 • 19.121
 • 220
 • 950
 • 3.800
 • 290
 • 18
 • 322
 • 6.375
 • 11.975
 • 201
 • 2.474
 • 106
 • 1.000
 • 10.000
 • 534
 • -28
 • 50
 • 14.337
 • 48.640
 • 35
 • 35
 • 244
 • 244
 • 201
 • 2.474
 • 106
 • 1.000
 • 10.000
 • 534
 • -28
 • 50
 • 14.337
 • 14.616
 • 34.024
 • Begr 2018
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • 289
 • 540
 • 10
 • 439
 • 150
 • 250
 • 1.678
 • 13.050
 • 61
 • 200
 • 9.167
 • 64
 • 22.542
 • 2.183
 • 4.957
 • 541
 • 29
 • 7.709
 • 35.157
 • 35
 • 35
 • 2.183
 • 4.957
 • 541
 • 29
 • 7.709
 • 7.745
 • 27.413
 • Begr 2019
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • -2.000
 • 900
 • -1.100
 • 466
 • -174
 • 292
 • 4.957
 • 4.957
 • 7.376
 • 35
 • 35
 • 4.957
 • 4.957
 • 4.992
 • 2.384
 • Begr 2020
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • 1.868
 • -7.850
 • 360
 • -5.622
 • 926
 • -39
 • 887
 • 4.957
 • 4.957
 • 3.450
 • 35
 • 35
 • 4.957
 • 4.957
 • 4.992
 • -1.542
 • Begr 2021
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • 926
 • 926
 • 4.154
 • 35
 • 35
 • 35
 • 4.119

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • RYP knelpunten (motie 5)
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 540
 • 4
 • 544
 • 2.019
 • 900
 • 36
 • 936
 • 2.020
 • 360
 • 54
 • 414
 • 2.021
 • 0
 • 54
 • 54

Het kadernotavoorstel RYP knelpunten bedraagt € 1,75 mln. In bovenstaande tabel staan de afschrijvingslasten. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Print deze pagina