Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

Europa
De Friese inzet op Europa in de periode 2016-2020 ligt op drie terreinen:

 • implementatie van Europese regelgeving
 • lobby (voornamelijk in SNN-verband)
 • projectverwerving (in samenwerking met partners binnen en buiten Fryslân)

De inhoudelijke focus is leidend voor de projectverwerving waar Fryslân zich op richt. Het binnenhalen van meer externe middelen (= Europese en nationale/regionale middelen) om Friese ambities te realiseren, is een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord 2015-2019. Daartoe is de werkwijze Friese Middelengenerator ontworpen die in 2018 volledig operationeel moet zijn.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Jaarlijks organiseert de provincie activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2018 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het Jaarplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Noord-Nederlandse programma op de European Week of Cities and Regions 2018 in Brussel.
 • Voor 2018 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities ca. tien internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden)
 • In het kader van de Middelengenerator zetten we naast Europese projecten ook in op meer projecten waarvoor nationale en regionale middelen verworven kunnen worden. Zie hiervoor programma 5.
 • Met Culturele Hoofdstad presenteren wij ons namens Nederland met een rijk programma in 2018 op een internationaal podium. Het is de uitdaging om de vele in de aanloop naar 2018 op project- en eventniveau gestarte verbindingen met partners in Europa de komende jaren vast te houden en uit te bouwen, als onderdeel van de legacy van LF2018.
 • De provincie en haar stakeholders/kennisinstellingen zetten ook in 2018 in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma EWCR 2018 Deelname
Culturele Hoofdstad 2018 programma LF2018 Uitvoering programma
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen
Europese programma’s Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10 eligible projecten

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 30.809
 • 609
 • 30.199
 • Begroting 2017
 • 31.083
 • 548
 • 30.536
 • Begroting 2018
 • 30.905
 • 548
 • 30.357
 • Begroting 2019
 • 30.905
 • 548
 • 30.357
 • Begroting 2020
 • 30.805
 • 548
 • 30.257
 • Begroting 2021
 • 30.805
 • 548
 • 30.257

Toelichting:

De begrote lasten en baten betreffen voornamelijk de bijdragen voor deelname aan het IPO, SNN en Waddenfonds en de BTW-compensatie die wij uit deze deelname retour krijgen.

B2018 – doorklik 1.5

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Informatievoorziening Europa
 • Interwad
 • IPO BIJ12
 • IPO bureau algemeen
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • IPO kassiersfunctie
 • Mutaties onvoorzien
 • Nationale Ombudsman
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Programma Rijke Waddenzee
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overhead
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Overhead
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Real 2016
 • 13
 • 19
 • 314
 • 454
 • 91
 • 19
 • -200
 • 4
 • 49
 • 764
 • 78
 • 1.605
 • 28.878
 • 89
 • 28.967
 • 180
 • 57
 • 237
 • 30.809
 • 81
 • 192
 • 10
 • 283
 • 89
 • 89
 • 180
 • 57
 • 237
 • 609
 • 30.199
 • Begr 2017
 • 28.878
 • 19
 • 391
 • 424
 • 19
 • 4
 • 41
 • 798
 • 71
 • 30.645
 • 78
 • 100
 • 178
 • 200
 • 61
 • 261
 • 31.083
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • Begr 2018
 • 28.878
 • 20
 • 489
 • 238
 • 4
 • 41
 • 802
 • 72
 • 30.544
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.905
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • Begr 2019
 • 28.878
 • 20
 • 489
 • 238
 • 4
 • 41
 • 802
 • 72
 • 30.544
 • 100
 • 100
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.905
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • Begr 2020
 • 28.878
 • 20
 • 489
 • 238
 • 4
 • 41
 • 802
 • 72
 • 30.544
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.805
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
 • Begr 2021
 • 28.878
 • 20
 • 489
 • 238
 • 4
 • 41
 • 802
 • 72
 • 30.544
 • 200
 • 61
 • 261
 • 30.805
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 548
Print deze pagina