Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen er voor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

Recent is een nieuwe commissaris aangetreden. Nog niet alle accenten en speerpunten voor 2018 zijn ingepland. We volstaan daarom onderstaand met de belangrijke algemene taken van de CdK:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CdK rapporteert aan de minister van binnenlandse zaken over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
 • De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10
Ontvangst van Corps Diplomatique Aantal bezoekende ambassadeurs Nader te bepalen
Ontvangst van verschillende netwerken in kader van LF2018 Aantal netwerkmomenten Nader te bepalen

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 290
 • 0
 • 290
 • Begroting 2017
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2018
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2019
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2020
 • 300
 • 0
 • 300
 • Begroting 2021
 • 300
 • 0
 • 300

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en aanverwante kosten.

B2018 – doorklik 1.3

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • GS autorisatie
 • Totaal Commissaris van de Koning
 • Totaal Jaarrapportage CdK
 • Real 2016
 • 290
 • 290
 • 290
 • Begr 2017
 • 298
 • 1
 • 300
 • 300
 • Begr 2018
 • 299
 • 1
 • 300
 • 300
 • Begr 2019
 • 299
 • 1
 • 300
 • 300
 • Begr 2020
 • 299
 • 1
 • 300
 • 300
 • Begr 2021
 • 299
 • 1
 • 300
 • 300

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van binnenlandse zaken over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10
Ontvangst van Corps Diplomatique in het kader van LF2018 Aantal bezoekende ambassadeurs 75
Ontvangst van verschillende netwerken in kader van LF2018 Aantal netwerkmomenten 30

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
2 De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
3 De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
4 De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
5 De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
6 De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
7 De CdK rapporteert aan de minister van binnenlandse zaken over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
8 De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Toelichting:

2: De ambtsbezoeken die de CdK aflegt zijn in de jaarplanning opgenomen en worden voorbereid door de medewerkers van het kabinet. Er zijn echter enkele afzeggingen geweest waardoor een aantal bezoeken opnieuw ingepland moeten worden. Dit geeft extra druk op de planning en inzet. De bezoeken zullen plaatsvinden maar op dit moment kan niet met zekerheid gezegd worden of dat allemaal in 2018 zal zijn.

4, 7 en 8: De CdK besteedt veel tijd en energie met het kabinet aan het invullen en vormgeven van deze rol. Daar waar in 2017 de inzet lag op inwerken en verkennen, heeft de CdK voor 2018 goed voor ogen waar de inzet moet liggen in het belang van de provincie Fryslân. Er is een enorme toename in 2018 te zien op representatieve taken die niet alleen uit LF18 voortkomen. Deze drie punten hangen met elkaar samen omdat er momenteel druk is ontstaan op de ondersteuning op deze onderdelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10
Ontvangst van Corps Diplomatique in het kader van LF2018 Aantal bezoekende ambassadeurs 75
Ontvangst van verschillende netwerken in kader van LF2018 Aantal netwerkmomenten 30

Toelichting:

Zie toelichting bij punt 2 hierboven.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen er voor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de commissaris een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Ambtsbezoeken aan de Friese gemeenten Aantal ambtsbezoeken 6 5
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal klankbordgesprekken 10 10
Ontvangst van Corps Diplomatique in het kader van LF2018 Aantal bezoekende ambassadeurs 75 65
Ontvangst van verschillende netwerken in kader van LF2018 Aantal netwerkmomenten 30 32

Toelichting:

De ambtsbezoeken die de CdK aflegt zijn in de jaarplanning opgenomen, er zijn echter enkele afzeggingen geweest die opnieuw ingepland moesten worden. Op één bezoek na is dit opnieuw inplannen gelukt in 2018. Het nog openstaande bezoek is verplaatst naar begin 2019.
Van de 90 uitgenodigde ambassadeurs zijn er uiteindelijke 65 naar Fryslân op bezoek gekomen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 297
 • 297
 • 0
 • 0
 • 297
 • 297
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 298
 • 298
 • 0
 • 0
 • 298
 • 298
 • Rekening 2018
 • 308
 • 308
 • 18
 • 18
 • 290
 • 290
 • Saldo begroting en rekening
 • -10
 • -10
 • -18
 • -18
 • 8
 • 8

Toelichting:

Er is geen afwijking.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Commissaris van de Koning
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 297
 • 0
 • 297
 • 297
 • 0
 • 0
 • 0
 • 297
 • Begroting 2018
 • 297
 • 1
 • 298
 • 298
 • 0
 • 0
 • 0
 • 298
 • Rekening 2018
 • 308
 • 0
 • 308
 • 308
 • 18
 • 18
 • 18
 • 290
 • Saldo 2018
 • -11
 • 1
 • -10
 • -10
 • -18
 • -18
 • -18
 • 8

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina