Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:

 • elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
 • de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie­adviseur.
 • de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
 • het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.641
 • 61
 • 2.580
 • Begroting 2017
 • 1.746
 • 5
 • 1.742
 • Begroting 2018
 • 1.751
 • 5
 • 1.746
 • Begroting 2019
 • 1.751
 • 5
 • 1.746
 • Begroting 2020
 • 1.751
 • 5
 • 1.746
 • Begroting 2021
 • 1.751
 • 5
 • 1.746

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oud-leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten, de veteranendag en overige met het college gemoeide kosten.

B2018 – doorklik 1.2

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Afscheid Commissaris van de Koning
 • Canadese veteranen
 • Waardoverdracht pensioenen GS leden
 • Totaal Gedeputeerde staten
 • Totaal Veteranendag
 • Real 2016
 • 1.009
 • 179
 • 404
 • 23
 • 1.616
 • 64
 • 6
 • 70
 • 955
 • 955
 • 2.641
 • 10
 • 51
 • 61
 • 61
 • 2.580
 • Begr 2017
 • 1.028
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.746
 • 1.746
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.742
 • Begr 2018
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746
 • Begr 2019
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746
 • Begr 2020
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746
 • Begr 2021
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
2 Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse.
3 De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur.
4 De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
5 Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1. Elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie¬adviseur.
3. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4. Het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten (GS).

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95% 95%
Nakomen uitvoeren moties 95% 95%
Nakomen toezeggingen 95% 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95% 90%

Toelichting:

Van de 110 gestelde (set) van vragen heeft er tweemaal een te late beantwoording plaatsgevonden. Zes voorstellen zijn niet tijdig aangeboden aan Provinciale Staten. Bij één voorstel is de deadline niet gehaald, de overige voorstellen konden door externe factoren niet tijdig worden aangeleverd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 1.562
 • 1.562
 • 10
 • 971
 • 981
 • 582
 • 582
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 1.876
 • 247
 • 2.122
 • 5
 • 0
 • 5
 • 2.118
 • 2.118
 • Rekening 2018
 • 1.670
 • 246
 • 1.916
 • 3
 • 0
 • 3
 • 1.913
 • 1.913
 • Saldo begroting en rekening
 • 206
 • 0
 • 206
 • 1
 • 0
 • 1
 • 204
 • 204

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 204.000 op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 206.000 worden veroorzaakt doordat oud-collegeleden minder aanspraak op uitkeringen hebben gemaakt dan begroot.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Structurele budgetten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Structurele budgetten
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 1.029
 • 95
 • 382
 • 56
 • 1.562
 • 0
 • 0
 • 1.562
 • 7
 • 2
 • 10
 • 971
 • 971
 • 981
 • 582
 • Begroting 2018
 • 1.076
 • 209
 • 554
 • 37
 • 1.876
 • 247
 • 247
 • 2.122
 • 5
 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
 • 5
 • 2.118
 • Rekening 2018
 • 1.043
 • 204
 • 388
 • 35
 • 1.670
 • 246
 • 246
 • 1.916
 • 3
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 3
 • 1.913
 • Saldo 2018
 • 33
 • 5
 • 166
 • 2
 • 206
 • 0
 • 0
 • 206
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 204

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina