Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 zijn er nieuwe voorstellen ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De burgers krijgen meer ruimte om mee te doen in de besluitvorming en er is meer ruimte voor onderling debat tussen Provinciale Staten en het college. Ook is er meer ruimte dat Provinciale Staten zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college. De voorstellen zijn voor de zomer van 2017 ingevoerd. Het reglement van orde en commissiereglement zijn hierop aangepast.
 • We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
 • Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten   inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2017 en het Fries jeugdparlement.
 • De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel en Organisatie Fries Jeugdparlement 20

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2014 2015 2016 2017
Kwaliteit openbaar bestuur
Opkomst verkiezingen Tweede Kamer nvt nvt nvt nvt
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten nvt 53,1% nvt nvt
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad 57,7% nvt nvt nvt

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.336
 • 114
 • 3.222
 • Begroting 2017
 • 3.396
 • 17
 • 3.379
 • Begroting 2018
 • 3.412
 • 17
 • 3.395
 • Begroting 2019
 • 3.562
 • 17
 • 3.545
 • Begroting 2020
 • 3.427
 • 17
 • 3.410
 • Begroting 2021
 • 3.427
 • 17
 • 3.410

Toelichting:

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de griffie, fracties en het onderhoud en de afschrijving van ICT-middelen. De begrote lasten stijgen in 2019 tijdelijk met € 150.000,- in verband met het gereserveerde tijdelijke budget voor de Statenverkiezingen in dat jaar.

B2018 – doorklik 1.1

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Jongerenparticipatie
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Wachtgeld PS leden
 • Real 2016
 • 74
 • 26
 • 902
 • 968
 • 275
 • 307
 • 718
 • 27
 • 38
 • 3.336
 • 0
 • 0
 • 3.336
 • 2
 • 3
 • 10
 • 78
 • 10
 • 103
 • 11
 • 11
 • 114
 • 3.222
 • Begr 2017
 • 77
 • 17
 • 848
 • 285
 • 1.404
 • 658
 • 44
 • 53
 • 3.386
 • 10
 • 10
 • 3.396
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.379
 • Begr 2018
 • 87
 • 17
 • 848
 • 287
 • 1.416
 • 658
 • 36
 • 53
 • 3.402
 • 10
 • 10
 • 3.412
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.395
 • Begr 2019
 • 87
 • 17
 • 848
 • 287
 • 1.416
 • 658
 • 36
 • 53
 • 3.402
 • 10
 • 150
 • 160
 • 3.562
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.545
 • Begr 2020
 • 87
 • 17
 • 848
 • 287
 • 1.416
 • 658
 • 61
 • 53
 • 3.427
 • 3.427
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.410
 • Begr 2021
 • 87
 • 17
 • 848
 • 287
 • 1.416
 • 658
 • 61
 • 53
 • 3.427
 • 3.427
 • 17
 • 17
 • 17
 • 3.410

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 zijn er nieuwe voorstellen ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De burgers krijgen meer ruimte om mee te doen in de besluitvorming en er is meer ruimte voor onderling debat tussen Provinciale Staten en het college. Ook is er meer ruimte dat Provinciale Staten zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college. De voorstellen zijn voor de zomer van 2017 ingevoerd. Het reglement van orde en commissiereglement zijn hierop aangepast.
2 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
3 Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2017 en het Fries jeugdparlement.
5 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Toelichting:

 1. De planningslijst moet regelmatig worden aangepast omdat PS-voorstellen toch later worden aangeleverd dan oorspronkelijk gepland.
 2. De werkgroep gemeenschappelijke regelingen loopt vertraging op door ziekte op de griffie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel, Organisatie Fries jeugdparlement 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 zijn er nieuwe voorstellen ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De burgers krijgen meer ruimte om mee te doen in de besluitvorming en er is meer ruimte voor onderling debat tussen Provinciale Staten en het college. Ook is er meer ruimte dat Provinciale Staten zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college. De voorstellen zijn voor de zomer van 2017 ingevoerd. Het reglement van orde en commissiereglement zijn hierop aangepast.
2 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
3 Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2017 en het Fries jeugdparlement.
5 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Toelichting:

 1. De planningslijst moet regelmatig worden aangepast omdat PS-voorstellen toch later worden aangeleverd dan oorspronkelijk gepland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel, Organisatie Fries jeugdparlement 20

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

 

Print deze pagina