6.3 Risico’s

Begroting

Het bezit van grond en opstallen (brug- en sluiswachterswoningen en (woon)boerderijen) brengt onder andere financiële risico’s met zich mee.
Deze risico’s beperken zich hoofdzakelijk tot de vastgoedopstallen. Bij de projecten van programma 2 kunnen deze waardeverminderingen worden opgevangen binnen de projectbudgetten. Aangezien er momenteel nog sprake is van een prijsstijging m.b.t. de ruilgrondposities is het risico op een lagere verkoopwaarde dan begroot minimaal. Bij programma 3 is met de eventuele waardevermindering rekening gehouden in de vastgestelde portefeuillestrategie.
 

Voor de grondposities in Fryslân geldt dat deze momenteel nog goed te verkopen zijn en dat momenteel nog sprake is van een prijsstijging. Voor de aankoop van gronden geldt dezelfde prijsstijging, welke in 2018 naar verwachting nog opgebracht worden uit de risicomarge welke in de grondexploitaties is opgenomen.

Een groeiend risico betreft het aankooprisico voor natuur en gebiedsontwikkelingsprojecten. Aankoop gebeurt op vrijwillige basis, waardoor het aannemelijk is dat waarschijnlijk niet alle gronden verworven kunnen worden. Gevolg zou kunnen zijn dat een aantal natuuropgaves en gebiedsmaatregelen niet gerealiseerd kunnen worden.

Om de risico’s beheersbaar te houden worden voor nieuwe aankopen aankoopstrategieplannen (ASP) ontwikkeld of worden bestaande ASP’s aangevuld. Conform de werkafspraken (AO) bestaat het ASP uit een visie op aankoop, beheer, verkoop, een overzicht van de benodigde projectorganisatie en een risicoparagraaf.

 

Print deze pagina