6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Begroting

Binnen de provincie Fryslân zijn diverse programma’s in ontwikkeling waarbij het noodzakelijk is dat de provincie een grondpositie heeft of verkrijgt. Voor de begroting van de benodigde grond aan- en verkopen voor de verschillende programma’s is gebruik gemaakt van een meerjarenperspectief. Als input voor dit meerjarenperspectief gelden de vastgestelde aankoopstrategieplannen, gronddatabases en grondexploitaties die voor ieder project aanwezig zijn. Omdat voor programma 10 geen meerjarenperspectief is opgesteld vanwege het incidentele karakter, is voor dit programma gebruik gemaakt van de transactiegegevens uit het afgelopen jaar.

Programma 2 – Infrastructuur

Het doel van programma 2 is de ontwikkeling van een achttal infrastructurele projecten binnen de provincie Fryslân. In de basis hebben de projecten steeds dezelfde doelstelling, namelijk de realisatie van het betreffende infrastructuurproject. Naast de aanleg van infrastructuur wenst de provincie het omliggende gebied een impuls te geven in de vorm van gebiedsontwikkeling en wil de provincie ervoor zorgdragen dat de omliggende gronden goed verkaveld zijn en gebouwen ontsloten. Dat is dan ook vaak de reden waarom er meer grond aangekocht wordt dan direct voor het betreffende infrastructuurproject nodig is. De overblijvende restgronden worden met de opstallen later weer verkocht. Bij ieder project hoort een individueel financieel kader.

 • De Centrale As
 • Haak om Leeuwarden
 • Verbreding N381
 • Traverse Harlingen
 • Knooppunt Joure
 • N357 Hallum – Holwerd (fase 3)
 • N358 Uterwei
 • N369 Kootstermolen – Kootstertille

Programma 3 – Omgeving

In het kader van programma 3 is een portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld welke uitgaat van een realisatie van natuurgebieden met prioriteit 1, 2 en 3, zijnde:

 • de Europese verplichtingen (KRW, N2000 en prioritaire provinciale ambitie);
 • prioritaire provinciale opgave (De Mieden, Beekdal-Linde, Koningsdiep)

Natuurgebieden met prioriteit 4 (overige provinciale ambitie) kunnen niet worden gerealiseerd gelet op de financiële middelen binnen het programma. De aangekochte percelen buiten de EHS worden verkocht. De opgave vanuit de portefeuillestrategie impliceert dat per jaar ca. 160 Ha nieuwe natuurgrond wordt verworven, 300 Ha nieuwe natuurgrond wordt ingericht en 175 Ha nieuwe natuur aan een natuurbeheerder wordt verkocht. Daarnaast gaat de portefeuillestrategie uit van een aanvullende grondverkoop van restgronden buiten de EHS in de komende vijf jaar van ca. 150 Ha per jaar. Gelet op de resultaten van de afgelopen jaren zijn de opdrachten naar beneden bijgesteld. In 2018 wordt ingezet op aankoop van 80 Ha gronden en 120 Ha agrarische grond buiten de EHS te verkopen vanuit programma 3.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het Investeringskrediet Grond (IKG)

Programma 5 – Mienskip

Het terpenproject is een gezamenlijk project van provincie en rijk en kent een looptijd tot juli 2018. Beoogd wordt om circa 24 hectare terpgronden te verwerven. Inmiddels zijn er 2 terpen verworven met een oppervlakte van circa 6 hectare. In 2018 kunnen mogelijk nog een aantal nieuwe terpen verworven worden. Deze opgave wordt met name meegenomen in de wettelijke ruilverkaveling Franekeradeel-Harlingen.

Overig vastgoedbezit

Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier bezit dat actief wordt beheerd door het team Vastgoed. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Brug- en sluiswachterswoningen
 • Huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie
 • Provinciale wegen en provinciaal water inclusief de Friese meren, met ingebruikgevingen van oeverstroken, woonbootligplaatsen, steigers en het verlenen van visrechten en jachtrechten
 • Een aantal busstations
 • Gronddepots

Hieronder vallen ook de restpercelen die verkocht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer benodigd zijn voor een provinciale doel en die ook het onderhoud en de veiligheid van provinciale eigendommen niet in de weg staan. In 2014 is hiervoor het uitvoeringskader grondprijzen vastgesteld, zodat in de provincie een uniforme prijsstelling voor het gebruik van provinciale eigendommen kan worden gehanteerd. Dit uitvoeringskader zal in 2018 geüpdatet worden.

Daarnaast is in 2015 het verkoopstrategieplan voor het provinciale vastgoed vastgesteld. Wanneer een project tot een afronding komt en nog niet al het overtollig vastgoed is verkocht. Kan besloten worden om de opstallen en restgronden die niet meer nog zijn, over te hevelen naar programma 7 waarna het alsnog verkocht wordt. De verwachting is dat het merendeel van het overtollige vastgoed in 2018 verkocht zal worden.

Er zijn nog 7 voormalige brug- en sluiswachterswoningen in provinciaal bezit. Een aantal wordt verhuurd en de overige opstallen worden nog aangehouden in verband met projectdoelstellingen. De verhuurde woningen zijn conform het beleid reeds te koop aangeboden aan de zittende huurders. In 2018 wordt verwacht dat van 1 á 2 woningen de huur wordt opgezegd waarna de verkoop voorbereid kan worden. Bij beëindiging van de projecten kan definitief bepaald worden welke woningen eveneens verkocht kunnen worden.

Buiten het verkopen van het overtollige vastgoed wordt er in 2018 gewerkt aan het opheffen van de oneigenlijke gebruikssituaties. Dit betreffen situaties waarbij wel gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waarvoor geen contract is afgesloten en geen vergoeding wordt betaald. Uitgangspunt is dat het project in 2020 wordt afgerond.

Print deze pagina