5.2 Lijst verbonden partijen

Begroting

 • Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat vanaf de begroting 2017 de verbonden partijen gecategorisseerd worden opgenomen in de vorm van een lijst met de volgende onderverdeling:
 • 1°. gemeenschappelijke regelingen;
 • 2°. vennootschappen en coöperaties;
 • 3°. stichtingen en verenigingen, en,
 • 4°. overige verbonden partijen;

Lijst van verbonden partijen:

Ad1: gemeenschappelijke regelingen

 • Noordelijke Rekenkamer (NRK)
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Marrekrite
 • Waddenfonds
 • Letterhoeke (Tresoar)
 • Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Ad2: vennootschappen en coöperaties

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG NV)
 • Nederlandse WaterschapsBank NV (NWB NV)
 • Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij NV (NOM NV)
 • Thialf OG BV
 • Doefonds BV
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE BV)

Ad3: stichtingen en verenigingen

 • Interprovinciaal overleg, vereniging (IPO)
 • Huis van de Nederlandse Provinciën, vereniging naar Belgisch recht (HNP)
 • Stichting Openbare Verlichting Fryslân
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule

Ad4: overige verbonden partijen

 • Fonds Nazorg Stortplaatsen
 • Waddenglas (samenwerkingsovereenkomst)
 • Regiecollege Waddenzee (convenant)

Overzicht verbonden partijen

Conform het tweede lid van artikel 15 van het BBV nemen we per verbonden partij in ieder geval de onderstaande informatie:

 1. de wijze waarop de provincie [..] een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
 2. het belang dat de provincie [..] in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
 3. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
 4. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
 5. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie [..].

NB: Een deel van de in het BBV verplichte informatie kan niet worden verstrekt door enkele verbonden partijen, omdat het vertrouwelijke bedrijfsinformatie betreft. Het betreft in het bijzonder de naamloze vennootschappen waarvan de provincie aandeelhouder is.

Print deze pagina