4.2 Financiering en beleggingen

Begroting

Beleggingen Nuon-vermogen
Medio 2015 heeft de laatste verkooptranche aandelen Nuon Energy plaatsgevonden. De verkoop van de aandelen heeft totaal € 1.198 mln. opgeleverd. Het vermogen dat niet nodig is voor de liquiditeitsbehoefte van de provincie wordt in principe ondergebracht bij de schatkist. De bestaande obligatieportefeuille, het Hybride kapitaal verstrekt vanuit de publieke taak en het lenen aan decentrale (mede) overheden zijn hiervan uitgezonderd.

Obligatieportefeuille
Het beheer van het obligatievermogen is, na een openbare Europese aanbesteding in 2014, ondergebracht bij ASR Vermogensbeheer. Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligaties mogen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Sinds 2011 is een aangescherpt mandaat van kracht en worden er, in geval van een tussentijdse verkoop van obligaties, alleen obligaties aangekocht met een AAA kredietwaardigheid.

Lenen aan decentrale overheden In 2016 hebben Provinciale Staten besloten om leningen te gaan verstrekken aan decentrale overheden, voor maximaal € 100 mln. Er is tot op heden een bedrag van € 61 mln. uitgeleend.

Hybride kapitaal
In 2015 hebben Provinciale Staten besloten om Hybride kapitaal te verstrekken aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); elk € 50 mln. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die vanwege de achterstelling kan worden meegerekend tot het eigen vermogen van de bank. Provincie Fryslân is aandeelhouder van de BNG en de NWB en het Hybride kapitaal is vanuit de publieke taak verstrekt.

Schatkistbankieren
De invoering van het verplicht schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd. Er mag niet meer in obligaties worden belegd en behoudens de eventuele beleggingen in decentrale overheden dienen alle middelen binnen de schatkist te worden belegd.

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2017 t/m 2021

 • Bedragen * € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2.017
 • 77.000
 • 753.000
 • 830.000
 • 2.018
 • 14.000
 • 615.000
 • 629.000
 • 2.019
 • 15.000
 • 550.000
 • 565.000
 • 2.020
 • 20.000
 • 405.000
 • 425.000
 • 2.021
 • 15.000
 • 310.000
 • 325.000

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2022 t/m 2026

 • Bedragen * € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2.022
 • 17.000
 • 240.000
 • 257.000
 • 2.023
 • 30.000
 • 197.000
 • 227.000
 • 2.024
 • 42.000
 • 161.000
 • 203.000
 • 2.025
 • 96.000
 • 105.000
 • 201.000
 • 2.026
 • 118.000
 • 82.000
 • 200.000

Rendement beleggingen, rente baten en -lasten
Hieronder wordt de meerjaren prognose van de rentebaten & -lasten en het rendement op het belegde vermogen weergegeven.

Tabel 3: rendement beleggingen, rente baten en -lasten 2017 t/m 2021

 • Bedragen * € 1.000
 • Rendement beleggingen obligaties & leningen aan decentrale overheden
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • Rentelasten lang
 • Rentelasten kort
 • Totaal rentelasten
 • 2.017
 • 15.320
 • 3.384
 • 0
 • 18.704
 • 474
 • 0
 • 474
 • 2.018
 • 13.030
 • 3.370
 • 25
 • 16.425
 • 460
 • 0
 • 460
 • 2.019
 • 11.650
 • 3.360
 • 25
 • 15.035
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2.020
 • 10.420
 • 3.360
 • 25
 • 13.805
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2.021
 • 8.930
 • 1.840
 • 25
 • 10.795
 • 447
 • 0
 • 447

Tabel 3: rendement beleggingen, rente baten en -lasten 2022 t/m 2026

 • Bedragen * € 1.000
 • Rendement beleggingen obligaties & leningen aan decentrale overheden
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • Rentelasten lang
 • Rentelasten kort
 • Totaal rentelasten
 • 2.022
 • 6.740
 • 620
 • 25
 • 7.385
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2.023
 • 4.450
 • 230
 • 25
 • 4.705
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2.024
 • 3.390
 • 0
 • 25
 • 3.415
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2.025
 • 3.020
 • 0
 • 25
 • 3.045
 • 447
 • 0
 • 447
 • 2.026
 • 2.310
 • 0
 • 25
 • 2.335
 • 447
 • 0
 • 447

Rendement beleggingen
Het gemiddelde rendement voor de beleggingen in obligaties bedraagt 2,8% en het gemiddelde rendement op de leningen aan decentrale overheden bedraagt 0,6%. Het verwachte rendement daalt de komende jaren omdat een deel van het vermogen wordt ingezet voor de uitvoering van het coalitieakoord.

Rentebaten
Onder ‘rentebaten lang’ vallen de vergoedingen voor de hybride leningen die zijn verstrekt aan de BNG en de Nederlandse Waterschapsbank. De ‘rentebaten kort’ zijn begroot op basis van de (lage) vergoedingen voor het kortstondig aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist. In 2017 zijn de rentetarieven voor overtollige liquiditeiten nihil. Voor 2018 en volgende jaren wordt wel een geringe rentevergoeding verwacht.

Rentelasten
Door het Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân geen financieringsbehoefte. De bedragen onder ‘rentelasten lang’ betreffen de rentevergoedingen aan het Nazorgfonds stortplaatsen voor de bij de provincie ondergebrachte gelden.

Print deze pagina