3.1 Onderhoud infrastructuur

Begroting

Onderhoud en planning infrastructuur
We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur.
Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken.

Voor de onderdelen van de infrastructuur wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het niet-jaarlijks onderhoud (NJTO) op basis van inspecties en meerjarenplannen.
Voor het jaarlijks en niet-jaarlijks terugkerend onderhoud worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld, aansluitend bij het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau.

In 2016 is het systeem van assetmanagement ingevoerd. De methodiek van Asset Management is ingezet om onze basis nog beter op orde te krijgen. Van alle assets is de conditie bepaald en beheersystemen zijn aangeschaft. Medewerkers zijn in Asset Management opgeleid en benutten buiten hun nieuwe devices. 2017 zal in het teken staan van het nog meer doorvoeren van Asset Management in de vorm van het vullen en benutten van de beheerystemen. De nieuwe beheersoftware maakt het mogelijk om efficiënte meerjarenplannen te maken en meldingen en incident management realtime af te handelen.  De kwaliteit van alle assets wordt volgens het schouw- en inspectieplan beoordeeld.

In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer is de uitvoeringsplanning van het onderhoud opgenomen.

Omvang beheer infrastuctuur, bron Overzicht provinciale infrastructuur, peildatum 1 april 2017

 • Vaarwegennetwerk
 • Nautisch beheer (verkeersregeling en bestuurlijke handhaving)
 • Bodembeheer vaarwegen (baggeren)
 • Oeverbeheer
 • Wegareaal
 • Parallelweg
 • Fietspad
 • Rijbaan
 • Sloot
 • Kunstwerkenareaal
 • Aquaducten
 • Tunnels en onderdoorgangen
 • Vaste bruggen
 • Sluizen
 • Viaducten
 • Verkeersregelinstallaties
 • Beweegbare bruggen
 • Faunavoorzieningen
 • Lengtes in kilometers en meren in hectaren
 • 971 km (vaarwegen) 10.109 hectare (meren)
 • 820
 • 219
 • Lengtes in kilometers
 • 120
 • 188
 • 526
 • 820
 • Aantallen in stuks
 • 5
 • 73
 • 130
 • 19
 • 15
 • 10
 • 55
 • 198

De opgave van het oeverbeheer betreft het totaal. Het gaat om de lengte aan oevers, dus niet de lengte van betreffende vaarwegen. Er wordt gewerkt aan een voorstel over het oeveronderhoud. De planning is om dit begin 2018 aan Provinciale Staten voor te leggen.

Print deze pagina