Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Begroting

Deze paragraaf bevat de beleidslijnen voor het onderhoud en beheer van onze ‘kapitaalgoederen’. Het gaat om de infrastructurele werken (wegen, vaarwegen en kunstwerken), voorzieningen (bijvoorbeeld groen). Daarnaast gaat het om de gebouwen waaronder het provinciehuis, de steunpunten en opstallen met de terreinen die hier bij horen. Het onderdeel ‘groen’ is bij de provincie geen apart beheersonderdeel. Groenbeleid en bermbeheer maken deel uit van ons berm- en oeverbeheer en van het beleidskader ‘Fryske diken yn it grien’.
Uitgangspunt voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur is de door Provinciale Staten op 22 januari 2014 vastgestelde Actualisatie Onderhoudsbeleidskaders en de Uitvoeringsagenda 2015-2019. In de Uitvoeringsagenda is gekozen voor het verhogen van het onderhoudsniveau van de provinciale wegen. Het motto hierbij is: ‘van een 6 naar een 7’. Dit is geconcretiseerd in een voorstel dat in het voorjaar van 2016 aan Provinciale Staten is gezonden. In vijf jaar tijd willen we toegroeien naar het gewenste hogere onderhoudsniveau. Het onderhoudsbudget is hiervoor verhoogd. Ook is het onderhoudsbuget verhoogd in verband met de uitbreiding van de provinciale weginfrastructuur. Met de invoering van het assetmanagement is een risicogestuurde meerjarenplanning onderhoud opgesteld.

Print deze pagina