2.5 De risico’s

Begroting

In de onderstaande tabel staat een toelichting op de risico’s.

 • Omschrijving
 • Besluit financiële zekerheid
 • De provincie verleent in het kader van de Wabo vergunningen aan onder andere bedrijven die afval bewerken, verwerken en/of opslaan. Vanwege intrekking van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer kan de provincie geen dekking meer eisen voor financiële risico’s die voortvloeien uit Wabo-vergunningverlening aan bedrijven.
 • Repressieve handhaving
 • Op grond van een aantal milieuwetten is de provincie verantwoordelijk voor handhaving bij bepaalde categorieën van inrichtingen. Bij deze handhaving is incidenteel bestuursdwang nodig zonder dat financiële verrekening is verzekerd.
 • Onvoldoende overheidstoezicht
 • Sinds de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam staat onvoldoende overheidstoezicht in de belangstelling. Ook de strafrechtelijke immuniteit van de overheid staat ter discussie. Thans ligt bij de Eerste Kamer een voorstel om de strafrechtelijke immuniteit van betrokken bestuursorganen en ambtenaren op te heffen. Hoewel bedrijven en saneerders zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor het voldoen aan de betreffende milieuregelgeving, kan de provincie te maken krijgen met claims uit gesteld onvoldoende toezicht.
 • Uit jurisprudentie blijkt dat de overheid aansprakelijk is indien zij in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet adequaat reageert op aan hen bekende ernstige en acute gevaren.
 • Vergunningverlening & toezicht
 • Bij vergunningverlening bestaan er risico’s dat er onterecht (dan wel onvolledig, niet doelmatig of niet tijdig) vergunningen en dergelijke worden verleend, gewijzigd of geweigerd. Onder meer voor Wabo, ontgrondingen, vuurwerk en luchtvaart. Bij bodemverontreinigingen bestaat het risico dat een onjuiste beschikking voor een verontreinigingssituatie en/of saneringsplan wordt afgegeven. Daarnaast kunnen er financiële gevolgen voor bedrijven of derden ontstaan als gevolg van termijnoverschrijdingen bij het aanvragen van vergunningen waar de provincie aansprakelijk voor kan worden gesteld. Ook kan gedacht worden aan financiële gevolgen van het niet correct tot stand komen van een handhavingsbesluit of rechtsongelijkheid bij toezicht.
 • Europese programma’s
 • Overcommittering EFRO/EZ, Kompas en Interreg. Het is een bekend verschijnsel dat de bedragen uit een subsidieaanvraag van een project hoger zijn dan de bedragen uit het afrekeningsverzoek. Dit leidt dan tot vrijval van cofinancieringsmiddelen. Om te voorkomen dat externe middelen terugvloeien, in dit geval KoersNoord en OP EFRO-middelen, wordt zowel door het SNN als door de provincie tot overcommittering van de beschikbare middelen overgegaan. In de loop der jaren zijn ervaringscijfers beschikbaar gekomen (10 tot 15% vrijval). De provincie blijft met de gepleegde overcommittering van 10% beneden dat percentage. De vrijval die ontstaat bij de eindafrekening van de projecten, wordt aangewend ter dekking van de overcommitteringsruimte.
 • Verstrekte leningen, borgstellingen en deelnemingen
 • Wanneer de begunstigde van een borgstelling of de ontvanger van een verstrekte geldlening niet aan zijn verplichtingen voldoet, komen de eventuele lasten voor de provincie. De deelnemingen en verstrekte geldleningen zijn van dien aard dat het risico gering is. Voor die enkele keer dat de provincie naar eigen inschatting wel enig risico loopt, is een voorziening getroffen. Voor de borgstellingen wordt een marginaal risico aangehouden van het restantbedrag dat per balansdatum resteert. Per 31 december 2015 stond de provincie borg voor € 2 mln. aan leningen. Overigens zullen er door de provincie steeds vaker leningen/garanties verstrekt worden in plaats van subsidies. Soms via fondsen, soms door de provincie zelf. De risico’s die hieruit voortvloeien en de dekking daarvan zijn meegenomen bij de inzet van de reserve Nuon. Zie hoofdstuk 3 financiële begroting.
 • Verbonden partijen
 • In paragraaf 5 Verbonden partijen is aangegeven welk risico de provincie loopt.
 • Juridische procedures
 • Hieronder vallen de nog lopende juridische procedures van derden tegen de provincie. Gelet op de onderliggende risico’s komt het risicopercentage uit op gemiddeld 18%.
 • EMU-saldo
 • In de wet HOF is opgenomen dat er sancties aan de decentrale overheden opgelegd kunnen worden wanneer die het EMU-saldo overschrijden. In het onderhandelaarsakkoord wat begin januari 2013 is gesloten tussen rijk, IPO, VNG en UvW is afgesproken dat hiervan tot 2017 geen sprake zal zijn. Zie bijlage 4.
 • Programma
 • Milieu
 • Milieu
 • Milieu
 • Milieu
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Verschillende programma’s
 • Verschillende programma’s
 • Algemene dekkings-middelen
 • Bedrag en kanspercentage
 • Min. € 10.000,-
 • Max. € 70 mln. Kans: 2%
 • Min. € 10.000,-
 • Max. € 10 mln.
 • Kans: 2%
 • Min. € 10.000,-
 • Max. € 70 mln.
 • Kans: 4%
 • Min. € 10.000,-
 • Max. € 70 mln.
 • Kans: 1%
 • p.m.
 • Min. € 0,2 mln.
 • Max. € 0,6 mln.
 • Kans: 1%
 • € 100 mln.
 • Kans: 1%
 • € 9 mln.
 • Kans: 18%
 • n.v.t.
Print deze pagina