5. Nuon-reserve en revolverende middelen

Begroting

Hieronder staat de inzet en de stand van de Nuon-reserve. Het onderdeel Wurkje foar Fryslân presenteren we apart. Ten opzichte van het overzicht bij de kadernota 2017 zijn er geen wijzigingen.

Nuon-reserve

 • Programma - Bedragen x € 1 miljoen
 • Beschikbare middelen
 • Ingezet voor Friese investeringsimpulsen
 • 5.2
 • 5.4
 • 5.4
 • 6.1
 • 8.4
 • 10.7
 • Inzet conform besluitvorming begroting 2014
 • Inzet voor uitvoeringsagenda 2015-2019
 • Risico buffer en minimale stand Nuon reserve
 • Onderwerp
 • Verkoop aandelen Nuon
 • Rekeningresultaat 2013 progr.11
 • Rekeningresultaat 2014 progr.11
 • Totaal beschikbaar
 • Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Doefonds
 • University Campus Fryslân (UCF)
 • RSP Cofinanciering REP
 • Quick wins gemeenten
 • (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen
 • (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten Heerenveen
 • Hallum
 • Totaal
 • Wurkje foar Fryslân
 • Na heroverweging tbv uitvoeringsagenda (zie specificatie)
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar risicoreserve
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar begrotingsaldo
 • Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting)
 • Quick wins gemeenten
 • (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • Hallum
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • De nieuwe afsluitdijk
 • Kansen in kernen
 • Totaal
 • Besteedbaar deel Nuon reserve
 • Heroverweging WfF
 • Totaal
 • Extra buffer
 • Minimale stand Nuon-reserve
 • Totaal
 • Restant
 • PS besluit
 • 23/05/2012 PS
 • 07/11/2012 PS
 • 07/11/2012 PS
 • 07/11/2012 PS
 • 26/01/2011 PS
 • 16/06/2009 PS
 • 25/06/2014 PS
 • 25/06/2014 PS
 • 25/06/2014 PS
 • 22/06/2016 PS
 • 2e berap 2016
 • 2e berap 2016
 • 03/07/2013 PS
 • 25/06/2014 PS
 • 25/06/2014 PS
 • 25/06/2014 PS
 • 2015
 • 2015
 • 2015
 • 03/07/2013 PS
 • 03/07/2013 PS
 • In(ge)zet
 • 12,80
 • 31,90
 • 11,90
 • 8,00
 • 16,40
 • 32,40
 • 7,30
 • 2,20
 • 12,00
 • 2,00
 • 136,90
 • 175,15
 • 2,96
 • 13,00
 • 0,83
 • 2,15
 • 498,40
 • -7,30
 • -2,20
 • -12,00
 • -2,00
 • -1,50
 • -0,48
 • -3,90
 • 669,01
 • 161,00
 • 105,89
 • 266,89
 • 100,00
 • 100,00
 • 200,00
 • Stand Nuon-reserve
 • 1.263,02
 • -0,30
 • 10,08
 • 1.272,80
 • 0

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
In de Nota Wurkje foar Fryslân staat de ambitie om € 300 mln. uit de Nuon-reserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan € 106 mln. heroverwogen. Eventuele vrijval in subsidieprojecten voegen we toe aan het begrotingssaldo.
In onderstaand overzicht staat de specificatie van WfF.

Wurkje foar Fryslân

 • Programma - Bedragen x € 1 miljoen
 • Vergroten innovatief vermogen
 • 6
 • Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
 • 6
 • Vergroten organiserend vermogen
 • 6
 • Versterken menselijk kapitaal
 • 6
 • Verbeteren kwaliteit leefomgeving
 • 6
 • 9
 • 8
 • Vooruitlopende projecten en quick wins WfF
 • 2
 • 2
 • 6
 • 8
 • 10
 • Onderwerp
 • Cruise port Harlingen
 • Closing the loops
 • Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten
 • Toerisme en recreatie: samenwerkinginitiatieven
 • Mover faciliteit Compakboard
 • Das-Frictec
 • Dutch steel profiles
 • Prime movers faciliteit
 • A-ware Food Group
 • Watertechnologie acquisitie
 • Healthy Ageing Netwerk HANN
 • 2014
 • 2015
 • Watertechnologie Water Alliance
 • Toerisme en recreatie:
 • Friese evenementenfonds
 • Agrofood:
 • IBF handelsmissies en beursdeelname
 • Internationale handelsmissies
 • Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Stimulering projecten marketing& export activiteiten
 • Financiering cluster en netwerken
 • Stimulering MKB intern ondernemen
 • Clusters en netwerken toerisme en recreatie
 • Talint foar Fryslân II
 • CIV Healthy Ageing
 • Binnenvaart digitaal
 • Servicepunt techniek F-Top
 • Lectoraat hergebruik kunststof
 • Onderzoek hergebruik kunststof
 • Frysklab
 • Dairy Chain 1e fase
 • Pastiel werkt
 • Experimenteel en ondernemend leren FC
 • Van der Meulen Hallum
 • Werkloosheidsbestrijding
 • Hoogwaardige kennisinfrastructuur
 • Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Statushouders Wolvega
 • Renovatieregeling goedkope koopwoningen
 • Expeditie Fryslân/infodagen wonen
 • Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Uitvoering aanvalsplan woningmarkt
 • Stadhuis Bolward
 • Doesburg Rinsemahuis Drachten
 • Eijsingahuis Leeuwarden
 • Cultuurfonds voor monumenten Fryslân
 • Blokhuispoort
 • Urgente projecten PI groep
 • Oude Mavo Dokkum
 • Studentencampus Leeuwarden
 • Keningstate Franeker
 • Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV
 • VOF Trijesprong Drachten
 • Zorgboerderij de Stobbepoele
 • Curacaostraat Gerlofs
 • East Kime Modderman
 • Hegie
 • Tridente Real Estate CV
 • Dekemastate Jirnsum
 • Arend Stuyt beheer
 • Participatieregeling bijzonder huurprojecten
 • Financieringsregeling sociale huur
 • Investeringsagenda Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Investeringsagenda verbeteren binnenhaven Drachten
 • Stagnerende projecten recreatie en toerisme
 • Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân Stinaf
 • Breedband
 • Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied
 • Traineeships in Fryslân
 • Nieuw Thialf
 • Friese energiepremie
 • Friese Nul op de meter
 • Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw
 • Monumentenregeling
 • Project Deltaplan digitalisering
 • MKB Kredietbank Nederland
 • Plankosten
 • Totaal
 • PS/GS besluit
 • 10-06-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 21-01-2014 GS
 • 16-12-2014 GS
 • 28-10-2015 GS
 • 30-09-2014 GS
 • 04-03-2013 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 11-11-2014 GS
 • 04-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 41955
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 41458
 • 41458
 • 41458
 • 41458
 • 41458
 • 25-03-2014 GS
 • 41458
 • 41458
 • 41451
 • 41458
 • 41458
 • 06-05-2014 GS
 • 08-04-2014 GS
 • 175.15
 • Subsidie
 • 0,73
 • 0,40
 • 3,36
 • 0,80
 • 0,50
 • 1,00
 • 3,00
 • 0,41
 • 0,24
 • 0,82
 • 4,00
 • 0,20
 • 0,25
 • 0,05
 • 3,05
 • 0,36
 • 3,00
 • 0,50
 • 1,54
 • 0,51
 • 0,18
 • 1,19
 • 0,45
 • 0,50
 • 0,05
 • 1,34
 • 0,10
 • 0,91
 • 0,20
 • 0,37
 • 1,00
 • 3,00
 • 0,10
 • 1,16
 • 0,37
 • 1,70
 • 0,36
 • 0,40
 • 0,20
 • 0,31
 • 2,00
 • 4,00
 • 9,84
 • 0,28
 • 0,64
 • 1,36
 • 3,50
 • 1,85
 • 10,64
 • 4,05
 • 30,00
 • 3,50
 • 0,45
 • 7,90
 • 5,30
 • 5,00
 • 5,40
 • 134,32
 • Revolverend
 • 1,00
 • 0,18
 • 0,52
 • 2,99
 • 0,50
 • 0,30
 • 0,80
 • 0,84
 • 0,35
 • 1,19
 • 2,50
 • 1,19
 • 0,13
 • 0,15
 • 0,15
 • 0,18
 • 0,15
 • 0,30
 • 0,25
 • 0,27
 • 16,47
 • 5,39
 • 5,00
 • 40,83

Risicobuffer Nuon reserve
Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 mln. De lijn is dat we een 1/3 van de boekwaarde van de uitgezette revolvererende middelen in de risicobuffer aanhouden. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden. Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan brengen we deze middelen ten laste van de risicobuffer.

De stand van de risicobuffer is als volgt:

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • Beginstand 1/1/2015
 • Rente inkomsten t/m 2015
 • Rente inkomsten 2016
 • Vermindering t/m 2015
 • Vorming 2016, 2e berap 2016
 • Vermindering 2016
 • Eindstand 31/12/16
 • 100
 • 0,5
 • 0,4
 • -2,4
 • 13
 • -4,4
 • 107,1

Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten.

b2018-fk-tabel-12 – bijgewerkt

 • (bedragen x 1 miljoen)
 • FSFE
 • Breedband *
 • Wurkje foar Fryslân revolverend deel
 • Kredietfaciliteit Muizen
 • NOM
 • Uitvoeringsagenda revolverende middelen
 • Totaal
 • PS besluit
 • 16/10/2013 PS
 • 25/01/2017 PS
 • 25/06/2014 PS
 • 03/07/2013 PS
 • 15/04/2015 PS
 • Beëindigd
 • 22/06/2016 PS
 • Begroting 2016
 • Totaal bedrag
 • 90
 • 54,2
 • 40,8
 • 0,7
 • 21,5
 • 153
 • 360,2
 • Uitgezet t/m 2016
 • 17
 • 1,9
 • 13
 • 0,7
 • 21,5
 • 0
 • 54,1
 • Afgelost
 • 0
 • 0
 • 0,8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0,8
 • Vermindering
 • 3,4
 • 1,9
 • 1,5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6,8
 • Boekwaarde eind 2016
 • 13,6
 • 0
 • 10,7
 • 0,7
 • 21,5
 • 0
 • 46,5

* Breedband, de reeds gemaakte kosten t/m 2016 ad € 1,9 mln. worden voorgefinancierd uit de extra risicobuffer. De toekomstige rendementen van de (nog te verstrekken) achtergestelde lening worden aan de extra risicobuffer toegevoegd ter dekking van de voorfinanciering.

Minimale stand Nuon-reserve
Naar aanleiding van de gehouden stresstest bij de kadernota 2018 hanteren we als minimale stand van de Nuon-reserve € 100 mln. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Print deze pagina