3. Ontwikkeling baten en lasten

Begroting

Hieronder staat de ontwikkeling van de baten, de lasten en de mutaties van de reserves. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele baten en lasten. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt of de provinciale begroting structureel in evenwicht is en blijft.
De structurele baten en lasten betreffen alle budgetten met een looptijd tot en met 2026. Dus ook de onderdelen voorzieningen, overlopende passiva of reserves.

De mutaties in de bestemmingsreserves hebben vooral betrekking op de reserves van de tijdelijke budgetten. De verschuiving van de bestedingsritmes over de jaren heen verloopt via deze reserves. In het ene jaar wordt gevormd en in het volgende jaar en/of volgende jaren wordt onttrokken aan deze reserves.

Ontwikkeling financieel kader 2017 t/m 2021

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Baten
 • Totaal baten
 • Lasten
 • Totaal lasten
 • Saldo voor bestemming reserves
 • Totaal saldo voor bestemming reserves
 • Reserves
 • Totaal reserves
 • Saldo na bestemming reserves
 • Begrotingssaldo
 • Structureel
 • Niet stuctureel
 • Structureel
 • Niet stuctureel
 • Structureel
 • Niet stuctureel
 • Beschikking
 • Vorming
 • Structureel
 • Niet stuctureel
 • 2017
 • 300,78
 • 76,23
 • 377,01
 • 260,53
 • 282,54
 • 543,06
 • 40,26
 • -206,31
 • -166,05
 • 267,62
 • 92,69
 • 174,93
 • 48,26
 • -39,39
 • 8,88
 • 2018
 • 291,89
 • 40,15
 • 332,05
 • 274,87
 • 177,48
 • 452,36
 • 17,02
 • -137,33
 • -120,31
 • 161,27
 • 36,77
 • 124,49
 • 28,55
 • -24,37
 • 4,19
 • 2019
 • 298,13
 • 18,6
 • 316,73
 • 283,89
 • 98,69
 • 382,58
 • 14,25
 • -80,09
 • -65,85
 • 113,73
 • 39,64
 • 74,09
 • 27,92
 • -19,68
 • 8,24
 • 2020
 • 311,96
 • 16,01
 • 327,98
 • 290,19
 • 36,76
 • 326,94
 • 21,77
 • -20,74
 • 1,03
 • 28,42
 • 12,06
 • 16,35
 • 32,23
 • -14,84
 • 17,39
 • 2021
 • 313,11
 • 2,14
 • 315,26
 • 299,39
 • 8,84
 • 308,23
 • 13,72
 • -6,69
 • 7,02
 • 15,56
 • 3,52
 • 12,04
 • 24,04
 • -4,98
 • 19,07

De ontwikkeling van baten en lasten is voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. Op de langere termijn (2026) sluit de begroting op € 1 miljoen positief.

Ontwikkeling financieel kader 2022 t/m 2026

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Baten
 • Totaal baten
 • Lasten
 • Totaal lasten
 • Saldo voor bestemming reserves
 • Totaal saldo voor bestemming
 • Reserves
 • Totaal reserves
 • Saldo na bestemming reserves
 • Begrotingssaldo
 • structureel
 • Niet stuctureel
 • structureel
 • Niet stuctureel
 • structureel
 • Niet stuctureel
 • beschikking
 • vorming
 • structureel
 • Niet stuctureel
 • 2022
 • 313,48
 • 0,19
 • 313,66
 • 307,09
 • 2,54
 • 309,63
 • 6,39
 • -2,36
 • 4,03
 • 13,26
 • 1,5
 • 11,76
 • 16,71
 • -0,92
 • 15,79
 • 2023
 • 313,02
 • 0,19
 • 313,2
 • 311,97
 • 0,15
 • 312,12
 • 1,05
 • 0,04
 • 1,09
 • 11,87
 • 1,5
 • 10,37
 • 11,38
 • 0,08
 • 11,46
 • 2024
 • 314,04
 • 0
 • 314,04
 • 316,91
 • 0
 • 316,91
 • -2,87
 • 0
 • -2,87
 • 11,82
 • 1,5
 • 10,32
 • 7,45
 • 0
 • 7,45
 • 2025
 • 316,14
 • 0
 • 316,14
 • 321,94
 • 0
 • 321,94
 • -5,79
 • 0
 • -5,79
 • 11,82
 • 1,5
 • 10,32
 • 4,53
 • 0
 • 4,53
 • 2026
 • 317,78
 • 0
 • 317,78
 • 327,04
 • 0
 • 327,04
 • -9,25
 • 0
 • -9,25
 • 11,82
 • 1,5
 • 10,32
 • 1,07
 • 0
 • 1,07

Een van de uitgangspunten van het financieel kader is dat er structureel minimaal € 5 miljoen over is voor het college na ons. Bij de kadernota 2019 zullen wij daarom met een voorstel komen tot structurele heroverwegingen vanaf 2025.

De belangrijkste posten in de ontwikkeling van de baten en de lasten worden hieronder nader toegelicht.

Baten
Provinciefonds algemene uitkering
De raming voor de begroting 2017 was gebaseerd op de meicirculaire 2016. Nu de accresontwikkeling een stabielere lijn laat zien, is in de raming hiermee rekening gehouden. Wel ramen wij het accres 1% lager zodat eventuele schommelingen opgevangen kunnen worden. Daarnaast nemen wij de toevoeging aan het provinciefonds van de ruimte binnen het plafond van het BTW compensatiefonds vooralsnog niet mee in de raming.

De raming voor de begroting 2018 is gebaseerd op de meicircularie 2017. In lijn met de raming begroting 2017 is ook nu het accres 1% lager geraamd zodat eventuele schommelingen opgevangen kunnen worden. Daarnaast nemen wij de toevoeging aan het provinciefonds van de ruimte binnen het plafond van het BTW compensatiefonds vooralsnog niet mee in de raming. Voor de langere termijn vanaf 2023 wordt rekening gehouden met een accres van 1,6%.

Dit resulteert in onderstaande raming van de algemene uitkering.

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Accres
 • Begroting 2017*
 • Kadernota 2018
 • Begroting 2018
 • Mutatie
 • 2.017
 • 1,54%
 • 71,4
 • 195
 • 198,2
 • 3,2
 • 2.018
 • 4,02%
 • 73,6
 • 189,3
 • 195,6
 • 6,3
 • 2.019
 • 3,07%
 • 76,1
 • 191,8
 • 198,8
 • 7
 • 2.020
 • 2,44%
 • 78,8
 • 194,4
 • 200,5
 • 6
 • 2.021
 • 2,18%
 • 80,9
 • 196,5
 • 203,6
 • 7,2

* Met ingang van 2017 zijn de structurele decentralisatie uitkeringen BDU verkeer & vervoer en natuur aan de algemene uitkering toegevoegd. Dit was nog niet als zodanig verwerkt in de begroting 2017.

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
De gegevens over het wagenpark van onze provincie zijn geactualiseerd aan de hand van de opgaaf van de belastingdienst per 1 januari 2017. Uit deze gegevens blijkt dat het wagenpark weer iets aan het groeien is, maar dat het gewicht van de auto’s daalt.

In het coalitie akkoord is opgenomen dat de opcenten dalen met € 20 miljoen per jaar in de periode 2016-2019. In de kadernota 2018 is het voorstel gedaan om de opcenten met ingang van 2020 structureel met € 10 miljoen te verlagen ten opzichte van de raming in de begroting 2017. De indexering bedraagt voor 2018 0,8% en voor de jaren erna 1,6% conform de accres raming provinciefonds. Rekening houdende met deze jaarlijkse indexering leidt dit tot de volgende raming van de opcenten zowel in punten als in verwachte opbrengst.

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Opcenten (punten)
 • Begroting 2017*
 • Kadernota 2018
 • Begroting 2018
 • Mutatie
 • 2017
 • 69,4
 • 51,6
 • 53,4
 • 53,4
 • 0
 • 2018
 • 70
 • 52,6
 • 53,9
 • 53,9
 • 0
 • 2019
 • 71,1
 • 53,6
 • 54,5
 • 54,7
 • 0,2
 • 2020
 • 87
 • 75,9
 • 76,5
 • 67
 • -9,5
 • 2021
 • 88,4
 • 77,3
 • 77,4
 • 68,1
 • -9,3

* Voor de berekening van de verlaging van de opcenten met € 10 miljoen tov. De begroting 2017 zijn de opcenten eerst herberekend op basis van de indexering 2018.

Rendement vermogen
Op basis van een geactualiseerde liquiditeitenprognose is het verwachte rendement herberekend. Het verwachte rendement op de obligatieportefeuille bedraagt 2,8%.

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begroting 2017
 • Kadernota 2018
 • Begroting 2018
 • Mutatie
 • 2017
 • 15,3
 • 15,3
 • 15,3
 • 0
 • 2018
 • 13
 • 13
 • 13
 • 0
 • 2019
 • 11,7
 • 11,7
 • 11,7
 • 0
 • 2020
 • 10,4
 • 10,4
 • 10,4
 • 0
 • 2021
 • 8,9
 • 8,9
 • 8,9
 • 0

Lasten
Nominale ontwikkeling
De raming voor nominaal is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Voor 2018 houden we rekening met 0,8% voor de jaren erna met 1,6%. Conform de uitgangspunten begroting (bijlage 8) worden aan bepaalde onderdelen in de begroting afwijkende inflatiepercentages toegekend.

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Nominaal lonen
 • Nominaal goederen en diensten
 • Begroting 2017
 • Kadernota 2018
 • Begroting 2018
 • Mutatie
 • 2017
 • 2%
 • 0%
 • 0,5
 • 0,5
 • 0,5
 • 0
 • 2018
 • 3%
 • 0.8%
 • 3,2
 • 2,8
 • 2,8
 • 0
 • 2019
 • 1.6%
 • 1.6%
 • 5,7
 • 3,3
 • 6,1
 • 2,7
 • 2020
 • 1.6%
 • 1.6%
 • 9,9
 • 6,6
 • 9,3
 • 2,7
 • 2021
 • 1.6%
 • 1.6%
 • 10
 • 10,1
 • 12,8
 • 2,8

Nominaal wordt gedurende het jaar voor het volgende jaar toegekend vandaar dat een deel van het nominaal 2017 al structureel toebedeeld is in de begroting.

Print deze pagina