2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gede­puteerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor­beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2017 tot aan de begroting 2018 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2017 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2016 en in de september en november vergadering. Daarnaast hebben we de septembercirculaire 2016 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2016.

Bij de 1e berap 2017 zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Daarnaast is de salarisraming geactualiseerd onder het mandaat van het college.

Vervolgens zijn de aannames met betrekking tot het provinciefonds, de opcenten, het rendement en het dividend in de begroting verwerkt conform de kadernota 2018. De kadernotavoorstellen 2018 zijn eveneens verwerkt inclusief de aangenomen moties bij behandeling van de kadernota.

Als laatste zijn voor de begroting 2018 de consequenties van de meicirculaire 2017 en de gevolgen voor de rente en afschrijvingslasten door het actualiseren van de investeringen meegenomen.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de kadernota/begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

 • Ontwikkeling begrotingssaldo - Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2017
 • PS 2e berap 2015
 • GS 2e berap 2015
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2016
 • PS 07-09-2016 Nota CTOS
 • PS 22-11-2016 Nota van wijziging begroting 2017
 • GS septembercirculaire 2016 provinciefonds
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2016
 • PS 1e berap 2017
 • GS 1e berap 2017
 • GS salarisraming
 • Begrotingssaldo 1e berap 2017
 • PS 24-05-2017 Jaarstukken UCF
 • PS 21-06-2017 Lan fan Taal
 • GS meicirculaire 2017 provinciefonds
 • Kadernota 2018 financieel kader
 • Kadernota 2018 voorstellen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2018
 • 2017
 • 10,5
 • -2,7
 • -0,3
 • 7,5
 • -4,3
 • -0,1
 • 1,6
 • 4,8
 • 4,7
 • -1,9
 • -1,1
 • 6,6
 • -0,3
 • -2,3
 • 0,9
 • 4
 • -0,1
 • 8,9
 • 2018
 • 10,2
 • 0,6
 • -0,3
 • 10,4
 • -4,4
 • -0,1
 • 3,1
 • 9
 • -1,7
 • -1
 • 6,3
 • -3
 • 4
 • 0,8
 • -3,9
 • 4,2
 • 2019
 • 14,9
 • 0,3
 • -0,3
 • 14,9
 • -4,4
 • 4,2
 • 14,7
 • -0,8
 • -1
 • 12,9
 • 4,8
 • -0,8
 • -8,7
 • 8,2
 • 2020
 • 33,5
 • 0,3
 • -0,4
 • 33,4
 • -6,3
 • 4,6
 • 31,7
 • -1
 • -0,9
 • 29,7
 • 3,7
 • -0,1
 • -16
 • 17,4
 • 2021
 • 30,4
 • 0,3
 • -0,3
 • 30,3
 • 4,6
 • 35
 • -1
 • -1
 • 33
 • 4,9
 • -0,1
 • -18,7
 • 19,1

In bovenstaand begrotingsssaldo is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de 2e berap 2017.
Daarnaast is in de kadernota 2018 aangegeven dat er bij het openbaar vervoer een verwacht tekort van € 3,7 miljoen per jaar vanaf 2021 optreedt als we bij de dan ingaande nieuwe concessies de dienstverlening op hetzelfde niveau willen houden. Dit jaar sturen wij hierover nog een afzonderlijk voorstel aan Provinciale Staten.

Print deze pagina