Bijlage 9: Overzicht structuur begroting 2017 naar 2018

Begroting

Toelichting
Provinciale staten hebben op 12 juli 2017 besloten de programma indeling van de begroting te wijzigen. Door de wijzigingen in het takenpakket van de provincie de afgelopen jaren, was de programma indeling niet meer in balans. De nieuwe indeling is gebaseerd op de kerntaken van de provincie. Ook is rekening gehouden met een herkenbare overgang van beleidsvelden naar de nieuwe indeling. Hieronder staat een overzicht van de programma’s en beleidvelden uit de begroting 2017 naar de nieuwe programma’s in de begroting 2018.

 • Begroting 2017
 • 1.    Bestuur
 • 2.    Verkeer en Vervoer
 • 3.    Water
 • 4.    Milieu
 • 5.    Landelijk gebied
 • 6.    Economie, toerisme en recreatie
 • 7.    Sociaal beleid en zorg
 • 8.    Cultuur, taal en onderwijs
 • 9.    Ruimte en wonen
 • 10. Algemene dekkingsmiddelen
 • 11. Bedrijfsvoering
 • Begroting 2018
 • 1. Bestuur
 • 2. Infrastructuur
 • 3. Omgeving
 • 4. Economie
 • 5. Mienskip
 • 6. Bedrijfsvoering
 • 7. Algemene dekkingsmiddelen

 • Begroting 2017
 • Bestuur
 • 1.1 Provinciale Staten
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht
 • 1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
 • 1.6 juridische zaken en rechtsbescherming
 • Verkeer en Vervoer
 • 2.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 2.2 Verbetring infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeinvloeding
 • Water
 • 3.1 Waterveiligheid
 • 3.2 Voldoende water
 • 3.3 Schoon water
 • Milieu
 • 4.1 Basiskwaliteit en bewustwording
 • 4.2 Eco effecitiviteit
 • 4.3 Duurzaam bodembeheer
 • 4.4 Leefomgeving
 • 4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving
 • 4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Landelijk gebied
 • 5.1 Natuurbeleid
 • 5.2 Landschapsbeleid
 • 5.3 Landbouwbeleid
 • 5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
 • Economie, toerisme en recreatie
 • 6.1 Bedrijvigheid
 • 6.2 Toerisme en recreatie
 • 6.3 Duurzame energie
 • Sociaal beleid en zorg
 • 7.1 Sociaal beleid
 • 7.2 Jeugdzorg
 • 7.3 Sport
 • Cultuur, taal en onderwijs
 • 8.1 Cultuur
 • 8.2 Erfgoed
 • 8.3 Taal, media en letteren
 • 8.4 Onderwijs en wetenschappen
 • Ruimte en wonen
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Bedrijfsvoering
 • Begroting 2018
 • 1.1 Provinciale Staten
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Paragraaf 7 Bedrijfsvoering
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.3 Water en Milieu
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.2 Landbouw
 • 5.1 Leefomjouwing
 • 4.1 Innovatie en circulaire economie
 • 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
 • 4.3 Economische structuurversterking
 • 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
 • 4.5 Toerisme en recreatie
 • 3.4 Energietransitie
 • 5.1 Leefomjouwing
 • -
 • 5.1 Leefomjouwing
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal en onderwijs
 • 3.5 Transitie omgevingswet/visie
 • 5.1 Leefomjouwing
 • 5.1 Leefomjouwing
 • Ongewijzigd
 • Ongewijzigd

 

Print deze pagina