Bijlage 5: Tijdelijke budgetten

Begroting

De in dit overzicht opgenomen bedragen zijn de begrote budgetten in enig jaar voor zowel de lasten als de baten. Hierin is geen rekening gehouden met de al aangegane verplichtingen op deze budgetten.

Bijlage 5: Overzicht tijdelijke budgetten

 • Beleidsveld
 • B0201
 • B0204
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0404
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0202
 • B0202
 • B0203
 • B0301
 • B0302
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0304
 • B0305
 • B0403
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0601
 • B0602
 • B0101
 • B0101
 • B0105
 • B0201
 • B0202
 • B0202
 • B0202
 • B0203
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0404
 • B0404
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B0405
 • B05
 • B05
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0503
 • B0602
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • Eindig 2017
 • Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten
 • Decentralisatieuitkering Beter Benutten
 • PMJP Provinciaal Meerjarenprogramma landelijk gebied 2014-2017
 • Schadevergoeding ganzenakkoord
 • Decentralisatie uitkering Pilotprojecten weidevogels
 • Kavelruil
 • Decentralisatie uitkering zwemwaterrichtlijn EU
 • Mozambique
 • MIRT verkenning koppelkansen
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Duurzaam door
 • Doefonds
 • Koopstromenonderzoek
 • Vestigingsregeling
 • Decentralisatieuitkering Interreg V projectstimuleringsregeling
 • Toerisme beleid/topattractie
 • Friese Meren Project categorie A
 • Friese Meren Project categorie B
 • Voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma
 • Tall Ship Races
 • Decentralisatie uitkering bedrijventerreinen
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Centrum voor topsport onderwijs
 • Fonds tekorten decentrale zorgtaken inzet 4 miljoen jeugdzorg
 • Sintraal Depot Fryslan
 • Famke verdiepingsslag Opsterland
 • Blokhuispoort
 • Decentralisatieuitkering Beleidsnota kiezen voor karakter
 • Extra bijdrage dekkingstekort St LF2018
 • Extra bijdrage marketing LF2018
 • Legacy LF2018
 • Monumenten
 • Subtotaal 2017
 • Eindig 2018
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Baggerdepots
 • Kening fan e greide
 • Stimuleren biologische landbouw
 • Landbouw kennis en innovatie
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 (FUOV)
 • Voorbereiding Windpark Fryslan
 • Omgevingsvisie
 • Convenant A7-zone en Westergozone
 • Aankoop retailgegevens
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • POP 3 Uitvoeringskosten LEADER
 • Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie A
 • Kulturele Haadsted 2018
 • Alde Fryske Tsjerken
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Proceskosten LF2018
 • Organisatie van de toekomst
 • Organisatie van de toekomst procesgeld
 • Subtotaal 2018
 • Eindig 2019 en verder
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • RSP concrete infraprojecten
 • NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Project onrechtmatig gebruik
 • Uitvoering werkplan weidevogels
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
 • Weidevogellandschappen
 • Lectoraat weidevogels
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • Budgetsubsidie faunabeheereenheid
 • Landbouwagenda 2014-2020
 • Akkerbouwacademie crop chain
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Transitiefonds landbouw
 • Oevers en kaden projecten
 • Veenweidevisie
 • DU Deltaprogramma zoetwater
 • Kaderrichtlijn water POP 3 water
 • Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • De Saiter
 • Duurzame energie
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Fryske deal
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • De ondernemer centraal
 • REP Wetsus fase 1
 • Innovatiecluster Drachten
 • Breedband
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • University Campus Fryslan
 • RUG Campus Fryslân
 • Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • REP Friese Meren Project
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Paard van Fryslan
 • Beleidsnota KTU: Grinzen oer
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Ontwikkelbudget voor de gebiedsagendas
 • Herbestemmingsregeling
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Demografische ontwikkelingen
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Kansen in Kernen
 • Sociaal beleid
 • Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B
 • Kansenfonds
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Vrijwilligersacademie
 • Zorgvoorzieningen
 • Zwembad De Welle
 • Nota plattelandsbeleid
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Transitie medialandschap
 • KCC Klant contact centrum
 • Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • Decentralisatie uitkering RSP
 • NOM packagedeal
 • Inzet rendement deelname Windpark
 • Subtotaal 2019 ev
 • Totaal
 • Lasten 2017
 • 150.000
 • 1.758.000
 • 500.000
 • 1.564.500
 • 150.000
 • -24.400
 • 21.700
 • 150.000
 • 100.000
 • 212.700
 • 109.400
 • 1.500.000
 • 133.000
 • 1.000.000
 • 13.500
 • 10.000
 • 1.037.200
 • 1.928.900
 • 35.000
 • 500.000
 • 242.900
 • 1.537.400
 • 93.000
 • 119.700
 • -56.000
 • 30.000
 • 3.800.000
 • 100.000
 • 875.000
 • 875.000
 • 500.000
 • 1.993.500
 • 20.960.000
 • 150.000
 • 500.000
 • 189.000
 • 90.000
 • 50.000
 • 398.000
 • 218.500
 • 425.500
 • 785.000
 • 291.000
 • 1.254.500
 • 16.000
 • 1.485.000
 • 200.000
 • 107.000
 • 4.700.000
 • 215.700
 • 1.323.500
 • 2.217.400
 • 0
 • 10.000
 • 458.500
 • 1.068.800
 • 749.600
 • 16.903.000
 • 10.000
 • 0
 • 100.000
 • 100.000
 • 19.203.000
 • -732.400
 • 0
 • 107.000
 • 200.000
 • 3.100.500
 • 1.207.500
 • 50.000
 • 398.500
 • 300.000
 • 1.393.100
 • 150.000
 • 282.900
 • 60.000
 • 0
 • 2.427.300
 • 1.009.200
 • 119.500
 • 2.442.300
 • 687.400
 • 464.200
 • 1.800.300
 • 156.000
 • 0
 • 0
 • 652.000
 • 0
 • 0
 • 4.493.600
 • 3.007.600
 • 340.000
 • 944.700
 • 5.605.000
 • 3.392.200
 • 9.917.900
 • 600.000
 • 8.276.300
 • 1.961.500
 • 574.500
 • 0
 • 210.100
 • 6.372.100
 • 8.797.900
 • 200.000
 • 500.000
 • 0
 • 489.100
 • 8.068.600
 • 6.057.500
 • 4.527.700
 • 926.600
 • 5.813.900
 • 1.299.000
 • 52.400
 • 60.000
 • 100.000
 • 0
 • 2.634.900
 • 692.500
 • 70.000
 • 2.763.300
 • 0
 • 72.000
 • 180.000
 • 525.000
 • -2.105.100
 • 166.700
 • 0
 • 123.275.800
 • 161.138.800
 • Lasten 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150.000
 • 250.000
 • 864.400
 • 62.400
 • 50.000
 • 440.000
 • 30.000
 • 549.000
 • 215.000
 • 250.000
 • 40.000
 • 16.000
 • 1.000.000
 • 200.000
 • 166.000
 • 1.000.000
 • 475.000
 • 976.500
 • 4.158.800
 • 201.000
 • 221.800
 • 460.000
 • 1.600.000
 • 1.586.900
 • 14.962.800
 • 10.000
 • 0
 • 100.000
 • 50.000
 • 0
 • 737.900
 • 540.000
 • 154.000
 • 200.000
 • 1.900.000
 • 505.000
 • 50.000
 • 398.500
 • 300.000
 • 2.775.000
 • 800.000
 • 507.300
 • 60.000
 • 250.000
 • 425.000
 • 600.000
 • 154.200
 • 2.700.000
 • 2.687.400
 • 410.000
 • 1.950.000
 • 156.000
 • 0
 • 500.000
 • 625.600
 • 327.200
 • 500.000
 • 2.216.500
 • 951.700
 • 5.570.000
 • 1.250.000
 • 345.000
 • 3.358.600
 • 4.689.300
 • 600.000
 • 132.000
 • 1.800.000
 • 1.375.500
 • 0
 • 0
 • 6.606.700
 • -200.000
 • 100.000
 • 500.000
 • 386.000
 • 310.100
 • 4.422.300
 • 4.815.800
 • 1.241.800
 • 400.000
 • 4.531.800
 • 1.150.000
 • 29.600
 • 20.000
 • 313.000
 • 5.000.000
 • 1.450.000
 • 563.000
 • 70.000
 • 1.662.800
 • 125.000
 • 72.000
 • 250.000
 • 125.000
 • 2.632.700
 • 100.000
 • 1.301.300
 • 80.640.600
 • 95.603.400
 • Lasten 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 150.000
 • 100.000
 • 50.000
 • -2.000.000
 • 0
 • 900.000
 • 114.000
 • 200.000
 • 1.600.000
 • 490.000
 • 50.000
 • 398.500
 • 300.000
 • 2.050.000
 • 800.000
 • 600.000
 • 60.000
 • 750.000
 • 425.000
 • 600.000
 • 105.400
 • 4.450.000
 • 5.141.900
 • 1.990.000
 • 2.200.000
 • 157.000
 • 0
 • 500.000
 • 225.600
 • 327.200
 • 500.000
 • 2.888.500
 • 1.240.900
 • 1.200.000
 • 1.250.000
 • 50.000
 • 3.787.100
 • 1.770.000
 • 575.000
 • 132.000
 • 1.200.000
 • 0
 • 250.000
 • 11.400
 • 6.400.400
 • 3.107.500
 • 25.000
 • 1.000.000
 • 750.000
 • 228.000
 • 48.000
 • 5.539.100
 • 1.794.400
 • 205.600
 • 2.850.000
 • 345.000
 • 10.400
 • 20.000
 • 228.700
 • 2.000.000
 • 20.000
 • 563.000
 • 110.000
 • 279.900
 • 125.000
 • 72.000
 • 550.000
 • 200.000
 • 1.682.700
 • 100.000
 • 5.277.000
 • 71.131.200
 • 71.131.200
 • Lasten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -7.850.000
 • 1.868.300
 • 360.000
 • 0
 • 200.000
 • 750.000
 • 480.000
 • 0
 • 398.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.142.000
 • 1.968.000
 • 0
 • 0
 • 1.000.000
 • 0
 • 0
 • 327.200
 • 0
 • 2.111.500
 • 1.241.000
 • 1.752.000
 • 1.000.000
 • 0
 • 3.238.700
 • 538.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.235.100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750.000
 • 100.000
 • 48.000
 • 269.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 345.000
 • 20.000
 • 0
 • 0
 • 1.600.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 125.000
 • 72.000
 • 0
 • 200.000
 • 1.182.700
 • 0
 • 5.252.900
 • 31.726.200
 • 31.726.200
 • Lasten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 550.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.500.000
 • 0
 • 0
 • 327.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.713.500
 • 500.300
 • 0
 • 2.312.300
 • 30.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 750.000
 • 0
 • 0
 • 733.100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 345.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 400.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 125.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.365.000
 • 15.651.400
 • 15.651.400
 • Baten 2017
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 60.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 731.300
 • 515.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.306.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 65.400
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 340.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.407.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 112.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 34.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.958.700
 • 3.514.000
 • Baten 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.570.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.163.100
 • 6.412.100
 • Baten 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.248.000
 • 1.248.000
 • Baten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.752.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.800.000
 • 1.800.000
 • Baten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.713.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.713.500
 • 2.713.500
Print deze pagina