Bijlage 4: Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Begroting

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn le­ningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uit­drukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.

Reserves
De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onder­scheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaar­rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen
Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

 • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re­de­lijkerwijs te schatten;
 • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotings­ja­ren.

Overlopende passiva
Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

 • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen. Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende pas­siva weergegeven.

Reserves per einde jaar

 • bedragen x € 1.000,-
 • Algemene reserve
 • Basis reserve
 • Variabele algemene reserve VAR *)
 • totaal
 • VAR inclusief rekeningsaldo 2016 € 20,9 mln
 • Bestemmingsreserve
 • Nuon besteedbaar deel
 • Nuon weerstandsbuffer
 • Nuon risicobuffer
 • Nuon inzet reserve
 • Nuon revolverende middelen beklemd
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Aankoop natuurterreinen
 • Reserve Van Harinxmakanaal
 • Reserve BDU
 • Natuurpact
 • Gebiedsbudget
 • Gebiedsbudget algemeen
 • Jaarovergang structurele budgetten
 • De nieuwe Afsluitdijk
 • Tijdelijke budgetten categorie A
 • Tijdelijke budgetten categorie B
 • totaal
 • Totaal reserves
 • Rekening 2016
 • 9.250
 • 302.607
 • 311.857
 • 9.775
 • 100.000
 • 107.108
 • 84.897
 • 39.647
 • 127.060
 • 1.401
 • 106.862
 • 37.619
 • 36.830
 • 5.654
 • 2.354
 • 403
 • -399
 • 71.548
 • 56.684
 • 787.444
 • 1.099.302
 • Begroting 2017
 • 9.250
 • 223.634
 • 232.884
 • 0
 • 100.000
 • 107.708
 • 30.226
 • 59.911
 • 139.358
 • 1.615
 • 101.534
 • 41.934
 • 32.690
 • -390
 • -922
 • 0
 • 10.871
 • 19.388
 • 29.976
 • 673.898
 • 906.781
 • Begroting 2018
 • 9.250
 • 146.753
 • 156.003
 • 0
 • 100.000
 • 109.221
 • 11.928
 • 61.061
 • 148.906
 • 1.615
 • 93.680
 • 41.933
 • 28.695
 • -390
 • 462
 • 0
 • -336
 • 14.688
 • 17.142
 • 628.605
 • 784.607
 • Begroting 2019
 • 9.250
 • 86.835
 • 96.085
 • 0
 • 100.000
 • 110.701
 • 2.904
 • 61.186
 • 171.183
 • 1.615
 • 84.498
 • 41.929
 • 27.695
 • -390
 • -5
 • 0
 • -600
 • 7.670
 • 8.130
 • 616.515
 • 712.600
 • Begroting 2020
 • 9.250
 • 86.835
 • 96.085
 • 0
 • 100.000
 • 112.146
 • 1.386
 • 61.186
 • 172.875
 • 1.615
 • 81.544
 • 41.925
 • 27.695
 • -680
 • -5
 • 0
 • -600
 • 1.861
 • 1.185
 • 602.133
 • 698.218
 • Begroting 2021
 • 9.250
 • 86.835
 • 96.085
 • 0
 • 100.000
 • 113.566
 • 1.386
 • 61.186
 • 166.998
 • 1.615
 • 79.071
 • 41.925
 • 27.695
 • -680
 • -5
 • 0
 • 0
 • -1.002
 • 310
 • 592.066
 • 688.151

Voorzieningen per einde jaar

 • bedragen x € 1.000,-
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Wachtgelden PS-leden
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud verhardingen en oevers
 • Grondwaterplan
 • Risicovoorziening grondaankopen
 • Weidevogelcompensatie
 • Anticiperende grondaankopen
 • Revolverende middelen e.d.
 • Buma-legaten
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Uitbr/instandh grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Vrijwillige mobiliteit personeel
 • Bezwaarschriften ILG FYLG projecten
 • Generatiepact
 • Totaal Voorzieningen
 • Rekening 2016
 • 8.954
 • 17
 • 1.319
 • 2.437
 • 349
 • 1.572
 • 1.828
 • 956
 • 7.353
 • 160
 • 0
 • 491
 • 130
 • 22
 • 997
 • 397
 • 8
 • 26.991
 • Begroting 2017
 • 8.954
 • 17
 • 875
 • 2.060
 • 352
 • 1.572
 • 1.828
 • 956
 • 7.128
 • 160
 • 491
 • 118
 • 22
 • 1.082
 • 397
 • 8
 • 531
 • 26.552
 • Begroting 2018
 • 8.954
 • 17
 • 750
 • 3.563
 • 356
 • 1.572
 • 1.828
 • 956
 • 6.953
 • 160
 • 491
 • 106
 • 22
 • 1.255
 • 397
 • 8
 • 531
 • 27.919
 • Begroting 2019
 • 8.954
 • 17
 • 1.279
 • 6.346
 • 359
 • 1.572
 • 1.828
 • 956
 • 6.853
 • 160
 • 491
 • 93
 • 22
 • 1.428
 • 397
 • 8
 • 531
 • 31.295
 • Begroting 2020
 • 8.954
 • 17
 • 1.808
 • 8.254
 • 362
 • 1.572
 • 1.828
 • 956
 • 6.853
 • 160
 • 491
 • 81
 • 22
 • 1.601
 • 397
 • 8
 • 531
 • 33.897
 • Begroting 2021
 • 8.954
 • 17
 • 2.337
 • 11.223
 • 366
 • 1.572
 • 1.828
 • 956
 • 6.853
 • 160
 • 491
 • 81
 • 22
 • 228
 • 397
 • 8
 • 531
 • 36.025

Overlopende passiva per einde jaar

 • bedragen x € 1.000,-
 • RCW
 • Programma Brede Doel Uitkering (BDU)
 • Wadlopen
 • SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Verdiepen langweerder wielen
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Hartman energie BV kredietsubsidie
 • Actieplan geluid
 • Totaal Overlopende passiva
 • Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva
 • Rekening 2016
 • 66
 • 8.754
 • 95
 • 7
 • 182
 • 60.525
 • 15
 • 4
 • 211
 • 2.029
 • 918
 • 5
 • 4.000
 • 53
 • 67.949
 • 1.194.241
 • Begroting 2017
 • 66
 • -1.546
 • 96
 • 7
 • 182
 • 42.899
 • 15
 • 4
 • 211
 • 2.030
 • 918
 • 5
 • 4.000
 • 53
 • 48.938
 • 982.272
 • Begroting 2018
 • 66
 • -1.546
 • 96
 • 7
 • 182
 • 33.811
 • 15
 • 4
 • 211
 • 2.030
 • 918
 • 5
 • 4.000
 • 53
 • 39.851
 • 852.377
 • Begroting 2019
 • 66
 • -1.546
 • 96
 • 7
 • 182
 • 28.627
 • 15
 • 4
 • 211
 • 2.030
 • 918
 • 5
 • 4.000
 • 53
 • 34.667
 • 778.562
 • Begroting 2020
 • 66
 • -1.546
 • 96
 • 7
 • 182
 • 23.633
 • 15
 • 4
 • 211
 • 2.030
 • 918
 • 5
 • 4.000
 • 53
 • 29.673
 • 761.787
 • Begroting 2021
 • 66
 • -1.546
 • 96
 • 7
 • 182
 • 23.633
 • 15
 • 4
 • 211
 • 2.030
 • 918
 • 5
 • 4.000
 • 53
 • 29.673
 • 753.848

 

Print deze pagina