Provinsjale begrutting 2018

De begrutting is it húshâldboekje fan de provinsje. Wat binne de plannen foar ús provinsje? Wat kostje dy plannen? En wat sille wy krekt dwaan? Yn it menu boppe oan de side kinne jo switche nei de begrutting fan eardere jierren.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur

  36.367

  Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

 • Infrastructuur

  120.656

  Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid.

 • Omgeving

  90.679

  Dit programma bestaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd. Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

 • Economie

  33.420

  Met dit programma willen we ons ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

 • Mienskip

  71.042

  Met dit programma willen wij het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland. We zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen.

 • Bedrijfsvoering

  83.386

  Met dit programma werken we aan organisatie die nog beter aansluit bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen.

 • Algemene dekkingsmiddelen

  14.484

  Dit programma is niet beleidsinhoudelijk van aard, maar heeft een administratief karakter. Hier staan de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden.

 • Mutatie reserves

  39.092

  De provincie beschikt over reserves. Mutaties zijn toevoegingen aan een reserve of onttrekkingen. De toevoeging aan een reserve is een ´last´ in de begroting en een onttrekking een bate.

 • Totaal

  489.125

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Afschrijvingen

  9.967
 • Bedrijfsvoering

  57.116
 • Goederen en diensten

  90.470
 • Overige

  49.456
 • Subsidie

  243.026
 • Totaal

  450.035

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  195.573
 • Motorrijtuigenbelasting

  53.900
 • Rendement

  13.030
 • Dividend

  9.232
 • Subsidie

  20.497
 • Overige baten

  39.814
 • Totaal

  332.046

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • N381

  12.079
 • Centrale As

  7.282
 • RSP Joure

  11.373
 • RSP Traverse Harlingen

  3.919
 • Overige infrastructuur

  61.894
 • Totaal

  96.547

Gearfetting begrutting 2018

De útfiering fan it koälysje-akkoart is yn folle gong. Wy wurkje hurd oan it realisearjen fan ús ambysjes op it mêd fan krêftige mienskippen, in takomstbestindige ekonomy, in fanselssprekkende duorsumens, it Fryskeigene, in dynamyske omjouwing yn de moaiste provinsje en in modern bestjoer. It ôfrûne healjier hawwe wy as kolleezje fan Deputearre Steaten mei Provinsjale Steaten in proses fan werikerjen en bystellen trochrûn. Dat hat resultearre yn in werikerjen fan it koälysje-akkoart by de Ramtnota 2018.

Provinsjale Steaten hawwe yn dy ramtnota foar omtrint € 18 mln. oan ekstra ynvestearringen foar Fryslân opnommen, ûnder oare foar it oplossen fan knyppunten yn de ynfrastruktuer, in transysjefûns foar de lânbou en ynvestearringen yn duorsume enerzjy. Der binne ek foarstellen opnommen foar de gebietsûntwikkeling Sintrale As, de greidefûgels en de organisaasje fan de Nasjonale Befrijingsdei 2018. Foar de strukturele útdagingen om de opsinten motorreaubelesting hinne en de ambysjes op it gebiet fan kultuer, taal en ûnderwiis binne fan 2020 ôf struktureel middels beskikber. De provinsje ynvestearret yn Fryslân, mar hâldt ek in sûne finansjele posysje. Foar de langere termyn stribje wy nei in minimale strukturele romte fan € 5 mln. nei dizze kolleezjeperioade. Oan ’e ein fan de kolleezjeperioade is boppedat in frij te brûken reserve beskikber (VAR) fan goed € 100 mln.

Koartsein, de provinsje ynvestearret en is finansjeel sûn. De ekonomy lûkt wer oan, mar wy wolle ek fierder sjen. Dêrom sille wy ûndersykje hoe’t wy by in folgjende ekonomyske krisis goed taret binne. By de Ramtnota 2019 sille wy mei in útwurke útstel dêrfoar komme.

lees hele samenvatting
Print deze pagina