Samenvatting – financieel

Tweede bestuursrapportage

Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2017 ten opzichte van de begroting 2017. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 september 2017 en de vastgelegde verplichtingen die in 2017 tot betaling leiden.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Verkeer en Vervoer
 • Programma 3 – Water
 • Programma 4 – Milieu
 • Programma 5 - Landelijk gebied
 • Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie
 • Programma 7 - Sociaal beleid en zorg
 • Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs
 • Programma 9 - Ruimte en wonen
 • Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Programma 11 - Bedrijfsvoering
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Programma 1 - Bestuur
 • Programma 2 - Verkeer en Vervoer
 • Programma 3 - Water
 • Programma 4 - Milieu
 • Programma 5 - Landelijk gebied
 • Programma 6 - Economie, toerisme en recreatie
 • Programma 7 - Sociaal beleid en zorg
 • Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs
 • Programma 9 - Ruimte en wonen
 • Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Programma 11 - Bedrijfsvoering
 • Totaal Baten
 • Lasten - Baten
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Begrotingssaldo positief (inclusief GS-wijziging 2e berap 2017)
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 7.250
 • 191.924
 • 8.204
 • 9.629
 • 95.176
 • 113.036
 • 6.891
 • 55.691
 • 18.871
 • 7.178
 • 91.287
 • 605.137
 • 309
 • 93.582
 • 619
 • 340
 • 3.263
 • 13.021
 • 0
 • 17
 • 664
 • 313.635
 • 15.916
 • 441.363
 • 163.773
 • 95.340
 • 267.619
 • -8.506
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 34
 • 6.240
 • -3.107
 • -230
 • -6.990
 • -10.468
 • -906
 • -3.909
 • -3.976
 • -1.037
 • -1.248
 • -25.596
 • 25
 • -358
 • -515
 • -52
 • -167
 • -1.067
 • -24.530
 • 1.938
 • -8.027
 • -14.564
 • Realisatie per 1-9
 • 3.194
 • 53.919
 • 1.503
 • 7.999
 • 41.526
 • 42.725
 • 4.298
 • 23.586
 • 3.230
 • 713
 • 42.151
 • 224.843
 • 51
 • 2.456
 • 742
 • 289
 • 2.461
 • 8.810
 • 39
 • 42
 • 491
 • 212.381
 • 2.076
 • 229.838
 • -4.996
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 352
 • 54.894
 • 1.178
 • 781
 • 28.575
 • 41.556
 • 521
 • 18.597
 • 8.737
 • 760
 • 10.818
 • 166.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 166.770
 • Saldo
 • 3.737
 • 89.351
 • 2.416
 • 619
 • 18.085
 • 18.287
 • 1.166
 • 9.599
 • 2.928
 • 4.669
 • 37.070
 • 187.927
 • 258
 • 91.126
 • -99
 • 51
 • 443
 • 3.696
 • -39
 • -26
 • 173
 • 101.202
 • 13.673
 • 210.458
 • -22.531

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingsaldo bij 1e berap 2017
 • PS 24-05-2017 Jaarstukken voorstel UCF
 • PS 21-06-2017 Lan fan Taal
 • GS meicirculaire 2017 provinciefonds
 • Kadernota 2018 financieel kader
 • Kadernota 2018 voorstellen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2018
 • PS 2e berap 2017
 • GS 2e berap 2017
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2017
 • 2017
 • 6,6
 • -0,3
 • -2,3
 • 0,9
 • 4,0
 • -0,1
 • 8,9
 • 14,6
 • -0,4
 • 23,1
 • 2018
 • 6,3
 • -3,0
 • 4,0
 • 0,8
 • -3,9
 • 4,2
 • -0,4
 • 3,8
 • 2019
 • 12,9
 • 4,8
 • -0,8
 • -8,7
 • 8,2
 • 0,9
 • 9,1
 • 2020
 • 29,7
 • 3,7
 • -0,1
 • -16,0
 • 17,4
 • 17,4
 • 2021
 • 33,0
 • 4,9
 • -0,1
 • -18,7
 • 19,0
 • 19,0

Inzicht in vrijval
In de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als wel de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.

Overzicht vrijval

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Vrijval
 • Voorstellen tlv begrotingssaldo
 • Bestedingsritme tijdelijke budgetten
 • Mutaties reserves
 • 2017
 • 15,1
 • -0,5
 • -13,3
 • -8,7
 • 2018
 • -0,4
 • 12,5
 • 5,2
 • 2019
 • 0,9
 • 2,3
 • 11,4
 • 2020
 • -1,5
 • 8,4
 • 2021
 • 4,6

Het totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS”.

Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht.
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” is een tegenvaller opgenomen van € 371.400,– in verband met de mutatie rentetoerekening / rendementsverrekening.

Print deze pagina