Programma 9: Ruimte en wonen

9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkeling

Begroting

Wat willen we bereiken?

We willen de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom zetten we in op het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We voeren het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
 • Wij ronden de regionale afspraken over bedrijventerreinen met de gemeenten in de vier regio’s op het vaste land af.
 • Wij zien toe op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren
 • Wij blijven inzetten op de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân gericht op de inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op. Wij focussen op de advisering bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenkust, Kulturele Haadstêd 2018, duurzame energieprojecten en incidenteel op gemeentelijke projecten.
 • Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw.
 • Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de Waddengemeenten het Waddenbeleid en de Waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
 • Wij zorgen voor verbinding waar het gaat om de brede gevolgen van demografische veranderingen.
 • We blijven de provinciebrede beweging ‘Fan Mear nei Better’ faciliteren.
 • Wij voeren het uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid uit.
 • We investeren €0.5 miljoen op jaarbasis in het ondersteunen van gemeenten bij het anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de leefbaarheid.
 • We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio.
 • We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • We zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vastgesteld
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Uitgerold
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Geïntegreerd en één agenda per gebied
Doelen 2017 uit Samenwerkingsagenda’s Doelen gehaald
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteuning verleend
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Monitoringsysteem opgezet
Leerkring krimp raadsleden Leerkring gestart
Inzicht/analyse regionale sterkte/zwakte en ondersteuningsbehoefte Analyse afgerond
Ondersteuning project Economische vitaliteit Noordoost-Fryslân Ondersteund
Masterclasses en dreamsessie Georganiseerd
Krimp en leefbaarheid overig Overige acties 2017 uit Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid Uitgevoerd
Programmering bedrijventerreinen Nieuwe regionale bedrijventerreinplannen 4 instemmingsbesluiten
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 25
Waddenbeleid- en uitvoering Collegeadviezen voor Friese bestuurleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies Adviezen gegeven
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 8.089 
 • 31
 • 8.058
 • Begroting 2016
 • 7.982
 • 75
 • 7.907
 • Begroting 2017
 • 3.426
 • 0
 • 3.426
 • Begroting 2018
 • 1.845
 • 0
 • 1.845
 • Begroting 2019
 • 1.444
 • 0
 • 1.444
 • Begroting 2020
 • 905
 • 0
 • 905

Toelichting:

In 2016 zijn bij de lasten nog het plan Venekoten Centrum en een aantal Quick Wins in de begroting opgenomen en de baten voor de onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee. Bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

De kadernotavoorstellen zijn cijfermatig verwerkt in 2017-2018 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 9.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Bedrijventerrein Hallum Doniaweg
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 31
 • 0
 • 31
 • 0
 • 0
 • 31
 • 8.058
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 75
 • 75
 • 0
 • 0
 • 75
 • 7.907
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.426
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.845
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.444
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 905

Beleidsveld 9.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Aankoop retailgegevens
 • Bedrijventerrein Hallum Doniaweg
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Evaluatie bedrijventerreinenbeleid
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Herstructurering bedrijventerreinen
 • MIRT onderzoek Holwerd aan Zee spoor 1
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Plan Venekoten - Centrum
 • Systemen voor omgevingswet
 • Uitvoeringsagenda Streekplan
 • Bouw voorzieningen brede school Vlieland
 • Centrum Wolvega
 • Deinum gebiedsontwikkeling
 • Dorpsplein Ingelum
 • Gorredijk Centrum Oost
 • Hart van Kollum inclusief MFA/VO-scholen
 • Herinrichting entree school en sporthal Terschelling
 • Masterplan Burgum deel markt
 • MFA Lemstervaart
 • Oanpakke en opknappe dorpen en stad Franekeradeel
 • Upgraden basisvoorziening dorpen Littenseradiel
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 33
 • 33
 • 0
 • 3.444
 • 392
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 898
 • 0
 • 592
 • 5.326
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 260
 • 0
 • 300
 • 0
 • 0
 • 250
 • 810
 • 1.921
 • 1.921
 • 8.089
 • Begr 2016 Lasten
 • 75
 • 75
 • 24
 • 0
 • 386
 • 30
 • 0
 • 79
 • 50
 • 75
 • 0
 • 145
 • 1.250
 • 0
 • 163
 • 2.202
 • 23
 • 220
 • 1.340
 • 1.242
 • 67
 • 63
 • 120
 • 140
 • 150
 • 21
 • 114
 • 3.499
 • 2.206
 • 2.206
 • 7.982
 • Begr 2017 Lasten
 • 105
 • 105
 • 16
 • 0
 • 482
 • 0
 • 200
 • 164
 • 0
 • 0
 • 325
 • 250
 • 0
 • 525
 • 0
 • 1.962
 • 0
 • 0
 • 580
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 580
 • 779
 • 779
 • 3.426
 • Begr 2018 Lasten
 • 105
 • 105
 • 16
 • 0
 • 482
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 948
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 792
 • 792
 • 1.845
 • Begr 2019 Lasten
 • 105
 • 105
 • 0
 • 0
 • 500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 839
 • 839
 • 1.444
 • Begr 2020 Lasten
 • 105
 • 105
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 800
 • 800
 • 905

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • Budget omgevingsvisie
 • Financiële bijdrage Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelingsbudget voor de gebiedsagenda’s
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 525
 • 250
 • 200
 • 325
 • 1.300
 • 2018
 • 0
 • 250
 • 200
 • 0
 • 450
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het streekplanbeleid uitvoeren. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2 Afronden van de regionale afspraken over bedrijventerreinen met de gemeenten in de vier regio’s op het vaste land.
3 Toezien op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren.
4 Wij blijven inzetten op de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân gericht op de inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op. Wij focussen op de advisering bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenkust, Kulturele Haadstêd 2018, duurzame energieprojecten en incidenteel op gemeentelijke projecten.
5 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw.
6 Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de Waddengemeenten het Waddenbeleid en de Waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
7 Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
8 Wij voeren het uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid uit.
9 Het op jaarbasis investeren van € 0.5 miljoen in het ondersteunen van gemeenten bij het anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de leefbaarheid.
10 Ondersteunen van initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de demografische veranderingen en leefbaarheid.
11 Wij werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio.
12 Wij delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
13 Zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.

Toelichting:

1) De systematiek rondom het Gebiedsbudget zorgt ervoor dat er aan het einde van het boekjaar eventueel restanten naar de reserve Gebiedsbudget vloeien. In 2017 hebben we voor een aantal projecten (Stadhuis Bolsward, Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade, Deinum gebiedsontwikkeling (€ 2,32 miljoen), Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk (€ 0,22 miljoen), Hart van Joure (€ 82.000) en Lemstervaart) de middelen weer nodig.

5) Vanwege de complexiteit van het onderwerp en het uitgebreid betrekken van de omgeving via de Omgevingsadviesraad loopt het windproject Hiddem Houw enkele maanden vertraging op.

8) Er is nog geen Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid. Dit heeft vertraging opgelopen door de tussenstap van een Vertaalslag. Er worden al wel acties uitgevoerd die terecht zullen komen in het Uitvoeringsplan. De planning is het Uitvoeringsplan voor de zomer vastgesteld te hebben en dan verder met de uitvoering aan de slag te gaan.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vastgesteld
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Uitgerold
Inzetten Subsidieregelingen, behorend tot andere programma's (LEADER, IMF, overige provinciale regeling, zoals Monumentenregeling) Zijn ingezet
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Geïntegreerd en één agenda per gebied
Doelen 2017 uit Samenwerkingsagenda’s Doelen gehaald
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteuning verleend
Uitzoeken mogelijkheden subsidieregeling budget Demografische Ontwikkelingen Mogelijkheden onderzocht
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Monitoringsysteem opgezet
Leerkring krimp raadsleden Leerkring gestart
Ondersteuning project Economische vitaliteit Noordoost-Fryslân Ondersteund
Masterclasses en dreamsessie Georganiseerd
Krimp en leefbaarheid overig Overige acties 2017 uit Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid Uitgevoerd
Programmering bedrijventerreinen Nieuwe regionale bedrijventerreinplannen Vier instemmingsbesluiten
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 25
Waddenbeleid- en uitvoering Collegeadviezen voor Friese bestuurleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies Adviezen gegeven

Toelichting:

Zie bij gewenste resultaten voor een toelichting op wind en Krimp en leefbaarheid overig.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het streekplanbeleid uitvoeren. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2 Afronden van de regionale afspraken over bedrijventerreinen met de gemeenten in de vier regio’s op het vaste land.
3 Toezien op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren.
4 Wij blijven inzetten op de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân gericht op de inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op. Wij focussen op de advisering bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenkust, Kulturele Haadstêd 2018, duurzame energieprojecten en incidenteel op gemeentelijke projecten.
5 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw.
6 Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de Waddengemeenten het Waddenbeleid en de Waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
7 Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
8 Wij voeren activiteiten en projecten passend binnen de Beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid uit.
9 Het op jaarbasis investeren van € 0.5 miljoen in het ondersteunen van gemeenten bij het anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de leefbaarheid.
10 Ondersteunen van initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de demografische veranderingen en leefbaarheid.
11 Wij werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio.
12 Wij delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
13 Zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.

Toelichting:

5. Windproject Hiddum-Houw.
Vanwege de complexiteit van het onderwerp en het uitgebreid betrekken van de omgeving via de Omgevingsadviesraad heeft het windproject Hiddum Houw enkele maanden vertraging opgelopen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vastgesteld
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen.
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Uitgerold
Inzetten Subsidieregelingen, behorend tot andere programma's (LEADER, IMF, overige provinciale regeling, zoals Monumentenregeling) Zijn ingezet
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Geïntegreerd en één agenda per gebied
Doelen 2017 uit Samenwerkingsagenda’s Doelen gehaald
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteuning verleend
Uitzoeken mogelijkheden subsidieregeling budget Demografische Ontwikkelingen Mogelijkheden onderzocht
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Monitoringsysteem opgezet
Leerkring krimp raadsleden Leerkring gestart
Ondersteuning project Economische vitaliteit Noordoost-Fryslân Ondersteund
Masterclasses en dreamsessie Georganiseerd
Krimp en leefbaarheid overig Overige acties 2017 uit Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid Uitgevoerd
Programmering bedrijventerreinen Nieuwe regionale bedrijventerreinplannen Vier instemmingsbesluiten
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 25
Waddenbeleid- en uitvoering Collegeadviezen voor Friese bestuurleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies Adviezen gegeven

Toelichting:

Wind (PIP Windpark Hiddum-Houw).
Vaststelling in PS in mei 2018.

Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid (Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners).
Er wordt gewerkt aan een uitrol naar de gehele regio, in eerste instantie in ANNO-verband. Een eerste versie van het projectplan is ambtelijk afgestemd. Nu wordt er eerst bestuurlijk gepolst bij de gemeenten en provincie, in verband met de benodigde proceskosten. De realisatie is afhankelijk van deze middelen. In november 2017 hopen we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkeling en leefbaarheid (Monitoring leefbaarheid).
Tijdens de behandeling in de Staten van de Startnotitie Leefberens is besloten om de monitoring te koppelen aan de beleidsbrief Leefberens, die we uiterlijk voor de zomer van 2018 aan PS willen voorleggen.

Krimp en Leefbaarheid overig (Overige acties 2017 uit Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid).
Het uitvoeringsprogramma van de beleidsbrief krimp en leefbaarheid zal tegelijkertijd met de beleidsbrief leefbaarheid voorgelegd worden aan PS, voor de zomer van 2018.

Programmering bedrijventerreinen (Nieuwe regionale bedrijventerreinplannen).
Zie voor een nadere toelichting resultaat 5 beleidsveld 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We willen de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom zetten we in op het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen

Toelichting:

Onze rol in het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen vervullen we door informeel vooroverleg en proactief te adviseren aan gemeenten en initiatiefnemers over ruimtelijke plannen. Met de advisering door het ruimtelijk kwaliteitsteam bij projecten dragen we bij aan versterking en behoud van de kwaliteit van het Friese landschap. We implementeren de afspraken over het krimpbeleid, windbeleid en Waddenbeleid en over de verbetering van bedrijventerreinen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het streekplanbeleid uitvoeren. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2 Afronden van de regionale afspraken over bedrijventerreinen met de gemeenten in de vier regio’s op het vaste land.
3 Toezien op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren.
4 Wij blijven inzetten op de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân gericht op de inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op. Wij focussen op de advisering bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenkust, Kulturele Haadstêd 2018, duurzame energieprojecten en incidenteel op gemeentelijke projecten.
5 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw.
6 Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de Waddengemeenten het Waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten met als doel een goed bestuur voor de Wadden. Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
7 Wij coördineren de Friese bijdrage aan de samenwerking tussen de Waddenprovincies en het Waddenfonds. Dit via de stuurgroep Waddenprovincies, het Regionaal College Wadden en het opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.
8 Wij voeren activiteiten en projecten passend binnen de Beleidsbrief Krimp en Leefbaarheid uit.
9 Het op jaarbasis investeren van € 0.5 miljoen in het ondersteunen van gemeenten bij het anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de leefbaarheid.
10 Ondersteunen van initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de demografische veranderingen en leefbaarheid.
11 Wij werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio.
12 Wij delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
13 Zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen en leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.

Toelichting:

1. De Proactieve advisering en relatiebeheer met gemeenten resulteerde in:

 • Advisering over 151 voorontwerpbestemmingsplannen en omgevingsvergunningen;
 • Beoordeling van 235 ontwerpplannen en –vergunningen, waartegen 20 zienswijzen
  zijn ingediend;
 • Beoordeling van 225 vastgestelde plannen/verleende vergunningen (waarop geen
  reactieve aanwijzing behoefde te worden gegeven).
 • Drie verzoeken om ontheffing van de Verordening Romte behandeld (één verleend, één geweigerd, één geweigerd(er bleek geen ontheffing nodig). (in 2016 zijn twee ontheffingen verleend).

2. Zie voor een nadere toelichting resultaat 5 beleidsveld 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring.

4. Grutsk op ‘e Romte wordt als basis gebruikt bij de advisering over de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân. Een voorbeeld waarin investeringen gedaan worden in het landschap zijn de provinciale wegen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van zonnevelden, die samen op gaat met een goede inpassing in het landschap. Initiatiefnemers worden geholpen om per landschapstype en per situatie de ontwerpopgave voor de ontwikkeling van een zonneveld handen en voeten te geven.

5. Voor het windproject Nij Hiddum Houw is een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) in voorbereiding. Het opstellen van de milieueffectrapportage en het overleg met de omgeving heeft iets meer tijd gevraagd dan oorspronkelijk voorzien. Het ontwerp-PIP heeft tot eind december 2017 ter inzage gelegen. Vaststelling van het PIP is voorzien in de zomer van 2018.

6. De lagere lasten betreft de provinciale bijdrage Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincie. Dit is een eenmalige onderbesteding als gevolg van het inregelen van de organisatie rond de uitvoering van het Investeringskader Wadden in 2017. (Zie voor de financiële verantwoording kostentabel onder 9.1).

10. Wij hebben in 2017 initiatieven ondersteund die inspelen op de demografische veranderingen. Een van de initiatieven betrof Bruisend Hart Hallum, een initiatief met ideeën over concentratie van sportvoorzieningen. Gedurende het proces werd duidelijk dat het draagvlak niet breed werd gedeeld en is uiteindelijk besloten om geen financiële steun te verlenen aan het realiseren van dit initiatief. In de proceskosten is wel bijgedragen.

11. De regio Noordoost Fryslân heeft begin 2017 als proeftuin gefungeerd om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Dit naar aanleiding van het rapport ‘Maak verschil’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. De regio heeft op basis van de proeftuin de ambitie geformuleerd om het Bruto Regionaal Product met € 400 mln. in 2025 te laten stijgen door in te zetten op innovatie en ondernemerschap, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en partnerschap. Om dit te bereiken is een regiodeal met het Rijk, stakeholders en de provincie gesloten en uitgewerkt in een versnellingsagenda voor de komende jaren.

12. In 2017 heeft de provincie het initiatief genomen om beslisinformatie te genereren voor partners in het Onderwijs, n.a.v. de herindeling van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel en de gevolgen voor de opheffingsnomen voor het basisonderwijs. In het eerste kwartaal van 2018 zal eenzelfde exercitie plaatsvinden voor de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vastgesteld Ontwerp PIP ter inzage beschikbaar
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Gerealiseerd
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Uitgerold Uitrol gestart
Inzetten Subsidieregelingen, behorend tot andere programma’s (LEADER, IMF, overige provinciale regeling, zoals Monumentenregeling) Zijn ingezet Zijn ingezet
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Geïntegreerd en één agenda per gebied Geïntegreerd en één agenda per gebied
Doelen 2017 uit Samenwerkingsagenda’s Doelen gehaald Doelen gehaald
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteuning verleend Ondersteuning verleend
Uitzoeken mogelijkheden subsidieregeling budget Demografische Ontwikkelingen Mogelijkheden onderzocht Mogelijkheden onderzocht
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Monitoringsysteem opgezet Monitoring wordt meegenomen in beleidsbrief 2018
Leerkring krimp raadsleden Leerkring gestart Voorbereidingen leerkring getroffen; start in 2018
Ondersteuning project Economische vitaliteit Noordoost-Fryslân Ondersteund Ondersteund
Masterclasses en dreamsessie Georganiseerd Georganiseerd
Krimp en leefbaarheid overig Overige acties 2017 uit Uitvoeringsprogramma Krimp en leefbaarheid Uitgevoerd Uitvoeringsprogramma wordt in combinatie met beleidsbrief Leefberens voorgelegd aan PS in 2018
Programmering bedrijventerreinen Nieuwe regionale bedrijventerreinplannen Vier instemmingsbesluiten 1 instemmingsbesluit gerealiseerd
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 25 65
Waddenbeleid- en uitvoering Collegeadviezen voor Friese bestuurleden waddenfonds o.a. t.b.v. besluitvorming projectsubsidies Adviezen gegeven Adviezen gegeven

Toelichting:

Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners: In 2017 is samen met gemeenten in Noordoost Fryslân afspraken gemaakt over de uitrol van de DOM methodiek in de gemeente Dongeradiel naar de gehele regio Noordoost. Er zijn afspraken gemaakt over de financiering van het proces en wij hebben als provincie het geld hiervoor beschikbaar gesteld. De feitelijke uitrol in Noordoost Fryslân vindt plaats in 2018. De verdere uitrol in de gehele provincie wordt nog verkend.

Monitoring leefbaarheid: Tijdens de behandeling in de Staten van de Startnotitie Leefberens is besloten om de monitoring te koppelen aan de Beleidsbrief Leefbaarheid (zomer 2018 aangeboden aan PS). In de startnotitie Leefberens is een definitie beschreven voor het begrip Leefbaarheid. Na de zomer wordt de uitwerking van deze gekozen variant uitgewerkt in een beleidsbrief. Hierin wordt ook beschreven hoe de monitoring van de leefbaarheid zal plaatsvinden.

Leerkring Krimp raadsleden: In 2017 zijn de voorbereidingen voor de leerkring krimp voor raadsleden gestart. I.v.m. de gemeentelijke verkiezingen wordt de leerkring in 2018 aangeboden.

Krimp en Leefbaarheid overig: Het uitvoeringsprogramma van de beleidsbrief krimp en leefbaarheid zal tegelijkertijd met de Beleidsbrief Leefbaarheid voorgelegd worden aan PS (zomer 2018).

Programmering bedrijventerreinen: Eén instemmingsbesluit is gerealiseerd met betrekking tot de afspraken inzake bedrijventerreinen in de regio Zuidwest. Het proces in de regio’s Noordwest en Zuidoost is in gang gezet en het instemmingsbesluit wordt in het tweede kwartaal 2018 verwacht. De regionale afspraken in de regio Noordoost zijn in concept gereed en het instemmingsbesluit vindt plaats in het eerste kwartaal 2018.

Ruimtelijke kwaliteit: De reden van het grote verschil tussen doelwaarde 2017 en de gerealiseerde adviezen in 2017 heeft de volgende oorzaken:

 • De advisering vanuit ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van hoeveelheid projecten uit de opgaven en externe ontwikkelingen en om die reden lastig in te schatten.
 • In voorgaande jaren werd alleen uitgegaan van de schriftelijk opgestelde adviezen, terwijl het team steeds meer adviseert door mee te draaien in projecten en projectgebonden kwaliteitsteams.
 • Op basis van ervaring is het aantal van 25 adviezen is enigszins laag ingeschat.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 70
 • 1.855
 • 2.190
 • 4.115
 • 77
 • 0
 • 77
 • 4.038
 • 14
 • -1.240
 • 2.812
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 105
 • 1.014
 • 1.810
 • 2.929
 • 0
 • 400
 • 400
 • 2.529
 • -1.410
 • 79
 • 1.197
 • Rekening 2017
 • 56
 • 955
 • 1.740
 • 2.750
 • 12
 • 400
 • 412
 • 2.338
 • -1.340
 • 3
 • 1.001
 • Saldo begroting en rekening
 • 50
 • 59
 • 70
 • 179
 • -12
 • 0
 • -12
 • 191
 • -70
 • 75
 • 196

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 196.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 50.000 hebben betrekking op onderbesteding op het budget WRO zaken inclusief windenergie. Dit is veroorzaakt doordat in het afgelopen jaar minder middelen nodig bleken te zijn, dan gemiddeld.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 59.000 betreffen enerzijds € 75.000 meer kosten dan begroot voor de financiële bijdrage Holwerd aan Zee. Deze zijn veroorzaakt door extra werkzaamheden die bij het bepalen van het bestedingsritme nog niet voorzien waren (het project heeft een scopewijziging gekregen en een nieuwe fasering en uitwerking). Deze overschrijding wordt via de reserve tijdelijke budgetten gedekt uit de begrote middelen voor 2018. Anderzijds is er € 25.000 vrijval bij het MIRT onderzoek Holwerd aan Zee, doordat kosten uit een ander budget konden worden gedekt.

Tevens is er een onderbesteding van € 91.000 bij het onderwerp Omgevingsvisie (voor de toelichting op het resultaat zie onder 9.1). Dit wordt veroorzaakt door de vertraging in het open planproces en omdat de vaststelling van het Koersdocument is verschoven.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Structurele budgetten
 • Aankoop retailgegevens
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Evaluatie bedrijventerreinenbeleid
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Herstructurering bedrijventerreinen
 • MIRT onderzoek Holwerd aan Zee spoor 1
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Plan Venekoten - Centrum
 • Uitvoeringsagenda Streekplan
 • Tijdelijke budgetten
 • Bouw voorzieningen brede school Vlieland
 • Centrum Wolvega
 • Deinum gebiedsontwikkeling
 • Dorpsplein Ingelum
 • Gorredijk Centrum Oost
 • Hart van Kollum inclusief MFA/VO-scholen
 • Herinrichting entree school en sporthal Terschelling
 • Masterplan Burgum deel markt
 • MFA Lemstervaart
 • Oanpakke en opknappe dorpen en stad Franekeradeel
 • Reconstructie omgeving veerdam Vlieland
 • Upgraden basisvoorziening dorpen Littenseradiel
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Tijdelijke budgetten
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 70
 • 70
 • 23
 • 191
 • 25
 • 42
 • 92
 • 89
 • 1.250
 • 143
 • 1.855
 • 130
 • 67
 • 1.160
 • 102
 • 160
 • 140
 • 24
 • 150
 • 108
 • 119
 • 30
 • 2.190
 • 4.115
 • 11
 • 66
 • 77
 • 77
 • 4.038
 • Begroting 2017
 • 105
 • 105
 • 16
 • 364
 • 28
 • 165
 • 25
 • 25
 • 200
 • 191
 • 1.014
 • 1.740
 • 70
 • 1.810
 • 2.929
 • 400
 • 400
 • 400
 • 2.529
 • Besteding 2017
 • 56
 • 56
 • 15
 • 357
 • 104
 • 164
 • 0
 • 24
 • 190
 • 100
 • 955
 • 1.740
 • 1.740
 • 2.750
 • 12
 • 12
 • 400
 • 400
 • 412
 • 2.338
 • Saldo 2017
 • 50
 • 50
 • 1
 • 7
 • -76
 • 1
 • 25
 • 1
 • 10
 • 91
 • 59
 • 70
 • 70
 • 179
 • -12
 • -12
 • -12
 • 191
Print deze pagina