Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

8.2 Erfgoed

Begroting

Wat willen wij bereiken?

Fryslân is de mooiste provincie van het land, dat willen we zo houden. Met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Op grond van het Streekplan Fryslân, dat zal worden opgevolgd door de Omgevingsvisie en de thematische structuurvisie Grutsk op’ e Romte, wil de provincie bereiken dat de Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden worden behouden en versterkt. Hoe we dat gaan doen hebben we vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019.
Met een subsidieregeling en het Cultuurfonds voor monumenten in Fryslân blijven we het restaureren en herbestemmen van monumenten ondersteunen, zodat het ook functioneel gebruikt kan worden en toegankelijk blijft voor een breed publiek. Ook ondersteunen we provinciale monumenteninstellingen. Daarnaast zetten we ons in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot het archeologische erfgoed zoals terpen, waarbij de FAMKE-advieskaart een belangrijk instrument vormt en waarin we samenwerken met de Fryske Akademy en de RuG. Tenslotte zetten we ons in voor cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de provinciale Cultuurhistorische Kaart een belangrijk instrument vormt. Dit doen dit ook via het ruimtelijke spoor, de integrale gebiedsontwikkeling, de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam en het IMF.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
 • Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
 • Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 6.762 
 • 11
 • 6.751
 • Begroting 2016
 • 5.289
 • 8
 • 5.281
 • Begroting 2017
 • 3.997
 • 8
 • 3.989
 • Begroting 2018
 • 3.005
 • 8
 • 2.997
 • Begroting 2019
 • 3.029
 • 8
 • 3.021
 • Begroting 2020
 • 3.008
 • 8
 • 3.000

Toelichting:

De lasten zijn o.a. Decentralisatie-uitkering monumentenzorg en voor een viertal budgetsubsidies. Daarnaast is in de jaren 2016 en 2017 nog € 2,0 miljoen begroot uit de reserve NUON voor de monumentenregeling en het Cultuurfonds voor monumenten Fryslan. Naast de lasten zij er ook baten voor Archeologie en het Archeologisch depot.

Beleidsveld 8.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Terpen
 • Realisatie 2015 Baten
 • 9
 • 1
 • 11
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11
 • 6.751
 • Begr 2016 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 5.281
 • Begr 2017 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 3.989
 • Begr 2018 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 2.997
 • Begr 2019 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 3.021
 • Begr 2020 Baten
 • 7
 • 1
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 3.000

Beleidsveld 8.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St De Fryske Mole
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Terpen
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • FAMKE verdiepingsslag Heerenveen
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Nota Erfgoed
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Monumentenregeling
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 187
 • 0
 • 0
 • 199
 • 89
 • 260
 • 209
 • 184
 • 1
 • 1.128
 • 1.234
 • 0
 • -3
 • 0
 • 1.083
 • 2.314
 • 1.000
 • 1.514
 • 2.514
 • 806
 • 806
 • 6.762
 • Begr 2016 Lasten
 • 155
 • 21
 • 601
 • 351
 • 240
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 230
 • 562
 • 4
 • 66
 • 150
 • 1.011
 • 500
 • 900
 • 1.400
 • 848
 • 848
 • 5.289
 • Begr 2017 Lasten
 • 155
 • 21
 • 901
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 0
 • 562
 • 0
 • 0
 • 0
 • 562
 • 500
 • 500
 • 1.000
 • 404
 • 404
 • 3.997
 • Begr 2018 Lasten
 • 155
 • 21
 • 901
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 411
 • 411
 • 3.005
 • Begr 2019 Lasten
 • 155
 • 21
 • 901
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.031
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 563
 • 0
 • 0
 • 0
 • 435
 • 435
 • 3.029
 • Begr 2020 Lasten
 • 155
 • 21
 • 1.464
 • 201
 • 90
 • 263
 • 212
 • 187
 • 1
 • 2.593
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 415
 • 415
 • 3.008

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
2 Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
3 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

De periode voor de uitvoering van de restauratie en herbestemming van het monumentale stadhuis Bolsward gaat hoogstwaarschijnlijk verlengd worden. Het project is duurder geworden en de gemeente SWF zoekt nog naar extra middelen. Bij de tweede bestuursrapportage is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de aanpassing van de jaarschijven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
2 Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
3 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

1. De periode voor de uitvoering van de restauratie en herbestemming van het monumentale stadhuis Bolsward wordt verlengd omdat de gemeente meer tijd nodig heeft voor de planvorming en vanwege extra restauratiekosten. De verwachting is dat in 2018 de subsidiebeschikking kan worden verleend, waarna de uitvoering kan beginnen. De subsidiebeschikking 2017 voor het Cultuurfonds voor monumenten uit de gelijknamige reserve wordt uitgesteld naar volgend jaar omdat het overleg met het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en de gemeenten over de verbreding naar herbestemming en verduurzaming voor de onderwerpen kwaliteitsborging en de inschakeling van gemeenten, meer tijd heeft gevraagd dan gepland. Hierdoor zijn voor deze verbreding nog geen leningen verstrekt en is de stand van het fonds voor dit jaar voldoende hoog. Beide budgetten betreffen reserevebudgetten. Hiervoor is een begrotingswijziging gemaakt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Toelichting:

Terpenproject.
In het kader van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen (programma 5) is in 2016 ten behoeve van het Terpenproject 1 terp aangekocht en in bescherming genomen. Betreffende terp zal in 2017 worden overgedragen aan het Terpenproject (programma 8). Vanwege de hoge druk op agrarische grond wordt de doelwaarde van 2 terpen niet behaald.

Print deze pagina