Programma 7: Sociaal beleid en zorg

7.1 Sociaal beleid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij vinden een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid is van welzijn- en zorgvoorzieningen van groot belang.
Sinds 2016 is er een Kansenfonds. Met het Kansenfonds gaan we op provinciale schaal kansen scheppen voor burgers die buiten de gemeenschap dreigen te vallen. Het kansenfonds heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm toch zijn optimaal deel te laten nemen aan de Friese samenleving door het versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur. Thema’s voor het Kansenfonds kunnen zijn armoede en de daaraan gerelateerde onderwijs- en arbeidsmarktkansen, sociaal isolement, leefbaarheid, sociale duurzaamheid in wijken en dorpen en sociaal ondernemerschap. Het Kansenfonds is vorig jaar van start gegaan.
Met ingang van 2017 verstrekken wij geen boekjaarsubsidie meer aan de maatschappelijke organisaties in het sociale domein. Op basis van een door ons goedgekeurd  plan van aanpak kunnen deze organisaties nog eenmaal een laatste bijdrage toegekend krijgen ter hoogte van maximaal 150% van de bijdrage 2016, overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 23 maart 2016. In bovengenoemd plan van aanpak moeten de organisaties aangeven hoe deze laatste bijdrage ingezet zal worden om diezelfde organisaties toekomstbestendig te maken.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Voor het Kansenfonds wordt 2017 het eerste volledige jaar. Wij gaan met het Fonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
 • Wij gaan de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân versterken met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
 • Wij gaan in 2017 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwole en Oosterwolde/Haulerwijk, om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden. Wij willen het effect daarvan laten monitoren door Partoer. Dit beleid sluit aan op het jaarplan van Streekwurk.
 • We streven naar meer zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen. Zorgvoorzieningen zijn immers belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een regio. Met het oog op een goede spreiding van zorgvoorzieningen, is een goede samenwerking en afstemming nodig tussen alle betrokken partijen. We gaan daarom in samenspraak met het Rijk en de zorgverzekeraars een spreidingsplan opstellen voor zorgvoorzieningen in Fryslân.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Goede spreiding zorgvoorzieningen Spreidingsplan zorgvoorzieningen in Fryslân Gerealiseerd
Maatschappelijke organisaties Beëindiging boekjaarsubsidierelaties Gerealiseerd
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 5.061 
 • 9
 • 5.052
 • Begroting 2016
 • 6.649
 • 0
 • 6.649
 • Begroting 2017
 • 6.209
 • 0
 • 6.209
 • Begroting 2018
 • 3.530
 • 0
 • 3.530
 • Begroting 2019
 • 3.314
 • 0
 • 3.314
 • Begroting 2020
 • 1.765
 • 0
 • 1.765

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 6,6 miljoen in 2016 naar € 3,5 miljoen in 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door de afloop van de subsidies aan de maatschappelijke organisaties en de daling van de middelen voor de transitie van sociaal beleid en zorg. De begrote lasten dalen daarna verder naar € 1,8 miljoen in 2020. Deze daling komt door de eindigheid van de budgetten die vanuit het coalitieakkoord voor dit onderwerp beschikbaar zijn gesteld.

Beleidsveld 7.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Fries Jeugdparlement
 • Mutaties onvoorzien
 • Realisatie 2015 Baten
 • 2
 • 7
 • 9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9
 • 5.052
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.649
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.209
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.530
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.314
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.765

Beleidsveld 7.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Centrum Tumba
 • COC Friesland
 • Fries Jeugdparlement
 • Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Humanitas district Noord
 • Mutaties onvoorzien
 • Protestants Dienstencentrum
 • Solidair Friesland
 • St Friese Ouderenbonden
 • St Hoor Friesland
 • St Partoer telefonische dienstverlening
 • VG-Belangen Platform Fryslan
 • Zorgbelang Fryslan
 • Fonds tekorten decentrale zorgtaken 4 miljoen jeugdzorg
 • Kansenfonds
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Pilot transities Friese Meren
 • Sociaal Beleid
 • Sociaal Investerings Fonds SIF Tender 2011
 • Sociaal Investeringsfonds (SIF) projectengeld
 • Vrijwilligeracademie
 • Zorgvoorzieningen
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 114
 • 52
 • 4
 • 183
 • 2.675
 • 4
 • -16
 • 9
 • 5
 • 12
 • 158
 • 175
 • 7
 • 323
 • 3.703
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53
 • 414
 • -37
 • -22
 • 0
 • 0
 • 407
 • 0
 • 0
 • 952
 • 952
 • 5.061
 • Begr 2016 Lasten
 • 115
 • 52
 • 0
 • 185
 • 1.494
 • 5
 • 0
 • 9
 • 5
 • 26
 • 160
 • 0
 • 7
 • 327
 • 2.385
 • 2.390
 • 10
 • 175
 • 0
 • 762
 • 26
 • 52
 • 113
 • 0
 • 3.527
 • 0
 • 0
 • 737
 • 737
 • 6.649
 • Begr 2017 Lasten
 • 173
 • 79
 • 0
 • 278
 • 1.494
 • 7
 • 0
 • 14
 • 8
 • 39
 • 240
 • 0
 • 10
 • 490
 • 2.830
 • 60
 • 1.290
 • 20
 • 0
 • 1.311
 • 0
 • 0
 • 38
 • 242
 • 2.960
 • 155
 • 155
 • 264
 • 264
 • 6.209
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 0
 • 1.150
 • 20
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 242
 • 1.612
 • 155
 • 155
 • 269
 • 269
 • 3.530
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 0
 • 1.150
 • 20
 • 0
 • 53
 • 0
 • 0
 • 0
 • 158
 • 1.380
 • 155
 • 155
 • 285
 • 285
 • 3.314
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 271
 • 271
 • 1.765

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
3 In 2017 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk, om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden. Wij willen het effect daarvan laten monitoren door Partoer. Dit beleid sluit aan op het jaarplan van Streekwurk.
4 Streven naar meer zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen. Wij gaan in samenspraak met het Rijk en de zorgverzekeraars een spreidingsplan opstellen voor zorgvoorzieningen in Fryslân.
5 Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie.

Toelichting:

4) In april 2017 is de inventarisatie spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen afgerond. In dit kader wordt voorgesteld om een deel van het budget in te zetten voor een project rondom het promoten van de aantrekkelijke kant van Fryslân voor huisartsen. Aangezien de uitwerking hiervan in de loop van 2017 vertaald wordt in een project, is het aannemelijk dat het kasritme hiervoor aangepast moet worden. Daarom wordt verzocht een deel van het begrote bedrag in 2017 over te hevelen naar 2018 en 2019.

5) Met de middelen uit het budget Transitiemiddelen Sociaal Beleid en Zorg wordt ook programmalijn 3, procesinnovatie in de zorg, van het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie uitgevoerd. Voor enkele voorgenomen projecten Zorgeconomie waar dit jaar beschikkingen voor afgegeven gaan worden is een ander bestedingsritme gewenst. Daarom wordt verzocht de begrote bedragen in 2017, 2018 en 2019 aan te passen aan de beschikkingen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Goede spreiding zorgvoorzieningen Spreidingsplan zorgvoorzieningen in Fryslân Gerealiseerd
Maatschappelijke organisaties Beëindiging boekjaarsubsidierelaties Gerealiseerd
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
3 In 2017 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk, om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden. Wij willen het effect daarvan laten monitoren door Partoer. Dit beleid sluit aan op het jaarplan van Streekwurk
4 Streven naar meer zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen. Wij gaan in samenspraak met het Rijk en de zorgverzekeraars een spreidingsplan opstellen voor zorgvoorzieningen in Fryslân.
5 Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie.

Toelichting:

1. Kansenfonds.
Het aantal aanvragen voor structurele goede projecten die op Friese schaal inzetbaar zijn, valt tegen. Veel aanvragen hebben betrekking op bestaande activiteiten en leveren geen essentiële bijdrage aan het verbeteren van de participatiemogelijkheden van kansarmen. Uitgangspunt hierbij is dat de projecten aanvullend moet zijn aan gemeentelijk beleid. Om meer passende projecten te generen heeft de advies- en begeleidingscommissie Kansenfonds een werkconferentie georganiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Goede spreiding zorgvoorzieningen Spreidingsplan zorgvoorzieningen in Fryslân Gerealiseerd
Maatschappelijke organisaties Beëindiging boekjaarsubsidierelaties Gerealiseerd
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5

Toelichting:

Spreiding Zorgvoorzieningen.
In het Coalitieakkoord was sprake van het opstellen van een spreidingsplan. In het Uitvoeringsprogramma is dit genuanceerd in ‘samen met partners in het zorgdomein (gemeenten, instellingen en maatschappelijke organisaties) te inventariseren welke acties al zijn ingezet voor een goede spreiding en hiermee bereikbaarheid van de zorg’. Dit heeft geleid tot het opstellen van een inventarisatie (d.d. 11 april 2017). Daarnaast is een startnotitie opgesteld (d.d. 6 juni 2017)

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij vinden een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid is van welzijn- en zorgvoorzieningen van groot belang.
Sinds 2016 is er een Kansenfonds. Met het Kansenfonds gaan we op provinciale schaal kansen scheppen voor burgers die buiten de gemeenschap dreigen te vallen. Het kansenfonds heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm toch zijn optimaal deel te laten nemen aan de Friese samenleving door het versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur. Thema’s voor het Kansenfonds kunnen zijn armoede en de daaraan gerelateerde onderwijs- en arbeidsmarktkansen, sociaal isolement, leefbaarheid, sociale duurzaamheid in wijken en dorpen en sociaal ondernemerschap. Het Kansenfonds is vorig jaar van start gegaan.
Met ingang van 2017 verstrekken wij geen boekjaarsubsidie meer aan de maatschappelijke organisaties in het sociale domein. Op basis van een door ons goedgekeurd  plan van aanpak kunnen deze organisaties nog eenmaal een laatste bijdrage toegekend krijgen ter hoogte van maximaal 150% van de bijdrage 2016, overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 23 maart 2016. In bovengenoemd plan van aanpak moeten de organisaties aangeven hoe deze laatste bijdrage ingezet zal worden om diezelfde organisaties toekomstbestendig te maken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
7.1 Sociaal beleid

Toelichting:

In 2017 hebben veel resultaten in het kader van het sociaal beleid kunnen realiseren. Er is ingezet op de onderwerpen: Kansenfonds, versterken sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân, aandachtsgebieden, spreiding zorgvoorzieningen en Zorgeconomie. De beschikbare middelen zijn grotendeels volgens planning besteed. Met ingang van 2017 is er geen boekjaarsubsidie meer verstrekt aan maatschappelijke organisaties in het sociale domein.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
3 In 2017 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk, om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden. Wij willen het effect daarvan laten monitoren door Partoer. Dit beleid sluit aan op het jaarplan van Streekwurk.
4 Streven naar meer zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen. Wij gaan in samenspraak met het Rijk en de zorgverzekeraars een spreidingsplan opstellen voor zorgvoorzieningen in Fryslân.
5 Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie.

Toelichting:

1. Kansenfonds.
Met het doel meer passende projecten te generen voor structurele goede projecten die op Friese schaal inzetbaar zijn en die leiden tot verbetering van de participatiemogelijkheden van kansarmen, heeft de  advies- en begeleidingscommissie Kansenfonds in september een werkconferentie georganiseerd, waarvoor veel belangstelling was. Er is in 2017 ca. € 500.000 subsidie toegekend aan een zevental structuur versterkende sociale projecten.

2. Fries Sociaal Planbureau: Het FSP heeft in februari de Staat van de (Friese) Ouderen gepresenteerd tijdens een zeer goed bezochte kennisbijeenkomst in de NHL Hogeschool. In de tweede helft van 2017 is, twee jaar nadat het FSP is opgericht, een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gedaan bij stakeholders en overige gebruikers van het FSP. Het KTO wordt begin 2018 gepubliceerd. Het FSP is nauw betrokken bij het opzetten van data exchange in de vorm van Datalab.

3. Aandachtsgebieden: In december 2017 hebben de leden van PS een werkbezoek gebracht aan Oost- en Weststellingwerf waarbij ze kennis hebben kunnen nemen van de gemeentelijke plannen en de participatie van inwoners. De monitoring die voorheen door Partoer werd uitgevoerd, is opnieuw aanbesteed en voor de komende drie jaar gegund aan Domenie Doelgericht Onderzoek. Nieuwe ontwikkeling is dat de samenwerking tussen beide gemeenten in de vorm van kennisuitwisseling is geïntensiveerd.

4. Spreiding zorgvoorzieningen: In 2017 is de inventarisatie spreiding en bereikbaarheid vastgesteld net als de startnotitie spreiding en bereikbaarheid. Dit betekent dat resultaat 19 uit onze Uitvoeringsagenda (we hebben meer zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen) nu een onderdeel wordt van resultaat 1 uit onze Uitvoeringsagenda (bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten). In 2017 was een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor een merkcampagne huisartsen. Dit bedrag is vrijgevallen omdat de merkcampagne in 2018 wordt uitgevoerd. Reden is dat het langer heeft gekost welke organisatie en op welke manier de campagne moest worden uitgevoerd. Dat heeft gevolgen gehad voor de uitvoering, namelijk geen subsidie maar opdrachtverlening. Dit betekent dat er een ander financieel arrangement in werking trad. Wat geleid heeft tot vrijval.

5. Zorgeconomie: Dit betreft pijler 3: procesinnovatie. In 2017 zijn er 2 projecten gesubsidieerd: ‘sociale robots’ en ‘dansen op recept’. Beide zijn gericht op nieuwe samenwerkingsvormen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Goede spreiding zorgvoorzieningen Spreidingsplan zorgvoorzieningen in Fryslân Gerealiseerd Anders opgepakt
Maatschappelijke organisaties Beëindiging boekjaarsubsidierelaties Gerealiseerd Gerealiseerd
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5 7

Toelichting:

Goede spreiding Zorgvoorzieningen: In het Coalitieakkoord was sprake van het opstellen van een spreidingsplan. In het Uitvoeringsprogramma is dit genuanceerd in ‘samen met partners in het zorgdomein (gemeenten, instellingen en maatschappelijke organisaties) te inventariseren welke acties al zijn ingezet voor een goede spreiding en hiermee bereikbaarheid van de zorg’. Dit heeft geleid tot het opstellen van een inventarisatie (d.d. 11 april 2017). Daarnaast is een startnotitie opgesteld (d.d. 6 juni 2017)

Sociale interventies: In 2017 konden er al zeven projecten gehonoreerd worden. De derde tender van het Kansenfonds is in november/december opengesteld en heeft nog een zestal waardevolle projecten opgeleverd die in 2018 worden beschikt en uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.371
 • 3.021
 • 0
 • 5.393
 • 0
 • 0
 • 5.393
 • 0
 • -2.490
 • 2.902
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 2.830
 • 1.652
 • 155
 • 4.636
 • 0
 • 0
 • 4.636
 • 0
 • -452
 • 4.184
 • Rekening 2017
 • 2.802
 • 1.270
 • 186
 • 4.258
 • 39
 • 39
 • 4.219
 • -31
 • -176
 • 4.012
 • Saldo begroting en rekening
 • 28
 • 382
 • -31
 • 379
 • -39
 • -39
 • 418
 • 31
 • -277
 • 172

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 172.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 28.000 betreffen vooral de lagere subsidievaststellingen 2015 en 2016 van de Stichting Friese Ouderenbonden.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 382.000 betreffen voor € 277.000 verplichtingen die in latere jaren tot uitbesteding komen. Daarnaast is er € 100.000 vrijgevallen voor zorgvoorzieningen, dit is toegelicht bij resultaat 4 van dit beleidsveld.

Reserves
Dit betreft de reserve Gebiedsbudget m.b.t. de aandachtsgebieden.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Centrum Tumba
 • COC Friesland
 • Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Humanitas district Noord
 • Mutaties onvoorzien
 • Protestants Dienstencentrum
 • Solidair Friesland
 • St Friese Ouderenbonden
 • St Hoor Friesland
 • VG-Belangen Platform Fryslan
 • Zorgbelang Fryslan
 • Structurele budgetten
 • Fonds tekorten decentrale zorgtaken 4 miljoen jeugdzorg
 • Kansenfonds
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Pilot transities Friese Meren
 • Sociaal Beleid
 • Sociaal Investerings Fonds SIF Tender 2011
 • Sociaal Investeringsfonds (SIF) projectengeld
 • Vrijwilligeracademie
 • Zorgvoorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Sociaal Investeringsfonds (SIF) projectengeld
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 115
 • 52
 • 185
 • 1.494
 • 5
 • -9
 • 9
 • 5
 • 23
 • 160
 • 7
 • 327
 • 2.371
 • 2.114
 • 1
 • 123
 • 734
 • 26
 • -11
 • 35
 • 3.021
 • 5.393
 • 5.393
 • Begroting 2017
 • 173
 • 79
 • 278
 • 1.494
 • 7
 • 14
 • 8
 • 39
 • 240
 • 10
 • 490
 • 2.830
 • 120
 • 588
 • 52
 • 692
 • 100
 • 100
 • 1.652
 • 155
 • 155
 • 4.636
 • 4.636
 • Besteding 2017
 • 173
 • 79
 • 278
 • 1.494
 • 7
 • 14
 • 8
 • 11
 • 240
 • 10
 • 491
 • 2.802
 • 120
 • 675
 • 28
 • 353
 • 95
 • 1.270
 • 186
 • 186
 • 4.258
 • 39
 • 39
 • 39
 • 4.219
 • Saldo 2017
 • 0
 • 0
 • 29
 • 0
 • -1
 • 28
 • -87
 • 25
 • 339
 • 5
 • 100
 • 382
 • -31
 • -31
 • 379
 • -39
 • -39
 • -39
 • 418
Print deze pagina