Programma 4: Milieu

4.6 Uitvoering, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat de Friese bedrijven en burgers voldoen aan alle wettelijke milieunormen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

De taken die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en faunawet. Over de taken worden afgespraken gemaakt tussen provincie en FUMO.

Specifiek kan hierbij worden genoemd het luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen.
Gewenst resultaat is herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit. Looptijd is tot eind 2017, de uitvoering is gefaseerd. Formeel opdrachtgever is  gemeente Harlingen, de provincie financiert het onderzoek en de FUMO levert projectondersteuning. De omgeving is in de vorm van een adviserende begeleidingsgroep intensief betrokken bij het project.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid > 95%
Toezicht en Handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag > 80%
Specialistisch advies Tijdigheid > 95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met om-wonenden en media Gerealiseerd
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 7.058
 • 324
 • 6.734
 • Begroting 2016
 • 7.628
 • 419
 • 7.209
 • Begroting 2017
 • 6.752
 • 302
 • 6.449
 • Begroting 2018
 • 6.485
 • 302
 • 6.183
 • Begroting 2019
 • 6.483
 • 302
 • 6.181
 • Begroting 2020
 • 6.345
 • 302
 • 6.043

Toelichting:

De lasten hebben met name betrekking op de provinciale bijdrage uitvoering taken FUMO. De baten hebben betrekking op de legesinkomsten WABO.

Onderstaande kosten van het luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen betreffen onderzoekskosten en projectkosten voor begeleidingsgroep, deskundigen en ondersteuning en zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 4.6 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Beschikkingen conform tijdigheid wettelijke eisen
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • Wet uitvoering WABO
 • Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
 • Implementatie Wabo
 • Realisatie 2015 Baten
 • 52
 • 0
 • 34
 • 196
 • 282
 • 0
 • 42
 • 42
 • 0
 • 324
 • 6.734
 • Begr 2016 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 117
 • 0
 • 117
 • 0
 • 419
 • 7.209
 • Begr 2017 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.449
 • Begr 2018 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.183
 • Begr 2019 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.181
 • Begr 2020 Baten
 • 100
 • 4
 • 18
 • 181
 • 302
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 302
 • 6.043

Beleidsveld 4.6 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Beschikkingen conform tijdigheid wettelijke eisen
 • Bijdrage uitvoering BRZO taken FUMO
 • Bijdrage uitvoering taken FUMO
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • Wet uitvoering WABO
 • Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
 • Implementatie Wabo
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 40
 • 0
 • 6.050
 • 2
 • 182
 • 407
 • 6.681
 • 150
 • 29
 • 135
 • 314
 • 64
 • 64
 • 7.058
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 346
 • 6.108
 • 4
 • 170
 • 331
 • 6.958
 • 50
 • 130
 • 490
 • 670
 • 0
 • 0
 • 7.628
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.978
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.532
 • 0
 • 0
 • 220
 • 220
 • 0
 • 0
 • 6.752
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.931
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.485
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.485
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.929
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.483
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.483
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 350
 • 5.791
 • 4
 • 170
 • 31
 • 6.345
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.345

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Vervolg luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 170
 • 170
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Fumo voert de taken binnen dit beleidsveld uit. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Over de taken worden afspraken gemaakt tussen provincie en Fumo.
2 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen. Herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit (looptijd tot eind 2017, uitvoering is gefaseerd).

Toelichting:

Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

1) De uitvoering van deze taken door de Fumo is in de afgelopen jaren achtergebleven bij de planning. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0), waardoor ook in 2017 de op basis van hun Bedrijfsplan 2012 geprognotiseerde resultaten mogen worden verwacht. Of en, zo ja, welke financiële consequenties voor de provincie de doorontwikkeling van de Fumo met zich mee zullen brengen kan nu nog niet worden ingeschat.

Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen

2) Het luchtkwaliteitsonderzoek (LKO) in (de omgeving van) de gemeente Harlingen, looptijd tot november 2017, is gaande.
Meetstation Wijnaldum maakt onderdeel uit van het LKO en kan mogelijk inzicht geven in effecten bij verschillende windrichtingen, waaronder bij wind uit de richting van de REC richting Wijnaldum. Evaluatie van de eerste drie meetmaanden laat zien dat de hiervoor genoemde windrichting door de weersomstandigheden in de afgelopen drie maanden circa 3 maal zo weinig is voorgekomen als verwacht. Om toch tot een representatief beeld te komen is inmiddels op advies van de Begeleidingsgroep door de gemeente Harlingen en de provincie ingestemd met verlenging van de meetperiode met nog eens drie maanden. Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat het hierbij niet gaat om een zogenoemde ‘achtergrondmeting’. Door al in te stemmen is voorkomen dat er een ongewenste onderbreking van de meetperiode zou plaatsvinden. Met de verlenging is een extra bedrag van € 40.000 gemoeid. Deze was niet voorzien in de oorspronkelijke raming van het LKO. Om in het bedrag te voorzien is een begrotingswijziging bijgevoegd.

De continue dioxinemetingen zijn met een jaar verlengd tot augustus 2017. Voorgesteld wordt het tijdelijk budget Luchtkwaliteitsonderzoek met € 55.000,- in 2017 op te hogen ten laste van het begrotingssaldo ten bate van de dioxine metingen.

Het LKO heeft een langere looptijd dan oorspronkelijk was voorzien. De aanbestedingsprocedure is daarbij een belangrijke reden. Dat betekent dat de kosten van de Begeleidingsgroep ook hoger zullen uitvallen dan voorzien. Ook het onderzoek naar de emissie van HCl (zoutzuur) valt duurder uit dan was ingeschat. Of de extra kosten binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen zal in de komende periode blijken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid >95%
Toezicht en handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag > 80%
Specialistisch advies Tijdigheid >95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met omwonenden en media Gerealiseerd

Toelichting:

Overige informatie
Extra gedegen (milieu) onderzoek
De behoefte aan extra inspanningen is er altijd geweest, ook voor de komst van de FUMO, en kan van jaar tot jaar verschillen in (financiële) omvang en aantal. Voor het verrichten van extra inspanningen is geen budget beschikbaar. Dit leidt jaarlijks tot overschrijdingen. Daarom wordt via begrotingswijziging gevraagd een bedrag van € 200.000,- voor 2017 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo.

Legesinkomsten versus uitgaven en kosten media
Bij eerdere bestuursrapportages is opgemerkt dat de legesinkomsten minder worden, maar dat de uitgaven toenemen. Ook de begrote en werkelijke kosten voor de media (onder andere advertentiekosten) zijn in onbalans. Eerder is toegezegd dat wij voor beide aspecten met een analyse over meerdere jaren zullen uitvoeren en met voorstellen zullen komen om de inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen. Dit zal voor september 2017 worden uitgevoerd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De Fumo voert de taken binnen dit beleidsveld uit. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Over de taken worden afspraken gemaakt tussen provincie en Fumo.
2 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen. Herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit (looptijd tot eind 2017, uitvoering is gefaseerd).

Toelichting:

De uitvoering van de vergunningverlening loopt op schema. De uitvoering van de toezichtstaken blijven achter op de planning. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0). Verder zijn onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, een behoorlijk aantal bestuursgevoelige bedrijven. Deze bestuursgevoelige bedrijven kosten een aanzienlijke hoeveelheid uren, welke ten koste gaan van het reguliere werk. Bovendien vindt er een takendiscussie plaats tussen de provincie en de Fumo en tenslotte wordt er nog gesproken over de veranderingen in het kader van de inwerkingtreding van het besluit VTH op 1 juli 2017. De genoemde beleidsvelden maken daar deel van uit. Deze discussies zijn nog niet afgerond. Welke financiële consequenties voor de provincie de doorontwikkeling van de Fumo met zich mee zullen brengen is nu nog niet duidelijk. Er is door de FUMO een prognose van € 277.000 tekort over 2017 afgegeven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid > 95%
Toezicht en handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90%
Verbeteren naleefgedrag >80%
Specialistisch advies Tijdigheid >95%
Luchtkwaliteitsonderzoek Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd
Communicatie over de uitkomsten met omwonenden en media Gerealiseerd

Toelichting:

De kosten van het Luchtkwaliteitsonderzoek (LKO) Harlingen, dat in 2015 is gestart, liggen hoger dan is begroot. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, zoals: er is veel later met het LKO begonnen (langdurig traject aanbesteding), het onderzoek is uitgebreid met de parameters zoutzuur en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en de continue dioxinemetingen zijn inmiddels tweemaal met een jaar verlengd (nu tot en met mei 2018).
Doordat het onderzoek langer doorloopt dan voorzien en er nadien meerdere (deel)onderzoeken aan zijn verbonden nemen ook de kosten van de Begeleidingsgroep Harlingen fors toe. Naar inschatting bedraagt het tekort circa € 150.000.
Daarentegen zal het budget voor de uitvoering van BRZO-taken dit jaar niet volledig worden besteed. Naar aanleiding van het NRK-rapport ‘Provinciale grip op Friese bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving’ en moties en toezeggingen in Provinciale Staten wordt de uitvoering van VTH-taken bij de BRZO-bedrijven op een hoger niveau gebracht.
Om dit te bereiken wordt het project Samenwerking, Uniformiteit en Kwaliteit (SUK) door de drie noordelijke provincies uitgevoerd. Eind 2017 zal dit project worden afgerond en naar verwachting zullen de kosten daardoor voor de uitvoering van de VTH-taken bij de BRZO-bedrijven vanaf 2018 toenemen. Onderdeel van het project SUK is het ontwikkelen van een zogenaamde Noordelijke Maat voor de BRZO-activiteiten.
Deze Maat is enerzijds bedoeld om te komen tot uniformering in de drie provincies en anderzijds om de kwaliteit te verbeteren. Het laatste zal gepaard gaan met verhoging van de kentallen (uren per activiteit en frequentie van toezicht controles en actualisatie vergunningen). Eind 2017 worden hier bestuurlijke keuzes over gemaakt.
De te verwachten kosten op het budget LKO worden opgevangen met onderbesteding op het budget BRZO 2017.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat de Friese bedrijven en burgers voldoen aan alle wettelijke milieunormen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toelichting:

De uitvoering van de vergunningverlening loopt op schema. De uitvoering van de toezichtsta-ken blijven achter op de planning. Onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, zijn een behoorlijk aantal bestuur gevoelige bedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid uren kosten, welke ten koste gaan van het reguliere werk. Er is door de FUMO een prognose van € 277.000 totaal tekort over 2017 afgegeven. De jaarrekening van de FUMO is nog niet ontvangen, dus de financiële gevolgen voor de provincie zijn nog niet duidelijk.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De Fumo voert de taken binnen dit beleidsveld uit. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Over de taken worden afspraken gemaakt tussen provincie en Fumo.
2 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen. Herstel van vertrouwen bij de omgeving van de REC over de luchtkwaliteit (looptijd tot eind 2017, uitvoering is gefaseerd).

Toelichting:

De uitvoering van de vergunningverlening loopt op schema. De uitvoering van de toezichtstaken blijven achter op de planning. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0). Verder zijn onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, een behoorlijk aantal bestuursgevoelige bedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid uren kosten, welke ten koste gaan van het reguliere werk. Bovendien vindt er een takendiscussie plaats tussen de provincie en de Fumo en tenslotte wordt er nog gesproken over de veranderingen in het kader van de inwerkingtreding van het besluit VTH op 1 juli 2017. De genoemde beleidsvelden maken daar deel van uit. Deze discussies zijn nog niet afgerond. Welke financiële consequenties voor de provincie de doorontwikkeling van de Fumo met zich mee zullen brengen is nu nog niet duidelijk. Er was door de FUMO een prognose van totaal ca. € 277.000 tekort over 2017 afgegeven.

De kosten van het Luchtkwaliteitsonderzoek (LKO) Harlingen, dat in 2015 is gestart, liggen hoger dan is begroot. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Zo is er door een langdurig aanbestedingstraject veel later met het LKO begonnen. Ook is het onderzoek uitgebreid met de parameters zoutzuur en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en de continue dioxinemetingen zijn inmiddels tweemaal met een jaar verlengd.

Doordat het onderzoek langer doorloopt dan voorzien en er nadien meerdere (deel)onderzoeken aan zijn verbonden, nemen ook de kosten van de Begeleidingsgroep Harlingen fors toe. Het tekort bedraagt € 187.000. De kosten op het budget LKO worden, conform tweede Berap, opgevangen met onderbesteding op het budget BRZO 2017.

Het budget voor de uitvoering van (Wabo)-taken bij Brzo bedrijven wordt dit jaar niet volledig besteed. Naar aanleiding van het NRK-rapport ‘Provinciale grip op Friese bedrijven met grote risico’s voor hun omgeving’ en moties en toezeggingen in Provinciale Staten wordt de uitvoering van VTH-taken bij de BRZO-bedrijven op een hoger niveau gebracht. Om dit te bereiken wordt het project Samenwerking, Uniformiteit en Kwaliteit (SUK) door de drie noordelijke provincies uitgevoerd en het ontwikkelen van een zogenaamde Noordelijke Maat voor de BRZO-activiteiten. Vanaf 1 juli 2017 worden de Wabo taken voor Brzo+ bedrijven onder verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst Groningen uitgevoerd, volgens Besluit VTH (Bor). De kosten hiervoor maken onderdeel uit van de bijdrage FUMO.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid > 95% > 95%
Toezicht en handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden > 90% 100%
Verbeteren naleefgedrag >80% >80%
Specialistisch advies Tijdigheid >95% >95%
Luchtkwaliteitsonderzoe Uitvoering van het onderzoek Gerealiseerd (Deel)onderzoeken uitgevoerd en verlengd t/m mei 2018
Draagvlak omgeving door advisering door begeleidingsgroep Gerealiseerd Gerealiseerd

Toelichting:

Zie voor realisatie van doelwaarden voor toezicht en handhaving hierboven

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 6.738
 • 809
 • 7.547
 • 256
 • 227
 • 483
 • 7.064
 • -182
 • 6.882
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 6.748
 • 219
 • 6.966
 • 285
 • 0
 • 285
 • 6.682
 • 97
 • 6.778
 • Rekening 2017
 • 6.693
 • 405
 • 7.098
 • 284
 • 0
 • 284
 • 6.814
 • 67
 • 6.881
 • Saldo begroting en rekening
 • 55
 • -187
 • -132
 • 1
 • 0
 • 1
 • -133
 • 30
 • -103

Toelichting:

Het resultaat voor beleidsveld 4.6 is een per saldo overschrijding van € 103.000,-.

Structurele budgetten:
Bij de baten zijn de legesinkomsten ontgrondingen € 73.000 lager, omdat er minder vergunningen zijn verleend aan zandwinputten (relatief veel legesinkomsten) en de toename van procedures waarvoor geen leges geheven kan worden.
In 2017 zijn voor € 79.000 dwangsommen opgelegd, deze waren niet in de begroting opgenomen.

Tijdelijke budgetten:
Zoals in toelichting op de resultaten omschreven zorgen de uitvoeriger uitgevallen onderzoeken Luchtkwaliteit Harlingen voor een overschrijding van € 187.000,-. Dit onderwerp zal in de 1ste Berap 2018 aan de orde komen.

Mutatie tijdelijke budgetten:
Deels komt de overschrijding ten laste van het in 2018 beschikbare budget Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Beschikkingen conform tijdigheid wettelijke eisen
 • Bijdrage uitvoering BRZO taken FUMO
 • Bijdrage uitvoering taken FUMO
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • Wet uitvoering WABO
 • Structurele budgetten
 • Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
 • Implementatie Wabo
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Beschikkingen conform tijdigheid wettelijke eisen
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen)
 • Wet uitvoering WABO
 • Structurele budgetten
 • Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
 • Implementatie Wabo
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 109
 • 5.935
 • 5
 • 184
 • 505
 • 6.738
 • 179
 • 73
 • 557
 • 809
 • 7.547
 • 166
 • 35
 • 55
 • 256
 • 236
 • -9
 • 227
 • 483
 • 7.064
 • Begroting 2017
 • 300
 • 6.213
 • 4
 • 231
 • 6.748
 • 219
 • 219
 • 6.966
 • 100
 • 4
 • 181
 • 285
 • 285
 • 6.682
 • Besteding 2017
 • 93
 • 6.144
 • 9
 • 447
 • 6.693
 • 405
 • 405
 • 7.098
 • 105
 • 178
 • 284
 • 284
 • 6.814
 • Saldo 2017
 • 207
 • 69
 • -5
 • -216
 • 55
 • -187
 • -187
 • -132
 • -6
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • -133
Print deze pagina