Programma 4: Milieu

4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat alle Friese bedrijven en burgers voldoen aan de wettelijke milieunormen, dat hierop wordt toegezien en dat partijen onderling samenwerken en de kwaliteit in acht nemen.                

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen FUMO en bevoegd gezag.
 • De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Kwaliteit toezicht en Handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 997 
 • 36
 • 962
 • Begroting 2016
 • 932
 • 0
 • 932
 • Begroting 2017
 • 264
 • 0
 • 264
 • Begroting 2018
 • 269
 • 0
 • 269
 • Begroting 2019
 • 285
 • 0
 • 285
 • Begroting 2020
 • 271
 • 0
 • 271

Toelichting:

De activiteiten binnen dit beleidsveld worden gedekt uit het structurele milieubudget. Dit structurele mileubudget is in z’n geheel opgenomen in beleidsveld 4.1. Bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht inde paragraaf bedrijfvoeringkosten.

Beleidsveld 4.5 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 36
 • 36
 • 0
 • 36
 • 962
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 932
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 264
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 269
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 285
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 271

Beleidsveld 4.5 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Provinciaal Milieubeleidsplan
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 4
 • 4
 • 36
 • 36
 • 958
 • 958
 • 997
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 932
 • 932
 • 932
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 264
 • 264
 • 264
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 269
 • 269
 • 269
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 285
 • 285
 • 285
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 271
 • 271
 • 271

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen Fumo en bevoegd gezag.
2 De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Kwaliteit toezicht en handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen Fumo en bevoegd gezag.
2 De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Kwaliteit toezicht en handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat alle Friese bedrijven en burgers voldoen aan de wettelijke milieunormen, dat hierop wordt toegezien en dat partijen onderling samenwerken en de kwaliteit in acht nemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.5 Regie en Strategie toezicht en handhaving

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen Fumo en bevoegd gezag.
2 De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Kwaliteit toezicht en Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100% 100%

Toelichting:

De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en bevorderen van de kwaliteit. De samenwerking op het gebied van uitvoering van de VTH taken is er op gericht om te voldoen aan de procescriteria. In 2017 zijn verbetervoorstellen aangenomen over het verbeteren van de samenwerking en programmatisch werken. De Friese handhavingsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria, waar de procescriteria onderdeel van zijn. Nog niet alle gemeenten voldoen 100% aan alle kwaliteitscriteria. De provincie voert ook interbestuurlijk toezicht uit bij de uitvoering van WABO-taken. Daarbij zal blijken in hoeverre gemeenten voldoen. Die provincie zal het interbestuurlijk toezicht blijven inzetten om tot verbetering te komen.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 56
 • 56
 • 56
 • 56
 • 0
 • 4
 • 4
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 110
 • 110
 • 110
 • 110
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rekening 2017
 • 111
 • 111
 • 111
 • 111
 • 0
 • 0
 • 0
 • Saldo begroting en rekening
 • -1
 • -1
 • -1
 • -1
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Het resultaat van beleidsveld 4.5 is per saldo nul.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 56
 • 56
 • 56
 • 56
 • 56
 • 56
 • 4
 • Begroting 2017
 • 110
 • 110
 • 110
 • 110
 • 110
 • 110
 • 0
 • Besteding 2017
 • 111
 • 111
 • 111
 • 111
 • 111
 • 111
 • 0
 • Saldo 2017
 • -1
 • -1
 • -1
 • -1
 • -1
 • -1
 • 0
Print deze pagina