Programma 4: Milieu

4.4 Leefomgeving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

Uitvoeren van geluidisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 100 %
Risicokaart actueel houden 100 % van de gemeenten heeft de risicokaart op orde
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid Project Twijzel / Koot-stertille in uitvoering
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.055 
 • 299
 • 756
 • Begroting 2016
 • 952
 • 249
 • 703
 • Begroting 2017
 • 623
 • 249
 • 374
 • Begroting 2018
 • 623
 • 249
 • 374
 • Begroting 2019
 • 374
 • 0
 • 374
 • Begroting 2020
 • 374
 • 0
 • 374

Toelichting:

De lasten worden met name bepaald door de budgetsubsidie aan de Friese Milieu Federatie.

Beleidsveld 4.4 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 (FUOV)
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
 • 756
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 249
 • 249
 • 0
 • 249
 • 703
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 249
 • 249
 • 0
 • 249
 • 374
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 249
 • 249
 • 0
 • 249
 • 374
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 374
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 374

Beleidsveld 4.4 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Adviezen MER/SMB
 • Friese Milieu Federatie
 • Actieplan geluid
 • Externe veiligheid 2011-2014
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 (FUOV)
 • Fryslan Fair Trade
 • Opruiming drugsafval
 • Provinciaal Milieubeleidsplan
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 369
 • 369
 • 38
 • 333
 • 254
 • 51
 • 0
 • 11
 • 686
 • 0
 • 0
 • 1.055
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 374
 • 374
 • 0
 • 28
 • 528
 • 0
 • 22
 • 0
 • 578
 • 0
 • 0
 • 952
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 374
 • 374
 • 0
 • 0
 • 249
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249
 • 0
 • 0
 • 623
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 374
 • 374
 • 0
 • 0
 • 249
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249
 • 0
 • 0
 • 623
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 374
 • 374
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 374
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 374
 • 374
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 374

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Uitvoeren van geluidsisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 100%
Risicokaart actueel houden 100% van de gemeenten heeft de risicokaart op orde
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid Project Twijzel/Kootstertille in uitvoering

Toelichting:

Wet milieubeheer, externe veiligheid
De uitvoering van het Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid vindt plaats met financiële ondersteuning van het Ministerie van I&M. Voorwaarde voor deze ondersteuning is dat de provincie de resultaten haalt die gemaakt zijn in de afspraak tussen de gezamenlijke provincies en het ministerie. Deze liggen vast in de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018. Om de resultaten in de periode 2015-2018 te kunnen halen is het nodig om onderdelen van het programma projectmatig aan te pakken met een samenvoeging van reserveringen over meer jaren. Hierdoor treden verschuivingen op in het kasritme. Daarvoor is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Uitvoeren van geluidsisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 100%
Risicokaart actueel houden 100% van de gemeenten heeft de risicokaart op orde
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid Project Twijzel/Kootstertille in uitvoering

Toelichting:

Ten opzichte van de planning is er op het onderwerp Risicokaart actueel houden een behoorlijke onderbesteding in het aantal bestede uren. Verwacht wordt dat dit in het derde en vierde kwartaal kan worden rechtgetrokken. Er wordt hard gewerkt aan de actualisatie van de risico inventarisatie in Fryslan. Jaarlijks wordt invulling gegeven aan de 5-jaarlijkse actualisatieplicht. Het overgrote deel gemeenten heeft het bijhouden van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) bij de FUMO ondergebracht (alleen de gemeente Tytsjerksteradiel niet). De verwachting is dat het RRGS eind 2017 geheel is bijgewerkt.
Het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) is in 2016 voor veel gemeenten door de FUMO bijgewerkt. De Veiligheidsregio Fryslân houdt vanaf 2017 het ISOR bij voor de gemeenten met een maatwerkpakket 2. Voor de gemeenten die dit niet hebben, wordt nagegaan hoe deze taak is geborgd en/of wordt eenmalig het ISOR door de FUMO geactualiseerd.

Print deze pagina