Programma 4: Milieu

4.3 Duurzaam bodembeheer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat het doel is de Friese bodem op een verantwoorde manier te gebruiken en te beheren. De doelen om dit te bereiken zijn onderdeel van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Voor het terugbrengen van specifieke knelpunten betekent dit dat locaties met risico’s voor verspreiding en ecologie uiterlijk in 2020 moeten zijn gesaneerd dan wel beheerst.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bodemsanering zijn vastgelegd in de Wet bodembescherming en ondergebracht bij de Fryske Utfjieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO). Vanaf 2014 heeft de provincie een meer coördinerende rol. De provincie ziet toe op de uitvoering van de taken die de FUMO zijn toebedeeld. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het proces en uitvoering van het Bodemconvenant 2016-2020.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven 100%
Toezicht en handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH progamma. 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (programmering volgt) 100%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 4.939
 • 833
 • 4.106
 • Begroting 2016
 • 3.694
 • 26
 • 3.668
 • Begroting 2017
 • 7.142
 • 26
 • 7.116
 • Begroting 2018
 • 2.530
 • 26
 • 2.504
 • Begroting 2019
 • 4.995
 • 26
 • 4.969
 • Begroting 2020
 • 5.086
 • 26
 • 5.060

Toelichting:

Het bodemsaneringsprogramma 2010-2015 liep af in 2016. De lasten wordt grotendeels be-paald door het budget voor het convenant “Bodem en Ondergrond 2016-2020”. Dit is budget dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de doelen uit dit convenant, gesloten door Rijk, IPO, VNG en UvW. In 2017 en in 2018 € 2,2 miljoen en in 2019 en in 2020 € 4,7 miljoen. Op dit moment vindt de provinciale programmering plaats van de uitwerking van het bodemconvenant 2016-2020.

Beleidsveld 4.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Organisatie uitvoering Nazorg
 • Bodemsaneringsprogramma WBB 2010-2015
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 833
 • 833
 • 0
 • 833
 • 4.106
 • Begr 2016 Baten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26
 • 3.668
 • Begr 2017 Baten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26
 • 7.116
 • Begr 2018 Baten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26
 • 2.504
 • Begr 2019 Baten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26
 • 4.969
 • Begr 2020 Baten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26
 • 5.060

Beleidsveld 4.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Beschikking bodemsanering (algemeen)
 • Bodeminformatiebeheer
 • Bodemsaneringsprogramma 2016-2020
 • Bodemsaneringsprogramma WBB 2010-2015
 • De Saiter
 • Provinciaal Milieubeleidsplan
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 13
 • 13
 • 0
 • 4.041
 • 143
 • 1
 • 4.185
 • 742
 • 742
 • 4.939
 • Begr 2016 Lasten
 • 12
 • 42
 • 55
 • 0
 • 3.022
 • 236
 • 0
 • 3.258
 • 382
 • 382
 • 3.694
 • Begr 2017 Lasten
 • 12
 • 42
 • 55
 • 2.240
 • 0
 • 4.665
 • 0
 • 6.906
 • 182
 • 182
 • 7.142
 • Begr 2018 Lasten
 • 12
 • 42
 • 55
 • 2.240
 • 0
 • 50
 • 0
 • 2.290
 • 185
 • 185
 • 2.530
 • Begr 2019 Lasten
 • 12
 • 42
 • 55
 • 4.695
 • 0
 • 50
 • 0
 • 4.745
 • 196
 • 196
 • 4.995
 • Begr 2020 Lasten
 • 12
 • 42
 • 55
 • 4.695
 • 0
 • 150
 • 0
 • 4.845
 • 186
 • 186
 • 5.086

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie ziet toe op de uitvoering van de taken die de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (Fumo) zijn toebedeeld. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het proces en uitvoering van het Bodemconvenant 2016 - 2020

Toelichting:

Het project herinrichting c.q. sanering en de nazorg van de voormalige huisvuistort Ald Dwinger (Saiter) nabij Warten loopt vertraging op door uitgestelde besluitvorming door de gemeente bij vliegtuigberging. De uitvoering zal voornamelijk in 2019 plaatsvinden. Hiervoor wordt een begrotingswijziging ingediend. Na realisatie eind 2019 zal de omvang van de vrijval duidelijk worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven 100%
Toezicht en handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH programma 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (programmering volgt) 100%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie ziet toe op de uitvoering van de taken die de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (Fumo) zijn toebedeeld. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het proces en uitvoering van het Bodemconvenant 2016 - 2020

Toelichting:

In 2017 zijn de doelen uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2021 tussen onder andere provincies en het Rijk vertaald in een Friese Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond. Op dit moment zijn gesprekken gaande met de partners, onder meer in het kader van de overdracht van de bodemsaneringen richting gemeenten met gemeenten en Fumo. Ook worden innovatieve bodemprojecten mede gefinancierd in het kader van de Veenweidevisie. De overige actielijnen dienen nog verder uitgewerkt te worden, hierdoor worden de middelen op dit moment nog niet volledig ingezet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Beoordelen sanerings- en Worden besluiten op tijd afgegeven 100%
Toezicht en handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH programma 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (programmering volgt) 100%

Toelichting:

Enkele toezichtstaken die door de Fumo worden uitgevoerd in het kader van de Wet bo-dembescherming blijven achter op de planning. Er is beperkt aandacht geweest voor het af-handelen van monitoringen en inspecties op nazorgvoorzieningen. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0). Zie voor een toelichting ook hetgeen staat vermeld bij de gewenste resultaten van beleidsveld 4.6.

Aanpak locaties met verspreiding en ecologie.
De locaties zijn bekend, alleen is de programmering nog niet opgesteld, omdat op dit moment gesprekken gaande zijn met de partners onder meer in het kader van de overdracht van de bodemsaneringen richting gemeenten met gemeenten en Fumo.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een duurzaam en efficiënt  beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. De doelen om dit te bereiken zijn onderdeel van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Specifiek voor bodemsanering betekent dit dat de komende jaren bodemverontreinigingen worden aangepakt waar sprake is van risico’s voor verspreiding en ecologie. Uiterlijk in 2020 moeten deze locaties zijn gesaneerd dan wel beheerst.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.3 Duurzaam bodembeheer

Toelichting:

De provincie heeft toezicht gehouden op de uitvoering van de taken die aan de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (Fumo) zijn toebedeeld. Er is een Friese Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond opgesteld, de uitvoering hiervan moet nog vorm krijgen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie ziet toe op de uitvoering van de taken die de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (Fumo) zijn toebedeeld. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het proces en uitvoering van het Bodemconvenant 2016 – 2020.

Toelichting:

Zoals in de 2e BERAP is vermeld, zijn in 2017 de doelen uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2021 tussen onder andere provincies en het Rijk vertaald in een Friese Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond. Op dit moment zijn gesprekken gaande met de partners, onder meer in het kader van de overdracht van de bodemsaneringen richting gemeenten. Ook worden innovatieve bodemprojecten mede gefinancierd in het kader van de Veenweidevisie. De overige actielijnen dienen nog verder uitgewerkt te worden, hierdoor worden de middelen op dit moment nog niet volledig ingezet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven 100% 100%
Toezicht en handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH programma 100% 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (programmering volgt) 100% 100%

Toelichting:

Aanpak locaties met verspreiding en ecologie.
De locaties zijn bekend, alleen is de programmering nog niet opgesteld, omdat op dit moment gesprekken gaande zijn met de partners onder meer in het kader van de overdracht van de bodemsaneringen richting gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 12
 • 3.113
 • 3.125
 • 0
 • 11
 • 11
 • 3.114
 • -938
 • 2.176
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 55
 • 1.002
 • 1.056
 • 26
 • 0
 • 26
 • 1.030
 • 1.186
 • 2.216
 • Rekening 2017
 • 47
 • 873
 • 919
 • 0
 • 0
 • 0
 • 919
 • 1.095
 • 2.014
 • Saldo begroting en rekening
 • 8
 • 129
 • 137
 • 26
 • 0
 • 26
 • 111
 • 91
 • 202

Toelichting:

Het resultaat van beleidsveld 4.3 is per saldo € 202.000,-.

Tijdelijke budgetten: het resultaat is te verklaren door een onderbesteding ter hoogte van € 220.000, – voor het onderdeel bodemsanering omdat het Friese Uitvoeringsprogramma Bodemsanering nog vertaald moet worden in concrete maatregelen met betrekking tot de Decentralisatie-uitkering Bodemsaneringsprogramma 2016-2020. Aan de andere kant heeft het project de Saiter door versnelde uitvoering geleid tot een overbesteding van € 91.000,-.

Mutatie tijdelijke budgetten: de overbesteding van € 91.000 euro binnen het tijdelijke project de Saiter wordt door een mutatie reserve tijdelijk budget de Saiter gedekt.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Beschikking bodemsanering (algemeen)
 • Bodeminformatiebeheer
 • Structurele budgetten
 • Bodemsaneringsprogramma 2016-2020
 • Bodemsaneringsprogramma WBB 2010-2015
 • De Saiter
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Organisatie uitvoering nazorg
 • Structurele budgetten
 • De Saiter
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 12
 • 0
 • 12
 • 2.997
 • 116
 • 3.113
 • 3.125
 • 11
 • 11
 • 11
 • 3.114
 • Begroting 2017
 • 12
 • 42
 • 55
 • 337
 • 664
 • 1.002
 • 1.056
 • 26
 • 26
 • 26
 • 1.030
 • Besteding 2017
 • 1
 • 46
 • 47
 • 118
 • 755
 • 873
 • 919
 • 919
 • Saldo 2017
 • 12
 • -4
 • 8
 • 220
 • -91
 • 129
 • 137
 • 26
 • 26
 • 26
 • 111
Print deze pagina