Programma 4: Milieu

4.2 Eco-effectiviteit

Begroting

Wat willen we bereiken?

We stellen een bijgesteld Milieuplan (als bouwsteen van de toekomstige Omgevingsvisie) op, waarin onderdelen uit het Fryske Miljeuplan 2015-2016 worden geactualiseerd, aangevuld en/of vervangen door onderdelen die worden ingebracht door de Mienskip via het proces van de Omgevingsvisie. Hierbij gaan wij uit van een brede invulling van duurzaamheid. Op deze manier kan worden geanticipeerd op de Omgevingsvisie.

We willen de volgende doelen realiseren:
Zoals gezegd vormen de thema’s uit het Fryske Miljeuplan 2015-2016 het vertrekpunt voor de invulling van het milieubeleid voor 2017 tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie. Het gaat om onderstaande thema’s:

 • Een geactualiseerd Milieuplan opstellen als onderdeel van de Omgevingsvisie.
 • Friese Grondstoffenagenda: Friese burgers en bedrijven produceren minder afval en gebruiken minder energie door hoogwaardig terugbrengen van gebruikte grondstoffen in de keten.
 • Duurzame transportbrandstoffen: Friese burgers en bedrijven gebruiken meer duurzame transportbrandstoffen.
 • Fairtrade/Millennium: Friese consumenten en ondernemers komen in beweging voor Fairtrade en Millennium waarden. We streven ernaar dat Fryslân naast Millenniumprovincie ook Fairtrade provincie wordt.
 • Eetbare Stad: Het aandeel regionaal geproduceerd voedsel in de Friese voedselconsumptie stijgt de komende jaren. Daarnaast willen we ook dat er op een zo milieuvriendelijke wijze wordt geproduceerd en dat de productie een meerwaarde heeft voor natuur en landschap.
 • Zoals hierboven vermeld, kan de actualisatie van het milieubeleid aanleiding geven voor het aanpassen, aanvullen of vervangen van deze thema’s.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We stellen het Frysk Milieuplan bij;
 • We gaan bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voorverantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda;
 • We stimuleren het gebruik van duurzame brandstoffen en duurzaam transport. We onderzoeken of het meerwaarde heeft om ketens op te zetten die met duurzaam transport bezig zijn. Dat geldt voor zowel het openbaar vervoer als de private partijen. Hiermee willen we de bestaande activiteiten uit het voorgaande Milieuplan voortzetten.
 • We stimuleren en ondersteunen Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te behouden.
 • We ondersteunen vier vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van producent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld in de vorm van procesondersteuning of participatie in pilots).
 • Zoals hierboven vermeld, kan de actualisatie van het milieubeleid aanleiding geven voor het aanpassen, aanvullen of vervangen van deze beoogde resultaten.
 • We leveren vanuit de Grondstoffenagenda en door middel van het stimuleren van Duurzame brandstoffen een bijdrage aan de duurzame opwekking van energie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Milieuplan/Omgevingsvisie Milieuplan is bijgesteld Het plan is vastgesteld
De Friese Grondstoffenagenda Aantal opgeleverde haalbare business-cases 4
Duurzame transportbrandstoffen Aantal aanvragen voor voer- of vaartui-gen op duurzame brandstoffen. De subsidieregeling wordt voor ten minste 80% gebruikt
Realiseren van ten minste twee ke-tens/netwerken op het gebied van duur-zaam vervoer Ten minste 2 ketens zijn actief voor duurzaam vervoer
Fairtrade Fryslân Vergroten van het aantal gemeenten dat actief bezig is met Fairtrade, respectieve-lijk in het bezit is van de titel Fairtrade Gemeente. Actief: 21 gemeenten. Titel: 14 gemeenten
Eetbare stad Aantal gerealiseerde vernieuwende business-cases 2
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 260 
 • 37
 • 223
 • Begroting 2016
 • 834
 • 0
 • 834
 • Begroting 2017
 • 198
 • 0
 • 198
 • Begroting 2018
 • 48
 • 0
 • 48
 • Begroting 2019
 • 48
 • 0
 • 48
 • Begroting 2020
 • 48
 • 0
 • 48

Toelichting:

De looptijd van het Milieuplan 2015-2016 loopt op 20 januari 2017 af. Op basis van het overgangsrecht blijven de hoofdlijnen van het milieubeleid gelden tot het moment dat de provinciale Omgevingsvisie in werking treedt. Naar verwachting zal dat in 2019 zijn. Wij zullen daarom aan Provinciale Staten (via het koersdocument Omgevingsvisie) een voorstel doen voor de invulling van het milieubeleid vanaf 21 januari 2017 tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie en de financiële dekking hiervan.

Beleidsveld 4.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Duurzaam Door
 • Provinciaal Milieubeleidsplan
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 18
 • 19
 • 37
 • 37
 • 223
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 834
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 198
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48

Beleidsveld 4.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal 1 Structurele budgetten
 • Totaal 2 Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Totaal IPO activiteiten
 • Totaal Duurzaam Door
 • Totaal Provinciaal Milieubeleidsplan
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 51
 • 51
 • 5
 • 204
 • 209
 • 260
 • Begr 2016 Lasten
 • 48
 • 48
 • 193
 • 592
 • 786
 • 834
 • Begr 2017 Lasten
 • 48
 • 48
 • 0
 • 150
 • 150
 • 198
 • Begr 2018 Lasten
 • 48
 • 48
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48
 • Begr 2019 Lasten
 • 48
 • 48
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48
 • Begr 2020 Lasten
 • 48
 • 48
 • 0
 • 0
 • 0
 • 48

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Bijstellen Frysk Milieuplan
2 Bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voor verantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer Friese Grondstoffenagenda.
3 Stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen en duurzaam transport. Hierbij onderzoeken wij of het meerwaarde heeft om ketens op te zetten die met duurzaam transport bezig zijn. Dat geldt zowel voor het openbaar vervoer als de private partijen.
4 Stimuleren en ondersteunen van Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te behouden.
5 Ondersteunen van vier vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van producent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld via procesondersteuning of participatie in pilots).
6 Vanuit de Grondstoffenagenda en door middel van het stimuleren van Duurzame brandstoffen wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame opwekking van energie.

Toelichting:

1) Voor de jaren 2017-2019 wordt in juni aan PS een voorstel gedaan het Milieubeleid van de jaren 2015-2016 te continueren met bijstelling op basis van inbreng vanuit de Mienskip en de belangrijkste stakeholders. We noemen dit milieubeleid de bouwsteen milieu, omdat het milieubeleid vanaf 2019 deel gaat uitmaken van de provinciale Omgevingsvisie.
3) Het stimuleren van duurzame transportbrandstoffen zal niet langer via het milieubeleid gaan plaatsvinden. De andere activiteiten uit het Milieuplan 2015-2016 zullen worden gecontinueerd en er zal een nieuw thema MVO-duurzame zorg worden toegevoegd, omdat is gebleken dat veel van de activiteiten daaruit een grote verwevenheid heeft met de bestaande milieuthema’s.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Milieuplan/Omgevingsvisie Milieuplan is vastgesteld Het plan is vastgesteld
De Friese Grondstoffenagenda Aantal opgeleverde haalbare business-cases 4
Duurzame transportbrandstoffen Aantal aanvragen voor voer- of vaartuigen op duurzame brandstoffen De subsidieregeling wordt voor ten minste 80% gebruikt
Realiseren van ketens/netwerken op het gebied van duurzaam vervoer Ten minste 2 ketens zijn actief voor duurzaam vervoer
Fairtrade Fryslân Vergroten van het aantal gemeenten dat actief bezig is met Fairtrade, respectievelijk in het bezit is van de titel Fairtrade Gemeente. Actief: 21 gemeenten Titel: 14 gemeenten
Eetbare stad Aantal gerealiseerde vernieuwende business-cases 2

Toelichting:

Het stimuleren van duurzame transportbrandstoffen zal niet langer via het milieubeleid gaan plaatsvinden, maar via het beleid van Duurzame energie. Bovendien is de subsudieregeling voor de aanschaf van duurzame voer- en vaartuigen per 1 januari j.l. beëindigd. De andere activiteiten uit het Milieuplan 2015-2016 zullen worden gecontinueerd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Bijstellen Frysk Milieuplan
2 Bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voor verantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer Friese Grondstoffenagenda.
3 Stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen en duurzaam transport. Hierbij onderzoeken wij of het meerwaarde heeft om ketens op te zetten die met duurzaam transport bezig zijn. Dat geldt zowel voor het openbaar vervoer als de private partijen.
4 Stimuleren en ondersteunen van Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te behouden.
5 Ondersteunen van vier vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van producent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld via procesondersteuning of participatie in pilots).
6 Vanuit de Grondstoffenagenda en door middel van het stimuleren van Duurzame brandstoffen wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame opwekking van energie.

Toelichting:

1. Motie 1558 verzoekt het college om alsnog een Milieubeleidsplan op te stellen. Het college heeft dit in beraad.

3. Het stimuleren van duurzame transportbrandstoffen zal niet langer via het milieubeleid gaan plaatsvinden. De andere activiteiten uit het Milieuplan 2015-2016 zullen worden gecontinueerd en er zal een nieuw thema MVO-duurzame zorg worden toegevoegd, omdat is gebleken dat veel van de activiteiten daaruit een grote verwevenheid heeft met de bestaande milieuthema’s.

5. Het voorgestelde Milieubeleidsplan is niet vastgesteld, waardoor op dit moment dit thema nog niet verder kan worden uitgevoerd. Reden voor de onderbenutting in 2017 is dat een aantal activiteiten goedkoper zijn uitgevoerd dan verwacht en dat een subsidieregeling in 2017 niet noodzakelijk is gebleken. Op 28 juni 2017 is een motie ingediend waarbij het college van Gedeputeerde Staten verzocht wordt er zorg voor te dragen dat de activiteiten van het thema Eetbaar Fryslân voortgezet kunnen worden en daarvoor voldoende middelen beschikbaar te stellen. Hiervoor is een begrotingsvoorstel gedaan om activiteiten uit Eetbaar Fryslân in 2018 te continueren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Milieuplan/Omgevingsvisie Milieuplan is vastgesteld Het plan is vastgesteld
De Friese Grondstoffenagenda Aantal opgeleverde haalbare business-cases 4
Duurzame transportbrandstoffen Aantal aanvragen voor voer- of vaartuigen op duurzame brandstoffen De subsidieregeling wordt voor ten minste 80% gebruikt
Realiseren van ketens/netwerken op het gebied van duurzaam vervoer Ten minste 2 ketens zijn actief voor duurzaam vervoer
Fairtrade Fryslân Vergroten van het aantal gemeenten dat actief bezig is met Fairtrade, respectievelijk in het bezit is van de titel Fairtrade Gemeente. Actief: 21 gemeenten
Eetbare stad Aantal gerealiseerde vernieuwende business-cases 2

Toelichting:

Milieuplan/Omgevingsvisie.
Zie voor een toelichting hetgeen staat vermeld bij de gewenste resultaten van beleidsveld 4.2.

Duurzame transportbrandstoffen.
Het stimuleren van duurzame transportbrandstoffen zal niet langer via het milieubeleid gaan plaatsvinden, maar via het beleid van Duurzame energie. Bovendien is de subsudieregeling voor de aanschaf van duurzame voer- en vaartuigen per 1 januari j.l. beëindigd. De andere activiteiten uit het Milieuplan 2015-2016 zullen worden gecontinueerd.

Fairtrade Fryslân.
De gemeenten Leeuwarden, Harlingen en Friese Meren werken hard om de titel Fairtrade gemeente in hun bezit te krijgen. De gemeente Kollumerland c.a. heeft inmiddels de titel ontvangen in juli 2017. Voor de provincie vragen wij voor 1 december verlenging van de titel aan.

Eetbaar Fryslân.
Het voorgestelde Milieubeleidsplan is niet vastgesteld, waardoor op dit moment dit thema nog niet verder kan worden uitgevoerd. Zie voor een toelichting hetgeen staat vermeld bij de gewenste resultaten van beleidsveld 4.2.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We stellen een bijgesteld Milieuplan (als bouwsteen van de toekomstige Omgevingsvisie) op, waarin onderdelen uit het Fryske Milieuplan 2015-2016 worden geactualiseerd, aangevuld en/of vervangen door onderdelen die worden ingebracht door de Mienskip via het proces van de Omgevingsvisie. Hierbij gaan wij uit van een brede invulling van duurzaamheid. Op deze manier kan worden geanticipeerd op de Omgevingsvisie.

We willen de volgende doelen realiseren:
Zoals gezegd vormen de thema’s uit het Fryske Milieuplan 2015-2016 het vertrekpunt voor de invulling van het milieubeleid voor 2017 tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie. Het gaat om onderstaande thema’s:

 • Een geactualiseerd Milieuplan opstellen als onderdeel van de Omgevingsvisie.
 • Friese Grondstoffenagenda: Friese burgers en bedrijven produceren minder afval en gebruiken minder energie  door hoogwaardig terugbrengen van gebruikte grondstoffen in de keten.
 • Duurzame transportbrandstoffen: Friese burgers en bedrijven gebruiken meer duurzame transportbrandstoffen.
 • Fairtrade/Millennium: Friese consumenten en ondernemers komen in beweging voor Fairtrade en Millennium waarden. We streven ernaar dat Fryslân naast Millenniumprovincie ook Fairtrade provincie wordt.
 • Eetbare Stad: Het aandeel regionaal geproduceerd voedsel in de Friese voedselconsumptie stijgt de komende jaren. Daarnaast willen we ook dat er op een zo milieuvriendelijke wijze wordt geproduceerd en dat de productie een meerwaarde heeft voor natuur en landschap.
 • Zoals hierboven vermeld, kan de actualisatie van het milieubeleid aanleiding geven voor het aanpassen, aanvullen of vervangen van deze thema’s.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.2 Eco-effectiviteit

Toelichting:

De beleidsbrief Milieu is op 28-06-2017 niet door PS vastgesteld. PS zijn bij brief 01442690 geïnformeerd dat op de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving sinds 14-06-2016 de wet VTH van toepassing is. Er is weinig tot geen ruimte voor eigen invulling van beleid op dit terrein door het ontbreken van een Milieubeleidsplan. In het proces om te komen tot een Omgevingsvisie, die naar verwachting in 2019 aan PS wordt voorgelegd, wordt het thema milieu besproken in zogenaamde omgevingslabs. Het toegezegde uitvoeringsplan voor Milieu spoor 2, zoals beschreven in het verlengde milieubeleidsplan 2015 -2016 en ook als reactie op motie 1558 wordt vanaf het tweede kwartaal 2018 voorgelegd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Bijstellen Frysk Milieuplan
2 Bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voor verantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer Friese Grondstoffenagenda.
3 Stimuleren van het gebruik van duurzame brandstoffen en duurzaam transport. Hierbij onderzoeken wij of het meerwaarde heeft om ketens op te zetten die met duurzaam transport bezig zijn. Dat geldt zowel voor het openbaar vervoer als de private partijen.
4 Stimuleren en ondersteunen van Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te be-houden.
5 Ondersteunen van vier vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van produ-cent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld via procesondersteuning of participatie in pilots).
6 Vanuit de Grondstoffenagenda en door middel van het stimuleren van Duur-zame brandstoffen wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame opwekking van energie.

Toelichting:

Ad 1: hierbij wordt verwezen naar toelichting onder 4. 2.
Ad. 3. Zoals al gemeld in de 2 Berap 2017 zal het stimuleren van duurzame transportbrandstoffen niet langer via het milieubeleid plaatsvinden.
Ad 5. Zoals aan u gemeld in de 2de Berap en bij brief op 9 januari 2018 is de inzet verplaatst naar het project Eetbaar Fryslân.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Milieuplan/Omgevingsvisie Milieuplan is vastgesteld Het plan vaststellen Niet vastgesteld
De Friese Grondstoffenagenda Aantal opgeleverde haalbare bu-siness-cases 4 -
Duurzame transportbrandstoffen Aantal aanvragen voor voer- of vaartuigen op duurzame brandstoffen De subsidieregeling wordt voor tenminste 80% gebruikt. De subsidierege-ling is volledig uitgeput
Realiseren van ketens/netwerken op het gebied van duurzaam ver-voer Ten minste 2 ketens zijn actief voor duur-zaam vervoer -
Fairtrade Fryslân Vergroten van het aantal gemeen-ten dat actief bezig is met Fairtra-de, respectievelijk in het bezit is van de titel Fairtrade Gemeente. Actief: 21 gemeenten, Titel: 14 gemeenten Behaald
Eetbaar Fryslân Aantal gerealiseerde vernieuwende business-cases 2 -

Toelichting:

Hier wordt verwezen naar de vorige toelichting.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 51
 • 713
 • 765
 • 0
 • 0
 • 765
 • 187
 • 951
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 48
 • 281
 • 330
 • 14
 • 14
 • 316
 • -97
 • 218
 • Rekening 2017
 • 119
 • 251
 • 370
 • 14
 • 14
 • 355
 • -103
 • 252
 • Saldo begroting en rekening
 • -70
 • 30
 • -40
 • 0
 • 0
 • -40
 • 6
 • -34

Toelichting:

Het saldo van beleidsveld 4.2 is per saldo een overschrijding van € 34.000 euro.

Structurele budgetten:
Er is een overschrijding van € 70.000 euro van het structurele budget IPO-activiteiten door een dienstverlening voor Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer in 2017 die onder beleidsveld 3.2 stond begroot en ten laste is gebracht van beleidsveld 4.2.

Tijdelijke budgetten:
Bij de tijdelijke budgetten is een resultaat van € 30.000 ontstaan doordat activiteiten binnen het Milieubeleidsplan niet zijn uitgevoerd.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • IPO activiteiten
 • Structurele budgetten
 • Duurzaam Door
 • Fair Trade jong leren eten en geld
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 51
 • 51
 • 194
 • 519
 • 713
 • 765
 • 765
 • Begroting 2017
 • 48
 • 48
 • 134
 • 147
 • 281
 • 330
 • 14
 • 14
 • 14
 • 316
 • Besteding 2017
 • 119
 • 119
 • 134
 • 6
 • 111
 • 251
 • 370
 • 14
 • 14
 • 14
 • 355
 • Saldo 2017
 • -70
 • -70
 • 1
 • -6
 • 36
 • 30
 • -40
 • 0
 • 0
 • 0
 • -40
Print deze pagina