Programma 4: Milieu

Begroting

Ambities

Het Friese leefmilieu is relatief schoon en de natuurlijke – en landschappelijke waarden zijn van internationale betekenis. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. We sluiten hierbij aan bij de ambitie Vanzelfsprekende duurzaamheid uit het Coalitieakkoord.

De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. De provincie stimuleert bovendien het verantwoord gebruik van de natuurlijke voorraden in de Friese leefomgeving.

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid (Frysk Milieuplan 2015-2016) is om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen. Het plan zet in op vijf thema’s om dit doel dichterbij te brengen. De vijf thema’s zijn: Slim milieubeheer (de wettelijke milieutaken), de Friese Grondstoffenagenda (FGA), Duurzame transportbrandstoffen, Fairtrade/Millennium-doelen en Eetbaar Fryslân. Voor elk van deze de vijf thema’s is er een apart doel geformuleerd.

Bovenstaande is gebaseerd op het op 21 januari 2015 door Provinciale Staten vastgestelde Milieuplan 2015-2016. Provinciale Staten hebben toen de werking van het bestaande Milieuplan met twee jaar verlengd, dus tot 21 juli 2017. De werking van een Milieuplan kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. Van deze mogelijkheid is al gebruik gemaakt. De planning is dat in het voorjaar van 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Op basis van deze wet moet de provincie een Omgevingsvisie vaststellen. Het Milieuplan is één van de plannen dat opgaat in deze visie. Het proces voor de Omgevingsvisie is gestart. Dit proces voorziet in een Koersdocument. In dit document wordt de oogst van het planproces dat voor de Omgevingsvisie wordt gevolgd weergegeven. Provinciale Staten kiezen met het vaststellen van het Koersdocument voor de verschillende thema’s de koers die wordt uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie. Wij zullen Provinciale Staten via het Koersdocument een voorstel doen voor de invulling van het milieubeleid en de financiële dekking van de benodigde middelen daarvoor vanaf 21 januari 2017 tot de vaststelling van de Omgevingsvisie. Zie ook de ambitie ruimtelijke ordening in programma 9.

Vanuit ons Milieuplan 2015-2016 wordt op onderdelen bijgedragen aan de resultaten uit onze Uitvoeringsagenda, bijvoorbeeld aan het integraal energieplan om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken, één van de ambities uit het Coalitieakkoord. Via de thema’s Friese Grondstoffenagenda en Duurzame transportbrandstoffen wordt bijgedragen aan de doelstelling van het integraal energieplan.

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) voert een groot deel van de wettelijke milieutaken van de provincie uit en is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De tijdige implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft mogelijk financiële consequenties voor de FUMO en/of de provinciale organisatie. Als die situatie zich de komende jaren voor gaat doen, zullen we dit inbrengen bij de Kadernota, inclusief dekkingsvoorstel.

Vastgestelde beleidsnotities

Frysk Milieuplan 2015-2016

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 4 Milieu

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 15.575
 • 1.529
 • 14.046
 • Begroting 2016
 • 15.105
 • 694
 • 14.410
 • Begroting 2017
 • 15.143
 • 577
 • 14.566
 • Begroting 2018
 • 10.122
 • 577
 • 9.545
 • Begroting 2019
 • 12.363
 • 328
 • 12.035
 • Begroting 2020
 • 12.323
 • 328
 • 11.994

Programma 4 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 4.1 Basiskwaliteit en bewustwording
 • 4.2 Eco-effectiviteit
 • 4.3 Duurzaam bodembeheer
 • 4.4 Leefomgeving
 • 4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving
 • 4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 37
 • 833
 • 299
 • 36
 • 324
 • 1.529
 • 14.046
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 26
 • 249
 • 0
 • 419
 • 694
 • 14.410
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 26
 • 249
 • 0
 • 302
 • 577
 • 14.566
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 26
 • 249
 • 0
 • 302
 • 577
 • 9.545
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 26
 • 0
 • 0
 • 302
 • 328
 • 12.035
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 26
 • 0
 • 0
 • 302
 • 328
 • 11.994

Programma 4 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 4.1 Basiskwaliteit en bewustwording
 • 4.2 Eco-effectiviteit
 • 4.3 Duurzaam bodembeheer
 • 4.4 Leefomgeving
 • 4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving
 • 4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.265
 • 260
 • 4.939
 • 1.055
 • 997
 • 7.058
 • 15.575
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.065
 • 834
 • 3.694
 • 952
 • 932
 • 7.628
 • 15.105
 • Begr 2017 Lasten
 • 165
 • 198
 • 7.142
 • 623
 • 264
 • 6.752
 • 15.143
 • Begr 2018 Lasten
 • 168
 • 48
 • 2.530
 • 623
 • 269
 • 6.485
 • 10.122
 • Begr 2019 Lasten
 • 178
 • 48
 • 4.995
 • 374
 • 285
 • 6.483
 • 12.363
 • Begr 2020 Lasten
 • 198
 • 48
 • 5.086
 • 374
 • 271
 • 6.345
 • 12.323

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Het Friese leefmilieu is relatief schoon en de natuurlijke – en landschappelijke waarden zijn van internationale betekenis. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. We sluiten hierbij aan bij de ambitie Vanzelfsprekende duurzaamheid uit het Coalitieakkoord.

De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. De provincie stimuleert bovendien het verantwoord gebruik van de natuurlijke voorraden in de Friese leefomgeving.

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid (Frysk Milieuplan 2015-2016) is om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen. Het plan zet in op vijf thema’s om dit doel dichterbij te brengen. De vijf thema’s zijn: Slim milieubeheer (de wettelijke milieutaken), de Friese Grondstoffenagenda (FGA), Duurzame transportbrandstoffen, Fairtrade/Millennium-doelen en Eetbaar Fryslân. Voor elk van deze de vijf thema’s is er een apart doel geformuleerd.

Bovenstaande is gebaseerd op het op 21 januari 2015 door Provinciale Staten vastgestelde Milieuplan 2015-2016. Provinciale Staten hebben toen de werking van het bestaande Milieuplan met twee jaar verlengd, dus tot 21 juli 2017. De werking van een Milieuplan kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. Van deze mogelijkheid is al gebruik gemaakt. De planning is dat in het voorjaar van 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Op basis van deze wet moet de provincie een Omgevingsvisie vaststellen. Het Milieuplan is één van de plannen dat opgaat in deze visie. Het proces voor de Omgevingsvisie is gestart. Dit proces voorziet in een Koersdocument. In dit document wordt de oogst van het planproces dat voor de Omgevingsvisie wordt gevolgd weergegeven. Provinciale Staten kiezen met het vaststellen van het Koersdocument voor de verschillende thema’s de koers die wordt uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie. Wij zullen Provinciale Staten via het Koersdocument een voorstel doen voor de invulling van het milieubeleid en de financiële dekking van de benodigde middelen daarvoor vanaf 21 januari 2017 tot de vaststelling van de Omgevingsvisie. Zie ook de ambitie ruimtelijke ordening in programma 9.

Vanuit ons Milieuplan 2015-2016 wordt op onderdelen bijgedragen aan de resultaten uit onze Uitvoeringsagenda, bijvoorbeeld aan het integraal energieplan om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken, één van de ambities uit het Coalitieakkoord. Via de thema’s Friese Grondstoffenagenda en Duurzame transportbrandstoffen wordt bijgedragen aan de doelstelling van het integraal energieplan.

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) voert een groot deel van de wettelijke milieutaken van de provincie uit en is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De tijdige implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft mogelijk financiële consequenties voor de FUMO en/of de provinciale organisatie. Als die situatie zich de komende jaren voor gaat doen, zullen we dit inbrengen bij de Kadernota, inclusief dekkingsvoorstel.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 7.021
 • 7.941
 • 14.961
 • 311
 • 249
 • 560
 • 14.402
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 200
 • -5.823
 • -5.623
 • 0
 • 0
 • 0
 • -5.623
 • Realisatie per 1-4
 • 1.841
 • 585
 • 2.426
 • 168
 • 13
 • 181
 • 2.245
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 164
 • 757
 • 922
 • 0
 • 0
 • 0
 • 922
 • Saldo
 • 5.215
 • 776
 • 5.991
 • 142
 • 237
 • 379
 • 5.612

4. Milieu

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 7.021
 • 7.021
 • 7.941
 • 0
 • 7.941
 • 14.961
 • 311
 • 311
 • 249
 • 0
 • 249
 • 560
 • 14.402
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 200
 • 200
 • -5.823
 • 0
 • -5.823
 • -5.623
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -5.623
 • Realisatie per 1-4
 • 1.841
 • 1.841
 • 585
 • 0
 • 585
 • 2.426
 • 168
 • 168
 • 13
 • 0
 • 13
 • 181
 • 2.245
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 164
 • 164
 • 746
 • 11
 • 757
 • 922
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 922
 • Saldo
 • 5.215
 • 5.215
 • 787
 • -11
 • 776
 • 5.991
 • 142
 • 142
 • 237
 • 0
 • 237
 • 379
 • 5.612

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Het Friese leefmilieu is relatief schoon en de natuurlijke – en landschappelijke waarden zijn van internationale betekenis. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. We sluiten hierbij aan bij de ambitie Vanzelfsprekende duurzaamheid uit het Coalitieakkoord.

De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. De provincie stimuleert bovendien het verantwoord gebruik van de natuurlijke voorraden in de Friese leefomgeving.

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid (Frysk Milieuplan 2015-2016) is om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen. Het plan zet in op vijf thema’s om dit doel dichterbij te brengen. De vijf thema’s zijn: Slim milieubeheer (de wettelijke milieutaken), de Friese Grondstoffenagenda (FGA), Duurzame transportbrandstoffen, Fairtrade/Millennium-doelen en Eetbaar Fryslân. Voor elk van deze de vijf thema’s is er een apart doel geformuleerd.

Bovenstaande is gebaseerd op het op 21 januari 2015 door Provinciale Staten vastgestelde Milieuplan 2015-2016. Provinciale Staten hebben toen de werking van het bestaande Milieuplan met twee jaar verlengd, dus tot 21 juli 2017. De werking van een Milieuplan kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. Van deze mogelijkheid is al gebruik gemaakt. De planning is dat in het voorjaar van 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Op basis van deze wet moet de provincie een Omgevingsvisie vaststellen. Het Milieuplan is één van de plannen dat opgaat in deze visie. Het proces voor de Omgevingsvisie is gestart. Dit proces voorziet in een Koersdocument. In dit document wordt de oogst van het planproces dat voor de Omgevingsvisie wordt gevolgd weergegeven. Provinciale Staten kiezen met het vaststellen van het Koersdocument voor de verschillende thema’s de koers die wordt uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie. Wij zullen Provinciale Staten via het Koersdocument een voorstel doen voor de invulling van het milieubeleid en de financiële dekking van de benodigde middelen daarvoor vanaf 21 januari 2017 tot de vaststelling van de Omgevingsvisie. Zie ook de ambitie ruimtelijke ordening in programma 9.

Vanuit ons Milieuplan 2015-2016 wordt op onderdelen bijgedragen aan de resultaten uit onze Uitvoeringsagenda, bijvoorbeeld aan het integraal energieplan om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken, één van de ambities uit het Coalitieakkoord. Via de thema’s Friese Grondstoffenagenda en Duurzame transportbrandstoffen wordt bijgedragen aan de doelstelling van het integraal energieplan.

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) voert een groot deel van de wettelijke milieutaken van de provincie uit en is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De tijdige implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft mogelijk financiële consequenties voor de FUMO en/of de provinciale organisatie. Als die situatie zich de komende jaren voor gaat doen, zullen we dit inbrengen bij de Kadernota, inclusief dekkingsvoorstel.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 7.534
 • 2.095
 • 9.629
 • 311
 • 29
 • 340
 • 9.290
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -230
 • -230
 • 0
 • 0
 • 0
 • -230
 • Realisatie per 1-9
 • 6.850
 • 1.149
 • 7.999
 • 253
 • 36
 • 289
 • 7.710
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 185
 • 596
 • 781
 • 0
 • 0
 • 0
 • 781
 • Saldo
 • 500
 • 119
 • 619
 • 58
 • -7
 • 51
 • 568

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 7.534
 • 7.534
 • 2.095
 • 0
 • 2.095
 • 9.629
 • 311
 • 311
 • 29
 • 29
 • 340
 • 9.290
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -230
 • 0
 • -230
 • -230
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -230
 • Realisatie per 1-9
 • 6.850
 • 6.850
 • 1.037
 • 113
 • 1.149
 • 7.999
 • 253
 • 253
 • 36
 • 36
 • 289
 • 7.710
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 185
 • 185
 • 527
 • 69
 • 596
 • 781
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 781
 • Saldo
 • 500
 • 500
 • 301
 • -181
 • 119
 • 619
 • 58
 • 58
 • -7
 • -7
 • 51
 • 568

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Het Friese leefmilieu is relatief schoon en de natuurlijke – en landschappelijke waarden zijn van internationale betekenis. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. We sluiten hierbij aan bij de ambitie Vanzelfsprekende duurzaamheid uit het Coalitieakkoord.
De provincie heeft de wettelijke taak ervoor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. De provincie stimuleert bovendien het verantwoord gebruik van de natuurlijke voorraden in de Friese leefomgeving.

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid (Frysk Milieuplan 2015-2016) is om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen. Het plan zet in op vijf thema’s om dit doel dichterbij te brengen. De vijf thema’s zijn: Slim milieubeheer (de wettelijke milieutaken), de Friese Grondstoffenagenda (FGA), Duurzame transportbrandstoffen, Fairtrade/Millennium-doelen en Eetbaar Fryslân. Voor elk van deze de vijf thema’s is er een apart doel geformuleerd.

Bovenstaande is gebaseerd op het op 21 januari 2015 door Provinciale Staten vastgestelde Milieuplan 2015-2016. Provinciale Staten hebben toen de werking van het bestaande Milieuplan met twee jaar verlengd, dus tot 21 januari 2017. De werking van een Milieuplan kan eenmalig met twee jaar worden verlengd. Van deze mogelijkheid is al gebruik gemaakt. De planning is dat in het voorjaar van 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Op basis van deze wet moet de provincie een Omgevingsvisie vaststellen. Het Milieuplan is één van de plannen dat opgaat in deze visie. Het proces voor de Omgevingsvisie is gestart. Dit proces voorziet in een Koersdocument. In dit document wordt de oogst van het planproces dat voor de Omgevingsvisie wordt gevolgd weergegeven. Provinciale Staten kiezen met het vaststellen van het Koersdocument voor de verschillende thema’s de koers die wordt uitgewerkt in de uiteindelijke Omgevingsvisie. Wij zullen Provinciale Staten via het Koersdocument een voorstel doen voor de invulling van het milieubeleid en de financiële dekking van de benodigde middelen daarvoor vanaf 21 januari 2017 tot de vaststelling van de Omgevingsvisie. Zie ook de ambitie ruimtelijke ordening in programma 9.

Vanuit ons Milieuplan 2015-2016 wordt op onderdelen bijgedragen aan de resultaten uit onze Uitvoeringsagenda, bijvoorbeeld aan het integraal energieplan om in 2025 25% van onze energie duurzaam op te wekken, één van de ambities uit het Coalitieakkoord.  Via de thema’s Friese Grondstoffenagenda en Duurzame transportbrandstoffen wordt bijgedragen aan de doelstelling van het integraal energieplan.

De Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO) voert een groot deel van de wettelijke milieutaken van de provincie uit en is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. De tijdige implementatie van de nieuwe Omgevingswet heeft mogelijk financiële consequenties voor de FUMO en/of de provinciale organisatie. Als die situatie zich de komende jaren voor gaat doen, zullen we dit inbrengen bij de Kadernota, inclusief dekkingsvoorstel.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.1 Basiskwaliteit & bewustwording
4.2 Eco-effectiviteit
4.3 Duurzaam bodembeheer
4.4 Leefomgeving
4.5 Regie & Strategie toezicht en handhaving
4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Toelichting:

De beleidsbrief Milieu is op 28-06-2017 niet door PS vastgesteld. PS zijn bij brief 01442690 geïnformeerd dat op de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving sinds 14-06-2016 de wet VTH van toepassing is. Er is weinig tot geen ruimte voor eigen invulling van beleid op dit terrein door het ontbreken van een Milieubeleidsplan.
De basiskwaliteit en bewustwording is op niveau. De kosten voor extra gedegen (milieu) onderzoek zijn hoger dan begroot. Er is een Friese Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond opgesteld, de uitvoering hiervan moet nog vorm krijgen.
PS zijn geïnformeerd dat op de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving er weinig tot geen ruimte is voor eigen invulling van beleid op dit terrein. In het proces om te komen tot een Omgevingsvisie wordt het thema milieu besproken in zogenaamde omgevingslabs.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 12.513
 • 1.070
 • 11.443
 • -782
 • 10.661
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 9.464
 • 450
 • 9.014
 • 1.231
 • 10.245
 • Rekening 2017
 • 9.604
 • 489
 • 9.116
 • 1.081
 • 10.197
 • Saldo begroting en rekening
 • -141
 • -39
 • -102
 • 149
 • 48

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 4.1.       Basiskwaliteit & bewustwording
 • 4.2.       Eco-effectiviteit
 • 4.3.       Duurzaam bodembeheer
 • 4.4.       Leefomgeving
 • 4.5.       Regie & Strategie toezicht en handhaving
 • 4.6.       Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 4.1.       Basiskwaliteit & bewustwording
 • 4.2.       Eco-effectiviteit
 • 4.3.       Duurzaam bodembeheer
 • 4.4.       Leefomgeving
 • 4.5.       Regie & Strategie toezicht en handhaving
 • 4.6.       Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 277
 • 765
 • 3.125
 • 744
 • 56
 • 7.547
 • 12.513
 • 200
 • 11
 • 320
 • 56
 • 483
 • 1.070
 • 11.443
 • Begroting 2017
 • 239
 • 330
 • 1.056
 • 762
 • 110
 • 6.966
 • 9.464
 • 14
 • 26
 • 15
 • 110
 • 285
 • 450
 • 9.014
 • Besteding 2017
 • 304
 • 370
 • 919
 • 801
 • 111
 • 7.098
 • 9.604
 • 28
 • 14
 • 51
 • 111
 • 284
 • 489
 • 9.116
 • Saldo 2017
 • -65
 • -40
 • 137
 • -39
 • -1
 • -132
 • -141
 • -28
 • 0
 • 26
 • -37
 • -1
 • 1
 • -39
 • -102

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x €1.000,-
 • OP Startsubs bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • OP Actieplan geluid
 • Stand per 1-1-2017
 • 211
 • 53
 • toevoeging
 • 15
 • 0
 • aanwending
 • 111
 • 11
 • Stand per 31-12-2017
 • 114
 • 42

 

Print deze pagina