Programma 3: Water

3.3 Schoon water

Begroting

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is verbeterd en voldoet aan de normen. Daarbij gaat het om de chemische en ecologische toestand en de inrichting van de watersystemen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij zien er op toe dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Het maatregelenpakket is opgenomen in het 4e Waterhuishoudingsplan. Wij dragen bij aan (de ontwikkeling van) DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
 • Samen met Vitens geven wij uitvoering aan de maatregelen in de uitvoerings-programma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
 • Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
 • Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
 • We blijven de waterketen versterken. Hierbij zorgen we voor de verbinding tussen de partijen en dat doen we samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12,0 miljoen in de hele Friese waterketen.
 • Wij zetten ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique voort. Met dit project  draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10-15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 10
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.281
 • 655
 • 626
 • Begroting 2016
 • 1.667
 • 0
 • 1.667
 • Begroting 2017
 • 2.980
 • 0
 • 2.980
 • Begroting 2018
 • 3.103
 • 0
 • 3.103
 • Begroting 2019
 • 1.670
 • 0
 • 1.670
 • Begroting 2020
 • 306
 • 0
 • 306

Toelichting:

De de eerste beschikkingen voor de POP3-maatregelen niet productieve investeringen water voor KRW-doelen zullen voorjaar 2017 worden afgegeven. De uitbetalingen vinden pas na realisatie plaats. Vooral omdat POP3 geen bevoorschotting van projecten toestaat is het budget voor cofinanciering KRW/POP3 naar 2017-2019 doorgeschoven. Als gevolg hiervan worden ook de budgetten voor Integrale oever- en kadeprojecten deels doorgeschoven, omdat ook die middelen dienen als co-financiering van POP3-maatregelen.

Daarnaast is middels begrotingswijziging voor het project Schoon water voor Mozambique, de budgetten van 2018 en 2019 naar voren worden gehaald, zodat de totale provinciale bijdrage in twee gelijke delen van elk € 150.000,– in 2016 en 2017 beschikbaar is om te voldoen aan de met onze partners aangegane verplichtingen.

Beleidsveld 3.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Innovatieve Waterketen
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 276
 • 276
 • 379
 • 379
 • 0
 • 655
 • 626
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.667
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.980
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.103
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.670
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 306

Beleidsveld 3.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Oppervlakte waterkwaliteit
 • Cofinaciering water POP3
 • Cofinanciering en kwartiermakers POP 3 water
 • Innovatieve Waterketen
 • Mozambique
 • Zwemwatertaken
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 27
 • 27
 • 0
 • 0
 • 310
 • 0
 • 22
 • 332
 • 379
 • 379
 • 543
 • 543
 • 1.281
 • Begr 2016 Lasten
 • 26
 • 26
 • 800
 • 0
 • 100
 • 150
 • 22
 • 1.071
 • 0
 • 0
 • 569
 • 569
 • 1.667
 • Begr 2017 Lasten
 • 26
 • 26
 • 1.160
 • 1.350
 • 0
 • 150
 • 22
 • 2.682
 • 0
 • 0
 • 272
 • 272
 • 2.980
 • Begr 2018 Lasten
 • 26
 • 26
 • 1.000
 • 1.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.800
 • 0
 • 0
 • 277
 • 277
 • 3.103
 • Begr 2019 Lasten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 293
 • 293
 • 1.670
 • Begr 2020 Lasten
 • 26
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 280
 • 280
 • 306

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Er op toezien dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
2 Samen met Vitens uitvoering geven aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
3 Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater er op toezien dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
5 Het blijven versterken van de waterketen en hierbij zorgen voor de verbinding tussen de partijen. Dit doen wij samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12 miljoen in de hele Friese waterketen.
6 Voortzetten van ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique. Hiermee draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10 – 15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 10
Aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Er op toezien dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
2 Samen met Vitens uitvoering geven aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
3 Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater er op toezien dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
5 Het blijven versterken van de waterketen en hierbij zorgen voor de verbinding tussen de partijen. Dit doen wij samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van
6 Voortzetten van ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique. Hiermee draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Toelichting:

1. Dit jaar zal een onderbesteding plaatsvinden op het cofinancieringsbudget voor POP3 water en op het het budget voor Oevers- en Kaden, omdat projecten wat later gestart worden dan oorspronkelijk gepland. Met het Wetterskip Fryslân vindt een inventarisatie plaats van de uit te voeren projecten. De verwachting is vooralsnog dat deze in 2018 en 2019 nog uitgevoerd zullen worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 10 – 15 km
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 6
Km. beekherstel 5 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drink- waterwinningen 10
Aantal projecten dat in uitvoering is 4

Toelichting:

KRW doelen.
Zie voor een toelichting hetgeen staat vermeld bij de gewenste resultaten van beleidsveld 3.3.

Zwemwaterlocaties.
Op basis van de waterkwaliteit aan het einde van seizoen 2016 is een negatief advies afgegeven voor vier zwemlocaties. Met de betreffende eigenaren zijn gesprekken gevoerd om de kwaliteit te verbeteren. De provincie houdt gedurende het zwemseizoen toezicht op de actuele zwemwaterkwaliteit.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is verbeterd en voldoet aan de normen. Daarbij gaat het om de chemische en ecologische toestand en de inrichting van de watersystemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.3 Schoon water

Toelichting:

Bijna alle waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische stoffen.
De huidige ecologische toestand binnen de Provincie Fryslan is slechts beperkt verbeterd. In geen enkel waterlichaam (totaal 24) zijn de gestelde ecologische doelen op alle vier parameters bereikt (“one out all out” principe). Dit komt omdat de gunstige ontwikkelingen in abiotische randvoorwaarde (inrichting) vóórop lopen op de ontwikkelingen in de ecologie (vissen en waterplanten). Daarvoor is het noodzakelijk om door te gaan met het treffen van de bron en – inrichtingsmaatregelen.

Het overgrote deel van de officiële zwemwaterlocaties in ons gebied wordt beoordeeld als goed of uitstekend. Hiervan scoren drie zwemlocaties als “slecht”en twee zwemlocaties krijgen het kwalificatie “aanvaardbaar”.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Er op toezien dat Wetterskip Fryslân de maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitvoert volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van DAW-projecten (Deltaprogramma agrarisch waterbeheer).
2 Samen met Vitens uitvoering geven aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s grondwaterbescherming. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.
3 Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater er op toezien dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 Waterbeheerders controleren de emissies uit de waterketen. De emissies moeten voldoen aan de chemische en ecologische doelen die voor het ontvangende water gelden.
5 Het blijven versterken van de waterketen en hierbij zorgen voor de verbinding tussen de partijen. Dit doen wij samen met de inwoners van Fryslân. Wij nemen ons aandeel in het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0. Concrete maatregelen moeten in 2020 leiden tot een structurele besparing van € 12 miljoen in de hele Friese waterketen.
6 Voortzetten van ons project voor schone sanitaire voorzieningen in Mozambique. Hiermee draagt de provincie er aan bij dat 1,9 miljoen mensen in derdewereldlanden toegang hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Toelichting:

Er is een onderbesteding op het budget voor oppervlaktewaterkwaliteit. Dit komt doordat de geplande bijdrage aan het IPO-DROW niet in dit beleidsveld maar in beleidsveld 4.2 ECO-effectiviteit gerealiseerd is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 1 pakket 1 pakket
Km. oever dat natuurvriendelijk is 10 – 15 km 36 km
Aantal gerealiseerde vispassages en 6 6
Km. beekherstel 5 km 6 km
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48 47
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drink- waterwinningen 10 4
Aantal maatregelen uit het uitvoerings- programma gebiedsdossiers drink- waterwinningen 4 4

Toelichting:

Dit jaar is de cofinancieringsbudget voor POP3 water volledig ingezet voor de KRW projecten. Het plafond is zelfs verhoogd omdat er meer projecten in de pijplijn waren dan oorspronkelijk ingeschat. Met het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) zijn goede resultaten behaald, zoals bijvoorbeeld met het project beperken Erfemissie. Hier is zeer grote belangstelling voor. Circa 80 procent van de boeren neemt hieraan al deel.

In totaal zijn er 52 officiële zwemwaterlocaties in Fryslân. Aan het einde van het waterseizoen 2017 hadden vijf zwemlocaties niet het predicaat voldoende: drie locaties scoorden slecht, en twee aanvaardbaar. Op deze locaties zijn maatregelen nodig om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 19
 • 345
 • 112
 • 476
 • 112
 • 112
 • 363
 • 386
 • 749
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 26
 • 1.632
 • 0
 • 1.658
 • 0
 • 0
 • 1.658
 • -227
 • 1.431
 • Rekening 2017
 • 10
 • 759
 • 0
 • 769
 • 0
 • 0
 • 769
 • 642
 • 1.411
 • Saldo begroting en rekening
 • 16
 • 873
 • 0
 • 889
 • 0
 • 0
 • 889
 • -869
 • 20

Toelichting:

De per saldo is het resultaat voor beleidsveld 3.3 bijna in evenwicht.

Mutatie tijdelijke budgetten:
Aan de reserve tijdelijke budgetten is € 869.000 toegevoegd als subsidieplafond Kaderrichtlijn water POP3 Erfafspoeling 2017-2020. Deze regeling is in 2017 opengesteld, en de verwachting is dat het plafond volledig benut zal worden.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Oppervlakte waterkwaliteit
 • Structurele budgetten
 • Cofinaciering water POP3
 • Erfafspoeling
 • Innovatieve Waterketen
 • Kaderrichtlijn water POP 3 water
 • Mozambique
 • Zwemwatertaken
 • Tijdelijke budgetten
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 19
 • 19
 • 88
 • 62
 • 30
 • 150
 • 16
 • 345
 • 112
 • 112
 • 476
 • 112
 • 112
 • 112
 • 363
 • Begroting 2017
 • 26
 • 26
 • 1.280
 • 180
 • 150
 • 22
 • 1.632
 • 1.658
 • 1.658
 • Besteding 2017
 • 10
 • 10
 • 372
 • 220
 • 150
 • 18
 • 759
 • 769
 • 769
 • Saldo 2017
 • 16
 • 16
 • 908
 • -39
 • 4
 • 873
 • 889
 • 889
Print deze pagina