Programma 2: Verkeer en vervoer

2.1 Planvorming, programmering, bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We stellen het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018 op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
 • We monitoren de verkeersontwikkeling en delen de resultaten via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
 • We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Onderwerpen daarbij zijn onder andere de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
 • Wij doen een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een brede ruimtelijk-economische benadering.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.712
 • 906
 • 806
 • Begroting 2016
 • 3.371
 • 0
 • 3.371
 • Begroting 2017
 • 1.947
 • 0
 • 1.947
 • Begroting 2018
 • 1.865
 • 0
 • 1.865
 • Begroting 2019
 • 1.912
 • 0
 • 1.912
 • Begroting 2020
 • 1.822
 • 0
 • 1.822

Toelichting:

De begrote lasten hebben grotendeels betrekking op structurele beheers- en bedrijfsvoeringkosten. Verder zijn hierin een aantal tijdelijke projecten opgenomen zoals bereikbaarheid Leeuwarden, onderzoek TH-sluis onderzoek vaarweg Drachten.

Het kadernotavoorstel Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten is cijfermatig verwerkt in het jaar 2017 in bovenstaande tabel.

Beleidsveld 2.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Monitoring en onderzoek
 • Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement
 • BDU Infra
 • Realisatie 2015 Baten
 • 5
 • 5
 • 312
 • 312
 • 589
 • 589
 • 0
 • 906
 • 806
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.371
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.947
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.865
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.912
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.822

Beleidsveld 2.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • BDU
 • BDU Algemeen
 • BDU Infra
 • Monitoring en onderzoek
 • Mutaties onvoorzien
 • Statenjacht
 • Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Revitalisering Tesselschadestraaat eo Leeuwarden
 • Stelpost programma
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • BDU Infra
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 80
 • -92
 • 60
 • 47
 • 0
 • 0
 • 300
 • 0
 • 0
 • 300
 • 589
 • 589
 • 777
 • 777
 • 1.712
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 746
 • 21
 • 115
 • 0
 • 23
 • 904
 • 417
 • 0
 • 400
 • 0
 • 0
 • 817
 • 0
 • 0
 • 1.650
 • 1.650
 • 3.371
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 746
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 911
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 150
 • 250
 • 0
 • 0
 • 786
 • 786
 • 1.947
 • Begr 2018 Lasten
 • 100
 • 751
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 1.016
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 800
 • 800
 • 1.865
 • Begr 2019 Lasten
 • 100
 • 751
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 1.016
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 847
 • 847
 • 1.912
 • Begr 2020 Lasten
 • 100
 • 751
 • 21
 • 122
 • 0
 • 23
 • 1.015
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 807
 • 807
 • 1.822

Kadernota 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten
 • Totaal lasten
 • 2017
 • 150
 • 150
 • 2018
 • 0
 • 0
 • 2019
 • 0
 • 0
 • 2020
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor 2018, met daarin opgenomen de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 Monitoren verkeersontwikkeling en het delen van de verkeersgegevens via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
3 Afspraken maken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (o.a. Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal).
4 Het doen van een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een ruimtelijk-economische benadering.

Toelichting:

 1. De provinciale inzet voor deze afspraken ligt op schema. De uiteindelijke afspraken zijn afhankelijk van de bereidheid van het Rijk.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor 2018, met daarin opgenomen de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 Monitoren verkeersontwikkeling en het delen van de verkeersgegevens via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
3 Afspraken maken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (o.a. Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal).
4 Het doen van een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een ruimtelijk-economische benadering.

Toelichting:

3. De provinciale inzet voor deze afspraken ligt op schema. De uiteindelijke afspraken zijn afhankelijk van de bereidheid van het Rijk.
4. Zoals aangekondigd in onze brief van juni 2017 (nr 01420461) is de brede analyse vaarwegen naar verwachting eind 2017 beschikbaar.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking

Toelichting:

Niet van toepassing gezien de bereikte doelen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor 2018, met daarin opgenomen de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 Monitoren verkeersontwikkeling en het delen van de verkeersgegevens via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
3 Afspraken maken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (o.a. Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand en de spoorbrug Van Harinxmakanaal).
4 Het doen van een planstudie naar de vaarweg Drachten vanuit een ruimtelijk-economische benadering.

Toelichting:

3. De afspraken met het Rijk over de genoemde onderwerpen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport schrijven wij u in specifieke brieven. Het ene project boekt meer voortgang dan de andere. Op deze projecten bestaan actieve processen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Gereed Gereed
Monitoren ontwikkelingen Beschikbaarheid van de gemeten verkeersintensiteiten op provinciale wegen 95% 98%

Toelichting:

In december 2016 was nog 95,1% van de verkeerstellingen beschikbaar. Over 2017 is 97,7% van de telgegevens beschikbaar. Deze gegevens zijn gepubliceerd via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 965
 • 817
 • 271
 • 2.052
 • 97
 • 97
 • 1.956
 • -271
 • -817
 • 868
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 854
 • 215
 • 0
 • 1.069
 • 0
 • 0
 • 1.069
 • 0
 • 0
 • 1.069
 • Rekening 2017
 • 854
 • 118
 • 40
 • 1.012
 • 0
 • 0
 • 1.012
 • -40
 • 0
 • 973
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 97
 • -40
 • 56
 • 0
 • 0
 • 56
 • 40
 • 0
 • 96

Toelichting:

Per saldo is er een onderschrijding van € 96.000. Dit resultaat is als volgt ontstaan:

Tijdelijke budgetten
De onderschrijding wordt veroorzaakt door het niet besteden van het tijdelijke budget voor onderzoek naar de TH-sluis € 100.000. In het afgelopen jaar hebben een aantal verkennende gesprekken plaatsgevonden met het Rijk in hoeverre zij open staan voor het uitvoeren van een dergelijk studie. De daadwerkelijke studie zal komend jaar starten ten laste van de resterende middelen voor 2018 en 2019.

Reserves / mutatie reserves
De hogere last bij de reserve € 40.000 heeft betrekking op de reserve BDU.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Monitoring
 • Mutaties onvoorzien
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Statenjacht
 • Structurele budgetten
 • Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Revitalisering Tesselschadestraaat eo Leeuwarden
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • Tijdelijke budgetten
 • BDU Infra
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Monitoring
 • Mutaties onvoorzien
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 104
 • -111
 • 927
 • 8
 • 36
 • 965
 • 417
 • 400
 • 817
 • 271
 • 271
 • 2.052
 • 22
 • 75
 • 97
 • 97
 • 1.956
 • Begroting 2017
 • 65
 • 746
 • 21
 • 23
 • 854
 • 100
 • 115
 • 215
 • 1.069
 • 1.069
 • Besteding 2017
 • 72
 • 755
 • 5
 • 22
 • 854
 • 118
 • 118
 • 40
 • 40
 • 1.012
 • 1.012
 • Saldo 2017
 • -8
 • -9
 • 16
 • 1
 • 0
 • 100
 • -3
 • 97
 • -40
 • -40
 • 56
 • 56

 

Print deze pagina