Programma 11: Bedrijfsvoering

11.2 Middelen

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

  • Ja, dit gaat zeker lukken
  • Niet zeker of dit gaat lukken
  • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

  • Ja, dit gaat zeker lukken
  • Niet zeker of dit gaat lukken
  • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

  • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
  • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
  • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Medewerkers kunnen plaats onafhankelijk digitaal werken en samenwerken.
2 Medewerkers binnen de opgavengestuurde organisatie werken samen aan en archiveren documenten in één digitale omgeving.
3 Digitale dienstverlening aan de Mienskip wordt intern digitaal afgehandeld.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 Provinciale (vaar)weggegevens zijn op orde en gekoppeld aan landelijke basisregistraties

Toelichting:

1. 80% van de medewerkers beschikken over een mobiel werkstation waarmee overal in de organisatie op de aangepaste flexplek en thuis kan werken.

2. Meer dan 66% van de medewerkers die in opgaven werken, werken samen in onze nieuwe digitale samenwerkings- en archiefomgeving. Einde van het jaar is dit 100%.

3. De digitale dienstverlening is deels beschikbaar. We zullen de komende tijd meer energie zetten op het beschikbaar stellen van onze digitale producten, te beginnen bij subsidiezaken.

4. Het directiedashboard is beschikbaar, gerealiseerd en wordt verder uitgebreid met personeelsinformatie.

5. Het Open Data platform is samen met de Gemeente Leeuwarden gerealiseerd, wordt momenteel gevuld en wordt binnenkort aan de Mienskip beschikbaar gesteld.

6. Er wordt hard gewerkt aan de koppeling tussen onze assets en de BGT (wettelijke taak). Tijd is hierbij een kritische factor omdat het een wettelijke taak betreft, maar we lopen op schema.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Plaatsonafhankelijk digitaal werken Percentage medewerkers met een mobiele werkplek/apparaat 80 % van de vaste medewerkers heeft een mobielen werkplek/apparaat
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Percentage medewerkers dat Dielplak gebruikt 80% van de medewerkers in opgavenge-stuurd werken gebruikt Dielplak
Intern digitaal afhandelen van dienstverlening aan de Mienskip Toepassen digitale handtekening Afdeling subsidiezaken past bulkverwerking toe op haar besluiten tot verlening/afwijzing subsidie
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Toepassen managementdashboards (Business Intelligence) Dashboard beschikbaar voor Programma Landelijk Gebied, onderdeel natuur
Open data toegankelijk voor de Mienskip Fries Open Data Platform beschikbaar Fries Open Data Platform live, samen met gemeente Leeuwarden, met data over recreatie en toerisme
Provinciale (vaar)weggegevens op orde en gekoppeld aan landelijke basisregistraties Percentage van gegevens gekoppeld aan de landelijke basisregistraties. 80 % van de vlakgegevens in het asset-management systeem van de provincie is gekoppeld aan de landelijke Basisregistratie Grootschalige Topografie

Toelichting:

Intern digitaal afhandelen van dienstverlening aan de Mienskip.
Er loopt een procesonderzoek (Lean) bij subsidiezaken. In vierde kwartaal 2017 start het digitaliseren van het subsidie proces.

Provinciale (vaar)weggegevens op orde en gekoppeld aan landelijke basisregistraties.
Het project voor het op orde brengen van de BGT loopt. Planning is om dit eind 2018 volledig op orde te hebben.

Print deze pagina