Programma 11: Bedrijfsvoering

11.1 Mensen

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

  • Ja, dit gaat zeker lukken
  • Niet zeker of dit gaat lukken
  • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

  • Ja, dit gaat zeker lukken
  • Niet zeker of dit gaat lukken
  • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

  • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
  • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
  • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2017 willen wij één bedrijfsvoeringsbudget (budget personeel/middelen) voor de hele organisatie, bij voorkeur ondergebracht in 1 programma bedrijfsvoering binnen de begroting.
2 Wij willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
3 Wij willen uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
4 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij de organisatie van de toekomst. Wij bevorderen hierbij de mobiliteit en de flexibiliteit van medewerkers.
5 Wij willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
6 Wij gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.

Toelichting:

2. Kwaliteiten medewerkers.
Talent management is onderdeel van organisatieontwikkeling en is ook prominent onderdeel van de nieuwe CAO. Vanaf tweede helft 2017 zal hierop inzet worden gegeven in samenspraak met management en Ondernemingsraad ter uitvoering van de nieuwe CAO.

5. Externe inhuur.
Het realiseren van een halvering van de externe inhuur ten opzichte van 2015 gaat in fasen waarbij ook voor 2017 geldt dat de nog in uitvoering zijnde projecten vragen om de additionele inzet van inhuur.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim 4%
Inhuur Omvang externe inhuur De omvang van de externe inhuur bedraagt € 16,6 miljoen
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband Op 31.12.2017 bedraagt het aantal fte’s 680*
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 30

Toelichting:

Ziekteverzuim.
Het ziekteverzuim bedraagt momenteel 4,7%. Nadere analyse zal moeten leiden tot gerichte actie om dit verzuim terug te dringen.

Externe inhuur.
De omvang van de inhuur bedraagt naar verwachting € 20 miljoen in 2017. De hogere inhuur wordt met name ingezet op de infrastructurele werken en de werken voor derden waarvoor wij een vergoeding ontvangen.

Bezetting.
De bezetting eind 2017 zal naar prognose rond de 700 fte bedragen, de stijging wordt met name veroorzaakt doordat wij een aantal brug- en sluiswachters in provinciaal dienstverband hebben genomen. Een aantal daarvan is structureel en een aantal voor de periode totdat de werkzaamheden die wij voor Rijkswaterstaat verrichten beëindigd worden.

* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringsbudget.

Print deze pagina