Programma 1: Bestuur

1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een adequate juridische dienstverlening die aansluit bij het gewenste kwaliteitsniveau vanuit het provinciaal bestuur en de Mienskip.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden;
 • het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst);
 • ontwikkeling van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten;
 • implementatie Europese verordening gegevensbescherming;
 • zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over:
 1. bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen;
 2. Wob- en andere informatieverzoeken;
 3. aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming;
 4. subsidieaanvragen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a Tijdige afhandeling 90%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 203
 • 0
 • 203
 • Begroting 2016
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2017
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2018
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2019
 • 172
 • 0
 • 172
 • Begroting 2020
 • 172
 • 0
 • 172

Toelichting:

De begrote lasten betreffen juridische advisering en de externe commissie voor bezwaar en beroepschriften.

Beleidsveld 1.6 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 203
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 172

Beleidsveld 1.6 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 40
 • 47
 • 29
 • 116
 • 88
 • 88
 • 203
 • Begr 2016 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2017 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2018 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2019 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172
 • Begr 2020 Lasten
 • 28
 • 92
 • 52
 • 172
 • 0
 • 0
 • 172

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden.
2 Het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst).
3 Het ontwikkelen van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten.
4 Zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over: - bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen; - Wob- en andere informatieverzoeken; - aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming; - subsidieaanvragen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a. Tijdige afhandeling 90%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden.
2 Het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst).
3 Het ontwikkelen van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten.
4 Zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over: - bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen; - Wob- en andere informatieverzoeken; - aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming;- subsidieaanvragen.

Toelichting:

1, 2 en 4. Er is gestart met de advocaat in eigen dienst. Echter, vanwege ziekte en de toegenomen hoeveelheid werk (onder meer grote hoeveelheid bezwaarschriften) is het nog niet duidelijk of het beperken van de inhuur kan worden gerealiseerd. Evenzo is het niet zeker of er altijd binnen de gewenste termijnen kan worden geadviseerd/afgehandeld.

3. Over “Minder beleid en regels” wordt in december 2017 een startnotitie aan Provinciale Staten aangeboden. In verband met dwarsverbanden met andere trajecten is dit enigszins verlaat ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a. Tijdige afhandeling 90%

Toelichting:

Medio 2017 is het aantal binnengekomen bezwaarschriften reeds substantieel hoger dan in hetzelfde tijdvak in 2015 en 2016. Over heel 2016 zijn er 158 bezwaarschriften en 4 klachten ontvangen. Dit jaar zijn er tot 1 juli al 204 bezwaarschriften en 4 klachten ontvangen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Een adequate juridische dienstverlening die aansluit bij het gewenste kwaliteitsniveau vanuit het provinciaal bestuur en de Mienskip.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.6 Juridische Zaken en rechtsbescherming

Toelichting:

Het aantal ingekomen bezwaarschriften in 2017 ligt substantieel hoger dan in 2015 en 2016. Dat hangt samen met de forse instroom van bezwaarschriften gericht tegen (a) vergunningverlening o.g.v. de Wet natuurbescherming en (b) de vaststelling van het ganzenfoerageergebied. Ten behoeve van de advisering over bezwaarschriften is tijdelijk extra capaciteit aangetrokken.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Deugdelijke advisering ten behoeve van onze provinciale werkzaamheden.
2 Het beperken van inhuur van juridische dienstverlening (bijvoorbeeld door advocaten in eigen dienst).
3 Het ontwikkelen van wetgevingskwaliteitsbeleid, met inbegrip van vereenvoudiging van provinciale regelgeving/beleidsregels en vermindering van administratieve lasten.
4 Zorgvuldige en tijdige behandeling van en advisering over: - bezwaarschriften, administratieve beroepen en klachten, met het accent op een informele afdoening van geschillen; - Wob- en andere informatieverzoeken; - aanvragen om een vergunning, ontheffing of een andere toestemming; - subsidieaanvragen.

Toelichting:

Ziekte en de toegenomen hoeveelheid werk (onder meer grote hoeveelheid bezwaarschriften) alsook grote projecten (zoals Windpark Fryslân) hebben hun weerslag gehad op daadwerkelijk kunnen beperken van de inhuur van de juridische dienstverlening. In 2017 is tevens gestart met de advocaat in eigen dienst.

3. Minder beleid en regels
De behandeling van de startnotitie “Minder beleid en regels” is door Provinciale Staten doorgeschoven en vastgesteld in januari 2018.

4. Bezwaarschriften
Er zijn in 2017 299 bezwaarschriften afgedaan. De doelwaarde, waarbij in 90% van de dossiers, tijdig is beslist, is niet gerealiseerd. Dat komt met name vanwege een trance van 84 samenhangende bezwaarschriften, gericht tegen vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming, waarop in 2017 niet tijdig een beslissing is genomen.

Beroepen bij de bestuursrechter
Ingekomen beroepen

In 2017 is de bestuursrechter 7 keer verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek is 7 keer bij de Rechtbank Noord-Nederland (hierna: Rechtbank) ingediend. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) is in 2017 geen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend.

Van de in totaal 34 beroepen gaat het om 31 bij de Rechtbank ingediende beroepen. Verder zijn 3 beroepen bij de Afdeling ingediend. Bovendien is 8 keer hoger beroep bij de Afdeling ingesteld.

Voor de duidelijkheid wordt er op gewezen dat het bij de hiervoor vermelde (aantallen) ingekomen beroepen niet om dezelfde (aantallen) beroepen hoeft te gaan als de hierna vermelde (aantallen) afgehandelde beroepen, aangezien de afhandeling van een beroep soms in een volgend jaar of mogelijk zelfs nog later plaatsvindt.

Afgehandelde beroepen
In 2017 heeft de bestuursrechter 2 verzoeken om een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk verklaard, 2 verzoeken om een voorlopige voorziening afgewezen en zijn 2 verzoeken om een voorlopige voorziening ingetrokken.

Er zijn in 2017 56 beroepen gegrond verklaard, waarvan 54 uitspraken van de Rechtbank  en 2 uitspraken van de Afdeling. In 50 van de door de Rechtbank gegrond verklaarde beroepszaken betreffende de probleemgebiedensubsidie 2014 is ambtelijk gehoord, omdat de onafhankelijke (externe) bezwaarschriftencommissie op basis van de Procedureverordening bezwaar, beroep en klachten provincie Fryslân 2004 niet bevoegd was in deze zaken te adviseren. In de Procedureverordening bezwaar, beroep en klachten van de provincie Fryslân 2017 is deze uitzondering geschrapt, zodat de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie nu ook in deze zaken bevoegd is om advies uit te brengen.

Verder zijn 8 beroepen ongegrond verklaard. Bovendien heeft de bestuursrechter in 9 zaken het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Ook zijn 8 beroepen ingetrokken. Ten slotte is een door de provincie ingesteld hoger beroep gegrond verklaard, heeft de Afdeling 2 hoger beroepszaken ongegrond verklaard en zijn een viertal hoger beroepen ingetrokken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Afhandeling bezwaarschriften, c.a. Tijdige afhandeling 90% 58%

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 170
 • 170
 • 0
 • 0
 • 170
 • 170
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 147
 • 147
 • 0
 • 0
 • 147
 • 147
 • Rekening 2017
 • 121
 • 121
 • 13
 • 13
 • 108
 • 108
 • Saldo begroting en rekening
 • 26
 • 26
 • -13
 • -13
 • 39
 • 39

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 39.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De onderbesteding van de lasten betreft het structurele budget juridische advisering. Als gevolg van een kortingsregeling 2016 en ontvangsten voor gewonnen processen, valt het saldo lasten lager uit dan begroot.
De onderbesteding op de baten betreft ontvangsten op de budgetten voor de commissie bezwaarschriften  en ontvangsten voor de huisadvocaat.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Provinciale advocaat
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Provinciale advocaat
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 35
 • 103
 • 31
 • 170
 • 170
 • 0
 • 0
 • 170
 • Begroting 2017
 • 28
 • 67
 • 52
 • 147
 • 147
 • 147
 • Besteding 2017
 • 43
 • 42
 • 36
 • 121
 • 121
 • 9
 • 5
 • 13
 • 13
 • 108
 • Saldo 2017
 • -15
 • 25
 • 16
 • 26
 • 26
 • -9
 • -5
 • -13
 • -13
 • 39
Print deze pagina