Programma 1: Bestuur

1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

In interprovinciaaloverleg (IPO-)verband  is voor de herkenbaarheid van de provincie als bestuurs­laag in september 2014 KOMPAS 2020 vastgesteld. In KOMPAS 2020 staan maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen centraal. Deze zijn leidend voor de rol en positie die provincies nu en in de toekomst vervullen. In IPO-verband vindt met betrekking tot genoemde kerntaken gezamenlijke belangen­behartiging plaats. Daarnaast speelt het IPO een informerende en richtinggevende rol bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de twaalf provincies van belang is.

Wat willen we bereiken?

Doel is dat de provincie Fryslân wordt herkend als bestuurslaag: rol en takenpakket van de provincie zijn duidelijk. Onze werkhouding is duidelijk: we willen de constructieve verbinder zijn en helpen daar waar dat nodig is. We sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s. We vertrouwen op onze partners in en buiten de provincie, bijvoorbeeld gemeenten of de provincies Groningen en Drenthe. Dat leidt onder meer tot minder regels.
Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met de betreffende partijen. Samenwerken doen we onder andere met samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

Europa

De Friese inzet op Europa in de periode 2016-2020 is vastgelegd in het werkplan ‘Fryslân en Europa’. Deze inzet speelt voor Fryslân op drie terreinen :

 • implementatie van Europese regelgeving
 • lobby (voornamelijk in SNN-verband)
 • projectverwerving (in samenwerking met partners binnen en buiten Fryslân)

De Friese Europa-inzet krijgt gestalte door samenwerking tussen het bestuur, de directie, de provinciale organisatie en externe partners binnen en buiten Fryslân. Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens het model ‘Team Europa’, bestaande uit een kernteam en een grote flexibele schil. Team Europa heeft tot taak om het Europafacetbeleid (= gerichte aandacht voor de Europese aspecten van ieders werk) in de organisatie te ondersteunen en te bevorderen.

Het werkplan legt de inhoudelijke focus voor Fryslân op de domeinen:

 • Watertechnologie
 • Natuurinclusieve landbouw/AGRO-food
 • Mienskip 2.0
 • Ad hoc- kansen

Circulaire Economie en Kulturele Haadstêd 2018 vormen de dwarsverbanden tussen deze domeinen. De inhoudelijke focus is leidend voor de projectverwerving waar Fryslân zich op richt. Projectverwerving is het middel bij uitstek om Europese financiering voor Fryslân te kunnen binnenhalen.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Jaarlijks organiseert de provincie activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2017 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het werkplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Nood-Nederlandse programma op de Open Days 2017 in Brussel. Daarnaast door ‘Europa’ naar Fryslân te halen: het Comité van de Regio’s (commissie SEDEC) is uitgenodigd om in 2017 de halfjaarlijkse vergadering-op-locatie in Fryslân te houden en alvast kennis te nemen van de aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
 • Voor 2017 willen we voor de Europese programm  a’s die aansluiten bij de Friese ambities de volgende aantallen internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden; N.B.: honorering hangt af van inhoudelijke beoordeling waarbij vooral wordt gelet op execellentie en samenwerking, en er is sprake van zware internationale concurrentie)
 • In 2017 willen we ook opnieuw een aanvraag indienen in het kader van het programma Connecting Europe Facility, als bijdrage in de financiering voor de vernieuwing van de sluis Kornwerderzand.
 • Met de titel Culturele Hoofdstad intensiveren wij onze inzet op het met Europese partners ontwikkelen van projecten gerelateerd aan culturele events in 2018 en de thema’s die in de samenwerkingsagenda Leeuwarden-provincie zijn opgenomen.
 • De provincie en haar stakeholders/kennisinstellingen zetten ook in 2017 fors in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.
 • Ook in Brussel de contacten met de Duitse partners aanhalen.
 • Na goede ervaringen in 2016 met onder meer ondersteuning van statenleden, gaan we in 2017 hiermee door. Daarnaast gaan we met Provinciale Staten mogelijkheden onderzoeken voor een eerdere en diepgaandere betrokkenheid van Provinciale Staten in beleidsvoorbereiding.
 • Op basis van de pilot in 2016,  gaan we op een aantal beleidsvelden informatie aanbieden die het makkelijker maakt ons uit te dagen (Right to Challenge). Ook gaan we op een aantal terreinen partijen actief uitnodigen ons uit te dagen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma Open Days 2017 1
halfjaarlijkse vergadering-op-locatie van SEDEC in Fryslân houden 1
Friese inzet op Europa gecoördineerd en proactief aanpakken Vervlechten van Europa in de werkzaamheden uit het coalitie akkoord 100%
Culturele Hoofdstad 2018 met Europese partners ontwikkelen van projecten gelinkt aan culturele evenementen 7 projecten
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen 3 projecten
In Brussel Duitse contacten aanhalen Projecten indienen in interreg A met Friese participatie en betrokkenheid Ca. 5
Interreg-B Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 100%
1. EFRO 2
2. Interreg A 5
3. Interreg B 2
4. Interreg Europe 2
5. Horizon 2020 1
6. Creative Europe 3
7. Erasmus 2
8. Overige programma’s 1
Jongerenparticipatie Fries Jeugdparlement organiseren 1
Provinciale voorronde Op weg naar het Lagerhuis faciliteren 1

Toelichting:

 • Europese facetten (regelgeving, middelen, projecten, grensoverschrijdende samenwerking) maken integraal deel uit van de provinciale werkzaamheden: Europa is geen apart beleidsterrein, maar ‘facetbeleid’. Wij pakken de Friese inzet op Europa meer proactief en gecoördineerd aan, zoals geformuleerd in het werkplan ‘Fryslân en Europa’. Daarbij zetten we in op het vervlechten van Europa in werkzaamheden volgend uit het nieuwe coalitieakkoord. Binnen de organisatie is Team Europa de aanjager van die sterkere en meer gerichte inzet op Europa.
 • Leeuwarden is uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De Europese dimensie van Culturele Hoofdstad 2018 zit niet alleen in de officiële titel (‘European Capital of Culture’), maar ook in het uitbouwen van bestaande en aanboren van nieuwe netwerken.
 • Fors inzetten op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennis­instellingen: Met de Duitslandagenda (opgesteld door het SNN) wordt de samenwerking van de Noordelijke provincies en andere partners met Niedersachsen meer gestructureerd en inzichtelijker.
 • In Brussel de contacten met de Duitse partners aanhalen: In 2017 resulteert de inzet van de provincie in ca. 5 projecten die worden ingediend in Interreg-A (grensoverschrijdend programma Nederland-Duitsland), waarbij Friese partners zijn betrokken en waarin de provincie Fryslân actief participeert.
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 2.263 
 • 286
 • 1.977
 • Begroting 2016
 • 1.730
 • 287
 • 1.443
 • Begroting 2017
 • 1.727
 • 287
 • 1.440
 • Begroting 2018
 • 1.727
 • 287
 • 1.440
 • Begroting 2019
 • 1.727
 • 287
 • 1.440
 • Begroting 2020
 • 1.727
 • 287
 • 1.440

Toelichting:

De begrote lasten en baten betreffen voornamelijk de bijdragen voor deelname aan het IPO en het SNN en de BTW-compensatie die wij uit deze deelname retour krijgen.

Beleidsveld 1.5 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Informatievoorziening Europa
 • IPO BIJ12
 • IPO bureau algemeen
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • IPO kassiersfunctie
 • Jongerenparticipatie
 • Nationale Ombudsman
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 4
 • 0
 • 79
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 202
 • 286
 • 0
 • 286
 • 1.977
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 287
 • 1.443
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 287
 • 1.440
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 287
 • 1.440
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 287
 • 1.440
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 287
 • 1.440

Beleidsveld 1.5 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Informatievoorziening Europa
 • IPO BIJ12
 • IPO bureau algemeen
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • IPO kassiersfunctie
 • Jongerenparticipatie
 • Nationale Ombudsman
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 26
 • 12
 • 390
 • 515
 • 20
 • 20
 • 0
 • 4
 • 738
 • 1.726
 • 537
 • 537
 • 2.263
 • Begr 2016 Lasten
 • 5
 • 26
 • 0
 • 656
 • 236
 • 0
 • 21
 • 4
 • 783
 • 1.730
 • 0
 • 0
 • 1.730
 • Begr 2017 Lasten
 • 5
 • 26
 • 0
 • 656
 • 236
 • 0
 • 17
 • 4
 • 783
 • 1.727
 • 0
 • 0
 • 1.727
 • Begr 2018 Lasten
 • 5
 • 26
 • 0
 • 656
 • 236
 • 0
 • 17
 • 4
 • 783
 • 1.727
 • 0
 • 0
 • 1.727
 • Begr 2019 Lasten
 • 5
 • 26
 • 0
 • 656
 • 236
 • 0
 • 17
 • 4
 • 783
 • 1.727
 • 0
 • 0
 • 1.727
 • Begr 2020 Lasten
 • 5
 • 26
 • 0
 • 656
 • 236
 • 0
 • 17
 • 4
 • 783
 • 1.727
 • 0
 • 0
 • 1.727

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het jaarlijks organiseren van activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2017 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het werkplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Nood-Nederlandse programma op de Open Days 2017 in Brussel. Daarnaast door ‘Europa’ naar Fryslân te halen: het Comité van de Regio’s (commissie SEDEC) is uitgenodigd om in 2017 de halfjaarlijkse vergadering-op-locatie in Fryslân te houden en alvast kennis te nemen van de aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
2 Voor 2017 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities de een aantal (zie prestatie-indicatoren) internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden).
3 In 2017 willen we een aanvraag indienen in het kader van het programma Connecting Europe Facility, als bijdrage in de financiering voor de vernieuwing van de sluis Kornwerderzand.
4 Met de titel Culturele Hoofdstad intensiveren wij onze inzet op het met Europese partners ontwikkelen van projecten gerelateerd aan culturele events in 2018 en de thema’s die in de samenwerkingsagenda Leeuwarden-provincie zijn opgenomen.
5 Samen met onze stakeholders/kennisinstellingen zetten we ook in 2017 fors in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.
6 Ook in Brussel de contacten met de Duitse partners aanhalen.
7 Na goede ervaringen in 2016 met onder meer ondersteuning van statenleden, gaan we in 2017 hiermee door. Daarnaast gaan we met Provinciale Staten mogelijkheden onderzoeken voor een eerdere en diepgaandere betrokkenheid van Provinciale Staten in beleidsvoorbereiding.
8 Op basis van de pilot in 2016, gaan we op een aantal beleidsvelden informatie aanbieden die het makkelijker maakt ons uit te dagen (Right to Challenge). Ook gaan we op een aantal terreinen partijen actief uitnodigen ons uit te dagen.

Toelichting:

 1. De commissie SEDEC heeft voor haar halfjaarlijkse vergadering helaas haar keuze op een andere regio laten vallen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma Open Days 2017 1
Halfjaarlijkse vergadering-op-locatie van SEDEC in Fryslân houden 1
Friese inzet op Europa gecoördineerd en proactief aanpakken Vervlechten van Europa in de werkzaamheden uit het coalitie akkoord 100%
Leeuwarden Fryslân 2018 Met Europese partners ontwikkelen van projecten gelinkt aan culturele evenementen 7 projecten
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen 3 projecten
In Brussel Duitse contacten aanhalen Projecten indienen in Interreg A met Friese participatie en betrokkenheid Ca. 5
Interreg B Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 100%
EFRO 2
Interreg A 5
Interreg B 2
Interreg Europe 2
Horizon 2020 1
Creative Europe 3
Erasmus 2
Overige programma’s 1
Jongerenparticipatie Fries Jeugdparlement organiseren 1
Provinciale voorronde Op weg naar het Lagerhuis faciliteren 1

Toelichting:

Commissie SEDEC
Zie toelichting onder gewenste resultaten.

Leeuwarden Fryslân 2018
Is wat de ontwikkeling van projecten betreft een dwarsverband binnen de prioriteiten uit het werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. De prognose voor 2017 is twee projecten, die zijn opgenomen in het lijstje met in te dienen projecten. De ervaring in het afgelopen jaar heeft geleerd dat het programma Creative Europe (CE) ingewikkelder is dan voorzien, waardoor er minder aanvragen gerealiseerd konden worden. Inmiddels zijn er twee CE-aanvragen ingediend die voldoen aan de daarvoor geldende vormvereisten vanuit de Europese Unie.

Interreg B
Een aantal programma’s scoren afwijkend doordat de prognose voor 2017 hoger (EFRO: 4) en soms lager (Interreg A: 3, Interreg B: 1, Creative Europe: 1, Erasmus: 1) uitvalt dan de doelwaarde. In 2016 is de provincie boven verwachting succesvol geweest in het indienen van projecten. Het doel voor de totale periode 2016-2019 was het indienen van 50 ‘eligible’ (= die voldoen aan de vormvoorschriften) projecten. Daarvan waren er tot en met 2016 al 37 ingediend, waarbij vooral meespeelde dat er in dat jaar de projectontwikkeling met Duitsland (interreg A) sneller is verlopen en uiteindelijk twee calls opengesteld werden voor Interreg-B (North Sea programma). Hier heeft de provincie volop aan mee gewerkt. In 2017 zullen er minder calls zijn. Het ontwikkelen van projecten hangt mede af van het vinden van de juiste internationale partners. Bij bijvoorbeeld Horozon 2020 en Creative Europe is dit een uitdaging.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het jaarlijks organiseren van activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2017 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het werkplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Nood-Nederlandse programma op de Open Days 2017 in Brussel. Daarnaast door ‘Europa’ naar Fryslân te halen: het Comité van de Regio’s (commissie SEDEC) is uitgenodigd om in 2017 de halfjaarlijkse vergadering-op-locatie in Fryslân te houden en alvast kennis te nemen van de aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
2 Voor 2017 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities een aantal (zie prestatie-indicatoren) internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden).
3 In 2017 willen we een aanvraag indienen in het kader van het programma Connecting Europe Facility, als bijdrage in de financiering voor de vernieuwing van de sluis Kornwerderzand.
4 Met de titel Culturele Hoofdstad intensiveren wij onze inzet op het met Europese partners ontwikkelen van projecten gerelateerd aan culturele events in 2018 en de thema’s die in de samenwerkingsagenda Leeuwarden-provincie zijn opgenomen.
5 Samen met onze stakeholders/kennisinstellingen zetten we ook in 2017 fors in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.
6 Ook in Brussel de contacten met de Duitse partners aanhalen.
7 Na goede ervaringen in 2016 met onder meer ondersteuning van statenleden, gaan we in 2017 hiermee door. Daarnaast gaan we met Provinciale Staten mogelijkheden onderzoeken voor een eerdere en diepgaandere betrokkenheid van Provinciale Staten in beleidsvoorbereiding.
8 Op basis van de pilot in 2016 gaan we op een aantal beleidsvelden informatie aanbieden die het makkelijker maakt ons uit te dagen (Right to Challenge). Ook gaan we op een aantal terreinen partijen actief uitnodigen ons uit te dagen.

Toelichting:

1. De commissie SEDEC heeft voor haar halfjaarlijkse vergadering helaas haar keuze op een andere regio laten vallen.

8. De behandeling van de beleidsbrief ‘Recht om uit te dagen’ is door Provinciale Staten doorgeschoven van juni naar september waardoor niet meer met zekerheid is te zeggen of de activiteiten voortvloeiende uit de beleidsbrief in 2017 worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma Open Days 2017 1
Halfjaarlijkse vergadering-op-locatie van SEDEC in Fryslân houden 1
Friese inzet op Europa gecoördineerd en proactief aanpakken Vervlechten van Europa in de werkzaamheden uit het coalitie akkoord 100%
Leeuwarden Fryslân 2018 Met Europese partners ontwikkelen van projecten gelinkt aan culturele evenementen 7 projecten
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen 3 projecten
In Brussel Duitse contacten aanhalen Projecten indienen in Interreg A met Friese participatie en betrokkenheid Ca. 5
Interreg B Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 100%
1. EFRO 2
2. Interreg A 5
3. Interreg B 2
4. Interreg Europe 2
5. Horizon 2020 1
6. Creative Europe 3
7. Erasmus 2
8. Overige programma’s 1
Jongerenparticipatie Fries Jeugdparlement organiseren 1
Provinciale voorronde “Op weg naar het Lagerhuis”faciliteren 1

Toelichting:

Commissie SEDEC
Zie voor een toelichting hetgeen staat vermeld onder de gewenste resultaten van beleidsveld 1.5. 

Leeuwarden Fryslân 2018
Dit is wat de ontwikkeling van projecten betreft een dwarsverband binnen de prioriteiten uit het werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. De prognose voor 2017 is twee projecten, die zijn opgenomen in het lijstje met in te dienen projecten. De ervaring in het afgelopen jaar heeft geleerd dat het programma Creative Europe (CE) ingewikkelder is dan voorzien, waardoor er minder aanvragen gerealiseerd konden worden. Inmiddels zijn er twee CE-aanvragen ingediend die voldoen aan de daarvoor geldende vormvereisten vanuit de Europese Unie.

Interreg B
Een aantal programma’s scoren afwijkend doordat de prognose voor 2017 hoger (EFRO: 4) en soms lager (Interreg A: 3, Interreg B: 1, Creative Europe: 1, Erasmus: 1) uitvalt dan de doelwaarde. In 2016 is de provincie boven verwachting succesvol geweest in het indienen van projecten. Het doel voor de totale periode 2016-2019 was het indienen van 50 ‘eligible’ (= die voldoen aan de vormvoorschriften) projecten. Daarvan waren er tot en met 2016 al 37 ingediend, waarbij vooral meespeelde dat in dat jaar de projectontwikkeling met Duitsland (Interreg A) sneller is verlopen en uiteindelijk twee calls opengesteld werden voor Interreg B (North Sea programma). Hier heeft de provincie volop aan mee gewerkt. In 2017 zullen er minder calls zijn. Het ontwikkelen van projecten hangt mede af van het vinden van de juiste internationale partners. Bij bijvoorbeeld Horizon 2020 en Creative Europe is dit een uitdaging.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Doel is dat de provincie Fryslân wordt herkend als bestuurslaag: rol en takenpakket van de provincie zijn duidelijk. Onze werkhouding is duidelijk: we willen de constructieve verbinder zijn en helpen daar waar dat nodig is. We sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s. We vertrouwen op onze partners in en buiten de provincie, bijvoorbeeld gemeenten of de provincies Groningen en Drenthe. Dat leidt onder meer tot minder regels.
Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met de betreffende partijen. Samenwerken doen we onder andere met samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobbyactiviteiten in Den Haag en Brussel.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Toelichting:

Zoals ook in de 2e bestuursrapportage is aangegeven leek de doelwaarde van het ontwikkelen van projecten, gelinkt aan culturele evenementen in samenwerking met Europese partners, niet te worden gerealiseerd. Echter is er dankzij Leeuwarden Fryslân 2018 (LF2018) in 2017 een aantal keren met succes een beroep gedaan op Europese financiering voor projecten gelinkt aan LF2018.

Voor Interreg A, B en Erasmus was het de vraag of de doelwaarden ook in 2017 werd gerealiseerd. Het is gelukt om het aantal projecten in te dienen conform planning. Opvallend binnen Interreg A is het een aantal kleine projecten, de zogenaamde NETZWERK-projecten, die met succes zijn ingediend. Vaak betreft het hier om projecten omtrent LF2018. Binnen het programma North Sea (Interreg B) zijn er met succes drie projecten ingediend.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het jaarlijks organiseren van activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2017 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het werkplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Nood-Nederlandse programma op de Open Days 2017 in Brussel. Daarnaast door ‘Europa’ naar Fryslân te halen: het Comité van de Regio’s (commissie SEDEC) is uitgenodigd om in 2017 de halfjaarlijkse vergadering-op-locatie in Fryslân te houden en alvast kennis te nemen van de aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
2 Voor 2017 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities een aantal (zie prestatie-indicatoren) internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden).
3 In 2017 willen we een aanvraag indienen in het kader van het programma Connecting Europe Facility, als bijdrage in de financiering voor de vernieuwing van de sluis Kornwerderzand.
4 Met de titel Culturele Hoofdstad intensiveren wij onze inzet op het met Europese partners ontwikkelen van projecten gerelateerd aan culturele events in 2018 en de thema’s die in de samenwerkingsagenda Leeuwarden-provincie zijn opgenomen.
5 Samen met onze stakeholders/kennisinstellingen zetten we ook in 2017 fors in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.
6 Ook in Brussel de contacten met de Duitse partners aanhalen.
7 Na goede ervaringen in 2016 met onder meer ondersteuning van statenleden, gaan we in 2017 hiermee door. Daarnaast gaan we met Provinciale Staten mogelijkheden onderzoeken voor een eerdere en diepgaandere betrokkenheid van Provinciale Staten in beleidsvoorbereiding.
8 Op basis van de pilot in 2016 gaan we op een aantal beleidsvelden informatie aanbieden die het makkelijker maakt ons uit te dagen (Right to Challenge). Ook gaan we op een aantal terreinen partijen actief uitnodigen ons uit te dagen.

Toelichting:

1. Commissie SEDEC
De commissie SEDEC heeft voor haar halfjaarlijkse vergadering helaas haar keuze op een andere regio laten vallen.

3. Financiering vernieuwing sluis Kornwerderzand
In 2017 is er een aanvraag ingediend voor een bijdrage van het programma Connecting Europe Facility. Deze aanvraag is echter niet gehonoreerd.

8. Right to Challenge
De behandeling van de beleidsbrief ‘Recht om uit te dagen’ is door Provinciale Staten doorgeschoven van juni naar september waardoor de activiteiten voortvloeiende uit de beleidsbrief niet in 2017 zijn gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Bestuursafspraken Actuele bestuursafspraak Bestuursafspraak 2016-2020 vastgesteld Niet opgesteld
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma Open Days 2017 1 1
Lobby Halfjaarlijkse vergadering-op-locatie van SEDEC in Fryslân houden 1 0
Friese inzet op Europa gecoördineerd en proactief aanpakken Vervlechten van Europa in de werkzaamheden uit het coalitie akkoord 100% 100%
Leeuwarden Fryslân 2018 Met Europese partners ontwikkelen van projecten gelinkt aan culturele evenementen 7 projecten 8 projecten
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen 3 projecten 5 projecten
In Brussel Duitse contacten aanhalen Projecten indienen in Interreg A met Friese participatie en betrokkenheid Ca. 5 5
Interreg B Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 100% 100%
EFRO 2 5
Interreg A 5 5
Interreg B 2 3
Interreg Europe 2 3
Horizon 2020 1 2
Creative Europe 3 1
Erasmus 2 2
Overige programma’s 1 2
Jongerenparticipatie Fries Jeugdparlement organiseren 1 1
Provinciale voorronde “Op weg naar het Lagerhuis” faciliteren 1 1

Toelichting:

Bestuursafspraken
Er zijn geen Bestuursafspraken 2016-2020 opgesteld. Er wordt op dit moment gewerkt aan een set van bestuursafspraken, genaamd het Interbestuurlijk Programma (IBP), voor de komende jaren vanaf 2018.

Commissie SEDEC
Zie voor een toelichting hetgeen staat vermeld onder de gewenste resultaten van beleidsveld 1.5.

Intereg B
De doelwaarde van 100% kan suggereren dat de ingediende projecten een 100% kans van slagen moeten realiseren. Echter wordt met de ‘systematiek van twee fasen’ bedoeld dat 100% van de projecten die in de eerste fase worden voorgelegd positief worden beoordeeld en doorgaan naar de eindfase. Dit laatste is gerealiseerd.

Creative Europe
De doelwaarde van het aantal projecten binnen Creative Europe is niet gerealiseerd. Binnen dit programma is de concurrentie enorm groot. De inspanningen een project goedgekeurd te krijgen is erg groot. Er is niet zwaar ingezet op deze projecten omdat het een kleine kans van slagen heeft (10 tot 15%), de ontwikkelingskosten hoog zijn en het financieringspercentage (bijdrage van de Europese Commissie) minder dan de helft bedraagt.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.690
 • 1.690
 • 276
 • 276
 • 1.414
 • 1.414
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 1.712
 • 1.712
 • 287
 • 287
 • 1.425
 • 1.425
 • Rekening 2017
 • 1.661
 • 1.661
 • 243
 • 243
 • 1.418
 • 1.418
 • Saldo begroting en rekening
 • 52
 • 52
 • 44
 • 44
 • 8
 • 8

Toelichting:

Structurele budgetten
De onderbesteding op de lasten en baten wordt veroorzaakt doordat bij SNN minder diensten ingekocht zijn, waardoor er minder BTW betaald en doorgeschoven wordt richting de deelnemende provincies.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Informatievoorziening Europa
 • IPO BIJ12
 • IPO bureau algemeen
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • IPO kassiersfunctie
 • Jongerenparticipatie
 • Nationale Ombudsman
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • IPO bureau algemeen
 • Jongerenparticipatie
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 5
 • 13
 • 314
 • 454
 • 91
 • 19
 • 26
 • 4
 • 764
 • 1.690
 • 1.690
 • 81
 • 2
 • 192
 • 276
 • 276
 • 1.414
 • Begroting 2017
 • 5
 • 391
 • 424
 • 53
 • 17
 • 4
 • 818
 • 1.712
 • 1.712
 • 61
 • 226
 • 287
 • 287
 • 1.425
 • Besteding 2017
 • 11
 • 364
 • 466
 • 53
 • 7
 • 4
 • 754
 • 1.661
 • 1.661
 • 75
 • 2
 • 165
 • 243
 • 243
 • 1.418
 • Saldo 2017
 • -6
 • 26
 • -42
 • 0
 • 10
 • 1
 • 64
 • 52
 • 52
 • -14
 • -2
 • 61
 • 44
 • 44
 • 8
Print deze pagina