3. Overige projecten

Tweede bestuursrapportage

9     Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)

Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Thialf Onroerend Goed (OG) BV, waarin de provincie voor 2/3 deel aandeelhouder is en de gemeente Heerenveen voor 1/3 deel. Het project bestaat uit drie onderdelen:

 1. het vernieuwen van het schaatscomplex (geregeld);
 2. het herstructureren van de Thialf organisatie (geregeld);
 3. het uitbesteden van de exploitatie (wordt opgestart).

De provincie is als aandeelhouder én subsidieverstrekker betrokken bij het project.

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9. Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn in 2017 geen besluiten genomen door uw Staten.

Wat heeft het gekost?
De subsidie van de provincie bedraagt € 20 mln. REP en € 30 mln. uit het Investerings­programma Wurkje foar Fryslân. Voor de overname van de aandelen (2/3) is € 4 mln. uitgetrokken. Er zijn extra middelen (28,5% van de totale kosten met een maximum van € 625.000,-) vanuit het programma Duurzame Energie ingezet op aanvullende maatregelen voor duurzame energieopwekking.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
In 2014 is gestart met de (ver)bouwwerkzaamheden. De officiële opening van het vernieuwde Thialf heeft op 27 januari 2017 plaatsgevonden.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De financiële risico’s voor de verbouwing zijn minimaal, afgaande op de laatste kwartaalrapportage (1ste kwartaal 2017). De verbouwing is op tijd opgeleverd en binnen het budget. Er wordt nog gewerkt aan een aantal  kleine technische zaken die nog niet gereed waren. Om Thialf de gelegenheid te geven om die kosten nog mee te laten tellen in de definitieve afrekening van de verbouwing, zal deze, voorzien van een accountantsverklaring niet in het 3de kwartaal plaatsvinden maar in het 4e kwartaal van 2017.
De (bouwkundige) toestand van de ijshockeyhal is gedateerd. Deze hal  is geen eigendom van Thialf maar van de gemeente Heerenveen, maar onderhoud is wel voor rekening van Thialf. De kosten voor onderhoud zullen wel op het exploitatieresultaat van Thialf blijven drukken. Zolang de provincie aandeelhouder is, blijft dit ook voor de provincie een risico.

Risico’s exploitatie:
Geen dan wel een financieel slechte inschrijving bij de aanbesteding van de exploitatie van de ijshal: een aanbesteding is in 2017 opgestart. Provinciale Staten wordt hierover met een aparte brief geïnformeerd.

10   RUG/Campus Fryslân (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
10. University Campus Fryslân

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluit genomen.

Wat heeft het gekost?
Voor de realisatie van een University College, een Master College (met tien masters) en een International Graduate and Research School (IGRS) ontvangt de RUG Campus Fryslân een bedrag van maximaal € 17.830.000,- voor de periode 2016 t/m 2023. Dit bedrag van € 17.830.000,- is inclusief € 1.000.000,- uit de vrijval van UCF1.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Met het opzetten van University Campus Fryslân (thans RUG/Campus Fryslân) wilden wij een beter functionerende arbeidsmarkt realiseren, hoger opgeleiden meer binden aan onze regio en de transitie naar een duur­zame economie stimuleren. Dit door gebruik te maken van de vaak unieke sterktes van de regio, de zogenaamde Fryske hotspots. De Campus Fryslân is succesvol als zij in het studiejaar 2022-2023 is uitgegroeid tot een volwaardige universitaire vestiging met ca. 50 formatie­plaatsen, 1000 studenten en ruim 50 promovendi. Verder zal Campus Fryslân diverse postacademische cursussen en vaardigheidstrainingen aanbieden.

Het project ligt op schema. In 2016 hebben zich een aantal mijlpalen voorgedaan, waaronder:

 • de ondertekening op 17 februari van de juridische overeenkomst tussen RUG, Stichting UCF en de provincie inzake de overname van UCF per 1 januari 2016;
 • de ondertekening op 17 februari van de juridische overeenkomst tussen RUG, de gemeente Leeuwarden en de provincie inzake de oprichting van RUG/Campus Fryslân per 1 januari 2016;
 • de ondertekening van het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân door 13 kennis­instellingen, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân op 24 juni;
 • de voorgenomen keuze voor de Beurs als locatie van de faculteit;
 • het positieve besluit van het ministerie van OCW over de verplaatsing van de 1-jarige masteropleiding Cultural Geography & Planning met de nieuwe – per september 2017 te starten – track Tourism Geography & Planning van Groningen naar Leeuwarden op basis van een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) op 15 december;
 • de vaststelling van de meerjarenbeschikking RUG/Campus Fryslân op 20 december.

Stand van zaken

 • bacheloropleiding Global responsibility and leadership: voor de invulling van deze brede opleiding wordt samengewerkt met meerdere hoger onderwijs partners. De opleiding is goedgekeurd door het Ministerie van OCW, na positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), en is voorgelegd ter goedkeuring aan de accreditatiecommissie (NVAO). De start van de opleiding is gepland op 1 september 2018;
 • de master Cultural Geography van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen is per 1 september 2017 in zijn geheel verplaatst van Groningen naar Leeuwarden. Binnen deze master is een nieuwe afstudeerrichting (track) ontwikkeld die op 1 september 2017 van start gaat, ook in Leeuwarden. Dit is gebeurd in samenwerking met Stenden University, waar ook een premaster wordt aangeboden. De track is goedgekeurd door het Ministerie van OCW, na positief advies van de CDHO;
 • binnen de master Recht en Bestuur van de faculteit Rechtsgeleerdheid is een nieuwe afstudeerrichting (track) ontwikkeld genaamd Governance and Law in Digital Society. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met de NHL en de track wordt aangeboden in Leeuwarden per 1 september 2018. De track is goedgekeurd door het Ministerie van OCW, na positief advies van de CDHO;
 • de master Sustainable Entrepreneurship is ter goedkeuring voorgelegd aan de CDHO. Deze adviseerde positief. Nu  volgt nog het accreditatietraject (NVAO).  Het accreditatiepanel bezoekt de opleiding dit najaar. De verwachte start is 1 september 2018;
 • de track Smart Factories, afstudeerrichting binnen de nieuwe master Mechanical Engineering (faculteit Science and Engineering) is begin dit jaar ingediend bij de CDHO, maar door bezwaren van de drie technische universiteiten en inhoudelijk commentaar is de aanvraag aangehouden. RUG/Campus Fryslân en de faculteit S&E  willen de track invulling geven samen met het Innovatie Cluster Drachten. Na het traject richting de CDHO zal daarna nog de accreditatieprocedure via de  NVAO moeten worden doorlopen. Men hoopte te kunnen starten op 1 september 2018, maar het is de vraag of dat nog mogelijk is;
 • Op 29 november a.s. organiseren wij samen met onderwijsinstellingen de Friese Onderwijsdag in Leeuwarden. De insteek van deze dag is het optimaliseren van doorlopende leerlijnen en het informeren van het onderwijs over de RUG/Campus Fryslân.

Er zijn in Groningen bij de faculteit Science en Engeneering en de medische faculteit plannen om een nieuwe master Food, Nutrition and Sustainable Health te ontwikkelen met daarbinnen de afstudeertrack Dairy and Sustainable Health welke in Leeuwarden zal worden aangeboden. Ook hier zal het traject richting de CDHO en NVAO nog moeten worden doorlopen.

Voor wat betreft de graduate school (IGRS): de 35 promovendi van UCF zijn overgegaan naar de graduate school van RUG/Campus Fryslân (plus de vier marketing & werving trajecten van de lopende master). Deze promovendi zijn gebonden aan eerder gemaakte afspraken ten aanzien van onderzoeksthema’s.

De aan deze promovendi gekoppelde gelden van UCF1, plus de gelden gekoppeld aan de vier lopende marketing & werving trajecten van de lopende masters, zijn inmiddels overgedragen aan de RUG/Campus Fryslân aan de hand van twee separate beschikkingen. Inmiddels zijn door de graduate school 7 nieuwe promovendi aangetrokken. In de loop van 2017 volgen er meer.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen. De realisatie van de doelen en de voortgang van RUG/Campus Fryslân is, zoals eerder aangegeven, voor een belangrijk deel afhankelijk van de landelijke accreditatie van de gewenste opleidingen (CDHO en Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) en de omvang van de instroom van studentenaantallen.

11   Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
11. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Leeuwarden is op 6 september 2013 uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad in 2018. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich in 2018 namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 moet een breed volksfeest worden waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de culturele evenementen is de Stichting LF2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
In 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de kandidatuur van Leeuwarden als Europese Culturele Hoofdstad in 2018 namens Nederland. Op 21 juni 2017 hebben Provinciale Staten besloten om aanvullende middelen beschikbaar te stellen en garantievoorzieningen te treffen voor de jaren 2017-2018 om van Leeuwarden-Fryslân 2018 een succes te maken.

Wat heeft het gekost?
In de meerjarenbegroting van de provincie is voor een bedrag van € 15,8 mln. aan subsidie opgenomen voor de uitvoering van het bidbook door stichting Leeuwarden-Fryslân. Hiervan staat voor 2018 nog € 4,15 mln. subsidie aan Stichting LF2018 gereserveerd. Op 21 juni 2017 hebben PS besloten om in aanvulling hierop € 2.25 mln. beschikbaar te stellen voor:

 1. € 875.000 voor extra marketinginspanningen;
 2. € 875.000 voor het bestaande dekkingstekort van Stichting LF2018;
 3. € 500.000 voor het ontwikkelen van een legacyprogramma en -organisatie.

Daarnaast hebben Provinciale Staten ingestemd met het afgeven van een risicovoorziening van maximaal € 2 mln. voor het resterende risico op fondsen- en sponsoropbrengsten bij de Stichting en de BTW van de Rijksbijdrage, en het oprichten van een waarborgfonds van € 1 mln. voor het afdekken van ticketingrisico’s bij producties die in overwegende mate afhankelijk zijn van ticketopbrengsten.

In 2015 is uit het evenementenfonds aan de Stichting een incidentele subsidie verleend van € 3,56 miljoen ten behoeve van grootschalige evenementen uit het bidbook Leeuwarden-Fryslân 2018 voor de periode 2015 t/m 2018.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De Stichting is als regieorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het bidbook. Gemeente Leeuwarden en provincie ondersteunen de Stichting hierbij. In 2017 wordt er samen met alle stakeholders gewerkt aan de verdere realisatie van het programma 2017 en de facilitaire projecten, zodat wij klaar zijn voor het Kulturele Haadstêd jaar in 2018. Met de door Provinciale Staten genomen besluiten op 21 juni jl. kent de Stichting een sluitende meerjarenbegroting en is tot de definitieve contractering van de events overgegaan. Op 5 oktober presenteert de Stichting LF2018 haar totale programma voor 2018. Naar verwachting zal 80% van de programmering in het winnende Bidbook uit 2013 worden gerealiseerd, dat is substantieel meer dan de 50% die bij andere culturele hoofdsteden meer gebruikelijk is. De overheden zijn verantwoordelijk voor het faciliterende programma en de lange termijn agenda van de regio, ook wel legacy genoemd. De 32 doelstelingen uit het bidbook, welke deels een looptijd hebben tot 2025, vormen de leidraad van het legacyprogramma. Voor het einde van het jaar worden Provinciale Staten geïnformeerd over de legacyaanpak waarbij wordt ingezet op onderscheidende thema’s die voortkomen uit het culturele programma van 2018. We onderhouden een goede samenwerking met de Gemeente Leeuwarden en de Stichting op het gebied van de faciliterende projecten voor Leeuwarden-Fryslân 2018. Zo wordt o.a. het marketingplan uitgevoerd en wordt er volop gewerkt aan de bereikbaarheid van Leeuwarden-Fryslân.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Met de besluiten van de Raad van Leeuwarden en Provinciale Staten eind juni 2017 is er een sluitende begroting van de Stichting en zijn voorzieningen getroffen voor de resterende risico’s. De Stichting kan hiermee een volwaarding programma neerzetten. De financiële risico’s zijn hiermee beperkt. Om de aanspraak op de risicovoorziening te verkleinen is de aanpak op fondsen- en sponsorwerving geintensiveerd. Omdat door de Stichting de uitvoering van de evenementen en daarmee de projectgebonden financiering grotendeels bij externe partijen is neergelegd, verloopt van het programmabudget circa € 24 mln. via externe partijen. De Stichting voert de artistieke en/of programmatische regie . Er bestaat een risico dat projecten niet tijdig tot volledige uitvoering komen en niet of slechts deels door zullen gaan. Een ander risico bestaat in onvoorziene omstandigheden. Hier staat de post onvoorzien van Stichting LF2018 tegenover. Gezien de benodigde investering in afstemming met Friese gemeenten en andere organisaties bestaat het risico dat het legacyplan niet dit kalenderjaar kan worden voorgelegd. Het kan blijken dat de sponsoropgaven bij 11 Fountains niet geheel gerealiseerd wordt. De verwachting is dat dit wel gaat slagen. Daarnaast kunnen door onvoorziene omstandigheden de kosten in de uitvoering van de fonteinen hoger uitvallen. Dit risico wordt gedeeld met de desbetreffende Friese gemeenten. Met het naar de provincie halen van de regie is dit risico beperkt en wordt er uitgegaan van een sluitende begroting.

12   Europese watertechnologiehub (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
12. Europese watertechnologiehub

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluit genomen.

Wat heeft het gekost?
Het budget dat beschikbaar is gesteld ten behoeve van het Uitvoeringskader Water-technologie 2014-2020 – zijnde € 13 mln. (REP-regio) – is voor het overgrote deel verplicht en/of uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De WaterCampus partijen hebben in 2016 een actieplan opgesteld. Het plan beschrijft het doel, de acties en brengt in beeld wat het benodigde budget is voor de jaren 2017 tot en met 2020 om het plan te kunnen uitvoeren. Uitgangspunt van het actieplan is dat de huidige activiteiten van de WaterCampus partijen gecontinueerd worden en daarmee het innovatie ecosysteem van de WaterCampus in stand kan worden gehouden. Op basis van het actieplan hebben de WaterCampus partijen op 8 september 2016 een zo genoemde REP- aanvraag ingediend. Op 15 november 2016 hebben wij ingestemd met het WaterCampus Actieplan en daarvoor € 6.030.000,- beschikbaar gesteld vanuit de beschikbare middelen REP-regio. De bijdrage zal in twee jaarlijkse tranches van € 3.015.000,- beschikbaar worden gesteld voor de periodes 2017-2018 en 2019-2020.

Wetsus heeft op 21 november 2016 een subsidie gevraagd vanuit REP-regio voor het project “Research infrastructuur Wetsus 2017-2020”. Voor de Research infrastructuur van Wetsus is op 31 januari 2017 een subsidie beschikbaar gesteld van € 3.019.804,–.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?

 • Om uit te groeien tot Europese hub op het gebied van Watertechnologie is zekerheid over langjarige continuïteit (minimaal tien jaar) van Wetsus een essentiële voorwaarde. Dit geldt zowel voor de contracten met het bedrijfsleven en vooraanstaande universiteiten als voor het aantrekken van de beste onderzoektalenten. De langere termijn financiering van Wetsus (na 2020) is nu niet afgedekt. De ambitie kan dus in gevaar komen.
 • Om het wetenschappelijk onderzoek te kunnen continueren en aio’s te kunnen aanstellen op vierjarig contract, is uiterlijk 1 januari 2019 duidelijkheid nodig over de voortzetting van de financiering hiervan na 2020. Om hierop te anticiperen is Wetsus gestart met een verkenning naar mogelijke opties voor de financiering vanaf 2021. Wij zijn een lobbytraject gestart (richting Rijk). In de tweede helft van 2017 is er in dat kader op bestuurlijk niveau overleg met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. We verwachten ook dat de financiële kaders van het Rijk dan duidelijk zullen zijn.
 • In april 2013 hebben wij met gemeente Leeuwarden een intentieverklaring getekend waarin staat dat wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ondersteuning van Wetsus en voor de ontwikkeling en exploitatie van deze Watercampus, ook ná afloop van de huidige subsidieperiode tot in ieder geval 2030.

13   De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
13. De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerkingsverband van de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân. Provincie Fryslân is penvoerder van het programma. De Nieuwe Afsluitdijk heeft projecten ontwikkeld die (deels) meelopen in het Rijkscontract (projecten waaronder de Vis­migratie­rivier en fietspaden) en ondersteunt projecten van derden (Blue Energy, getijdenenergie). Daarnaast ontwikkelt en realiseert het programma ‘eigen’ projecten (projecten o.a. Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand, Verbreding van de Sluis bij Kornwerderzand).

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
In de eerste twee kwartalen zijn er geen besluiten door PS genomen. Wel is het door GS vastgestelde nieuwe Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2017-2020 ter kennisname naar PS verzonden.

Wat heeft het gekost?
Het programma ligt financieel op koers. Er zijn geen aanvullende kosten op het besluit van PS van 21 januari 2015, waarin de budgetten zijn vastgesteld voor de verschillende projecten en het besluit van PS van 20 april 2016 inzake de Realisatieovereenkomsten met Rijkswaterstaat. Wel zijn er voor een aantal projecten nog uitdagingen om de totale financiering compleet te maken (zie onder).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Brede Sluis
Subsidies zijn een onderdeel van de totale financiering. Inmiddels is de Europese TEN-T subsidie aangevraagd. In januari 2018 is de uitslag pas bekend. Uitsluitsel over de Waddenfondsbijdrage is er in oktober 2017. Voor beide aanvragen bestaat het risico dat een bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend en ontstaat er een gat in de begroting. De regio zal komend najaar een nieuw financieringsvoorstel aan het Rijk voorleggen, zodat vervolgens over o.a. de totale financiering van het project definitieve afspraken met het Rijk kunnen worden gemaakt. Onderdeel van het project zijn ook de verkeersbruggen. Gelet op de vele problemen die er momenteel zijn met de verkeersbruggen zou in de visie van de regio de noodzaak alleen maar groter maken om een gezamenlijke en integrale oplossing voor de bruggen uit te werken. Het rijk beoogd vooreerst alleen in te zetten op een renovatie van de brugdekken van de bestaande bruggen.

De beoogde bouwperiode van de sluis valt goeddeels samen met de aanpak van de Afsluitdijk door RWS. Hoewel tezamen met het Rijk wordt bekeken of een gelijktijdige aanpak mogelijk is, geeft het Rijk sterk de voorkeur aan een volgtijdelijke aanpak. Hierdoor komt in verband met de looptijd de Europese subsidie in gevaar en loopt het draagvlak bij het maritieme bedrijfsleven gevaar.
Voor de sluis is in totaal € 10 miljoen Rep-geld beschikbaar gesteld. Uit betreffend budget is inmiddels ca. € 1,5 miljoen besteed aan de voorbereiding. We maken meer voorbereidingskosten dan verwacht, omdat de voorbereiding een langere doorlooptijd kent dan voorzien. Daarnaast worden als onderdeel van de gesprekken met het Rijk ook onderzoeks- en advieswerkzaamheden uitgevoerd welke wij als provinciale organisatie normaliter niet zouden maken. Gemiddeld genomen bedragen de planstudie-kosten ca 2,5 % van de investeringskosten. De reeds bestede voorbereidingsmiddelen vallen hier nog ruim binnen.
Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan zal van de eerder beschikbare REP-middelen nog een bedrag van € 8.500.000,- resteren.

Vismigratierivier
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het laatste deel van de financiering van de Vismigratierivier. Een belangrijke stap is gezet met de aanvraag voor een LIFE-subsidie ter waarde van 3,5 miljoen, welke in juli is gehonoreerd. Er is een subsidieregeling ontwikkeld om vissers binnen het plangebied van de VMR, afstand te laten doen van hun visrechten (vaste vistuigen). De vissers maken goed gebruik van deze regeling. Met Windpark Fryslân wordt afstemming gezocht over een mogelijke combinatie van werkzaamheden in het veld (o.a. werk met werk). Afsluitdijk Wadden Center Eind 2016 is de uitvoering van het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand gestart. Begin 2017 is fase 1 van de werkzaamheden in de buitenruimte voltooid. In mei is de eerste paal van het gebouw geslagen.

Duurzame Energie
De planvoorbereiding voor de bouw van de democentrale getijdenenergie bij Kornwerderzand is in volle gang. Het vergunningen traject loopt, maar is complex en tijdrovend (Waterwet; bevoegd gezag RWS).

PS heeft in 2016 besloten middelen beschikbaar te stellen voor de backbone, de elektrificatie van het Friese deel van de Afsluitdijk. Hierover voeren we al lange tijd overleg met TenneT en Liander. De netbeheerders hebben nog geen uitsluitsel kunnen geven.

Icoon Afsluitdijk
PS heeft in 2016 besloten middelen beschikbaar te stellen voor het project Icoon Afsluitdijk van Daan Roosegaarde. Het betreft innovatieve en subtiele kunst op de Afsluitdijk met behulp van licht. Het project wordt in opdracht van RWS uitgevoerd en moet in 2017 worden afgerond. We zijn in overleg om de betekenis van het project voor LF2018 verder te vergroten.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Sluis Kornwerderzand
In de financieringsopzet voor de brede sluis wordt ook uitgegaan van subsidiebijdragen vanuit de EU en een waddenfondsbijdrage. Dit jaar zullen daarvoor aanvragen worden ingediend. Hoewel de signalen positief zijn, bestaat het risico dat een bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend. Ook de wijze waarop de marktbijdrage zal worden geïnd is nog niet duidelijk. Vanuit de markt is te kennen gegeven dat het een verplichtend karakter dient te hebben. Dit vraagt wetgeving en dat ligt gevoelig bij het demissionaire kabinet. De haalbaarheid van dergelijke wetgeving wordt bij het nieuwe kabinet groter geacht. De beoogde bouwperiode van de sluis valt goeddeels samen met de aanpak van de Afsluitdijk door RWS. Met een gelijktijdige aanpak heeft het Rijk moeite, zij wenst een volgtijdelijke aanpak. Hierdoor komt in verband met de looptijd de Europese subsidie in gevaar en loopt het draagvlak bij het maritieme bedrijfsleven gevaar.

Vismigratierivier
Voor de financiering van de Vismigratierivier is er een LIFE-subsidie aanvraag ingediend ter hoogte van € 3,5 miljoen. Deze is inmiddels gehonoreerd. Dat is € 5 miljoen minder dan oorspronkelijk begroot. Er wordt gewerkt aan alternatieve financiering. Daar zijn kansen toe. Desalniettemin blijft de oorspronkelijke beheersmaatregel, een casco-versie, voorlopig de terugvaloptie. Halverwege 2017 verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiering van de complete VMR.

Risico’s Afsluitdijk Wadden Center
Op 18 maart 2018 wil het Afsluitdijk Wadden Center haar deuren openen. Het vergunningentraject was spannend en tijdrovend maar met succes afgerond. De planning blijft echter krap. Mocht er vertraging optreden dan is 18 maart waarschijnlijk niet meer haalbaar.

Democentrale stromingsenergie
De vergunbaarheid van de democentrale bij Kornwerderzand en het TTC/OGTC bij Den Oever blijft een aandachtspunt.

14   Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
14. Dairy Campus Fryslân

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn in 2017 geen besluiten genomen door uw Staten.

Wat heeft het gekost?
Op dit moment zijn alle kosten binnen de ramingen gerealiseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan de eindafrekening voor de eerste fase. Voor de tweede fase is een nieuwe raming opgesteld, mede op basis van de evaluatie van de eerste fase. Bij de tweede fase is geen sprake van provinciale cofinanciering, enkel REP-SNN middelen worden ingezet (via SNN). De eerder gereserveerde subsidiebijdrage van € 5.675.489 uit REP—SNN middelen is definitief aan Dairy Campus toegekend, en het niet gebruikte deel van de reeds verleende subsidiebijdrage voor fase 1 is hieraan toegevoegd. N.b. in de eerste fase heeft de provincie 2.500.000,– euro bijgedragen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?
Het doel voor de provincie Fryslân is bereikt en wij zijn op het punt aangekomen dat wij de provinciale rol in de Dairy Campus kunnen afbouwen. De tussenevaluatie Dairy Campus is goedgekeurd en inmiddels de subsidiebeschikking voor de tweede fase door SNN afgegeven. Onze aanbevelingen voor de tweede fase zijn hierin opgenomen. Dit betekent meer aandacht voor innovatie en verduurzaming van de landbouw. Hierover willen wij de komende tijd in gesprek met de Dairy Campus.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Een mogelijk risico is dat het innovatieprogramma onvoldoende gaat opleveren uitgezet tegen de doelstellingen Dairy Campus. Er is onvoldoende innovatiebudget besteed. Nu we aan de start staan van de tweede fase en de evaluatie van de eerste fase met Dairy Campus bespreken, willen we dit actief gaan bijsturen. Dairy Campus gaat de regeling aanpassen, zodat er beter aan de vraag van de bedrijven kan worden voldaan.

15   Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
15. Breedbandinfrastructuur in Fryslân

Toelichting bij het kleurenschema:
De kleuren in het schema zijn op groen gezet. Hierbij is de stand van zaken voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan een marktpartij doormiddel van een tenderprocedure (zie voor een verdere beschrijving hiervan bij ‘Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt?’) als uitgangspunt genomen.

Beleid: In de PS-vergadering van 25 januari 2017 zijn de beleids- en politiek-bestuurlijke kaders voor de nieuwe aanpak voor breedband vastgesteld. Hierna is overgegaan tot een verdere uitwerking en implementatie van deze nieuwe aanpak. Daarom staat dit onderdeel op groen.

Geld: In diezelfde vergadering hebben Provinciale Staten besloten tot de financiële afhechting van het ‘oude’ instrumentarium voor de aanpak van breedband. Tevens zijn toen de financiële kaders en middelen voor de nieuwe aanpak vastgesteld. Op dit moment past het project binnen de gestelde kaders waardoor nu ook dit onderdeel op groen staat.

Tijd: Op 25 januari 2017 heeft in Provinciale Staten besluitvorming plaatsgevonden over de kaders van de nieuwe breedband-aanpak. Conform planning is op 3 mei 2017 de tenderprocedure gestart met de publicatie van de subsidieregeling. De voorbereidingsperiode voor marktpartijen is verlengd om marktpartijen voldoende voorbereidingstijd te geven. Het verleningsbesluit voor het verstrekken van de achtergestelde lening wordt op 3 oktober verwacht. Hierover bent u op 18 april en 28 juni jl. geïnformeerd (briefkenmerk: 01408845 en 01429769).

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Op 25 januari 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met een financiële afhechting van het ‘oude’ instrumentarium breedband. Daarnaast heeft in Provinciale Staten besluitvorming plaatsgevonden tot het verstrekken van een marktconforme achtergestelde lening voor de aanleg van breedbandinternet in de buitengebieden van Fryslân. Het verstrekken van deze lening vindt plaats via een tenderprocedure. Op 18 april jl. bent u geïnformeerd over de opvolging van gedane toezeggingen tijdens de behandeling van dit onderwerp in Provinciale Staten (briefkenmerk 01408845).

Wat heeft het gekost?
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 25 januari 2017 besloten maximaal € 35 mln. vrij te maken voor het verstrekken van de achtergestelde lening. Verder is er € 12 mln. vrijgemaakt voor een marktconforme lening in de grijze gebieden. Ook is er € 5 mln. beschikbaar gesteld voor een regeling voor de duurste aansluitingen in de buitengebieden. Tot slot is er € 250.000 gereserveerd voor proceskosten ter voorbereiding en operationalisering van deze nieuwe aanpak. Deze bedragen zijn vrijgekomen en opnieuw ingezet na financiële afhechting van het op 25 juni 2014 door Provinciale Staten beschikbaar gestelde nominaal revolverende budget van € 60 mln. voor het ‘oude’ breedbandinstrumentarium.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân d.m.v. het verstrekken van een marktconforme achtergestelde lening ter financiering van maximaal 50% van de totale investeringskosten. Na een marktconsultatie gaat het hierbij om de aanleg van glasvezel naar ongeveer 21000 adressen in het buitengebied. Het verstrekken van de achtergestelde lening vindt plaats via een openbare tenderprocedure. Deze tenderprocedure is in de periode van februari 2017 tot en met mei 2017 voorbereid. Na de start van de tenderprocedure op 3 mei jl. zijn marktpartijen in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan de provincie. Als reactie op de binnengekomen vragen heeft de provincie op 1 juli jl. de beantwoording van deze vragen gepubliceerd en gecommuniceerd met marktpartijen.

Voor de beoordeling van de aanvragen is een provinciale beoordelingscommissie ingesteld. Na sluitingsdatum van de subsidieregeling zal deze commissie de binnengekomen aanvragen beoordelen. Na een rangschikking kan de provincie een winnende aanvrager selecteren.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bij deze nieuwe aanpak is het belangrijk om de risico’s zoveel mogelijk aan de voorkant te mitigeren. Dit is belangrijk omdat de sturingsmogelijkheden na verstrekking van de lening beperkt zijn. De mate van sturing en de afdwingbaarheid van de aanleg zijn beperkt tot de leningsvoorwaarden omdat het hier gaat om een kredietsubsidie en geen overeenkomst onder bezwarende titel.

16   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)  (programma 6)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
16. Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Uw Staten hebben in 2017 geen besluiten over het Innovatiecluster Drachten genomen.

Wat heeft het gekost?
In uw vergadering van juni 2013 hebben uw Staten besloten maximaal € 8 mln. te reserveren voor het totale project ‘Innovatiecluster Drachten’ (hierna: ICD) met een looptijd van acht jaar (2013-2020). Wij zijn tegelijkertijd door uw Staten gemandateerd om individuele projectvoorstellen met subsidieaanvragen in het kader van ICD te behandelen en te beschikken.

Voor de eerste fase van het project hebben wij in 2013 een budget van € 192.500,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2013-2014 op een totale investering van € 1,3 miljoen.
Voor de tweede fase hebben wij begin 2015 een budget van € 1.744.255,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2015-2016 op een totale investering van € 7.065.000,-.
Voor de derde fase hebben wij op 10 januari 2017 een budget van € 2.379.350,- ter beschikking gesteld voor de projectperiode 2017-2018, op een totale investering van € 9.637.800,-.
Eenzelfde bijdrage draagt de gemeente Smallingerland bij. De overige kosten worden gedragen door de participerende bedrijven aan het cluster (inkind en out-of-the-pocket).

Een deel van dit budget, te weten € 1.360.444,-, is beschikbaar gesteld voor het noordelijk project Region of Smart Factories (RoSF).

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij bereikt?
Voor de eerste fase van het project (2013 – 2014) heeft het ICD – waarbij Philips Consumer Lifestyle Drachten als penvoerder fungeert – een subsidieaanvraag ingediend voor de activiteiten op het terrein van boeien en binden van (toekomstig) personeel. Daarmee is de samenwerking gestart tussen een aantal bedrijven uit de regio Drachten om in te spelen op de behoefte naar hoogwaardig geschoold technisch personeel. Deze fase wordt gezien als de ideefase, waarbij visie, verkenning en haalbaarheid nader vorm is gegeven. In 2015 is de vereniging Innovatiecluster Drachten opgericht en daarmee is de vereniging nu penvoerder van het Innovatiecluster.
De gestarte samenwerking tussen de bedrijven alsmede de behaalde resultaten zijn conform de verwachtingen. Eind 2013 hebben elf bedrijven zich verbonden aan het Innovatiecluster Drachten. Begin 2015 heeft de provincie een beschikking afgegeven voor de tweede fase van het project (2015 – 2016); hierbij ligt het accent op het verder verdiepen van de activiteiten op het terrein van boeien en binden van (toekomstig) personeel. Daarnaast gaat men in de tweede fase gemeenschappelijke ecosysteem ondersteunende R&D projecten opzetten, namelijk 3D printen metaalonderdelen en High Tech Sensing & Big Data. In de tweede fase is de doelstelling om het aantal deelnemende bedrijven te laten groeien, eind 2016 zijn reeds vijftien deelnemende bedrijven aangesloten.
Ook noordelijke kennisinstellingen zullen prominenter worden betrokken bij de activiteiten van het ICD. Het Ecosysteem Drachten zien wij als de noordelijke invulling op de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM).
Eind 2017 is de prognose dat er 20 bedrijven deelnemen in het innovatiecluster. Per 29 september 2017 zijn 17 bedrijven aangesloten. Een bijzonder project dat dit jaar in uitvoering wordt genomen is het project meccanoid robot; hiermee gaat ICD ruim 400 basisscholen in Fryslân voorzien (en begeleiden) van een robot waarmee men kinderen wil interesseren voor techniek.
Kortom, wij liggen op koers om in 2020 tot een goed organiserend en functionerend ecosysteem te komen voor het versterken van de innovatie-, productie- en concurrentiekracht op het terrein van high tech systems.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De deelnemende bedrijven uit het Innovatiecluster Drachten en de gemeente Smallingerland zijn uitvoerende partijen en hebben zich geschikt naar de uitgangspunten die in het projectplan zijn geformuleerd. Dit betekent dat deze partijen zich bereid hebben verklaard de nodige inzet te plegen om via de fasegewijze aanpak te komen tot een ecosysteem en dat te ondersteunen en gestalte te geven.

17 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen –     Franekeradeel (programma 5)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
17. Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen- Franekeradeel

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Geen.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers. Tot op dit moment is er ongeveer € 26 mln. uitgegeven op een projectbudget van € 48,9 mln. Van de uitgaven heeft € 14 mln. betrekking op grondaankoop.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De uitvoering van het waterloopbestek Sexbierum en het kadebestek Tzummarumervaart is in volle gang en verloopt volgens planning. De bestekken voor vervanging en ophoging van een landbouwbrug én voor aanleg van laanbeplanting zijn gegund. Met de uitvoering van bestekken gaat het om: vaarten en sloten verbreden om meer waterberging te verkrijgen, natuurvriendelijke oevers (22 km) aanleggen, kades ophogen, een fietspad (Tzummarum- Dongjum) en een vispassage realiseren. Verder is in totaal 110 hectare landbouwgrond beschikbaar voor tijdelijke waterberging.

GS hebben het ontwerp van de derde en de definitieve versie van de vierde planwijziging op 11 juli 2017 vastgesteld. Het ontwerp van de derde planwijziging ligt van 15 juli t/m 11 september 2017 ter inzage. Op 18 juli en 6 september 2017 is er voorlichting over gegeven. Het ontwerp van de derde planwijziging vergt € 1,7 mln extra financiering, van met name Frisia Zout BV, Vermilion Energy Netherlands BV en Wetterskip Fryslân. De vierde planwijziging is ter vaststelling aan Provinciale Staten gestuurd en wordt binnenkort behandeld. Deze planwijziging vergt geen extra financiering.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De planuitvoering loopt in grote lijnen volgens planning en blijft binnen de planbegroting.
De onzekerheid over de maatregelen voor de gevolgen van de nadaling door vroegere gaswinning van Vermilion nabij Herbaijum is voorbij: het ontwerp van de derde planwijziging biedt hiervoor een oplossing. Er is vertraging, maar die kan mogelijk in de periode tot 2022 ingelopen worden. Om project tijdig te kunnen realiseren is met partijen de intentie afgesproken om de gronden die weer verkocht worden voor te financieren uit extra ter beschikking te stellen middelen. Omdat de gronden weer verkocht worden is er sprake van voorfinanciering. Er blijft wantrouwen in de streek over bodemdaling en planuitvoering, maar die neemt niet toe. Er zijn geen nieuwe risico’s bijgekomen.

Print deze pagina