2. Infrastructurele projecten

Tweede bestuursrapportage

2017 is een belangrijk jaar voor de grote infrastructurele projecten. De planning is dat de nieuwe wegen en knooppunten open zijn voordat LF2018 begint. Dit vraagt inzet en scherpte en staat deels onder druk. Bij de beschrijving van de projecten wordt daar waar dit speelt hierop gewezen.

Over het algemeen verloopt de uitvoering voorspoedig. Wel vraagt een aantal deelprojecten aandacht. Daarbij merken we een toenemende mate van claimen van meer­werk. Daarnaast hebben we het beeld dat aannemers moeite hebben de gevraagde kwaliteit te leveren. Dit kan ertoe leiden dat de provincie aannemers, die te veel risico’s nemen in hun uitvoeringswijze, in gebreke moet stellen. Daarmee dwingen wij af dat wij de gevraagde kwaliteit borgen en het bouwproces, binnen de afgesproken kaders van veiligheid en hinder voor de omgeving en weggebruiker, wordt doorlopen. Dit alles legt een groot beslag op de projectorganisaties en kan zelf na openstelling van een project leiden tot meerdere juridische procedures. Als het zo ver komt, kan dat ook gevolgen hebben voor tijd en geld. Binnen de ruimte van de PS-besluiten proberen wij dit te voorkomen.

Bij de infrastructurele projecten werken wij intensief samen met het coördinatiepunt Social Return en de scholen voor middelbaar en hoger onderwijs via het coördinatiepunt FIKS. Door deze samenwerking dragen wij bij aan de sociale doelen en een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Bij elk project staat een korte financiële toelichting. De specificatie staat in bijlage IV “Onderhanden investeringen”. Deze specificatie kan afwijken van de in deze paragraaf genoemde bedragen. Dit komt door het doorrekenen naar einde werk, waarbij we rekening houden met prijspeilontwikkelingen.

Algemene projectrisico’s
Nu diverse projecten zijn opengesteld voor het verkeer en de andere projecten volop in uitvoering zijn, constateren we dat het risicoprofiel van de uitvoeringsprojecten kleiner wordt. We weten inmiddels steeds meer. Wel doen zich op de projecten projectspecifieke risico’s voor. Deze worden bij de afzonderlijke projecten benoemd. Programmabreed blijven de volgende algemene projectrisico’s gelden:

 • Faillissementen aannemers – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een financieel risico omdat een andere aannemer het werk moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hier, waar mogelijk, rekening mee gehouden via een solvabiliteitstoets en een bankgarantie. Nu de bedrijven nog steeds herstellen van de crisis kan dit risico zich nog steeds voordoen. Om dit risico te beheersen wordt waar mogelijk enige ruimte gereserveerd in de post onvoorzien. Ook wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is om binnen de contractvoorwaarden de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo weinig mogelijk vooraf hoeft te financieren.
 • Prijsontwikkeling – met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. In 2017 was de IBOI 1,15% en is ook toegekend.
 • Calamiteiten en kwaliteitsproblemen in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten en discussies over de gevraagde kwaliteit voordoen. In principe ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemer, maar het vraagt in de praktijk altijd een inspanning van ons als opdrachtgever. Dit uit zich in gevolgen voor tijd en geld. In tijd, doordat projecten hierdoor vertragen. In geld, doordat projectorganisaties langer operationeel blijven en de juridische kosten die horen bij de verantwoor­delijkheidsvraag. Door toezicht en controle op de werkplannen en de werkzaamheden, zowel op het terrein van de techniek en de veiligheid, beperken wij dit risico.
 • Meerwerkclaims – Sinds 2015 is een toename te merken van claims op meerwerk van aannemers in aantal en omvang. Een aanvullend risico is dat de afhandeling van deze claims doorloopt na afronding van het werk of dat claims pas na afronding worden ingediend. Zo loopt nog een hoger beroep van de aannemer van het project Rijksweg A7 Sneek. Op dat moment is de betreffende projectorganisatie in afbouw of niet meer operationeel. Hierdoor kan de kennis om de claims adequaat af te handelen verdwijnen en verhogen de juridische kosten om adequaat verweer te voeren. Om dit risico te beperken proberen wij met aannemers om de claims voor de afrekening af te wikkelen. In de praktijk blijkt dit geen garantie te bieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan de juridische opbouw van de bouwdossiers. Bij mogelijke claims wordt een specifiek claimdossier opgebouwd. Daarnaast zorgen wij voor het borgen van kennis op langere termijn binnen de provinciale projectorganisatie.
 • Inhuur – De grote projecten zijn qua formatie voor ruim 70% afhankelijk van inhuur van personeel. De provincie is daardoor deels ook kwalitatief afhankelijk van de bij deze mensen aanwezige kennis bij de afronding van projecten en eventuele rechtszaken daarna. Omdat voor ingehuurd personeel het werk naar “het einde” loopt, is er bij hen noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe klussen. Dit leidt tot leegloop voordat het project is afgelopen. Dit wordt versterkt door de wens om de inhuur terug te dringen. Tegelijk maakt de nieuwe wetgeving met betrekking tot flexwerk het lastig nieuwe afspraken te maken met deze mensen. Bekeken wordt hoe de cruciale continuïteit in projecten gewaarborgd kan worden gedurende langere tijd, zodat bij claims of garantieaangelegenheden de kennis geborgd is.
 • Buitenlandse werknemers en de wet aanpak schijnconstructies – Vanaf 2015 is het probleem over de wijze waarop buitenlandse werknemers worden betaald zeer actueel geworden in de Friese projecten. Daarnaast is op 15 juli 2015 de Wet Aanpak Schijn­constructies (WAS) van kracht geworden. In deze wet is ook de ketenaansprakelijkheid geregeld en kunnen opdrachtgevers aan­sprakelijk worden gesteld voor nabetaling van niet nagekomen cao-verplichtingen. De eerste melding hiervan hebben wij in juni 2016 gekregen. Het betrof medewerkers aan De Centrale As. Vanuit dat proces is het inkoop- en aanbestedingsbeleid aangescherpt. Provinciale Staten is hierover met verschillende brieven geïnformeerd.
 • Kabels en leidingen in de ondergrond – Met een aantal nutsbedrijven is discussie over het toepassingsbereik van de provinciale regeling kabels en leidingen. Bij de financiële en administratieve afhandeling kan dit nog leiden tot (juridische) discussies met de nutsbedrijven, waaruit financiële claims kunnen komen. Bij de infraprojecten waar dit vooral speelt is een reservering opgenomen voor dit risico.

Taakstelling
In 2015 is een eerste set aan meevallers gerapporteerd en via de berap in de begroting verwerkt. Indien er meer meevallers binnen de grote infraprojecten ontstaan, dan worden deze eerst gebruikt om de taakstelling op het complete programma 2 te dekken. Overigens wordt de kans op meevallers binnen de grote infraprojecten wel kleiner, omdat veel contracten zijn gegund en in een vergevorderd stadium van uitvoering zijn. Als er ruimte ontstaat is deze ook dikwijls benodigd voor neveneffecten van het project. Hierbij valt te denken aan ‘motie vreemd aan de orde van de dag over geluid langs de N381 en De Centrale As’. Meevallers kunnen nog wel ontstaan, omdat de risicoreservering binnen de projecten minder nodig is.

Specifieke risico’s
Als er bij de projecten nog specifieke risico’s spelen, staan deze vermeld onder het kopje ‘Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?’ bij de afzonderlijke projecten.

1     Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn:
a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
b. Drachtsterweg en omgeving
c. Stationsomgeving (busstation)
d. Station Werpsterhoeke (zie spoorprojecten)
e. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie spoorprojecten)

1a   N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1a. N31 Haak om Leeuwarden

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door Provinciale Staten.

Wat heeft het gekost?
Project ligt financieel op koers met een projectbudget van € 237 mln. Het project heeft het reguliere percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot op dit moment is circa € 172,8 mln. uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De resterende werkzaamheden uit het Tracébesluit van de N31 Haak om Leeuwarden worden nog steeds uitgevoerd. Mede in samenwerking met de gemeente Menameradiel voeren we een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten uit. Het project Deinum- Boksum is afgerond en met de omgeving feestelijk geopend. Voor de overige projecten wordt de planfase eind 2017 afgerond en de contractvorming gestart. Het contract voor de Sloop Zwettebrug is afgesloten en de opdrachtnemer begint nog dit jaar met het utvoeren van de sloop.. Het bouwteam voor de ontwikkeling en realisatie van de biobased Fietsbrug Van Harinxmakanaal is gestart. De aanbesteding van de beweegbare brug in Ritsumasyl is nagenoeg afgerond en ook dat project gaat over naar de uitvoeringsfase

De overdracht tussen verschillende overheden onderling is nagenoeg afgerond.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De gezamenlijke projectgroep (Rijkswaterstaat, gemeente, provincie en Wetterskip) voor de aanpak van de zoute kwelproblematiek is gestart.
De (gerechtelijke) afhandeling van de planschadeverzoeken loopt nog. Rijkswaterstaat handelt primair deze procedure af, maar wij zijn deels risicodragend. Afronding wordt verwacht in 2017.

De gezamenlijke overheden die betrokken zijn/waren bij de aanleg van de Haak om Leeuwarden (en aanpalende projecten) hebben middels overeenkomsten (in 2010 en 2015) afspraken gemaakt over de overdracht van verschillende gronden, na realisatie van de infraprojecten. Voor de overdracht van gronden van het Rijk naar gemeenten en provincie is een Koninklijk Besluit (KB) nodig. Het Rijk moet dit zelf verzorgen, o.b.v. de gemaakte afspraken. Het laten vaststellen van het KB loopt vertraging op, deels doordat wordt teruggekomen op eerder gemaakte afspraken. Dit betekent dat het Rijk haar oude gronden niet doorlevert aan de lagere overheden. Deze gronden maken echter deel uit van de integrale gebiedsontwikkelingsprojecten van zowel gemeenten als provincie en kunnen daardoor ook niet worden doorgeleverd aan derden. Hoewel we in gesprek zijn met het Rijk om tot een vlotte afwikkeling te komen, komen de gemaakte afspraken met derden en de nog uit te voeren restwerkzaamheden vanuit het Traceébsuit RW31 onder tijdsdruk te staan en schuiven mogelijk verder naar achteren in de tijd.

1b   Drachtsterweg en omgeving

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1b. Drachtsterweg en omgeving

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door Provinciale Staten.

Wat heeft het gekost?
Project ligt financieel op koers met een projectbudget van € 86,5 mln. Het project heeft het reguliere percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot op dit moment is circa € 67,5 mln. uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het project Drachtsterweg is volop in uitvoering, ingebruikname van het aquaduct heeft in augustus 2017 plaatsgevonden. Na de ingebruikname zal de bestaande brug gesloopt de sloepenroute aangelegd worden. Er moeten nog veel werkzaamheden worden verricht en de planning staat onder druk, maar de vorderingen zijn duidelijk zichtbaar. Er is blijvend aandacht voor draagvlak en begrip vanuit de projectomgeving.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het project komt langzamerhand in de fase waarbij de grootste constructieve risico’s achter de rug zijn. Uiteraard blijft het project volop in uitvoering, in en bebouwde omgeving. Blijven wordt daarom ingezet op adequaat risicomanagement.

1c   Stationsomgeving (inclusief busstation)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1c. Stationsomgeving (busstation)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
In 2017 zijn geen besluiten door Provinciale Staten over de Stationsomgeving Leeuwarden genomen.

Wat heeft het gekost?
Voor het inrichtingsvoorstel van het stationsgebied is een investeringsraming gemaakt van € 20 mln., met een provinciale bijdrage van € 7,5 mln. Door het vervallen van de subsidie, komt de totale bijdrage ook daadwerkelijk op 7,5 mln. Gemeente, Rijk en Europese Unie betalen het overige deel. Het project heeft het reguliere percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot op dit moment is circa € 3,2 mln. uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De totale herinrichting van de stationsomgeving verloopt goed. Daarbinnen is het busstation Leeuwarden in gebruik genomen en functioneert naar wens. Op detailniveau worden nog de laatste handelingen verricht. Om het busstation heen wordt nog druk gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte, de fontein en de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling. De planning van afronding werkzaamheden in augustus 2017 staat onder druk. De mogelijke vertraging die ontstaat is met name gericht op de werkzaamheden aan de fietsenstalling. Gemeente Leeuwarden is (als primair opdrachtgever) in overleg met aannemer.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De planning blijft een risico. De uitdaging van het werk ligt ook bij de uitvoerbaarheid. De beperkte ruimte en dagelijkse verkeerstroom in relatie tot het realiseren van de nieuwe Stationsweg. De openbare ruimte van het stationsgebied moet gereed voor de opening van de Leeuwarden Fryslân 2018.

2     N31 Traverse Harlingen (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
2. N31 Traverse Harlingen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Het project Harlingen is volop in uitvoering. Er zijn geen besluiten genomen door PS. De genoemde scopetoevoegingen zijn onderdeel van de ruimtelijke- en verkeerskundige doelen uit de realisatieovereenkomst (gebiedsontwikkeling).

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers met een projectbudget van €150 miljoen. Tot op dit moment is circa € 95 miljoen uitgegeven. Het beschikbare budget is meer dan voldoende. Vandaar dat een deel van het projectbudget ingezet kan worden voor het toevoegen van een aantal aanvullende projectwensen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De verdiepte ligging en het aquaduct zijn qua constructie gereed. De aannemer is gestart met de afbouw van de wanden en de opbouw van de rijbanen. De voortgang van het project goed is, maar tegelijk moet er nog veel werk worden verzet voordat het verkeer door de bak kan rijden. Het eerste verkeer zal in november gefaseerd door de bak gaan rijden. Dat is enkele weken later dan verwacht. De verwachting is dat de weg in december volledig open gaat voor verkeer. Het weghalen van het bestaande talud start in na de gedeeltelijke openstelling in november en de afrondende werkzaamheden – waaronder de gemeentelijke wegen – lopen door tot maart van 2018.

Om het gebied ruimtelijk en verkeerskundig gezien beter achter te laten zijn aanvullende afspraken gemaakt. In de realisatieovereenkomst zijn hiervoor specifieke afspraken gemaakt. Als het financieel mogelijk is en het aansluit op de ruimtelijk/verkeerskundige doelen, dan kan scope worden toegevoegd. Zo is de herinrichting van een tweetal gemeentelijke wegen toegevoegd aan de scope van het project. Ook is het restant van de sanering van Perseverantia toegevoegd en zijn middelen gereserveerd om de betonplaat van het terrein Spaansen op termijn op te breken.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het kost de aannemer moeite om de gehele verdiepte ligging waterdicht te krijgen. Hoewel tijdsdruk ontstaat op de eindmijlpaal geeft de aannemer echter aan de eindmijlpaal te halen.

De aannemer rapporteert een stevig verlies op het werk. In overleg met de aannemer helpt de projectorganisatie bij een efficiëntere uitvoering. Eventuele contractclaims zijn in de zomer van 2015 middels een finale kwijting afgekocht.

3     Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
3. Verruiming Prinses Margrietkanaal

Aan de verruiming van de vaarweg liggen de volgende besluiten van provinciale staten ten grondslag:

 • In 1997 is het Plan van Aanpak Investeringen Fries-Groningse kanalen vastgesteld.
 • In februari 2012 is de overeenkomst vastgesteld met het rijk over overdracht Prinses Margrietkanaal en afkoop Van Harinxmakanaal.
 • In september 2012 is besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd voor het uitvoeringskrediet voor de brug Burgum en de kanaalverlegging bij het aquaduct in de Centrale As.
 • In september 2013 is het milieueffectrapport (MER) voor Skûlenboarch Westkern beschikbaar gesteld voor openbare kennisgeving. Dit is onderdeel van het Provinciale inpassingplan voor het watergebonden bedrijventerrein aan de noordzijde van het Prinses Margrietkanaal.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluiten genomen met betrekking tot de verruiming Vaarweg Lemmer-Delfzijl en worden ook niet voorzien voor dit jaar.
Voor de Friese vaarwegen en natte bedrijventerreinen is een ruimtelijk economische analyse uitgevoerd. Voor Provinciale Staten is deze analyse aanleiding geweest het college te vragen naar een visie op het beroepsvaarwegennet, natte bedrijventerreinen en de havengebonden economie in Fryslân en daarnaast ook de maatregelen aan te geven die nodig zijn voor een goed en veilig functionerend beroepsvaarwegennetwerk.
Mogelijk dat vorenstaande aanleiding geeft de ruimtelijke procedure voor het watergebonden bedrijventerrein Skûlenboarch weer wordt opgestart.

Wat heeft het gekost.
Het project ligt momenteel financieel op koers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd.
De nieuwe verkeersbrug Burgum en de bijbehorende bochtafsnijding zijn beide al in gebruik. Na volledige afronding van de werkzaamheden zullen de objecten in eigendom en beheer worden overgedragen aan Rijkswaterstaat.
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was de vervanging van de brug Skûlenboarch starten in 2017 heeft de reparatie van de brug ten gevolge van een aanvaring en een gewijzigde prioritering op programmaniveau, er toe geleid dat prioriteit is gegeven aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen. In de komende rijksbegroting zullen de middelen beschikbaar worden gesteld.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De technisch staat van de brug Skûlenboarch is na de reparatie ten gevolge van een aanvaring weer zodanig dat zij weer enkele jaren mee kan. Wel gelden er gebruiksbeperkingen.
Bestuurlijk is enkele jaren geleden al vastgelegd dat uiterlijk in 2017 afspraken worden gemaakt over de termijn van uitvoering van de resterende drie Friese bruggen, zodat oplevering voor 2025 kan plaatsvinden. De onderlinge prioritering van de bruggen zal geschieden op basis de technische staat van de bruggen en daarmee samenhangende resterende technische levensduur. In het BO-Mirt 2017 dit deze volgorde te worden vastgelegd. Een complicerende factor in deze is het feit dat het ministerie heeft laten weten dat de beoogde einddatum voor het programma, niet haalbaar wordt geacht en dat een vertraging tot na 2030 reëel is. Omdat daarmee de economische potentie van de vaarweg nog steeds niet ten volle kan worden benut, zal bestuurlijk van de Minister worden verlangd dat zij de gemaakte afspraken toch na gaat komen.

4     N381, Drachten-Drentse grens (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
4. N381 Drachten-Drentse grens

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben op 24 mei 2017 de zienswijzennota vastgesteld en een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven voor het afwijken van het provinciaal inpassingsplan (PIP) N381 Drachten – Drentse grens en de bestemmingsplannen Buitengebied 2016 en Donkerbroek-West van de gemeente Ooststellingwerf voor de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde. Op 25 januari 2017 hadden Provinciale Staten al een ontwerp vvgb afgegeven.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers. Het projectbudget van € 199,1 miljoen is toereikend en het project kent een gebruikelijk percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot en met juli 2017 is circa € 142,8 miljoen uitgegeven (stand per 28 augustus 2017).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Wij hadden bij één wegcontract discussie over de kwaliteit van het werk en meerwerkclaims. Inmiddels is er een minnelijke deal gesloten met de opdrachtnemer, passend binnen de prognoses van het contract. Het contract N381 Nanningaweg – Venekoten (Oosterwolde) is – met de omgeving – op 6 juli 2017 feestelijk geopend. Twee gebiedsontwikkelingsprojecten zijn aanbesteed en gegund, namelijk de parallelweg Drachten – Wijnjewoude en het Inrichtingsplan Tsjongerdal. Ook wordt nog een aantal kleine restpunten opgepakt.

De Gebiedscommissie N381 is op 14 juni 2017 ontbonden. De provincie draagt in het kader van de gebiedsontwikkeling N381 bij aan twee gemeentelijke projecten, te weten Klein Groningen (gemeente Opsterland) en Masterplan Appelscha (gemeente Ooststellingwerf). Beide gemeenten zijn gestart en maken vorderingen, de vraag is echter of de maatregelen dit jaar in zijn geheel afgerond zijn en de bijdragen vanuit de provincie in zijn geheel zijn uitgekeerd. Dit is afgestemd met programma 5 van de provinciale begroting.

Verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde
De watervergunning en omgevingsvergunning voor de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde zijn op respectievelijk 24 mei 2017 en 7 juni 2017 verleend. Tegen de water- en omgevingsvergunning kon van 13 juni t/m 24 juli 2017 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn geen beroepen ingesteld. Er is inmiddels met zes van de acht particuliere grondeigenaren overeenstemming bereikt over de grondaankoop. Inmiddels is gestart met het opstellen van het uitvoeringscontract verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Een aantal nutsbedrijven blijft het oneens met de provinciale regeling ten aanzien van het verleggen van kabels en leidingen. Ook hier kunnen juridische procedures niet worden uitgesloten.

5     De Centrale As (programma 2)

5a De weg

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
5a. De Centrale As - De weg

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De Sintrale As is in 2016 opengesteld. Medio 2017 wilden we de financiële afwikkeling van de contracten afronden. Op dit moment zijn de geconstateerde gebreken die direct invloed hebben voor het verkeer opgelost. Echter zijn nog niet alle administratieve verplichting van de aannemers volbracht. Dus de eindafrekening kan nog niet afgerond worden. Dit zal naar verwachting eind van het jaar in zijn compleetheid aan de orde zijn. De werken in het noordelijk deel zijn afgerond op de werken aan het Bastion Dokkum na. Hier wordt middels een innovatieve werkwijze omgegaan met de lastige gesteldheid van de grond om hier toch een Bastion te kunnen realiseren. Hierdoor is de uitvoering enigszins vertraagd.

Wat heeft het gekost?
De realisatie van De Sintrale As ligt financieel op koers.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De tijdelijke snelheidsbeperking ter hoogte van het aquaduct en in het noordelijkste deel van De Centrale As zijn inmiddels opgeheven na het uitvoeren van verbeteringen/reparaties aan het werk.

5b De gebiedsontwikkeling fase 1 en 2

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
5b. De Centrale As - De gebiedsontwikkeling fase 1 en 2

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Instemming voorstel beschikbaar stellen provinciale bijdrage gebiedsontwikkeling fase 2B (juni 2017).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Met het openstellen van de Sintrale As in 2016 zijn ook een aantal maatregelen uit de gebiedsontwikkeling in gebruik genomen en afgerond. Een aantal andere maatregelen die meegenomen waren in de wegencontracten worden in het eerste halfjaar van 2017 verder afgerond. Voor de overige maatregelen waar de grondverwerving al is gerealiseerd is in 2016 gestart met de uitvoering. Deze maatregelen worden in de eerste helft van 2017 opgeleverd. Voor een aantal maatregelen loopt de verwerving nog volop. Voor een aantal maatregelen geldt dat de grondverwerving niet zal gaan lukken. Een aantal maatregelen zullen dan waarschijnlijk ook niet doorgaan.

Wat heeft het gekost?
De 1e fase van de gebiedsontwikkeling is financieel geïntegreerd in het wegenproject De Centrale As. Vanuit de integrale aanpak blijkt dat de 1e fase gebieds­ontwikkeling op koers ligt. In de afgelopen periode is er uitgebreid gecommuniceerd over de financiële stand van zaken van de Gebiedsontwikkeling. Bij de behandeling van de kadernota is er door de staten besloten om 2,5 miljoen euro bij de begroting beschikbaar te stellen voor de maatregelen uit fase 2B. Hiermee is de provinciale bijdrage voor de maatregelen gedekt. Echter moeten de bijdragen van derden nog worden vastgelegd. Hierover, mede in het licht van de motie die bij het vaststellen van de kadernota is aangenomen, zullen we via de beraps hierover rapporteren. Op dit moment is de status van de financiering gelijk aan die bij de behandeling van de kadernota.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het grootste risico voor de gebiedsontwikkeling is de grondverwerving, omdat deze op basis van vrijwilligheid gaat. Zoals eerder aangegeven gaan een aantal maatregelen niet door. Bekeken wordt wat de (beleidsmatige) gevolgen zullen zijn. Vooralsnog is het aantal maatregelen wat daadwerkelijk niet doorgaat beprekt gebleven en afgestemd met de gebiedsontwikkelingscommissie.

5c Kansen in Kernen

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
5c. De Centrale As – Kansen in Kernen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Geen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het project Kansen in Kernen houdt in: het herinrichten van de huidige doorgaande provinciale weg, binnen de bebouwde kom, van zes dorpen in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, n.a.v. de realisatie van De Sintrale As en het benutten van de kansen die dit biedt. Het betreft: Burgum, Feanwâlden, De Falom en Damwâld (N356), Garyp (N913) en Hurdegaryp (N355). Naast een bijdrage aan verkeersveiligheid biedt dit kansen voor de ruimtelijke kwaliteit en sociaaleconomische ontwikkeling in de dorpen en daarmee de leefbaarheid. De herinrichting van KIK Garyp en KIK De Falom zijn klaar. De herinrichting in de dorpen KIK Burgum, KIK Damwâld en KIK Hurdegaryp-doarp zijn in uitvoering. In het dorp Hurdegaryp is een knip gemaakt in de planvorming tussen de herinrichting Hurdegaryp-doarp en Hurdegaryp Stationskwartier. Het deelproject Hurdegaryp-Stationskwartier en Feanwâlden bevinden zich nog in de voorbereidingsfase. Voor het dorp Feanwâlden is het KIK-project gecombineerd met de aanleg van het transferium.

Wat heeft het gekost?
Kansen in Kernen ligt financieel op koers. In 2015 hebben GS en PS definitieve besluiten genomen over de maximale provinciale bijdrage aan KIK. De totale maximale bijdrage van de provincie aan KIK bedraagt € 11.120.000,-.
Het eerste gedeelte van de provinciale bijdrage voor de voorbereiding,  te weten € 3.200.000,- , is in 2015 via een ANNO-subsidie aan de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel beschikt. Het gaat hierbij om de voorbereidingskosten van de 6 dorpen en de uitvoeringskosten van KIK Garyp. Eindafrekening van deze subsidies is eerste kwartaal 2018.
Voor de uitvoering is in totaal maximaal € 7.920.000,- beschikbaar aan provinciale bijdrage voor de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Deze bijdrage is via een subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Tytsjerksteradiel (maximaal € 3.648.500) en aan de gemeente Dantumadiel (maximaal € 4.253.500). Eindafrekening vindt eind 2019 plaats.
De herinrichtingen van Garyp en De Falom zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Prognose voor de overige dorpen is ook dat deze binnen het beschikbare budget blijven.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
In de bestuursovereenkomst De Centrale As (2007) en de basisafspraken Kansen in kernen (2014) is vastgelegd dat de beide gemeenten projectverantwoordelijke zijn en daarmee risicodragend. De provincie faciliteert, zowel financieel als in menskracht.  De procesmanager Kansen in kernen van de provincie treedt op als regisseur en borgt de provinciale belangen. Risico is dat de provincie hiermee indirect stuurt op het project. Dit risico is en wordt beheerst door het instellen van een kern­team dat de provincie voorzit, én een gezamenlijke financiële beheersing.

6     Investeringsagenda Drachten-Heerenveen (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
6. Investeringsagenda Drachten-Heerenveen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?

 • Op 12 april 2017 heeft er commissievergadering plaatsgevonden over de brede economische analyse vaarwegen in Fryslân. Tijdens de vergadering zijn suggesties aangedragen voor de inhoud van het voorstel Vaarwegen in Fryslân en in het bijzonder de vaarweg naar Drachten. Op basis hiervan wordt aanvullend onderzoek verricht (o.a. ontwikkelen visie, stakeholdersanalayse). De resultaten van deze analyse worden verwerkt in een nieuw Statenvoorstel.
 • Op 12 juli 2017 hebben Provinciale Staten besloten het project De Welle toe te voegen aan de Investeringsagenda.

Wat heeft het gekost?
Het programma Investeringsagenda Drachten Heerenveen ligt financieel op koers. Tot op heden is circa € 13 mln aan subsidie uitgekeerd. Als gevolg van besluitvorming in Provinciale Staten is het budget in 2015 verminderd met € 5 mln, zodat de totale provinciale bijdrage van € 75,9 mln naar € 70,9 mln daalde. Deze bezuinigingsopgave is 50/50 verdeeld over beide gemeenten.
Na overeenstemming met de gemeente Heerenveen is er inmiddels ook overeenstemming bereikt met de gemeente Smallingerland over de invulling van de bezuiniging.
Provinciale Staten zijn hierover op 12 juli 2017 geïnformeerd in het PS-voorstel over het toevoegen van De Welle aan de Investeringsagenda.

Met het toevoegen van De Welle aan de Investeringsagenda wordt ook de € 4 mln uit de kadernota toegevoegd aan de Investeringsagenda. De provinciale bijdrage voor de investeringsagenda bedraagt nu in totaal € 74,9 mln. Het totale budget inclusief gemeentelijke co-financiering bedraagt hiermee € 88,55 mln.

Uit de Investeringsagenda wordt € 6 mln her ingezet voor De Welle. Momenteel is € 5 mln beschikbaar binnen de Investeringsagenda. Hiermee ontstaat een nieuwe taakstelling van € 1 mln. Wij verwachten dat deze taakstelling kan worden gerealiseerd door middel van aanbestedings- en synergievoordelen binnen andere projecten uit de Investeringsagenda. De komende periode zal hierover nader overleg plaatsvinden met de overige partners uit de Investeringsagenda.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Gemeente Smallingerland

Op 30 mei 2017 is door het college besloten om samen met de gemeente Smallingerland opdrachtgever te worden voor het project Oudega aan het Water (deelproject Oostelijke Poort Merengebied). Door samen te werken kan de provincie haar belangen in het project beter borgen. Zo heeft de provincie een grondpositie in het gebied, en wordt de provincie uiteindelijk beheerder en wellicht eigenaar van de verbrede vaarverbindingen. Tevens ligt er een relatie met de (huidige) vaarweg naar Drachten. Momenteel wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid en een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, waarin nadere afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd.

Op 12 juli 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met het toevoegen van het project De Welle aan de Investeringsagenda. De gemeente ziet af van het realiseren van een parallelle structuur ten zuiden van de A7. Hiermee valt € 7 mln vrij, waarvan € 2 mln door de gemeente wordt aangewend voor de reconstructie van twee rotondes in de Noorderhoge- en Zuiderhogeweg in Drachten. De resterende € 5 mln worden toegevoegd aan het budget voor De Welle.

In juli 2017 is gestart met de reconstructie van het busstation Van Knobelsdorffplein. Dit betreft het laatste deelproject binnen het project Bereikbaarheid Drachten OV. Ook is gestart met de herinrichting van de Splitting. Na afronding van deze beide projecten zijn alle projecten gerealiseerd die tot doel hebben de bereikbaarheid van Drachten vanaf de oostzijde te verbeteren.

Gemeente Heerenveen

Het opdrachtgeverschap voor het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen is op verzoek van de gemeente Heerenveen overgedragen van de provincie naar de gemeente, onder de voorwaarde dat de gemeente tevens verantwoordelijk wordt voor eventuele (financiële) risico’s. Op 18 juli 2017 is de realisatieovereenkomst inhoudelijk vastgesteld, waarin nadere afspraken zijn vastgelegd tussen de provincie, gemeente en Rijkswaterstaat. De realisatieovereenkomst wordt ter kennisgeving aan Provinciale Staten aangeboden.
Door de stuurgroep is een definitief ontwerp vastgesteld; in dit ontwerp is zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan suggesties uit de mienskip. Momenteel is door de gemeente gestart met de benodigde planologische procedures. Naar verwachting zal eind 2018 worden gestart met de realisatie van het project.

De overige projecten in Heerenveen zijn inmiddels (vrijwel) afgerond. Voor het busstation Heerenveen is een definitief ontwerp opgesteld. De aanbesteding en gunning vinden plaats in de tweede helft van 2017. Begin 2018 zal worden gestart met de realisatie van het nieuwe station.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Twee projecten kosten qua voorbereiding meer tijd dan aanvankelijk was ingeschat. Het betreft Oostelijke Poort Merengebied en Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen. Beide projecten hebben uitstel gekregen en dienen nu uiterlijk 1 juli 2019 in uitvoering te zijn genomen.

Voor het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen is het opdrachtgeverschap overgedragen van de provincie naar de gemeente, met de daarbij behorende (financiële) risico’s. De provinciale bijdrage voor het project is taakstellend.

Voor het deelproject Oudega aan het Water is de provincie mede-opdrachtgever geworden. De gemeente Smallingeland en de provincie financieren ieder de helft van het project, en dragen beide de helft van eventuele (financiële) risico’s. De bijdrage vanuit de Investeringsagenda is taakstellend; een eventueel dreigend financieel tekort zal leiden tot een beperking van de scope van het project.

7     Knooppunt Joure (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
7. Knooppunt Joure

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Het project Joure is in uitvoering. Er zijn geen besluiten genomen door PS. Over de toevoeging van de KRW oevers wordt u separaat geïnformeerd.

Wat heeft het gekost?
Het projectbudget van €81 miljoen is toereikend. Met de aannemer ook aanvullende afspraken gemaakt over de uitvoering van de KRW oevers en de compensatie voor een tegenvaller bij de verdieping van de Langwarder Wielen. Hiermee is een belangrijke onzekerheid uit het project genomen. Tot op dit moment heeft het project €36 miljoen uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Aannemer Gebroeders Van der Lee werkt hard aan de bouw van het nieuwe knooppunt. In oktober wordt het nieuwe knooppunt deels ingebruik genomen en wordt verder gewerkt aan de nieuwe aansluiting bij het oude verkeersplein. Vanuit het project wordt inspanning gezet op de aanleg van natuurvriendelijke oevers (KRW) op de Kûfûrd en de Tsjûkemar. Deze kans was mogelijk doordat er meer slib vrij kwam uit de Langwarder Wielen. Hier is van een risico een kans gemaakt.

De afrondende werkzaamheden – met name Langwarder Wielen en het viaduct Haskerveldweg – duren tot 1 april 2018. Hierna wordt het project verder afgewikkeld.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De onzekerheid over de KRW oevers en het mogelijke meerwerk door de aannemer is grotendeels opgelost. De aannemer werkt met een scherpe planning om het knooppunt tijdig open te stellen voor het verkeer. Dit kan wrijving veroorzaken met de te leveren kwaliteit van het werk. Onzekerheid ten aanzien van KRW is dus nog niet volledig opgelost. Mogelijk vormen de kosten en de procedures een beperkt risico, waardoor de realisatie niet haalbaar blijkt. De procedures kunnen ook zorgen dat een nieuwe afweging gemaakt moet worden om werkzaamheden tijdens het vaarseizoen uit te voeren.

8     RSP Spoorprojecten (programma 2)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
8a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle
8a1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
8a2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
8a3. Spooruitbreiding Zwolle - Herfte
8a4. Tractie Leeuwarden - Meppel
8a5. Overige inframaatregelen Leeuwarden – Zwolle voor 4de trein
8b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen
8c. Station Werpsterhoeke
8d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Sneek

Algemeen
De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in vier hoofdprojecten:

 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen.
 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden.
 3. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.
 4. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden – Sneek gaat over de infrastructurele maatregelen die nodig zijn om een 4de trein per uur te laten rijden tussen Leeuwarden en Sneek.

8a.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle (programma 2)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door Provinciale Staten over onderstaande 5 projecten.

Wat heeft het gekost?

 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal Afgelopen periode zijn er nauwelijks kosten gemaakt. Binnen het bestaand contract is de aannemer namelijk bezig geweest om de afstandsbediening van de spoorbrug goed werkend te krijgen vanaf de VL-post van ProRail in Groningen.
 2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen Het beschikbare budget voor de aanpassing van de overweg Rotstergaastweg bij Thialf te Heerenveen is in 2016 verlaagd van € 1,9 miljoen naar € 1,6 miljoen. Hiervan is t/m augustus 2017 € 1,2 miljoen uitgegeven en/of verplicht.
 3. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte De kosten voor de planuitwerking van Herfte-Zwolle en ZwolleSpoort komen niet ten laste van de regio. Voor de realisatie wordt dit jaar wel de bijdrage van € 10 miljoen vanuit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen (IDH) voldaan aan Prorail conform de bestuursovereenkomst Zwolle -Herfte van 2016.
 4. Stroomvoorziening (tractie) Leeuwarden – Meppel Voor het op orde brengen van de stroomvoorziening (tractie) tussen Leeuwarden en Meppel is een budget beschikbaar van € 5,6 miljoen. De provincie is voor dit project geen risicodrager. Afgelopen periode zijn alleen kosten gemaakt voor de voorbereiding van de uitvoering.
 5. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle Tussen Meppel en Zwolle zijn overwegveiligheidsmaatregelen nodig. Deze maatregelen zijn geraamd op € 0,5 mln. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de Motie Koopmansmiddelen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal De brug wordt “op afstand” van de wal in Leeuwarden bediend. Hiermee is de geplande versnelling van de bedieningstijd van 1,5 minuut gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de spoorbrug vanaf dit najaar wordt bediend vanaf de verkeersleiding post van ProRail in Zwolle. Vanaf september zal ProRail eerst proefdraaien. Tijdens de proefperiode wordt de huidige bediening bij de HRMK gehandhaafd.
 2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen In het weekend van 13 en 14 mei 2017 is de overweg aangepast. Op dinsdag 16 mei is de aangepaste overweg in gebruik genomen.
 3. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte Het project Zwolle – Herfte wordt uitgevoerd in twee contracten. Te weten een contract voor de aanpassing van station Zwolle en een contract voor de extra sporen tussen station Zwolle en Herfte. Deze laatst wordt in 2018 aanbesteed. Het contract voor de aanpassing van station Zwolle is dit voorjaar, na de mislukte aanbesteding opnieuw op de markt gebracht. De uitvoering voor het contract is nu gepland in 2018. In voorjaar van 2018 (24 februari t/m 4 maart) wordt de westzijde van station Zwolle aangepast. In de zomer van 2018 (30 juni t/m 15 juli) wordt aan de rest van de sporen op station Zwolle gewerkt. Tijdens deze periodes kunnen er geen treinen rijden van en naar station Zwolle. De betrokken partijen (vervoerders, gemeente, provincies) zijn hiermee akkoord. De ombouw van station Zwolle is afgestemd met de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en is mede gebaseerd op het bij ProRail en NS bekende programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
 4. Tractie Leeuwarden – Meppel Conform plan zijn begin 2017 de voorbereidingen gestart voor de aanpassing van de stroomvoorziening (tractie) tussen Leeuwarden en Meppel. Het werk is inmiddels gegund. De voortgang van de ombouw wordt nauw gevolgd door de provincie Fryslân. Als er geen tegenvallers zijn kunnen vanaf december 2017 vier treinen rijden tussen Leeuwarden en Meppel.
 5. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle Het is de bedoeling dat vanaf 2021 de Sprinters tussen Leeuwarden en Meppel gaan doorrijden naar Zwolle. Hiervoor dienen tussen Meppel en Leeuwarden nog enkele kleine overwegmaatregelen te worden uitgevoerd.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bovenstaande projecten kunnen binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. In de dienstregeling vanaf 2021 gaan er vier treinen rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Mogelijk is de spoorinfrastructuur in Meppel dan een knelpunt. Binnen de Motie Koopmansmiddelen is er geen budget om in Meppel de spoorinfrastructuur aan te passen. De oplossing wordt nu gezocht om een dienstregeling te rijden waarbij station Meppel niet hoeft te worden aangepast. De verschillende oplossingen worden door de NS in beeld gebracht, met daarbij de reizigerseffecten en financiële consequenties. De noordelijke provincies worden daarbij betrokken. De resultaten van het onderzoek worden eind september besproken in het reguliere bestuurlijke overleg tussen IenM, ProRail, NS en SNN+Overijssel (BO-Spoor). Er is een reëel risico aanwezig dat er in september geen gezamenlijke keuze kan worden gemaakt omdat de belangen van de partijen te veel verschillen. Als hier meer duidelijkheid over is worden Provinciale Staten geïnformeerd.

8b.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen (programma 2)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door Provinciale Staten.

Wat heeft het gekost?
Van het totale budget van € 171 miljoen (prijspeil 2014) dat beschikbaar is voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is tot nu toe € 24,2 miljoen verplicht en/of uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Volgens de planning wilden we de ingediende zienswijzen op het ontwerp Tracébesluit verwerken en het concept Tracébesluit opstellen. Het contract onderdoorgang Paterswoldseweg moest definitief gegund zijn. Daarnaast wilden de offertes beoordelen van het contract waarin alle spoorse maatregelen zijn opgenomen. Deze planning, voor al deze onderdelen, is gehaald.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De zienswijzen op het ontwerp Tracébesluit zijn verwerkt. Deze worden opgenomen in het Tracébesluit dat volgens de huidige planning in november 2017 wordt gepubliceerd. Voor indieners van zienswijzen die het niet eens zijn met de verwerking ervan, hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit kan leiden tot vertraging.

8c.  Station Werpsterhoeke (programma 2)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2017 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Tot en met augustus 2017 is € 15,4 mln. uit het RSP-budget voor station Werpsterhoeke uitgegeven/verplicht. Voor de realisatie van beide onderdoorgangen (fase 1) is een totaalbudget beschikbaar van € 21 miljoen (prijspeil 2014).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Ingebruikname van beide onderdoorgangen voor de zomervakantie. Dit is niet gelukt omdat er problemen waren met de ontwerpen van hemelwaterafvoer en het ontwerp van de pompkelder. In de gesprekken met de aannemer is de insteek om de beide onderdoorgangen voor 2018 in gebruik te hebben.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het door de aannemer aangeleverde ontwerp van de ingang van de pompkelder is niet akkoord. De aannemer is gevraagd om binnen het contract tot een nieuw te komen en deze te realiseren.

Bij de onderdoorgangen is er sprake van zout kwelwater. Dit wordt teruggebracht in de grond met een retourbemalingssysteem. Bij andere onderdoorgangen in de nabijheid is gebleken dat het retourbemalingssysteem bij zout kwel water vastloopt. Voor de retourbemaling van het zoute kwelwater heeft de aannemer daar voor dit project een aangepast systeem ontworpen. Dit systeem wordt bovengronds getest en ingeregeld om nog eventuele aanpassingen aan het systeem te kunnen doen. Wanneer het systeem is ingeregeld wordt het pas ondergronds geplaatst. Hiermee wordt het risico beheerst.

8d.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden – Sneek (programma 2)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Door Provinciale Staten zijn in 2017 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Voor de planuitwerkingsfase heeft de provincie een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld aan ProRail. Hiervan is tot en met augustus 2017 € 0,635 miljoen betaald. Het budget voor het totale project is € 11,1 miljoen. Hiervan wordt € 0,9 miljoen door ProRail gefinancierd.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

De planning is dat er aan het eind van het jaar een technisch ontwerp van de uit te voeren maatregelen gereed is. Met het technisch ontwerp is een start gemaakt. Parallel hieraan wordt op basis van het technisch ontwerp een nieuwe kostenraming gemaakt.

Waarschijnlijk moeten er op het spooremplacement Leeuwarden geluidsmaatregelen worden genomen. Er wordt nu onderzocht of dit wordt veroorzaakt door de 4e trein naar Sneek of dat deze maatregelen sowieso al nodig waren. In dit laatste geval komt dit niet ten laste van het project 4e trein Leeuwarden – Sneek.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bij het uitwerken van het ontwerp kan blijken dat de kosten van het project hoger zijn dan het beschikbare budget van € 11,1 miljoen. Er zal dan naar extra budget worden gezocht. Als het budget ontoereikend is, kan worden besloten om het project niet uit te voeren.

ProRail heeft nieuwe normen voor de baanstabiliteit (fundering van het spoor). Dit geldt voor verschillende baanvakken in Nederland, waaronder het traject Leeuwarden – Sneek. Momenteel vindt binnen ProRail overleg plaats hoe hiermee bij projecten in uitvoering moet worden omgegaan. Deze discussie wordt door de provincie nauw gevolgd. Mogelijk moet het baanlichaam worden verstevigd. Mocht dit het geval zijn, dan kan dit leiden tot vertraging. Vooralsnog zijn de extra kosten niet voor de provincie.

Print deze pagina